TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ (TSE): Türk Standartlari Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2014/1) (Ithalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebligi - TSE Tareks uygulamalari hk.) 1.1.2014

small_tse-(15).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ

  

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2014/1)  (İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği - TSE Tareks  uygulamaları hk.)

 

GENELGE (MGMB-UMGGB-2014/1)
İthalatta Standartlara Uygunluk  Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/1)

İçindekiler

1 Tanımlamalar  ............................................................................................................................... 3
2 Başvuru  ......................................................................................................................................... 7
3 Uygunluk Değerlendirme  ........................................................................................................... 10
  3.1 Ek-1 Listede Yer Alan Mallar  ..............................................................................................  11
  3.2 İşaretleme Kontrolü  ...............................................................................................................  11
  3.3 Parti Teşkil Etmeyen  Eşya..................................................................................................... 11
  3.4 Standardın Kapsamı Dışı  ....................................................................................................... 12
4 Tespit ve Numune Alma  ............................................................................................................. 12
  4.1 Numune Alma  ....................................................................................................................... 14
  4.1.1 Sıvı Mallardan Numune Alma  .......................................................................................  15
  4.2 Set Halindeki Ürünler:  ........................................................................................................... 15
  4.3 Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi  Ürünler .......................................................  15
  4.3.1 ANSI Standartlarına Tabi Ürünler  ................................................................................. 15
  4.3.2 DIN Standartlarına Tabi Ürünler  ................................................................................... 16
  4.3.3 İşaretleme  ...................................................................................................................... 16
  4.4 Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler  ............................................................................................. 16
  4.5 Fiş ve Prizler  .......................................................................................................................... 16
  4.6 Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları ve Kombine  Anahtarlar ................................... 17
  4.7 Kasnaklar  ...............................................................................................................................  17
5 Muayene ve Deney  ...................................................................................................................... 17
  5.1 Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle  Sonuçlandırılacak Ürünler: .............................. 19
  5.2 Yapılamayan Deneyler  .......................................................................................................... 19
  5.3 Başka Bir Standarda Göre Deney  ..........................................................................................  20
  5.4 Olumsuz Sonuç  ...................................................................................................................... 20
  5.5 İşaretleme, Ambalajlama, Kullanma Kılavuzu Yönünden  Olumsuzluk ............................... 21
6 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler  ................................................................................................... 22
7 Müteakip İthalat (Emsal)  ........................................................................................................... 24
8 TSE Muafiyeti  ............................................................................................................................. 25
9 Teknik Problem  .......................................................................................................................... 26
10 Bedelsiz İthalat  ............................................................................................................................ 27
11 İleri İşlem Gerektiren Ürünler  .................................................................................................. 27
12 Geri Gelen Eşya  .......................................................................................................................... 27
13 Geçici İthalat  ............................................................................................................................... 28
14 Denetim Sonuçlarına İtiraz  ........................................................................................................ 28
15 Ücretler  ....................................................................................................................................... 28
16 Ekler  ............................................................................................................................................ 29

İlgi: a) 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı (1 inci Mükerrer) Resmi  Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün  Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)

b) Ekonomi Bakanlığı’nın 31.12.2013 tarih ve 87068 sayılı yazı ile  iletilen İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve  Denetimi: 2014/1) İthalat Denetim Rehberi

Versiyon: RHB/ÜGD/STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ/1

Uygulama Başlangıç Tarihi: 01/01/2014

c) Sanayi Bakanlığı (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Dış  Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) ve Enstitümüzce 15.02.2006  tarihinde yapılan toplantı tutanağı.

d) Yönetim Kurulunun 25 Haziran 2007 tarih ve XVI/70-835 no’lu  kararı (V kayışı işaretleme)

e) Laboratuvarlar Dairesi Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon  Merkez Başkanlığı) 16.06.2006 tarih ve 47445 sayılı yazısı.

f) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1  Seri no ’lu Gümrük Genel Tebliği

g) 04/01/2011 tarihli ve 53 nolu toplantıda alınan 631 nolu  Yönetim Kurulu Kararı. (haksız marka)

ı) Hukuk Müşavirliği’nin 13/01/2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı.  (haksız marka)

j) Deney Laboratuvarları Merkez Başkanlığı’nın (Deney ve  Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 29.10.2011 tarihli ve 380798 sayılı yazısı.  (Rulman deneyleri)

k) Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı’nın 13.12.2011 tarihli ve  433576 sayılı yazısı (çift taraflı V kayışlarının kapsamı)

l) Ekonomi Bakanlığının 24.01.2013 tarih ve 05785 sayılı yazısı  (sakıncalı firma isimleri hakkında)

m) Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı  yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

n) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı  yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 01.01.2014 tarihinden itibaren  uygulanacak olup 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ne ilişkin  tüm Tamimler yürürlükten kaldırılmıştır.

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 31.12.2013 tarih ve  28868 (1 inci Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak; yürürlüğe  girmiştir, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç  amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük  idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde,  Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğe (Ürün Güvenliği ve  Denetimi: 2013/1) göre sonuçlandırılacaktır.

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ve eki liste (Ek-1)  en son güncel hali ile Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr sayfasında  yer almaktadır. Tebliğ ve eki liste yıl boyunca bu adresten elektronik  ortamlarda izlenebilir.

1 Tanımlamalar

1.1 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Türk  Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik düzenlemelerde veya  standartlarda belirtilen esas ve usuller, Ekonomi Bakanlığı tarafından  yayımlanan yönetmelikler ile tebliğler ve verilen talimatları ifade eder.

1.2 İlgili Mevzuat

Avrupa Birliği’nin ürün güvenliğine ilişkin yatay mevzuatının ulusal  mevzuatımıza dâhil edilmesi amacıyla hazırlanmış bulunan 4703 sayılı  "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”  (Çerçeve Kanun), Kanunun Uygulama Yönetmelikleri (Yatay Mevzuat) ile  ürünlere ilişkin standartları ifade eder.

1.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve  sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike  oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada  yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

1.4 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

Yetkili Kuruluşun teknik görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Bakanlık  (Ekonomi Bakanlığı) tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen  ürünleri ifade eder.

1.5 Güvenli Ürün

Kullanım ömrü ve uygulanabildiği yerlerde hizmete sokulması, kurulumu ve  bakımına ilişkin kural ve talimatlar dikkate alınmak kaydıyla, normal veya  makul bir şekilde öngörülebilen kullanım koşullarında hiç risk taşımayan  veya sadece ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir asgari ölçülerde  risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için üst düzey koruma
sağlayan ürünü ifade eder.

1.6 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve  sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken  asgari güvenlik koşullarını ifade eder.

1.7 İmalatçı

Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı  veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

1.8 İthalatçı/İthalatçının Sorumlulukları

İthalatçı bir ürünü yurtdışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de  yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya  piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin  şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar, imalatçı  sayılır ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

1.9 Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

1.10 Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya  bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya  sağlanmasını ifade eder.

1.11 Ürün Denetmeni

İthalat denetimini gerçekleştiren Denetmeni ifade eder. (Ön incelemeci,  Teknik İncelemeci, Heyet)

1.12 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen  denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı  olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

1.13 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden  biri veya birkaçını ifade eder.

1.14 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya  standartlara uygun olmama ihtimalini ifade eder.

1.15 Risk Analizi

Tebliğ eki Denetime Tabi Ürünler Listesinde (EK-1)  yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip  yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki  bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı  firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı  ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti  için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

TSE risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Ekonomi  Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Müdürlüğü’ne iletir.

2014/1  sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin uygulanmasına dair Usul ve  Esaslar aşağıda verilmiştir.

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk  Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda  verilmiştir.

No Birim Adı Birim Kodu Hizmet Alanı
1 Ankara İthalat Müd..  ANK (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)
2  İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd.  AVR (İstanbul Avrupa Yakası)
3 İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd. AND (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)
4  Mersin İthalat Müd.  MRS (Mersin)
5 İzmir İthalat Müd.  İZM (İzmir, Manisa)
6  Tekirdağ İthalat Müd.  TKR  Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
7  Adana Belgelendirme Müd. ADN (Adana, Osmaniye)
8  Antalya Belgelendirme Müd. ANT (Antalya, Isparta, Burdur)
9  Bursa Belgelendirme Müd. BRS (Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)
10  Çorum Belgelendirme Müd. ÇRM (Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)
11 Denizli Belgelendirme Müd. DNZ (Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)
12  Eskişehir Belgelendirme Müd. ESK (Eskişehir, Kütahya, Bilecik)
13 Gaziantep Belgelendirme Müd.  GZT (Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman) 
14  Iğdır Temsilciliği  IGD (Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl) 
15  Kayseri Belgelendirme Müd.  KYS (Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)
16 Konya Belgelendirme Müd. KNY (Konya, Aksaray, Karaman)
17  Malatya Belgelendirme Müd. MLT (Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)
18 Sakarya Belgelendirme Müd. SKR (Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)
19  Samsun Belgelendirme Müd. SMS (Samsun, Sinop, Ordu)
20  Trabzon Belgelendirme Müd. TRZ (Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt) 
21  Van Belgelendirme Müd. VAN (Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)
22  Hatay Temsilciliği  HTY (Hatay)

1. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama  işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır. (E-İmza ile onaylama işleminin  uygulama tarihi bilahare bildirilecektir)

2. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili  birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

3. Firmaların ödeme bilgileri dışında bütün evraklarını TAREKS  üzerinden elektronik imza ile eklemeleri gerekmektedir. Ödeme bilgileri  dışında firmalar tarafından elektronik imza ile eklenmeyen evraklar  tarafımızca hükümsüz kabul edilecektir. Ancak firmaların başvuru evraklarını  TAREKS üzerinden aşılamaz teknik bir sorun nedeniyle elektronik imza  ile yükleyememeleri ve bu evrakları elden sunmaları durumunda bu evrakların  ve de Belge Net sistemine elektronik imza olmaksızın yüklenen ödeme  bilgileri, heyet tespit tutanakları vs. gibi belgelerin arşivlenmesi  gerekmektedir. Firmaların evrakları elden sunmaları durumunda konu Ekonomi  Bakanlığına bildirilmek üzere tarafımıza aktarılmalıdır. Firmaların TAREKS  üzerinden elektronik imza ile yükledikleri evraklara ilişkin ayrıca bir  arşivleme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

4. Uygunluk denetimi faaliyetlerimizde Tebliğ eki standartların,  Enstitümüz Teknik Kurulu tarafından tadil edilmesi durumunda, tadil  metinlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar geçen süre zarfında,  ithalat işlemlerinin aksamaması ve ithalatçıların mağdur olmaması için,  Teknik Kurul tarafından tadil edilmiş olan standartların lehte hükümleri  tadil metinlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanabilecektir.

