maliye Bakanligi: Harçlar Kanunu Genel Tebligi (Seri No: 71) (30.12.2013 T. 28867 R.G.) 2014 harç tutarlarinin belirlenmesi hk.

small_maliye_bakanligi(46).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Maliye  Bakanlığı Sayı 28867
Yayım  Tarihi 30/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28867

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) (30.12.2013 T.  28867 R.G.)
2014 harç tutarlarının belirlenmesi hk.

 

Maliye  Bakanlığından:

HARÇLAR  KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO:  71)

(30.12.2013 T. 28867 R.G.)

492  sayılı Harçlar  Kanununun1 mükerrer  138 inci maddesinde,

"...

Her  takvim yılı başından  geçerli olmak üzere önceki  yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami  miktarlarını belirleyen  hadler dahil)  o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu  suretle hesaplanan harç tutarlarının  10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer  verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için  yeniden değerleme oranı %  3,93 (üç virgül  doksan üç)  olarak tespit edilmiş ve  430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile  ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna  göre, 492 sayılı Kanunun  mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince,  Kanuna bağlı tarifelerde  yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen  maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen  hadler dahil),  yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden  itibaren uygulanmak üzere  Tebliğ ekindeki  tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5  ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında  beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden  alınacak maktu harç tutarları yer  almaktadır. Sözü edilen  maktu harç tutarlarının,  birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami  hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil  edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

——————————

1 17/7/1964 tarihli  ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli  ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanmıştır.

 

 

(1) SAYILI TARİFE

 

Yargı Harçları

 

A) Mahkeme harçları:

 

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:14/4/2011) Hukuk,  ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı  konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra  tetkik mercilerinde

 

I- Başvurma harcı:

 

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi  mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti  delail ile ilgili taleplerde,

 

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    

11,70

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    

25,20

3.(5235  sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:1/4/2005)Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare  Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare  Mahkemesinde

38,70

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi  sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması  halinde bu harç alınmaz.)

 

4. (6216  sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:  3/4/2011) Anayasa  Mahkemesinde

206,10

II- Celse Harcı:

 

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet  verilen celselerden.)

 

1.Sulh mahkemeleri:

 

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu  miktardan  (14,40 TL'den aşağı olmamak üzere)  

(Binde 2,27)

b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   

14,40

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (25,20 TL'den  az olmamak üzere)    

(Binde 2,27)

III- Karar ve ilam harcı:

 

1.Nispi harç:

 

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas  hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık  konusu değer üzerinden                                                                                                              

(Binde 68,31)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı  ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar  indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya  yetkilidir.

 

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun  izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli  üzerinden)    

(Binde 11,38)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan  hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)     

(Binde 4,55)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli  üzerinden)

(Binde 11,38)

e) (5235  sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye  Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek  İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm  altına aldığı kararl

 

f)(5582  sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent.  Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan  davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A  maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından  kaynaklanan alacakla

(Binde 68,31)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı  ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar  indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya  yetkilidir.

 

 Nispi harçlar  (25,20 TL)'den aşağı olamaz.

 

2. Maktu harç:

 

a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan  bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın  reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında  kalan kararlarında

25,20

b)(5035  sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:1/1/2004) (a)  fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi  karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri  Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

52,40

c)(5035  sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:1/1/2004) Bölge  Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,  Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın  tehiri kararlarında

41,50

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir  kararlarında   

41,50

IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13  üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)

 

a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz  başvurularında                        

123,60

b)(Anayasa  Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )

 

c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında

123,60

d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere  bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda

68,60

e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf  yolu başvurularında

68,60

f)(Anayasa  Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )

 

g)(Anayasa  Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )

 

h)(Anayasa  Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )

 

V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen  fıkra, Yürürlük:1/8/2010)

177,50

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da  tespit kararlarını yerine getirmek için)

 

B) İcra ve iflas harçları:

 

I. İcra harçları:

 

1.İcraya başvurma harcı     

25,20

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine  getirilmesi harcı 

25,20

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer  üzerinden:

 

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen  paralardan 

(Yüzde 4,55)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

(Yüzde 9,10)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi  suretiyle tahsil olunan paralardan  

(Yüzde 11,38)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş,  ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle  tahsil olunan paralardan     

(Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun  125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan

(Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:

 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    

(Yüzde 2,27)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

(Yüzde 4,55)

g)Menkul tesliminde;

 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde

(Yüzde 2,27)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde

(Yüzde 4,55)

h) (5582  sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm.  Yürürlük:6/3/2007) 2499  sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci  fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar  ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temi

 

4.İdare harçları:  

 

