Maliye Bakanligi: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebligi (Seri No: 57) (30.12.2013 T. 28867 R.G.) 2014 yili damga vergisi tutarlarinin belirlenmesi hk. (2014 YILI GÜMRÜK BEYANNAMELERI DAMGA VERGISI 55,00 TL OLMUSTUR )

small_maliye_bakanligi(45).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Maliye  Bakanlığı Sayı 28867
Yayım  Tarihi 30/12/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 30/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28867

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) (30.12.2013 T. 28867 R.G.)
2014 yılı damga vergisi tutarlarının belirlenmesi hk.

(2014 YILI GÜMRÜK BEYANNAMELERİ DAMGA VERGİSİ 55,00 TL OLMUŞTUR )

 

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 57)

(30.12.2013 T.  28867 R.G.)

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.", 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.

             Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

             Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

             Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.

             Tebliğ olunur.

——————————

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

(1) SAYILI  TABLO

 

Damga  Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                      

I.  Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli  parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli  üzerinden)                                                                  

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin  senetleri                                          

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

 kağıda taalluk edenler  dahil)                                                   

(Binde 1,89)

6. (Değişik:  5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli  parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler                                                                      

(41,20 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

(41,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

(Belli parayı ihtiva  edenler dahil)                                                         

(231,10 TL)

II.  Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

 olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

 hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva  edenler                                                    

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva  etmeyenler                                            

(41,20 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale  kararları                                                           

(Binde 5,69)

 

III. Ticari  işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi  (Resepise)                                               

(14,40 TL)

    ab) Rehin senedi  (Varant)                                                        

(8,50 TL)

    ac) İyda senedi                                                                         

(1,60 TL)

    ad) Taşıma  senedi                                                                    

(0,60 TL)

b)  Konşimentolar                                                                         

(8,50 TL)

 

c) Deniz ödüncü  senedi                                                             

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat  senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç  şahadetnameleri                                        

(14,40 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba)  Bilançolar                                                                       

(31,80 TL)

    bb) Gelir  tabloları                                                                  

(15,40 TL)

    bc) İşletme hesabı  özetleri                                                     

(15,40 TL)

c) Barnameler                                                                               

(1,60 TL)

d) Tasdikli manifesto  nüshaları                                                   

(6,40 TL)

e)  Ordinolar                                                                                  

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan  formları                      

(6,40 TL)

IV.  Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden  kağıtlar                     

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                  

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen  makbuzlar                                           

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi  için                             

(0,60 TL)

 

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi  beyannameleri                                   

(41,20 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi  beyannameleri                                   

(55,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi  beyannameleri                              

(27,20 TL)

    bd) Muhtasar  beyannameler                                                  

(27,20 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

          beyannameleri hariç)                                                    

(27,20 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen  beyannameler                           

(55,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(20,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri                                                                       

(20,30 TL)

f) (Ek:5838/15  md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta         

 prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için              

(32,30 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere       

ibraz edilecek özet, suret ve  tercümeleri.                                    

(0,60 TL)