5. Hazırlık Guruplarımız özellikle İthalatta Uygunluk  Değerlendirmesi Faaliyetlerimizle ilgili olarak bu amaçla kullanılmak üzere  standartların kapsamı, ambalaj ve işaretleme maddeleri vb. konularda  firmalar veya temsilcilikler tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan  sorulara görüş vermeyeceklerdir. Hazırlık Guruplarımız tarafından verilen  görüşler uygulamaların detayı bilinmediği için yanlış yorumlara veya  yorumlamalara yol açabilmekte, bu da Enstitümüzü güç durumda  bırakabilmektedir. Bu amaçla taşra teşkilatımız veya firmalar tarafından  yapılan bu tür talepler kesinlikle Uluslararası Gözetim Müdürlüğü  aracılığıyla Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na yapılacak, İhtisas  Hazırlık Guruplarımız görüşlerini bu dairemize bildireceklerdir. Daha önce  görüş alınmış bir konuda yeniden görüş istenmeyecektir. Bu görüşler güncel  liste halinde Enstitümüz intranet sayfasının Muayene Gözetim Merkez  Başkanlığı bölümünde duyurulacaktır.

6. Tebliğ kapsamında Revize edilen standardlar Standard Hazırlama  Merkez Başkanlığınca Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına, Uluslararası  Gözetim Müdürlüğünce de Ekonomi Bakanlığına bildirilecektir.

7. Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014/1 Tebliğ eki (Ek-1)  listesinde yer alan bir kısım standartların zaman içinde revize edilerek  yerine yeni standartlar hazırlanıp mecburi uygulamaya konulduğunda Tebliğde  değişiklik olmadığı sürece uygunluk denetimlerinde G.T.İ.P’ in  karşılığındaki standartlar esas alınmalıdır.

8. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin incelemenin, sadece  Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül  ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.  İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından  atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel  görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı  vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden  müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da  görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk  Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ”ne göre saha  incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış  uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde  ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay  Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim  Sistem Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince  belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta  uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene  Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri  Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitimde başarılı  olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme  Uzmanı vasfında Enstitü Personeli yanında 5 iş gününden az olmamak  kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak  gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman  Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif  edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak  atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

9. Ürünlerin izlenebilirlikleri işaretleme bilgileri ile  sağlanmakta olup, tüketici bu bilgilerle bilgilendirildiğinden,  işaretlemelerin şekli, işaretleme bilgilerinin iliştirilmesinde ise ürünün  çalışma şartları, ortamı ve kullanma ömrü dikkate alınarak ilgili standardın  işaretleme maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

2 Başvuru

 • Uygunluk Denetim işlemlerinde başvurular Ekonomi Bakanlığının TAREKS  Sistemi üzerinden yapılacak olup TAREKS tarafından fiili denetime  yönlendirilen başvurular ekleriyle birlikte İthalat-Net sistemine  gelecektir. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda  sonuçlar TAREKS’e aktarılacak, firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne  Olumsuzluk durumu haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.
   
 • TAREKS’ e bildirilecek Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde  olacaktır:
  - Kabul: Denetleme Sonucu
  - Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu
  - Red: Denetleme Sonucu
  - Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu
  - Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu
  - Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu
  - TAREKS Başvuru İptal: Denetleme Sonucu
   
 • Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS’e  yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır:
   
  • Fatura veya proforma fatura fotokopisi 
  • Ürünün bulunduğu yer ve durumuna uygun aşağıdaki  belgelerden biri:
   - Antrepo Beyannamesi
   - Özet Beyan
   - Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Tır Karnesi vb.)

Elektronik ortamda veya bunun mümkün olmadığı hallerde TSE’ye elden  sunulması gereken belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına  uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile  ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs.  olmalıdır) kurulmalıdır.

TAREKS üzerinden yapılan başvuruya ilişkin sunulan başvuru dosyalarında;

a) Aynı gümrük belgesi kapsamında birden fazla G.T.İ.P.
b) Aynı G.T.İ.P. altında farklı cins, menşe, marka ürünler,
c) İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi,  fatura gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması  durumunda bu belgelerin sadece başvuru dosyalarından birinde bulunması  yeterlidir.

Kullanıcıların başvuru sırasında ibraz ettikleri belgelerin TSE’ye ayrıca  sunulması istenmeyecektir. TSE’ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi  halinde, başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili  kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE’ye orijinal vekâletnamenin  de sunulması gerekmektedir.

1.TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hizmet  alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili  ithalat müdürlüğüne yönlendirilecektir.

2.Ön inceleme aşamasında sadece dekont ve ücretlendirme kontrolü  yapılacak olup ücret bilgileri firmaya bildirilerek dekontun İthalat-net  sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir. Dekontun firma ve/veya firma  temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi halinde başvuru ön incelemeci  tarafından teknik personele havale olmak üzere onaylanacaktır. Enstitümüze  gönderilen sadece başvuru belgelerinde herhangi bir  eksiklik/yanlışlık veya firma tarafından girilen bilgilerde  eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru “TAREKS Başvuru İptal”  olarak sonuçlandırılacaktır.

3.İthal edilmek istenen ürünlere ilişkin olarak, TAREKS üzerinden  firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuru kapsamındaki bilgiler kontrol  edilecek başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik  kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya konuyu açıklayan bir yazı  iletilecek ve başvuru “TAREKS Başvuru İptal” ile  sonuçlandırılacaktır. İptal işlemi başvuru bilgilerinin yanlış veya eksik  girilmesi haricinde mhiçbir koşulda uygulanmayacaktır. Başvuru bilgilerinden  ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda sadece yanlış  veya eksik girilen ürüne ilişkin kalem “TAREKS Başvuru İptal” ile  sonuçlandırılmalıdır. “TAREKS Başvuru İptal” işlemi gerektiren  durumlarda dosya “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılmayacak,  dosyanın iptali gerekiyorsa dosya iptal edilecek, belirli ürünlere ilişkin  iptal gerekiyorsa o ürün kalemleri iptal edilecektir.

4.İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit  edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine  olanak sağlayan ve firma tarafından talep edilen bir işlemdir. Bunun dışında firmaların başvurularının iptal edilmesi talepleri kabul edilmeyecek olup,  işlemden kaldırma talebinde bulunulan başvurular uygunluk denetimi olumsuz  olarak, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

5.Denetimin herhangi bir aşamasında ürünle ilgili  uygunsuzluğun kesin olarak tespit edildiği durumlarda, Enstitümüze  TAREKS üzerinden gönderilen başvuru belgelerinde herhangi bir  eksiklik/yanlışlık veya firma tarafından girilen bilgilerde  eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru “TAREKS Başvuru İptal”  olarak sonuçlandırılmayacaktır.

6.Başvuru sırasında firmalar tarafından sunulan her türlü başvuru  bilgisinin (gümrük evrakında yer alan numaralar, fatura bilgileri, ürüne ait  bilgiler vb.) tam ve eksiksiz olarak girildiği kontrol edilecektir.

7.Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin uygun ve tutarlı  olması halinde, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit  edilmesi halinde kıymet, miktar, ürün vasfı, fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı  düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir. Bu durumda  mevcut başvuru kapsamında denetim işlemlerine devam edilir. Ancak yanlış  tarih ve sayılı fatura ile başvuru yapıldığı anlaşılırsa mevcut başvuru “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.

8. Denetim sırasında “Red” ile sonuçlandırılan veya fiili denetim  esnasında TSE tarafından verilen ek sürelerde test raporu vb. tamamlanamayan  belgeler (başvuru belgeleri hariç) nedeniyle “Red” ile  sonuçlandırılan; “Red: Denetleme Sonucu” durumlarında yeniden başvuru  yapılamaz.

9.Firmaların “Red” almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı  ürünler için TAREKS’ten yeniden başvuru yaptıklarının tespit edilmesi  halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi  Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına  iletilmesi gerekmektedir. Bu meyanda, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun  görülmesi sonucunda yeniden yapılan denetimin uygun sonuçlanması halinde,  ilgili gümrük müdürlüğüne uygunsuzluğun düzeltildiğine dair yazılı bildirim  yapılması gerekmektedir. Öte yandan, aynı fatura kapsamı ürünler için doğru  GTİP beyan edilmesi suretiyle yapılan ikinci başvurular mükerrer başvuru  kapsamında değerlendirilmemektedir.

10. Firmaların maddi hatalarından dolayı iptal edilmesi  gerekirken iptal işlemi beklenmeksizin veya normal denetim süreci devam eden  başvuru varken aynı fatura muhteviyatı ürünler için yapılan mükerrer  başvuruların Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene  Gözetim Grup Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

11. Firmalara deney ücretleri hakkında bilgi verilmesi gerekmesi  durumunda mutlak surette Tebliğ ve Genelge ekinde verilen GTİP karşılığı  güncel standartlar dikkate alınarak www.tse.org.tr sayfası altında “Deney  Hizmetleri-Deney Ücretleri” bağlantısından sorgulanarak ilgili firmaya  güncel ve doğru fiyatın verilmesi ve ilgili müdürlükçe tespit edilen bu  fiyat konusunda ilgili laboratuvarın da bilgilendirilmesi, ilgili müdürlük  ve laboratuvar tarafından tespit edilen fiyatların farklı olması durumunda  ise deneylere firmadan onay alınmadan başlanmaması gerekmektedir.

12. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme  yapılabilecektir.

13. Uygunluk Denetimi talep edilen Standard sistem tarafından  otomatik olarak gelecek olup, GTİP karşılığında bulunan standard kapsamında  değil de uluslararası standardlara göre uygunluk denetimi istemesi halinde  firma talep edilen standardları mutlaka belirtecektir.

14. 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında  Uygunluk denetimi işlemleri anılan Tebliğ kapsamında yer alan hükümler  çerçevesinde yürütülecektir. Bu çerçevede ithalatçı tarafından başvuru  formunun doldurulması sırasında listede yer alan Standardlar hakkında ve  testlerin tamamını yaptırıp-yaptırmayacağı, yaptırmayacaksa, testlerden  birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilip, olumsuz çıkan testten sonraki  diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenleneceği hakkında  ithalatçıya bilgi verilecek olup, firmalar uygunluk denetimi müracaatlarında (Ek- 12) Bilgi formu’ nu doldurup başvuru ekleri bölümünden sisteme  yükleyeceklerdir.