 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri  düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

17,50

II. İflas harçları:

 

1.Maktu harç:

 

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   

41,50

2.Konunun değeri üzerinden harç:

 

a)İflasta paylaşılan para üzerinden

(Yüzde 4,55)

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para  üzerinden 

(Binde 11,38)

III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci  maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010)

59,00

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve  iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği  her bir işlem için)

 

C) Ticaret sicili harçları:

 

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

 

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

187,10

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

536,50

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

1.208,90

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her  kişi için):

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

92,80

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

132,90

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

294,20

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki  değişikliklerin tescilinde:

 

(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

 

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

92,80

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

132,90

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

294,20

4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi  dahil)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

36,20

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

52,40

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

92,80

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri  dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

 

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların  tamamının veya  bir  kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin  beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

9,30

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104,  105)  

30,90

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

 

I. Suret harçları:

 

a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

1,60

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher  sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,60

c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli  fotokopiler dahil) 

3,80

d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden  (Tasdikli fotokopiler dahil)

3,80

Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza  mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

 

II. Muhafaza harçları:

 

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve  muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

 

a)Bir yıla kadar  

(Binde 11,38)

b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için 

(Binde 5,69)

III. Defter tutma harçları:

 

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (14,40 TL)'den az  olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden 

(Binde 4,55)

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

 

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye  üzerinden        

(Binde 4,55)

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile  borçlar bakiyesi eşit ise  

38,70

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  

38,70

IV. Miras işlerine ait harçlar:

 

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve  idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden

(Binde 4,55)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

 

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

 

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından  tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

 

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   

(Binde 1,13)

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     

52,40

 

 

(2) SAYILI TARİFE

 

Noter Harçları

 

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

 

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename  ve kağıtlardan beher imza için

(Binde 1,13)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı  (52,40 TL)'den az, (26.891,50 TL)'den çok olamaz.

 

2. Emanet harçları:

 

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

(Binde 2,27)

Harç miktarı (3,80 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak  hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı  harç alınır. 
Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:

(Binde 4,55)

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl  için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar  olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir  yolu ile tespit edilir.

 

4. Konşimento yazılması harcı:

 

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

0,471

5. (3239  sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

 

II. Maktu harçlar:

 

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve  tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve  kağıtlardaki imzaların beherinden

8,20

2.Her nevi tebliğ (6830  sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba  yapılacak tebliğler dahil) ihbar,  ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha  için

14,40

3.Vekaletnameler:

 

a)Özel vekaletnamelerde beher imza için

6,80

b)Genel vekaletnamelerde beher imza için

10,80

4.Defter tasdiki:

 

a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

20,30

bb)Serbest meslek kazanç defteri

25,20

cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler

25,20

b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

100 sayfaya kadar (100 dahil)

6,60

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

6,60

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.  Yürürlük:1/1/2004)Ticaret  sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden  yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

 

5.Suretler ve tercümeler:

 

a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele,  senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin  beher sayfasından

1,60

b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların  suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

3,80

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan  emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam  sayılır)

14,40

7.Tespit ve tutanak harçları:

 

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya  bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve  ifadelerinin tespiti

14,40

8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak  harçlar;

 

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve  toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

267,50

9.Düzeltme harcı:

 

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak  düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

3,00

10.Mukavele feshi harcı:

 

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun  etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

3,00

11.(6217  sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra.  Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi  ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve  mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları,  evlat edinme

52,40

 

 

(3) SAYILI TARİFE

 

Vergi Yargısı Harçları

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı  zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi  Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan  davalarda.

 

I- Başvurma harcı:

 

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

25,20

b)Danıştaya başvurma

52,40

c) (5766  sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra.  Yürürlük:6/6/2008)Danıştay'a temyiz başvurularında

109,20

d) (5766  sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra.  Yürürlük:6/6/2008)Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan  başvurularda

72,80

II- Nispi harçlar:

 

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması  üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare  mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu  vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı  zam

(Binde 4,55)

b)Danıştay kararlarında:

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve  benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam  değeri üzerinden (52,40 TL)'den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

III- Maktu harç:

 

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi  tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle  ilgili:

 

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

25,20

b)Danıştay kararlarında

52,40

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması  kararlarında

52,40

IV- Suret harçları:

 

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar  suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,10

 

 

 

 

(4) SAYILI TARİFE

 

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

 

I- Tapu işlemleri:

 

1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir  olunan değer üzerinden

(Binde 11,38)

2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma  suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek  değer üzerinden

(Binde 1593,9)