15. Firmaların başvuru formlarında ve başvuru formu eki  faturasında ürünün standardına göre sınıflandırma yapılmamış ise firmalardan  başvuru formu eki olarak ithal edilecek ürünlerin standardın istediği  şekilde sınıf, tip, tür, çeşit vb. olarak tasnif edilmiş firma beyanını  yazılı olarak sisteme yüklemesi istenilebilecek, gümrük tespitlerinde bu  beyan, ürün ve standardına göre tespit yapılarak numuneler alınacak olup,  gerekiyorsa ithalat birimlerimizce laboratuvara sevk edilecek ürünlerin  tasnifi sağlanarak, laboratuvara sevk edilecektir.

16. Bakanlıklar, Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik vb. gibi  makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Uluslararası Muayene ve Gözetim  Grup Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.

3 Uygunluk Değerlendirme

 • Ürünlerin ilgili standart veya standartlar kapsamında olduğunun  tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye  sunulan bilgi ve belgelerin ilgili standart veya standartların  gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem  yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler  esas alınır. Söz konusu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması,  denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat,  sahtecilik vb. işlemlerin yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda  belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya  düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red:  Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.
   
 • Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan  incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya  çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin  ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak  amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ek belge ve bilgileri  temin etmek üzere (test raporu, sertifika vb.) talebi içeren ve  eksikliği ne zamana kadar tamamlaması gerektiğini belirten bir mesaj  kullanıcıya iletilir.
   
 • Bu süre içerisinde belgelerin TAREKS’e yüklenmek yoluyla  sunulamaması durumunda başvuru “Red: Denetleme sonucu” ile  sonuçlandırılır.

  a) Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için  30 (otuz) gün,
  b) Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren test raporlarının  temin edilmesi için 60 (altmış) gün süre verilir.
   
 • Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi  ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, denetim işlemi  duruma göre “Kabul: Denetleme Sonucu” veya “Kapsam Dışı: Denetleme  Sonucu” ile sonuçlandırılır.
   
 • İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep  edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE’ye sunulmaması  durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu”  ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS’te ilan edilir. Durum  ayrıca ilgili Gümrük idaresi ile ithalatçıya yazılı olarak bildirilir.
   
 • Firmaların (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eksik ve ilave  belgelerin giderilmesi konusunda girişimde bulunmuş olmasına rağmen,  verilen sürenin yeterli olmaması durumunda, firmanın başvurusu halinde  bu süre TSE tarafından ilgili başvuruda verilen sürenin yarısı  kadar uzatılabilir. Verilen sürelere rağmen, talep edilen bilgi ve  belgelerin sunulamaması durumunda başvuru sistem üzerinden “Red:  Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili Gümrük  idaresi ile ithalatçıya yazılı olarak bildirilir.
   
 • Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler;  sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek  hesaplanır.
   
 • Sunulan belgenin sahte olduğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi  düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün  olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta  yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin sahte  olduğunun, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve ilgili belgelerle  birlikte Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene  Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.
   
 • Sahte olduğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından,  teyit mesajına teyidin istendiği gün hariç olmak üzere 10 iş günü  içerisinde cevap verilmemesi halinde, durum Ekonomi Bakanlığına  aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına  iletilir.
   
 • Diğer taraftan, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı  Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde  bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına  aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına  iletilir.
   
 • TSE tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına  ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler  ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, “Belirlenen Eksiklik/Denetmen  Notu” başlığı altına eklenir. Bu yolla Ekonomi Bakanlığı söz konusu  bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

3.1 Ek-1 Listede Yer Alan Mallar

 • Uygunluk denetimi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi  biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanacaktır. Ürünün ilgili  standarda uygun olması halinde başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu”  ile sonuçlandırılacaktır. Olumsuz çıkan testten sonraki testler  yapılmayacak ve “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Ek-3 Uygunsuzluk Yazısı ile olumsuzluk gümrüğe  bildirilecektir.
   
 • Önemli Not: Sonucun olumsuz çıkması halinde firma talebine  istinaden yapılmayan deney ücreti firmaya iade edilecektir.

3.2 İşaretleme Kontrolü

 • Ürünün üzerinde ilgili standardında öngörüldüğü biçimde marka veya  model vb. bilgilerin olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde  (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler ile uyumlu olması  gerekmektedir.

3.3 Parti Teşkil Etmeyen Eşya

 • Firma tarafından yapılacak ithalat başvurusu, ilgili standart veya  standartlar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilen azami parti teşkil  etmez (PTE) miktarlarına göre TAREKS tarafından yapılacak değerlendirme  neticesinde söz konusu başvurunun PTE kapsamında olup olmadığına karar  verilecektir.
   
 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki listede (Ek-1)  yer alan ürünlerden, “parti teşkil etmeyen” Gümrük Beyannamesi  muhteviyatı ürünler evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler  yapılarak, ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin  korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı  değerlendirildikten sonra, “Kabul: Denetleme Sonucu” ile  sonuçlandırılacaktır.
   
 • TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurularda ürünler  farklı modelde tanımlanmış olmasına rağmen ürünlerin ilgili  standardlarının tip, tür, sınıf, parti miktarı özelliklerine dikkate  alındığında aynı tip sayılması durumunda toplam miktar dikkate alınarak  değerlendirme yapılacaktır (Örneğin: V kayışlarında 4PK, 6PK gibi  modeller ayrılmasına rağmen tüm PK’ ların aynı olması).

3.4 Standardın Kapsamı Dışı

 • G.T.İ.P.’i tespit edilen eşya, ilgili Standard veya Standardlardan  birine göre uygunluk denetimine tabi tutulacak, laboratuarlarımızca  yapılan Uygunluk Denetimi sonucuna veya tespit edilebiliyor ise inceleme  heyeti tarafından gümrük sahasında yapılan inceleme sonucuna göre ve /  veya teknik inceleme uzmanı tarafından yapılan tespite göre söz konusu  Standardların hiç birinin kapsamına (teknik bir nedenden dolayı)  girmemesi durumunda başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile  sonuçlandırılacaktır. Ürün GTİP’inin Tebliğ eki listede olmasına rağmen  ürünün ilgili standart/standartlar kapsamında olmaması durumunda,  başvuru sistem üzerinden “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle  sonuçlandırılır.
   
 • Önemli Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney  ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir.
   
 • Başvurunun “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” olarak  sonuçlandırılabilmesi için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan  bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında  herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir.

4 Tespit ve Numune Alma

 • Gümrükte yapılan incelemelerde Numune Alma Tutanağı (Ek-1) (numune alınsın, alınmasın)  kullanılacaktır. Ancak numune alınmaması durumunda neden alınmadığı,  inceleme ve muayene sonuçları tutanakta yer alacaktır. Tespit, inceleme  yapılması halinde tutanaktaki “numune alma” ifadesinin üzeri çizilerek  “inceleme veya tespit” yazılıp düzenlenecektir. Tutanak, Gümrük  yetkililerine/Ürün denetmenlerine mutlaka imzalattırılacaktır.
   
 • Gümrüklerde kapsam ve tespit için numune alınması durumunda tekrar  numune alınmasına mahal vermeyecek şekilde deney yeter sayısı kadar  numune alınacak olup, ilgili Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucuna  göre kapsam dışı uygulaması/ilgili standardına göre muayene ve deney  için İthalat-Net sistemi üzerinden laboratuvara sevk edilecek,  laboratuvarlar da muayene ve deney raporlarının sonucunu sisteme  ekleyerek İthalat-Net sistemi üzerinden ilgili birimimize bildirecektir.
   
 • Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en  iyi şekilde ürünü tanımlayan (ürün adı, marka, model, seri numarası vb.)  tüm işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme  heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası  mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini  kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin  fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı  inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında  muhafaza edilecektir.
   
 • Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan  tespitler neticesi uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması  halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür  talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde  mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak  taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde  reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.
   
 • Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan  hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin  ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili müdürlükçe değerlendirilecektir.  Bu tür durumlarda kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri  gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği  yapılacak ve dosyayı inceleyen teknik personel, gümrük incelemesine  iştirak eden inceleme heyetinden en az biri ve ilgili birim amiri  tarafından, gerek görülmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünün de  (Ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapılıp yapılmadığı ve ürünün  durumu vb.) görüşü alınarak gerekiyorsa dosya yeniden işleme alınacak ve  tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır. Bu  şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 iş  günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile  Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na aktarılmak üzere Uluslararası  Muayene Gözetim Grup Başkanlığına bildirilecektir.
   
 • Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı  durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün  denetmenine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem  üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır  olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde  gerçekleştirilecektir.
   
 • Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı  ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı  durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma  veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalattırılacaktır. Bu gibi  durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip  inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem  üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
   
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel  antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Türk Standardları  Enstitüsü İthal Malları için Numune Alma Tutanağının Gümrük Yetkilisi  bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını  ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük  Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da  onaylanabilecektir.
   
 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede (Ek-1)  yer alan ürünlerden numune alma miktarı İthalat-Net sisteminde otomatik  olarak tanımlanmış olup, eğer alınacak numune miktarı belirtilmemiş ise;  ithale konu ürünün 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki  ekli listedeki G.T.İ.P no’su karşılığında yer alan standardında eğer  parti tanımlanmış ve numune alma metodu belirtilmişse standardın bu  maddesine göre numune alınacaktır. Belirtilmemiş ise inceleme  heyetlerimiz malın standardında belirtilen sınıf özelliklerini dikkate  alarak
  partiden sınıf özelliklerini tanımlayacak sınıf, çeşit, tip, tür, vb.  modellerden numune alacaktır. Alınacak numune miktarı, sistemde teknik  incelemeci tarafından açıklama kısmına yazılacaktır.
   
 • Ürünün kalem çeşidinin fazla olduğu hallerde, ithalatçı firma  yetkilisi veya yetkili temsilcisinin numune alma tutanağı üzerine  “Alınan numuneler tüm partiyi temsil eder. Kendi rızamızla partideki tüm  kalemler yerine sadece ………adet tip’ ten numune alınması tarafımızdan  kabul edilmiştir.” şeklinde beyan etmesi durumunda partinin miktar ve  tipinin her ikisini de temsil edecek şekilde en az % 51’lik kısmını  kapsaması şartıyla bütün tiplerden numune alınmayabilir.
   
 • Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait  varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü  içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından  görev sonlandırılacaktır.
   
 • Gümrük sahasından numune alınırken ve/veya laboratuvara sevk  edilirken numuneler işaretleme bilgilerini kapatmayacak, zedelemeyecek,  bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde bantlanarak  etiketlenecektir.
   
 • Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de aynı hükümlere  tabidir.
   
 • TS 198 sayılı Türk Standardı V kayışlarını boyutlara göre değil tip  ve sınıfları esas alarak tasnif etmektedir. Bu bakımdan Uygunluk  denetimlerinde sadece standardda belirtilen sınıf ve tiplerden numune  alınacaktır. Numune alma sırasında laboratuvarın deney kabiliyeti de  dikkate alınarak tüm partiyi temsilen mümkünse 800 - 2400 mm arasındaki  boyutlardan numune alımına özen gösterilecektir.
   
 • TS 198 (1998) ve TS 198 (2009) standardlarında çift taraflı  kayışlarla ilgili herhangi bir açık tarif, sınıflandırma, özellik ve  deney bulunmadığından, çift taraflı bütün V-kayışları kapsam dışı olarak  değerlendirilecektir.
   
 • TS 6269 standardı kapsamı rulmanların laboratuvarımız tarafından  kapsam tespitinin daha kısa sürede yapılabilmesini teminen ithalatçı  firmalardan rulmanların malzemesine dair bilgi ve dokümanlar istenecek  ithalatçı firmanın bu bilgileri sunması halinde numuneler ile birlikte  ilgili laboratuvara gönderilecektir.
   
 • TS 6269 standardı kapsamı rulmanların parti tanımında anılan  standardın numune alma maddesi dikkate alınarak; bir seferde sunulan  aynı, sınıf, tip, tür, cins, boyut ve aynı temel semboldeki rulmanlı  yataklar bir parti sayılacaktır. 

4.1 Numune Alma

 • Kablo, hortum vb. numuneler plastik güvenlik bantları ile  alınacaktır. 
 • Tüp vb. ürünler rosetelinlerle mühürlenerek alınacaktır. 
 • Diğer ürünler plastik güvenlik torbalarında alınacaktır. 
 • Bunların mümkün olmadığı durumlarda Numune Tanıtım Etiketi  kullanılacaktır. 
 • Numune alma tutanağına Plastik güvenlik torbalarının (Deney ve  Şahit) numarası da yazılacak ve tutanağın bir nüshası torbaya, bir  nüshası da güvenlik torbasının dışında mutlaka deney talep yazısının  ekine konacaktır. 
 • İnceleme heyetleri plastik güvenlik torbalarının üzerindeki  bilgileri eksiksiz dolduracaktır. 
 • Firma dosyaları laboratuvarlara intikal ettirilirken plastik  güvenlik numarasına atıfta bulunacaktır. Numune alma tutanağının torba  içinde olduğu belirtilecektir 
 • Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı mallar laboratuvara teslim edilmek  üzere firmaya elden verilecektir.
 • Not: Tüm yazışmalarda deney ve şahit için alınan güvenlik  torbalarının/güvenlik bantlarının / rosetelin mühürlerinin numaraları da  yazılacaktır.
   
 • Ürün çeşidinin fazla olduğu beyannamelerde; şahit numuneler gümrük  alanında Güvenlik torbası ile alınacak ancak asıl numuneler numune  tanıtma kartı ile alınarak ilgili ithalat birimimizce  değerlendirildikten sonra (Kapsam dışı, deneye gidecek ürün tespiti vs.  ) deney için gönderilen numuneler güvenlik torbasına konularak  laboratuvara sevk edilecektir. Yapılan işlemler ise tutanağa  kaydedilecektir. Asıl numunelerin güvenlik torbalarının laboratuvarca  açılması ve farklı bir laboratuvara sevki söz konusu olduğu durumlarda  bu işlem tutanak altına alınarak sevki yapılacaktır.
   
 • Tebliğ kapsamında yapılan tüm uygunluk denetimi işlemlerinde  numuneler mutlak suretle Enstitümüz personeli tarafından alınacak ve  testlerin yapılacağı laboratuvarlara sevki Enstitümüzce sağlanacaktır. 

4.1.1 Sıvı Mallardan Numune Alma

 • · Sıvı numuneler mutlak suretle temiz (Kimyasal Tortu, kalıntı, vb.  içermeyen) ve sağlam şişelerde alınacaktır. Her bir şişe üzerine  (şahitlerde dâhil) numune konmadan önce gerekli tanıtım bilgilerini  içerecek şekilde merkezden gönderilen numune tanıtım kartı ile  etiketleme yapıldıktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak  mühürlenecek, kırılmaya karşı gerekli önlem alınmak suretiyle plastik  güvenlik torbalarına konacak, numune alma tutanağına güvenlik torbasının  numaraları yazılacak, asıl numune 24 saat içerisinde laboratuvara teslim  edilecek ve şahit numune firma tarafından (Laboratuvarımız açılmış,  kapatılmamış, yırtılmış ve içindeki şişeler kırılmış olan plastik  güvenlik torbaları ile gelen numunelere işlem yapmayacak olup; bu durum  firmaya bildirilecek ve firmadan (Ek-5)  Taahhütnameyi doldurarak İthalat-Net sistemine yüklemesi  istenilecektir.) saklanmak üzere firma yetkilisine teslim edilecektir.
   
 • NOT: Güvenlik torbasının olmadığı durumlarda güvenlik kilidi,  plastik güvenlik bandı, plastik mühür ve mühürlü tanıtım etiketi  kullanılarak numune alınacak ve bu durum ön yazı ve tutanaklarda  belirtilecektir.

4.2 Set Halindeki Ürünler:

 • Set halinde gelen El Aletlerinde, set halinde numune alınacak olup;  G.T.İ.P no’ su tespiti yapılan eşyanın ithalinde uygulanacak esaslar,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir örneği ilişik 2011/40 sayılı  Genelgesinde yer almaktadır. (Ek-4)

4.3 Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler

4.3.1 ANSI Standartlarına Tabi Ürünler

 • ANSI Standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları,  flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin başvurular; bu ürünlerin, ANSI  normlarına göre kurulmuş veya ANSI standartlarında parça kullanan  tesislerin sahipleri tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ANSI  standartlarına uygun olduklarına ve kendi tesislerinde  kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı, anılan tesis sahibi  firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri  halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan tesislere  teslim edeceklerine ilişkin yazılı beyanı ile ilgili tesis sahibinden  alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ANSI standartlarına uygun  olduklarını ve ilgili tesiste kullanılacaklarını gösterir yazılı beyanın (Ek-8) olması şartıyla, yurtiçinde yapılabilen
  testler itibariyle ANSI standartlarında belirtilen kriterlere göre  sonuçlandırılır.
   
 • Firmalar, ANSI standartlarına göre üretilmiş 7307.91.00.00.00  GTİP'li flanşların ithalat işlemlerini yukarıda belirtilen şekilde  sonuçlandırılmasını seçebileceği gibi, ürünlerin TS EN 1759-1 standardı  kapsamında da değerlendirilmesini talep edebilir.

4.3.2 DIN Standartlarına Tabi Ürünler

 • DIN 11850, 11851, 11852 standartlarına göre üretilmiş paslanmaz boru  bağlantı parçalarına ilişkin başvurular; bu ürünlerin, DIN normlarına  göre kurulmuş veya DIN standartlarında parça kullanan gıda sanayi  tesisleri sahipleri tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, kendi  tesislerinde kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı, anılan  tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek  istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan  tesislere temin edeceklerine ilişkin yazılı beyanı ile ilgili tesis  sahibinden alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ilgili tesiste  kullanılacaklarını gösterir yazılı beyanın (Ek-9)  olması şartıyla, söz konusu standartlarda belirtilen kriterlere göre  yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır. 

4.3.3 İşaretleme

 • Boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin her  bir standardın işaretlemeye ilişkin farklı yükümlülükler getirmesi ve  ürünlerin standardında belirtildiği biçimde işaretlenip  işaretlenmemesinin ürünün güvenliğine ilişkin bir ölçüt olmaması  nedeniyle ithalat denetimleri işaretlemeyle ilgili kriterler  aranmaksızın sonuçlandırılır. Öte yandan, ürünle, bu ürüne ilişkin  belgelerde beyan edilen ürün arasında illiyet bağının kurulmasını temin  edecek üretici ismi veya markası gibi işaretlemelerin, ürünler üzerinde  bulunması gerekmektedir. Buna ilaveten, her bir boru bağlantı parçası,  flanş, boru vb. ürün asgari olarak, çap veya ölçü bilgisi (metrik/inç  vb.) veya DIN (Diameter nominal) ile işaretlenmelidir. Diğer taraftan,  ilgili standardın kapsamı dışında olan ürünler için, ürün üzerinde veya  ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan  bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli  görülmektedir.

4.4 Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler

 • TS 2222 Standardı kapsamında kalsiyum karpit cinsi ürünler için  yapılan kapsam dışı başvurularının fiili denetime yönlendirilmesi  halinde yapılacak denetimde, söz konusu ürünlerin asetilen üretiminde  kullanılıp kullanılmayacağının tespiti amacıyla firma tarafından ithale  konu ürüne ilişkin kapasite raporu veya benzer belgelerin ibraz edilmesi  gerekmektedir.

4.5 Fiş ve Prizler

 • 8536.69.90.00.11 GTİP'li ev tipi fiş ve soketlerden Türk tipi  olanlar TS IEC 60884-1 ve TS 40 standartlarına, Türk tipi olmayanlar TS  IEC 60884 standardı Bölüm 1'e, farklı tipleri (Türk tipi/Türk tipi  olmayan) bir arada barındıran fiş ve soketler ise TS IEC 60884  standardının Bölüm 2-5'ine göre denetlenecektir. Denetimlerde akredite  kuruluştan alınmış sertifika ve raporların ibrazı yeterli olmakla  birlikte, söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, ürünler  bahse konu standardın kapsamında bulunan muayene ve test işlemlerine  tabi tutulur.

4.6 Vidalar Ve Somunlar İçin Montaj Takımları -Yıldız Ağızlı ve  Kombine Anahtarlar

 • TS 3794 standardına tabi ürünlerin anılan standardın işaretleme  maddesine ilişkin uygunluk denetimi işlemleri ithalatçının talebi  halinde, özellikle işaretleme için atıf yapılmamış bile olsa TS 3794  standardının atıfta bulunduğu uluslararası standartların işaretleme  maddesine göre yapılan testler itibariyle sonuçlandırılır.

4.7 Kasnaklar

 • TS 148 sayılı standardına tabi çapı 150 mm'den büyük kasnaklar için  ürün üzerinde “TS 148” ibaresi aranmaz.

5 Muayene ve Deney

 • İthalatta Uygunluk Denetimi Faaliyetleri ile ilgili olarak  Enstitümüz laboratuvarları deneyleri yapmak/yaptırmakla ve sunulan  akredite raporları değerlendirmekle görevlidirler.
   