3. (5831  sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük:  27/1/2009)

 

a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar  arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer  üzerinden

(Binde 22,77)

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde  alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin  infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı  değer üzerinden

(Binde 11,38)

4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların  bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından,  kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve  süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona  ermesinde kayıtlı değe

(Binde 68,31)

5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet,  temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet  veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden

(Binde 68,31)

6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı  değerler üzerinden

(Binde 11,38)

b) (5831  sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:  27/1/2009)İmar parselasyon planları uygulama sonucu  şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen  taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 11,38)

c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu  olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya  ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 4,55)

7.İpotek tesisinde:

 

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden

(Binde 4,55)

b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak  başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı  üzerinden

(Binde 4,55)

c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen  değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

(Binde 2,27)

8.Muvakkat tesciller:

 

Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı  Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak  tescillerde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 2,27)

9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a,  iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil  ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden  kayıtlı değer üzerinden

(Binde 6,83)

10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde  mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele  mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık  kira bedeli üzerinden

(Binde 6,83)

11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri  üzerinden,

(Binde 4,55)

12. (5838  sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük:  28/2/2009) Satış  vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi  sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel  üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak

(Binde 6,83)

13. a) (5838  sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük:  28/2/2009) Arsa  ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde  (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)

162,70

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye  Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi  evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin  tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)

81,30

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili  aynı esaslar dahilinde yürütülür.

 

b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden  iktisabında, kayıtlı değer üzerinden

(Binde 22,77)

c) (5838  sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük:  28/2/2009) (a)  fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir  işlem için)

81,30

14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve  şerhlerin terkininden

17,50

15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı  gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer  üzerinden

(Binde 2,27)

16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her  parsele ait kopya için

36,20

17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek  kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin  beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

6,60

18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine  işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden

(Binde 11,38)

19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde  kayıtlı değer üzerinden

(Binde 136,62)

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar  bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve  iktisabında (4751  sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün  beyan edilen devir ve iktisap  bede

(Binde 20)

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir  sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

 

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce,  şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir  beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde  ödenir.

 

b) (4842  sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare.  Yürürlük:24/4/2003)

 

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul  mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak  konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden  devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

(Binde 20)

c)(4369  sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra.  Yürürlük:29/7/1998)

 

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında  tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen  zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde  mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin  2

(Binde 20)

d)(4369  sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra.  Yürürlük:29/7/1998)

 

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri  için ödenen bedel üzerinden (5615  sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen  parantez  içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu  bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi  değe

(Binde 20)

e) (5838  sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:  28/2/2009) Gayrimenkul  üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat  Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak  üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bede

(Binde 20)

f) (4369  sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:  29/7/1998) İvaz  karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden  devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

(Binde 20)

g) (6361  sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent.  Yürürlük:13/12/2012) Satıp  geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri  kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri  alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kirala

(Binde 4,55)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f)  fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü  maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük  olamaz.

 

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:

 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil  edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

 

a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda  beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait  gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,

(Binde 6,83)

b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda  beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara  ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,

(Binde 11,38)

c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması  veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır  bulunanlardan,

(Binde 9,10)

d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması  veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır  bulunmayanlardan,

(Binde 13,66)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel  için (14,40 TL)'den aşağı olamaz.)

 

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı  (14,40 TL)'dir.

 

(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen  bent.Yürürlük:1/1/2004)Kadastro  işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

 

(5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten  kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)

 

 

 

(5) SAYILI TARİFE

 

Konsolosluk Harçları

 

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :

 

1. Tereke işlerinde:

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 22,77)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare  ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden

(Binde 11,38)

2. Sulhnameler:

 

(Kararda yazılı değer üzerinden):

 

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil

(Binde 45,54)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten

(Binde 11,38)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten  bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde

(Binde 6,83)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri  konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

(Binde 2,27)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri  :Beher rüsum tonilatosundan

0,911

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher  gayrisafi tonundan

0,472

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum  tonilatosundan

0,472

III. Maktu harçlar:

 

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

 

a)Jurnalin tasdiki

79,20

b)Jurnala sayfa ilavesi

30,90

2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin  vizeleri

321,40

3.İmza ve mühür tasdiki:

 

a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki  yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk  makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki  yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve  sure

30,90

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki  (Fotokopiler dahil)

62,80

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar  tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette  yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki  (Fotokopiler dahil)

30,90

5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve  şerhler:

 

a)Birinci sayfa için

30,90

b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

14,40

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:

 

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi  (Beher sayfa için)

52,40

b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)

106,40

7. Terekenin mühürlenmesi

79,20

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

47,00

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede  zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve  kararlar

30,90

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane  haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

79,20

 

 

(6) SAYILI TARİFE

 

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik  Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları

 

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

 

I- Pasaport Harçları:

 

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

6 aya kadar olanlar

96,10

1 yıl için olanlar

140,50

2 yıl için olanlar

229,30

3 yıl için olanlar

325,50

3 yıldan fazla süreli olanlar

458,70

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta  kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7  yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı  miktarda harca tabidir.