 • Ürün işaretlemesinin tamamlattırılmasının mümkün olmadığı hallerde  örneğin işaretlerin silinmeyecek, bozulmayacak şekilde imalat sırasında  yapılmasının istendiği hallerde bu husus ithalatçı veya temsilcisi  bilgilendirilerek olumsuzluk tebliğ edilecek, firmanın daha fazla mağdur  olmasının önüne geçilebilmesini teminen firmanın mutabakatı çerçevesinde  mallar deneye alınmayabilecektir.
   
 • Firma talebi halinde Uygunluk Denetimine esas testlere standardda ki  sırasına göre başlanacak, sonucun Olumlu çıkması halinde  laboratuvarlarımızca düzenlenen Olumlu rapora istinaden ilgili  müdürlükçe başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile  sonuçlandırılacaktır. Testlerden birinin olumsuz çıkması halinde Olumsuz  çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak laboratuvarlarımızca  düzenlenen olumsuzluk raporu ilgili müdürlükçe firmaya İthalat-Net  sisteminden bildirilecektir.
   
 • Ürüne ilişkin yapılan ilk test ve deneyin olumsuz sonuçlanması  halinde, başvuru olumsuzlukla sonuçlandırılmadan önce firmaya olumsuzluk  bildirilir. Yapılan test ve deneyleri olumsuz çıkan ürünler için firma  isterse aynı standart kapsamı testlerin tekrarlanmasını veya Tebliğin  Ek-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu  maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen standartlardan biri kapsamındaki  testlerin uygulanmasını talep edebilir.
   
 • Firmanın itirazı halinde testlere olumsuz çıkan testten  başlanacaktır. Firma söz konusu talebini (itiraz-deney tekrarı veya  başka bir standarda göre deney talebi) Tebliğin EK-4’ünde yer alan “Test  Tekrarı Talep Formu” nu doldurarak 7 (yedi) iş günü içerisinde TAREKS’e  yüklemek suretiyle beyan eder. Yedi iş günü içerisinde firmadan böyle  bir talebin gelmemesi ya da bahse konu talep formunun sisteme  yüklenmemesi durumunda olumsuz sonuç alındığı firmaya bildirilen başvuru “Denetim Sonucu: Red” ile sonuçlandırılır.
   
 • İlgili standart kapsamında gerçekleştirilen test ve muayene  işlemlerinde, firma tarafından yapılan beyanların uygunluğunun esas  alınması ve teyit edilmesi gerektiğinde, ithalatçılar tarafından  başlangıçta yapılan beyanların yanlış veya eksik olduğunun belirtilmesi  durumunda, söz konusu firmaların yeniden beyanda bulunmak suretiyle test  ve muayenelerin tekrarını talep etmeleri halinde, test ve muayeneler bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir.
   
 • Yapılan muayene ve deneyler sonucunda olumsuzluğun kesinleşmesi  halinde başvuru, “Red: Denetleme Sonucu” ile  sonuçlandırılacaktır.
   
 • Laboratuvarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak  değerlendirme ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil  edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri laboratuvarlarca belirlenen  ve Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan  ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar  kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.
   
 • Laboratuvarlarımızca ilgili standardına göre yapılan muayene ve  deneyler sonucunda düzenlenecek raporlarda ithal edilmek istenen ürün,  ilgili standartta belirtilen sınıf, tip, tür, vb. bilgileri içerecek  şekilde tanımlanacaktır.
   
 • İthalat birimlerimizce aksi belirtilmedikçe; ilgili laboratuvar  alınan numunelerin gümrük tespitindeki tutanak bilgilerini de içeren,  standardın sınıf, tip, vb. bilgilerine göre sınıflandırmasını yapacak,  aynı sınıftaki aynı tipler bir grup sayılacak ve bu grubu temsil eden  bir ürün üzerinden deneyler yapılacak, yapılan gruplandırma ve hangi  tipleri temsil ettiği düzenlenecek raporda belirtilecektir. Deney  yapılacak tiplerin belirlenmesinde sorunlar yaşandığından ve aynı tip,  tür, sınıf vb.de olan ürünlerin her birine deney yapıldığından deney  yapılacak tip miktarı belirlenemeyen ürünler ile ilgili olarak  laboratuvardan deney talebi yapılırken partinin %51’ini temsil etmesi  kaydıyla gönderilen ürünlerin aynı tip, tür, sınıf vb. olması halinde  kaç tip üründe deney talep edildiği mutlaka belirtilecektir.
   
 • İlgi (c)’de kayıtlı tutanak çerçevesinde TS ISO 2725-1 “Cıvata ve  Somunlar için Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar- Boyutlar” standardının kapsamındaki  anahtarlara yapılan uygunluk denetimlerinde, “boyutlar” aranmayacak  olup; Standardın atıf yaptığı diğer deneyler yapılacaktır.
   
 • Set halinde gelen El Aletlerinde seti teşkil eden bütün parçalar  üzerinde boyut muayenesi yapılacaktır. Diğer deneyler ise belirli tipler  üzerinde (anahtarları temsilen, lokmaları temsilen, tornavidaları  temsilen, penseleri temsilen vb.) yapılacaktır.
   
 • Rulman ithalatı ile ilgili deney talepleri ve numuneleri Gebze  Makine Laboratuvarı Müdürlüğü yerine Ankara (OSTİM) Enerji Sistemleri  Makine ve Malzeme Laboratuvarına gönderilecektir.
   
 • “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şeritlerin” ithalattaki uygunluk denetimi  işlemleri TS EN 10341 standardına göre yapılabilen deneyler yönüyle  sonuçlandırılacak olup, bu ürünlerin numune miktarı Ocak 2005 numune  alma kitapçığında 1 metre olarak belirtilmiş olmasına rağmen Standard  gereği bu ürünlerden 2 metre numune alınacaktır.
   
 • 7210.12.20.00.11, 7210.12.20.00.80, 7210.50.00.10.11 ve  7210.50.00.90.11 G.T.İ.P. numaraları karşılığında yer alan TS EN 10202  standardı kapsamındaki tenekelerle ilgili
  ithalatlarda iş ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesini  teminen uygunluk denetimlerinde ilgili standardın istediği bazı  muayenelerin rulo üzerinde yapılması gerektiğinden ve rulo tenekelerin  tamamının numune olarak alınıp laboratuvara sevki mümkün olmadığından bu  ürünlere Teknik Problem uygulaması yapılacak olup, rulo üzerinde  yapılması gereken muayene ve deneylerin yapılabilmesi ve ilgili  laboratuvarca yapılması gereken deneyler için numune alınmak üzere  oluşturulacak inceleme heyetine ilaveten Deney ve Kalibrasyon Merkezi  Başkanlığından deneyleri yapabilecek yeterlilikte bir uzman personel  talep edilecek ve ürün üzerinde yapılması gereken muayene ve deneyler  yapılarak tutanak düzenlenecektir. Usulüne uygun olarak alınan numuneler  Ambalaj laboratuvarına sevk edilecek ve laboratuvarca tutanak dikkate  alınarak tüm muayene ve deneyleri içerecek şekilde deney raporu  düzenlenecektir.
   
 • TS 8987 standardı kapsamında ilgili standardın işaretleme maddesinde  belirtilen imalat tarihi (ay ve yıl olarak) ifadesinin yoruma açık bir  husus olmakla beraber imalat tarihi bilgisinin kodlama ile  verilemeyeceği ifadesinin de ilgili standardda yer almaması nedeniyle,  ilgili ürün üzerinde imalat tarihi (kod ile veya açık olarak) verilmişse  ve bu husus muayene eden kişi/kişiler tarafından da görülmüş ise, bu  standarda göre imalat tarihi ile ilgili işaretleme yeterli kabul  edilecek, bu nedenle üretici firmanın ürün üzerinde yaptığı imalat  tarihi ile ilgili işaretlemenin ne anlama geldiğini ilgili birimimize  beyan etmesi şartıyla bu işaretleme bilgisi uygun olarak  değerlendirilecektir.
   
 • Çakmakların Laboratuvarlarımız tarafından yapılan, TS EN ISO 9994  sayılı standard da istenilen “Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılık” deneyinin  uygulamasında azami hassasiyet gösterilecektir.
   
 • Laboratuvarlarımız açılmış, kapatılmamış plastik güvenlik torbası  ile gelen numunelere ve laboratuvara intikal etmeyen numunelere işlem  yapmayacaktır. Ancak numunelere eşlik eden evrakların kabulü yapılarak  numunelerle ilgili durum bir tutanakla tespit edilip numunelerin  gönderildiği birime bildirilecektir. Şüphe durumunda durum Genel  Sekreterliğe aktarılacaktır.
   
 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin TS, EN, ISO, IEC ve  ETSI Standardlarına göre yapılan uygunluk denetimlerinde, işaret ve  ambalajlamasında standardın numarası, standardın yayım tarihi ve TM  rumuzu aranmayacaktır.
   
 • Standardın öngördüğü testlerin Enstitümüz laboratuvarları dışında,  yerli üreticilerin laboratuvarlarında yapılması halinde, Enstitümüz  teknik personeli muhakkak surette testlere nezaret edecektir.

5.1 Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak  Ürünler:

 • V-kayışlarıyla ilgili TS 198, segmanlarla ilgili TS 2264,  rulmanlarla ilgili TS 6269, sac şeritlerle ilgili TS EN 10341,  kasnaklarla ilgili TS 148, kibritlerle ilgili TS 3778 EN 1783 ve  amortisörlerle ilgili TS 3034 standartlarına ilişkin uygunluk denetimi  işlemleri, hâlihazırda yurt içinde yapılabilen testler itibarıyla  sonuçlandırılır.

5.2 Yapılamayan Deneyler

 •  Uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin  tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite  kuruluşlardan alınmış raporların ibrazı yeterlidir:

  a) Uygunluk denetimine esas alınan testlerin yurt içinde yapılamaması,
  b)Muayene ve testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının  gerekmesi,
  c) Muayene ve testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,
  d) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,
  e) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki  veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik  problemlerle karşılaşılması.
   
 • durumlarında, uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki  testlerin tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği  ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal  akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği  ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış  raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir. Bu tür  başvurular yüklenen test raporlarının Teknik İncelemeci tarafından  incelenmesi ve uygun görülmesi halinde “Kabul: Denetleme Sonucu”  şeklinde sonuçlandırılır.
   
 • “İbraz edilen test raporları ilgili laboratuvarlarımızca  değerlendirilecek olup uygunluk denetimi yapılan testlerle birlikte  sonuçlandırılacaktır.”
   
 • Yukarıda belirlenen hallerde, akredite kuruluşlardan alınmış test  raporlarının fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha önce  düzenlenmiş olması esastır.

5.3 Başka Bir Standarda Göre Deney

 • · Uygunluk denetimi 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği  eki (Ek-1) sayılı listede belirtilen standarda  göre yapılacaktır. İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi  Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon  Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa  Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa  Telekomünikasyon Standardları Enstitüsü (ETSI) standardlarına veya varsa  ürünle ilgili uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla  belirlenen kriterlere göre de yapılabilecektir. 
 • · 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki (Ek-1) listede  belirtilen standarda göre yapılan uygunluk denetiminin olumsuz  sonuçlanması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, Tebliğin  EK-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu  maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen standartlara(TS, EN, ISO, IEC,  ETSI) göre her defasında deney ücreti alınmak şartıyla yeniden Uygunluk  Denetimi yapılacaktır. Bu durumda test yapılacak numune kalmaması  halinde şahit numune üzerinde testler yapılacaktır. 

5.4 Olumsuz Sonuç

 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki ekli (Ek-1)  listede belirtilen standarda göre yapılan Uygunluk denetiminin olumsuz  sonuçlanması halinde, İthalat-Net sistemi üzerinden konu olumsuzluğa  ilişkin test raporları ile birlikte firmaya bildirilecek ve 7 iş günü  itiraz süresi verilecektir. Süre sonunda veya itirazın olumsuz  sonuçlanması halinde başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile  sonuçlandırılacak, gümrüğe hitaben EK-3 Uygunsuzluk  Yazısı hazırlanacaktır.

5.5 İşaretleme, Ambalajlama, Kullanma Kılavuzu Yönünden Olumsuzluk

 • Uygunsuzlukları ürünün muhtevası değiştirilmeden gümrük sahasında  giderilebilecek olan ve sadece etiketleme, işaretleme, ambalajlama veya  Türkçe kullanma kılavuzu eksikliği gibi yönlerden ilgili standardına  uygun olmayan ürünlerde; diğer muayene ve testlerden olumlu sonuç  alınması halinde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru  bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmayan düzeltme talepleri  (malın standardında imalat sırasında yapılmış olması özellikle  belirtilenler ile ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren  veya orjinal ambalajının açılmasını gerektiren düzeltme talepleri  hariç), ilgili gümrük idaresince uygun görülmesi kaydıyla ve Enstitü’nün  görüşü alındıktan sonra, gümrük müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada,  Enstitü elemanlarının gözetiminde ilgili standardın öngördüğü şekilde  yapıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla tutanağa bağlanarak  uygun görülür.
   
 • Kullanma kılavuzu yönünden uygunsuzluk olması halinde; firmanın  kullanma kılavuzunu tamamlama talebinde bulunması durumunda, firmanın  hazırlayacağı yeni Türkçe kullanma kılavuzu (orjinali ile birlikte)  “uygunsuzluğu” raporlayan ilgili laboratuvar tarafından incelenir ve  kılavuzların uygun görülmesi halinde, gümrük sahasındaki her bir ürünün  ambalajı üzerine kullanım kılavuzunun poşetler içinde (ambalajlar  açılmadan) iliştirilmesi sağlanır ve bu işlemlerin tamamlanmasını  (raporlanmasını) müteakip belge düzenlenir.

6 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

 • Yurt Dışı TSE belgeli ürünlerin ithalatında; yurt dışındaki  imalatçının belgeli olması durumunda, belge kapsamındaki ürünleri hangi  kişi ve/veya kuruluş ithal ederse etsin parti malının müracaat formunda  belirtilen beyannameye uygunluğu kontrol edilecek, malın işaretlemesinin  standarda uygunluğu ve TSE Markasının bulunup bulunmadığı, söz konusu  malların belgede belirtilen imalat yerinde belge kapsamı marka ile imal  edilip edilmediği, belge kapsamında olup olmadığı bir tutanakla  tespit edilecektir.
   
 • Yurt içindeki firmanın TSE belgeli olması durumunda, bu firma  üretici firmanın şubesi olarak faaliyet gösteriyorsa ve/veya üretici  firmanın sermayesi ile kurulmuşsa ve/veya ana firmanın ortağı ise ithal  partinin ürün sorumluluğunu, üstlenmesi durumunda belge muafiyeti  ithalatçı başka firmalara da tanınacaktır. Bu uygulama belgeli firmanın  önceden muafiyet tanınacak firmaları bildirmesi ve gerekli taahhütnameyi  (noterden) sunması halinde yapılacaktır. Belgeli firma onaylı listeye  ilave talebinde bulunabilecektir.
   
 • Yurt içindeki belgeli firmanın yurt dışındaki ana firmanın şubesi  ve/veya ortağı olmaması durumunda, sadece kendisine belge muafiyeti  tanınacaktır. Bu durumda belge devri, taahhütname karşılığı yetki devri  gibi işlemlere kesinlikle izin verilmeyecektir.
   
 • Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlerin ithalatında ürünlerin belge  kapsamında olup olmadığının kontrolü amacıyla üretici firma faturasının  eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ürüne ait test raporlarının  ve/veya belgelerinin fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha önce  düzenlenmiş olması esastır.
   
 • Enstitümüzden Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin uygunluk  denetimi, ürüne ait test raporlarının ve/veya belgelerinin sunulması  halinde ürünlerin belge kapsamında olduğunun tespiti yapılmak kaydıyla  deneyleri yapılmaksızın evrak üzerinden sonuçlandırılacaktır. Bu  çerçevede Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin test raporlarının ve/veya  belgelerinin sunulması halinde rapor/belge incelemeleri, incelemeyi  yapan ithalat birimlerimiz tarafından yapılacak olup, ithale konu  ürünlerin sunulan rapor/belge kapsamında olup olmadığının tespitinde  tereddüt hâsıl olması durumunda, ilgili laboratuvar ve/veya ilgili ürün  belgelendirme birimlerinin görüşü doğrultusunda işlem yapılacak ve  raporların/belgelerin uygun bulunması halinde “Kabul: Denetleme
  Sonucu”
  ile sonuçlandırılacaktır.
   
 • Yapılan uygunluk değerlendirmesinde ithale konu ürünün Yurt Dışı TSE  Belgesi kapsamında olmadığının tespiti halinde normal ithalat  prosedürüne göre işlem yapılacaktır
   
 • Enstitümüzden Yurt Dışı TSE Belgesi olan ancak ürünler üzerinde  ve/veya ambalajı üzerinde TSE logosu ve ilgili standardın istemesi  halinde Standard numarası olmayan ürünlere (İlgili Belgelendirme  Müdürlüğünce işaretleme hususunda muafiyet tanınmış olanlar hariç) Yurt  Dışı Belgesi Kapsamında işlem yapılmayacak, normal uygunluk denetimi  işlemi yapılacaktır.
   
 • Diğer hususlarda Genelge MGMB-UMGGB-2014/1’ e göre işlem  yapılacaktır.
   
 • Yurt Dışı TSE Belgeli firmanın ürünleri üzerinde TSE Markası ve  ilgili standardın istemesi halinde standardın işaret ve numarasının  bulunmadığı veya söz konusu ürün üzerinde bu işaretlerin yapılmasının  mümkün olmadığı hallerde, ürüne ait tekli veya çoklu ambalajlar üzerinde  bu işaretlerin bulunması yeterli kabul edilecektir. Burada belirtilmeyen  hususlarda “Ürün Belgelendirme Yönergesi” esas alınacaktır.

İthal edilmek istenilen ürünün Yurt Dışı TSE Belgesi olmamasına rağmen  ürün, ürün ambalajı veya ürüne eşlik eden evraklar üzerinde TSE markası  bulunduğunun tespit edilmesi halinde durum Uzlaşma Komisyonunda görüşülerek  karara bağlanması amacıyla müracaat dosyasının 1 (bir) nüshası (mümkünse  ürüne ait fotoğraf ve/veya ürünün kendisi dosyaya iliştirilerek) MGMB’ na  gönderilecek olup, konu Uzlaşma Komisyonunda karara bağlanana kadar herhangi  bir işlem yapılmayacaktır.

İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti  halinde;

1. TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit  yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile  tespit edildikten sonra Firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile  uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan  firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınacaktır.

2. Bilahare gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve  dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi de eklenerek,  konu gereği yapılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na  aktarılacaktır.

3. Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi  bulunmayan firmalar için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan  firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine  bilgi verilecektir.

4. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan  işlemle ilgili Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı 'na yazılı bilgi  verecektir.

5. Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması  halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6. Haksız Marka kullanım ücretleri Belgelendirme Merkezi  Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk  Müşavirliğine ve Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na yazılı şekilde  bildirilecektir.

7. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme  imkânları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade  edilmeyecektir. Bu durumda Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı ilgili ithalat  birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz  olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin  yapılmasını isteyecektir.

8. TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden  ) silinmesinin mümkün olması ve firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını  yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha  içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname (Ek-6)  bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında  muhafaza
edilecektir.

9. Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri  doğrultusunda başkaca bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda  girişine izin verilecektir.

10. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen  mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı  müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Biriminden bir personel ile  o ildeki Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile  markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması  halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.

11. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi  halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Muayene  Gözetim Merkez Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği'ne aktarılacaktır.

7 Müteakip İthalat (Emsal)

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki (Ek-1)  listede yer alan ve testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları;  firmanın olumlu raporu sisteme yükleyip, emsal rapor olduğunu belirtmesi  şartıyla G.T.İ.P. ’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve  üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda 18 Kasım 2013’ten önce çıkış  ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş ürünlerle ilgili olarak  deney raporu düzenlenme tarihi esas alınarak 12 ay süre ile kabul  edilecektir. 18 Kasım 2013’ten sonra çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma  belgesi düzenlenmiş ürünlerle ilgili olarak 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve  Denetimi Tebliği eki (Ek-1) listede yer alan ve testlerden olumlu sonuç alan  ürünlerin test sonuçları; firmanın olumlu raporu sisteme yükleyip, emsal  rapor olduğunu belirtmesi şartıyla G.T.İ.P.’i, tipi, türü, sınıfı, menşei,  markası, modeli, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip  ithalatlarda deney raporu düzenleme tarihi esas alınarak, TAREKS Başvuru  Evrak tarihinden geriye dönük olmak üzere 6 ay süre ile kabul  edilecektir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmadan evrak üzerinden kontrol  edilecektir. İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya  başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının tespiti halinde ürün  teste tabi tutulur. Ayrıca, ithalatçının test edilen partiden sonraki  ithalatlarında ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili  mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. Bu  değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip  ithalatlarında aynı G.T.İ.P. numaralı ürünler kontrole tabi tutulacaktır. Bu  kapsamda yapılan uygunluk denetiminden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar  normal uygulamaya geçilecektir.