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan  yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı  fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek  pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca  süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden  itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

II- Vize müracaat ve vize harçları:

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)

 

1. Giriş vizeleri:

 

a) Tek giriş

320,70

b) Müteaddit giriş

1.074,10

2. Transit vizeleri

 

a) Tek transit

320,70

b) Çift transit

643,40

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda  gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.  Yürürlük:1/1/2004)Hangi  ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke  vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç  tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak  Dı

 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine  verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri

536,00

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri  Bakanlığı tasdik harçları:

 

1. İkamet tezkeresi (5035  sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen  bent.Yürürlük:1/1/2004)

 

1 aya kadar her gün için  (Bu  tutar ilk ay için tezkere başına (22,60 TL)’den az, (115,10  TL)’den çok olamaz.)

12,10

1 aydan sonraki her ay için

76,50

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam  ay olarak dikkate alınır.

 

(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler.  Yürürlük:30/12/2001) (İkamet  tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan  sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın  tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, cez

 

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle.  Yürürlük:22/6/2002)İkamet  tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde  tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları

186,50

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı  Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003)

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)

164,40

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)

495,00

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:

825,70

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:

1.652,60

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi  esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

(7) SAYILI TARİFE

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,194

(159,70 TL’den az, 10.756,00 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde  veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış  veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması  veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli  üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman  aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile  temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında  mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak  ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart  koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan  harç miktarını aşamaz)

14,40

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum  tonilatosundan

0,194

(14,40 TL’den az, 267,70 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan  belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler  dahil)

6,60

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 52,40 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye  göre harç alınır:

 

 İlk  150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,601

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,324

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,162

(Harç tutarı 1.612,30 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (106,40 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye  göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,797

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum  tonilatosundan

0,797

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,601

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç  tutarı  4.301,60  TL’den çok olamaz)

0,324

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

30,90

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

52,40

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

106,40

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

132,90

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher  rüsum tonilatodan

0,601

(79,20 TL’den az 2.688,40 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

11,70

6. Yeterlik belgesi harçları:(5035  sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.  Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol  Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol  Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman  Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale  Boğazı Kılavu

79,20

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

52,40

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz  Zabiti/Operatörü,  Makine  Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç,  Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

30,90

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,  Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

22,60

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035  sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.  Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı  Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya  Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kap

14,40

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa  emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi  telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her  bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (25,20 TL) maktu

0,048

b) Muafiyet belgesi

52,40

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak  temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281  sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük  1/1/2005) En az  (52,40 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre  harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,601

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,324

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,162

(Harç tutarı 1.612,30 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281  sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük  1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

11,00

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

22,60

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

45,80

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

92,10

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

115,10

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

 

(8) SAYILI TARİFE

 

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

I- İmalat ruhsatları:

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için  Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler

1.074,30

b)Memleket içinde imal olunanlar

536,50

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak  gider karşılığı:

 

-Hariçten ithal edilenler

536,50

-Memleket içinde imal olunanlardan

267,70

2.Patent ve faydalı modeller :(5228  sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:31/7/2004)

 

a) Başvuru harcı

18,00

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

18,00

 (Her  bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

90,30

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

90,30

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

90,30

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik  süresince her yıl tahsil edilir.)

90,30

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model  belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

- Devir

90,30

- Veraset

90,30

- Lisans

103,60

- Rehin

90,30

- Mevki fiil

90,30

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

103,60

3. Endüstriyel tasarımlar:

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

28,10

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

74,40

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

15,40

d) Tasarım tescil harcı

29,70

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

177,60

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı  ile yenileme)

267,40

g) Devir şerhi tescil

90,30

h) Lisans işlemi kayıt harcı

177,60

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı

51,30

i) Birleşme kayıt harcı

132,90

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı

103,60

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti  verilmesi

29,70

l) Menşei memleket belgelerinden

103,60

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı

642,80

4. Markalar:

 

a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)

74,40

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için  ek olarak)