Laboratuvarlarımızca yapılan muayene ve deney sonucunda ilgili standarda  uygunluğu tespit edilen ürünlerin müteakip ithalatlarında; firmanın daha  önce düzenlenen belge kapsamında ithal ettiği ürünler ile yeni müracaatı  kapsamı ürünlerin G.T.İ.P.’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, modeli,  ithalatçısı ve üreticisinin aynı olması, firmanın daha önce düzenlenen belge  ve/veya başvuru numarası, laboratuvarca düzenlenen rapor ön yazısı, ürünün  faturasını müracaat sırasında İthalat-Net sistemi üzerinden sunması ve  açıklama kısmına daha önce alınan Kabul: Denetleme Sonucu olduğuna ilişkin  açıklama yapması durumunda gümrükte muayene edilen malların ilk parti ile  aynı olduğunun tespit ve tevsiki halinde (Daha önceki ürün faturası, muayene  deney raporunun bir nüshası ve varsa düzenlenen belgenin firma tarafından  sistemdeki müracaat dosyasına eklenmesi istenecektir.) İthalat-Net sistemi  üzerinden ithalat birimlerimizce “Kabul: Denetleme Sonucu” ile  sonuçlandırılacaktır. 

Sonucun olumsuz çıkması halinde firma talebine istinaden yapılmayan deney  ücreti firmaya iade edilecektir.

Firmaların emsal talebini ithalatta uygunluk denetimi hizmeti veren tüm  birimlerimize yapabilecek olup bütün birimler daha önceki emsal rapora göre  işlem yapabilecektir. Öte yandan, fiili denetime yönlendirilen, Tebliğ  kapsamı yangın söndürücü veya yangın söndürücü maddelerin tümü  mümkün olması halinde test ve deneye tabi tutulur, bunun mümkün olmaması  halinde ise akredite kuruluşlardan alınmış test raporlarının ibraz edilmesi  gerekir. Bahse konu ürünlere ilişkin uygunsuzluğa rastlanılması halinde  denetim konusu ürün ve üretici/ithalatçı firma bilgilerinin yetkili kuruluş  tarafından piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmesini  teminen Ekonomi Bakanlığı’na aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim  Grup Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

8 TSE Muafiyeti

TSE markalı üretim yapan sanayicilerin, bu markayı taşıyan ürünlerin  üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri 2014-1 Ürün  Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekli listede (Ek-1)  belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda, “Türk  Standardlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelendikten sonra  düzenlenen muafiyet belgesine istinaden aşağıda örnek olarak yer alan tablo,  Enstitünün elektronik sistemi üzerinden doldurulur. Söz konusu tabloda,

- Firma Vergi Numarası: İthalatı yapan firma vergi numarası
- Firma Unvanı: İthalatı yapan firmanın unvanı
- Muafiyet Belgesi No’su: Enstitü tarafından verilen marka  kullanım sözleşmesine istinaden düzenlenen muafiyet belgesinin numarası
- Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP’ler: Enstitü tarafından verilen  muafiyet belgesinde hangi GTİP’lere muafiyet sağlandığı
- GTİP İçin Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar: Muafiyet  belgesi kapsamında muafiyet sağlanan GTİP’lerden, firmanın kapasite  raporuna istinaden muaf olarak ithal edilebilecek azami ürün miktarı
- Muafiyet Belgesi Başlangıç-Bitiş Tarihleri: Muafiyet belgesinin  geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihleri bilgileri girilerek  doldurulacaktır.

Tablo Örneği:

Sıra No Vergi Numarası Firma Unvanı Muafiyet Belgesi
No'su
Muafiyet Belgesi
Kapsamı GTİP'ler
GTİP için Kapasite Raporunda
Belirtilen Azami Miktar
Muafiyet Belgesi
Başlangıç ve Bitiş
Tarihleri
1 123456789 ABC Ltd. Şti. 100250400* 7211.23.20.10.00 250 01/01/2013-
31/12/2013
7218.10.00.00.00 320
3813.00.00.00.13 180

* Örnek olarak verilmiştir. Gerçek muafiyet belgesi numarası formatı  farklılık gösterebilir.

Firmanın bahse konu GTİP’ler için yapacağı müteakip muafiyet  başvurularında, TAREKS tarafından yapılacak analiz sonucunda, ithal edilmek  istenen ürüne ait GTİP’in Enstitü tarafından verilen marka kullanım  sözleşmesi kapsamında olması ve başvuru tarihinin sözleşmenin geçerlilik  tarihleri arasında olduğunun tespiti halinde TAREKS referans numarası  doğrudan oluşturulur, aksi halde başvuru risk analizine yönlendirilir.

TSE markalı üretim yapan sanayicilerin, bu markayı taşıyan ürünlerin  üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri  2014-1 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekli listede (Ek-1)  belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda, “Türk  Standardlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelemelerinde dikkat  edilecek hususlar:

- Kapasite Raporunda yer alan “Üretim Konusu” ürün için yalnızca  “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE)” kabul edilecektir. TSE Kritere  Uygunluk Belgesi (TSEK), TSE Muafiyeti başvurularında kabul edilmeyecektir.

- Kapasite Raporu “Üretim Konusu” tablosunda birden fazla ürünün  yer alması durumunda, hangi “Üretim Konusu” ürünün Türk Standardlarına  Uygunluk Belgesine haiz olduğu, Kapasite Raporu Tablo IV Yıllık Tüketim  Kapasitesi bölümünde yer alan ve muafiyet talep edilen ürünlerin Türk  Standardlarına Uygunluk Belgesine haiz “Üretim Konusu” ürünün girdisi  olup olmadığı titizlikle incelenecek, Kapasite Raporu Tablo III Kapasite  Hesabı ve diğer Tablolar da incelenerek muafiyet talep edilen ürünlerin  Kapasite Raporu “Üretim Konusu” Türk Standardlarına Uygunluk  Belgesine haiz ürünün girdisi olup olmadığı mutlaka doğrulanacak ve Kapasite  Raporunda belirtilen kotalara uygun talepler kabul edilecektir. 

Aksi durumlarda Muafiyet Talepleri kabul edilmeyecektir. TSE Muafiyeti  başvurularında Muafiyet Başlangıç-Bitiş Tarihleri belirlenirken Kapasite  Raporu ve TSE Uygunluk Belgesi Geçerlilik tarihleri dikkate alınacaktır.

İlgili Oda tarafından Kapasite Raporları hazırlanırken üretim  tesislerinin günde 8 Saat ve yılda 300 gün çalıştığı kabul  edilmektedir. Teknolojik sebeplerden ötürü seramik fabrikaları, cam  fabrikaları, sentetik iplik fabrikaları vb. kesintisiz çalışma  zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus kapasite raporunda  belirtilerek, günde 24 saat üzerinden kapasite tespiti yapılır. Bunun  dışında Kapasite kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü üzerinden  hesabı yapılmış olan kapasite raporlarındaki bilgilere göre tesisin iki  veya üç vardiya çalışması halinde ne kadar üretim yapabileceği ilgili  odaca tespit edilir ve Kapasite Raporuna ilave ayrı bir yazı ile  bildirilir. Bu durumlarda Kapasite Raporunu hazırlayan Oda dışındaki beyan  ve bildirimler kabul edilmeyecektir.

Firmaların TSE Muafiyeti başvurularında muafiyet kapsamında ithal etmek  istedikleri ürünlerin, Kapasite Raporu çerçevesinde geçerli TSE uygunluk  belgesine sahip Üretim Konusu Ürünün Tüketim Tablosunda listelenen  girdisi olduğunu ve bu girdi olarak beyan ettikleri ürünleri piyasaya  hiçbir surette arz etmeyeceklerini taahhüt ettikleri ve aksine durumun  tespiti halinde yapılacak her türlü hukuki işlemi ve yasal takibatı kabul  ettiklerini belirtir ekte örneği sunulan Taahhütnameyi elektronik ortamda  eklemeleri gerekmektedir.

9 Teknik Problem

Gümrüklerden numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin  sevki ve bazı ürünlerde deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti  gibi (ürünün özelliğinden dolayı) teknik problemlerle karşılaşılması halinde  uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test  raporunun sunulamaması halinde, inceleme heyeti tarafından numuneler  işaretlenerek düzenlenecek ve teknik müşkülatı belirleyen tutanağa  istinaden, ithalatçının Tebliğin EK-3’ünde yer alan taahhütnameyi (Ek-7) doldurarak sisteme yüklemesi istenilecek olup,  taahhütnamenin alınmasını müteakip, mümkün olan test ve deneyler bilahare  yapılmak üzere başvuru “Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu”  ile sonuçlandırılır.

Teknik problem kapsamında usulüne uygun olarak mühürlenen ürünlerin firma  yetkilisi tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 5 iş günü  içerisinde ilgili laboratuvara sevk edilmek üzere ilgili ithalat birimine  teslim edileceği hususu tutanakta belirtilecektir. Belirtilen süre  içerisinde numunenin teslim edilmemesi halinde konu Uluslararası Muayene  Gözetim Grup Başkanlığı’na bildirilecektir.

İthalatçı tarafından söz konusu ürünlerin taahhütname kapsamında  ithalatını gerçekleştirmesini müteakip, TSE tarafından ithalata konu  ürünlerden bilahare numune alınarak gerekli test ve deney işlemleri yapılır.

Yapılan test ve deneyin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçı firmaya  sonuç bir yazıyla bildirilir. Test ve deneylerin olumsuz çıkması halinde  ise, firma başvurusuna ait tüm belgeler olumsuz test raporları ile birlikte  derhal Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup  Başkanlığına yazı ekinde gönderilir.

Uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test  raporunun sunulması halinde; sunulan rapor/raporlar ilgili  Laboratuvarlarımız tarafından değerlendirilecek ve sonucuna göre uygunluk  denetimi sonuçlandırılacaktır.

Beyanname kapsamında birden fazla GTİP olması halinde her GTİP için ayrı  taahhütname alınacaktır.

Taahhütnamelerin usulüne uygun şekilde doldurulması sağlanacaktır.  Taahhütnameler yetkili kişiler tarafından imzalanmalı, dosyada yetki belgesi  ile imza sirkülerinin “aslının aynıdır” onaylı suretleri bulundurulacaktır.