74,40

c) Marka yenileme harcı

193,40

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

257,90

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı

156,70

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

143,60

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

257,90

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı

94,80

ı) Rehine işlemi kayıt harcı

148,90

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

103,60

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı

74,40

k) Öncelikli başvuru harcı

1.203,70

l) Uluslararası başvuru harcı

74,40

5. Coğrafi işaretler:

 

a) Başvuru harcı

18,00

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı

18,00

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil  sureti düzenleme harcı

18,00

6. Marka ve patent vekillerinden:

 

a) Sicil kayıt harcı

257,90

b) Sicil yenileme harcı

257,90

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

257,90

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:

 

(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme  imtiyazları:

 

1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden

321,40

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)

805,50

3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

2.822,30

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

 

a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri

4.839,60

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri

5.645,80

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri

8.066,40

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri

12.262,30

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme  imtiyazları (Her yıl için)

16.134,60

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her  yıl için)

536,50

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme  imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden

402,20

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan  değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına  alınması taleplerinden

2.015,50

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat  hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı  maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir  ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki  harçlar

 

IV- Petrol işlemleri:

 

1. Sicil işlemleri:

 

a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge  istihsali taleplerinin tescilinden

402,20

b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin  tescilinden

482,50

c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan  değişikliklerin tescilinden

240,80

d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin  veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir  kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı  tanınmasının tescilinden

402,20

e)Diğer hususların tescilinden

159,90

2. Ruhsatlar:

 

a)Müsaade vesikaları

1.074,30

b)Arama ruhsatnameleri

1.612,30

c)İşletme ruhsatnameleri

13.445,30

d)Belgeler

1.612,30

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya  devrinden aynı miktarda harç alınır.

 

3. Tarifelerin tasdiki

267,70

V- Satış ruhsatnameleri:

 

1. (5035  sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlük:31/12/2003)

 

2. (5035  sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlük:31/12/2003)

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler  (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde

20,30

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde

52,40

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde

106,40

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan  ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan  zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus  ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek  ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

 

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde

536,50

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde

1.074,30

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde

1.612,30

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

2.688,40

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan  mahallerde

5.377,20

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve  ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus  sayımına göre):

 

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için

52,40

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için

106,40

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için

267,70

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için

429,10

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

644,30

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

859,30

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için

1.074,30

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

1.612,30

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

 

a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim  müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi  yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma  almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

536,50

b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına  muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim  müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek  olan ruhsatnameler

321,40

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek  ihtisas vesikaları

536,50

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine  verilecek ihtisas vesikaları

536,50

c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine  Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere  verilecek mezuniyet vesikaları

536,50

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

 

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek  ihtisas vesikaları

536,50

b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine  verilecek ihtisas vesikaları

536,50

c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk  kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek  mezuniyet vesikaları

536,50

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan  diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek  mezuniyet vesikaları

536,50

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler  mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de  icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

213,70

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

 

a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere  verilecek ruhsatnameler

159,90

b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası  hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı  sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler

159,90

c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek  şahadetnameler

159,90

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

 

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri

805,50

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

 

a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma  ruhsatnameleri:

 

20 yataklıya kadar olanlar

1.074,10

20-50 yataklıya kadar olanlar

1.612,30

50-100 yataklıya kadar olanlar

2.688,40

100 yatak veya daha yukarı olanlar

4.301,60

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan  mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri  alınır.)

 

b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer  fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

1.074,30

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai  taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan  umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için  verilecek ruhsatnameler

536,50

11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek  avukatlık ruhsatnameleri

536,50

12. (4008  sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.  Yürürlük:6/8/1994)

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :

 

a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri  (Beher yıl için)

106,40

b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri  (Beher ay için)

52,40

c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki  ay için)

267,70

14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503  sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli.  Yürürlük:5/2/2000)

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

2.150,60

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi

1.074,30

15. Avcılık belgesi (5228  sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek  avcılık belgeleri (Her yıl için)

 

a) Avcı derneklerine dahil olanlardan

140,80

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

153,90

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035  sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent.  Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah  taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)

642,80

b)Bulundurma vesikaları

1.028,40

c)(5035  sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent.  Yürürlük:1/1/2004) Özel  kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri

25,00

17. (4008  sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.  Yürürlük:6/8/1994)

 

18. (4369  sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent.  Yürürlük;29/7/1998) Özel  okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

 

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

1.074,30

b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

2.150,60

c)Özel dersanelerden (Her yıl için)

2.150,60

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu  Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

 

d)(4842  sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen  bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları  Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve  kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça  verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

Son nüfus sayımına göre;

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

726,80

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

1.454,30

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde

2.181,60

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı  ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

 

a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

159,90

b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

267,70

c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

321,40

d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

429,10

e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

644,30

f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

159,90

g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

267,70

h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

321,40

i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

429,10

j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

644,30

Turistik müessese harcı alınır.

 

20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden  (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

(Binde 0,22)

Ancak, bu miktar (10.756,00 TL)’den fazla olamaz.

 

VII- Okul diplomaları:

 

1. (4369  sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır.  Yürürlük:29/7/1998)

 

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve  meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek  diplomalar

6,60

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı  derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun  olacaklara verilecek diplomalar

10,80

VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm.  Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon  kullanım izin harcı:

119,50

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları  için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif  telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç,  elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden  önce ödenir

 

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için  Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin  belgelerinden (Her yıl için)

 

a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

1.612,30

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

3.225,90

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

6.453,70

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,

9.411,10

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50  zamlı olarak tahsil edilir.

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri,  belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon  sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

 

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:

 

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli.  Yürürlük:5/2/2000)

 

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

28.236,10

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin  belgelerinden:

 

-Açma

18.823,90

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası  izin belgelerinden:

 

-Açma

18.823,90

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin  belgelerinden:

 

-Açma

18.823,90

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı  dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

4.704,80

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin  belgelerinden

4.704,80

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

-Açma

14.117,10

-İşletme (Her yıl için)

6.990,90

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

-Açma

28.236,10

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

-Açma

14.117,10

-İşletme (Her yıl için)

6.990,90

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü  maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de  açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

296.061,70

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar  ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka,  her şube ve her yıl için)

296.061,70

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak  üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde  açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler(6487  sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen  parantez  içi hüküm. Yürürlük; 11

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

17.763,60

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

53.291,00

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge  sınırları içinde    

71.054,80

2- (5951  sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlük:5/2/2010)

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki  belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

43.870,10

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

43.870,10

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl  için)

43.870,10

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de  dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler  (Her şube için)

21.934,80

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

43.870,10

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil  olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her  şube için)

21.934,80

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen  hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri  (Her yıl için)

20.462,10

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler  için düzenlenen belgeler

10.230,90

8- (5035  sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

109.676,80

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

77.197,30

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm.  Yürürlük:15/6/2012) (a)  ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her  ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki  yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece y

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri  (Her yıl için)

43.870,10

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında  kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya  faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve  tüzel kişilerdir.)

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle  ilgili izin belgeleri (Her şube için)

21.934,80

10- (5582  sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlük:21/2/2007)

 

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme  anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile  eklenen  madde,  Yürürlük:6/6/2008)

 

1- Başvuru harcı

45.593,40

2- Yenileme harcı

36.474,60

XIII- Bağlama  kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak  harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm.  Yürürlük: 30/6/2009) 10/8/1993  tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve  Görevleri Hakkında Kanun Hük

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan

325,50

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan

651,10

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan

1.302,50

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan

2.605,20

30 metreden büyük olanlardan

5.210,50

alınır.

 

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate  alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık  faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için  alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki  harçlardan müstesnad

 

XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm.  Yürürlük:15/6/2012)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

 

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız  denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

35.855,80

bb) Takip eden yıllarda 11.951,90 TL’den az olmamak üzere  bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları  yetkilendirme belgeleri:

 

aa) Belgenin verildiği yıl

17.927,90

bb) Takip eden yıllarda 5.975,90 TL’den az olmamak üzere  bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının

Binde 5,75'i

2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

 

a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

2.151,30

b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

1.075,60

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

537,80

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak  harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere  yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini  denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı  oranlar b

 

XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm.  Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları:

 

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl  için):

 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans  ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik  kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların  (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir  önceki yıl g

Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin  bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.

 

 

 

(9) SAYILI TARİFE

 

Trafik Harçları

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten  kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:1/1/2005)Karayolları  Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü  belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

115,10

b) B sınıfı sürücü belgesinden

346,70

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

115,10

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

231,10

e) Diğer sürücü belgelerinden

578,20

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi  tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten  kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281  sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.  Yürürlük:1/1/2005) Karayolları  Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü  belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde  belirti

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent.  Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

320,70

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl  için)

643,40

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl  için)

1.289,40

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

643,40

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl  için)

3.225,50

f) (4842  sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.  Yürürlük:31/12/2003)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre  verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1.880,60

bb) Diğerlerinden

186,50

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin  belgesinden

213,50