10 Bedelsiz İthalat

Bedelsiz ithalatlarla ilgili Enstitümüzün herhangi bir yetki ve  sorumluluğu yoktur. Dolayısı ile TAREKS tarafından fiili denetime  yönlendirilmesi halinde bedelsiz ithalatlarda normal ithalatlar gibi  uygunluk denetimine tabi tutulacaktır.

11 İleri İşlem Gerektiren Ürünler

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca “piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde”  başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu”  ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda ileri işlem amacıyla, Genel Müdürlük  tarafından ürüne özel olarak belirlenen uygulamalar çerçevesinde ithalatına  izin verilen bu ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi çerçevesinde  denetlenmek üzere yetkili kuruluşlara iletilmelerini teminen, bu ithalata  ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca;  ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj,  paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek  amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt  dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler  piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.

12 Geri Gelen Eşya

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde,  geri gelen eşya statüsündeki ürünler TAREKS tarafından fiili denetim için  Enstitümüze yönlendirilebilmektedir.

Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit  edilmesi durumunda başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul-Geri Gelen:  Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Geri gelen eşya kapsamındaki ithalat işlemleri, Genel Müdürlük tarafından  piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmek amacıyla yetkili kuruluşa bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup  Başkanlığı’na aktarılır.

13 Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen  ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz  konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün  güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için  başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği  denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge  kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumlarda  fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere  Uluslararası Muayene ve Gözetim Merkez Başkanlığına yapılan başvurular ve  denetimler hakkında yazı gönderilir.

14 Denetim Sonuçlarına İtiraz

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde  yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar Ekonomi  Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına  gönderilir.

15 Ücretler

Ücretler, “Muayene Gözetim Ücret Yönergesi” nde belirtilmiş olup sistem  üzerinden güncelliği takip edilecektir.

16 Ekler

Ek-1: Türk Standardları Enstitüsü Numune Alma Tutanağı
Ek-2: Belge Ve İşaretleme Kontrolü Sonrası Uygunsuzluk Yazısı
Ek-3: Uygunsuzluk Yazısı Örneği
Ek-4: Genelge (2011/40)
Ek-5 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune Alma İçin)
Ek-6 Taahhütname (Haksız Marka)
Ek-7 Teknik Problem Taahhütnamesi
Ek-8 Taahhütname (ANSI)
Ek-9 Taahhütname (DIN)
Ek-10 Bilgi Formu
Ek-11 Başvuru Formu
Ek-12 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu
Ek-13  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler (2014-1 Ek-1 Ürün  Listesi)

 


EKLER

EK-1: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA  TUTANAĞI

  Tarih .../.../2013
   
   
İthalatçının adı / unvanı :..........................................................................
İthalatçının vergi no’su :..........................................................................
Belgenin* cinsi, tarihi ve no’su :..........................................................................
Numunenin alındığı gümrük idaresi/yeri :...........................................................................
   
   
Sıra no. Numunenin cinsi ve miktarı Markası İlgili standart

 

[ ]  Aynı miktarda şahit numune alınmıştır.
[ ]  Aynı miktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.
 


Ürün Denetmeni TSE İnceleme Komisyonu Üyeleri  
Adı, soyadı : Adı, soyadı : Adı, soyadı :
Görevi : Görevi : Görevi :
İmzası : İmzası : İmzası :


Firma Temsilcisi

Adı, soyadı :
Görevi :
İmzası :


Bu tutanakla alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen belge  kapsamı ürünlerin tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için  bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır.

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuara sevk  edilmelidir.

*İlgili belge: Beyanname, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma  belgesi, konşimento, CMR, TIR karnesi vs.


EK-2: BELGE VE İŞARETLEME KONTROLÜ SONRASI  UYGUNSUZLUK YAZISI

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: ... tarihli ve ... numaralı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer  alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu  ürünün/ürünlerin ................ teknik mevzuatın ................  madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No G.T.İ.P. Fatura Tarihi
         
         
Fatura No Model Numarası Miktar  
     
     

 


EK-3: UYGUNSUZLUK YAZISI ÖRNEĞİ

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

........... firması tarafından ithal edilmek istenen ve  aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler  sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı  anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi Belge Tarihi Belge No G.T.İ.P. Fatura Tarihi
         
         
Fatura No Model Numarası Miktar  
     
     

 


EK-4: GENELGE  (2011/40)

 


Ek-5 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan  Numune Alma İçin)

Ek-6
Türk Standardları Enstitüsü'ne
(Taahhütname)

İthal etmek istediğimiz  .........................................................................  Gümrük Müdürlüğünden Tescilli ...................................... Tarih  ve ............................. Sayılı Beyanname kapsamındaki tarafıma  sağlam olarak teslim edilen Benzin / Mazot mamullerinin şahit numunelerini  istendiğinde Enstiitünüz Kaboratuarlarına Ağzı açılmamış, plastik ambalajı  yırtılmamış, içindeki şişeler kırılmamış halde teslim edeceğimi, ağzı  açılmış, plastik ambalajı yırtılmış, içindeki şişeler kırılmış olması  durumunda laboratuarlarca bir işlem yapılmayacağı hakkında tarafımıza bilgi  verilmiş olup, bu durumda hibir hak iddia etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt  ederiz.

Firma Yetkilisi:

Adı:

Soyadı:

İmzası:

Tarih:

Eki: İmza Sirküsü veya Vekaletname


Ek-6 Taahhütname (Haksız Marka)

TÜRK STANDARDLARI  ENSTİTÜSÜ

Menşei.............. olan   ..........................standardı kapsamındaki ürünler üzerinde TSE  markasının basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma  Komisyonu  tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte  tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE'ye ait markaları 15 gün  içinde sileceğimizi/sildireceğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri  tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış  veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz  etmeyeceğimizi, aksi taktirde aleyhimizde suç duyurusunda bulunulacağının ve  maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir  durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten  bilakaydüşart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

  İthalatçının veya Temsilcisinin
  Unvanı Kaşesi
  Yekili İmzalar
  Tarih

 

İthalatçının açık ünvanı ve adresi :
İlgili gümrük idaresi :
Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı :
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
İthalatçının vergi sicil numarası  
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası  
İthal konusu maddenin CİF değeri  

 


EK-7 Teknik Problem Taahhütnamesi

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
EKONOMİ BAKANLIĞI’NA

2012/1 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine  Dair Tebliğ uyarınca, ithal etmek  istediğimiz…………………GTİP’li  ve……………………………………………… isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE)  tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde  denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere  devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı  test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde,  keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş  günü içinde yurtdışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her  türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal  konusu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince  tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz  satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir  kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul  ve taahhüt ederiz.

  İthalatçının veya Temsilcisinin  İsmi/Unvanı
  Yetkili İmza(lar)
  Tarih
   

 

İthalatçının açık ünvanı ve adresi :
İlgili gümrük idaresi :
Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı :
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
İthalatçının vergi sicil numarası  
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası  
İthal konusu maddenin CİF değeri  


Not: Taahhütname Türk Standardları Enstitüsü’ne verilecektir.


Ek - 8 Taahhütname (ANSI)
……………………………………………………olarak ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI  standardlarında parça kullanan petrol ve doğalgaz tesisi olmamız sebebiyle;  …………………………………………….firmasının……………. tarih ve ……………………………. sayılı beyanname  kapsamında………………………………..dan ithal etmek istediği ve aşağıda adet/model  listesi verilen ANSI standardlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları,  flanşlar, borular gibi ürünlerin ANSI standardlarına uygun olduğunu ve kendi  tesislerimizde kullanacağımızı, söz konusu ürünlerin ithalinden sonra  piyasaya arz edilmeyeceği ve ithalat işleminden sonra ürünle ilgili  oluşabilecek tüm sorumluluğun firmamıza ait olduğunu beyan ve taahhüt  ederiz.

Yukarıda yazılı taahhüdümüz ve bu taahhüde konu yapmış  olduğumuz ithalat işlemine ilişkin olarak düzenlemiş bulunduğumuz diğer  evrakımızda yanlış ve eksik beyanda bulunulması halinde “22/02/2013 tarihli  ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi  Kararı’nın “Uygulanacak müeyyideler” başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde diğer  ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Yazılı uyarı,
b) Yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men,
c) İthalatının veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması.
d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat  için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu  vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984  tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi  dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.

Yaptırımlarından biri veya birkaçının tarafımıza uygulanması  ve/veya gerekli görüldüğü takdirde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanunu’na göre işlem yapılması için Türk Standardları Enstitüsü tarafından  ilgili Bakanlığa resmi müracaata bulunulacağı ve/veya ilgili Cumhuriyet  Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

ÜRÜN ADI ÜRÜN MODELİ ÜRÜN ADEDİ MENŞEİ
       
       
    YETKİLİ ADI SOYADI
    GÖREVİ
    İMZA


  

EK: Vekâletname örneği
NOT: Taahhütname; Tesis Sahibi veya Şirketi Yetkili 1.Derece (A  Grubu) veya 2. Derece (B Grubu) İmzaya yetkili kişiler tarafından  imzalanacak olup, bu kişiler haricindeki kişilerin imzaları kabul  edilmeyecektir.


Ek - 9 Taahhütname (DIN)
……………………………………………………olarak DIN normlarına göre kurulmuş veya DIN  standardlarında parça kullanan gıda sanayi tesisi olmamız sebebiyle;  …………………………………………….firmasının……………. tarih ve ……………………………. sayılı beyanname  kapsamında………………………………..dan ithal etmek istediği ve aşağıda adet/model  listesi verilen DIN standardlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları,  flanşlar, borular gibi ürünlerin DIN standardlarına uygun olduğunu ve kendi  tesislerimizde kullanacağımızı, söz konusu ürünlerin ithalinden sonra  piyasaya arz edilmeyeceği ve ithalat işleminden sonra ürünle ilgili  oluşabilecek tüm sorumluluğun firmamıza ait olduğunu beyan ve taahhüt  ederiz.

Yukarıda yazılı taahhüdümüz ve bu taahhüde konu yapmış  olduğumuz ithalat işlemine ilişkin olarak düzenlemiş bulunduğumuz diğer  evrakımızda yanlış ve eksik beyanda bulunulması halinde “22/02/2013 tarihli  ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi  Kararı’nın “Uygulanacak müeyyideler” başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde diğer  ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Yazılı uyarı,
b) Yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men,
c) İthalatının veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması.
d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat  için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu  vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984  tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi  dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.

Yaptırımlarından biri veya birkaçının tarafımıza uygulanması  ve/veya gerekli görüldüğü takdirde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanunu’na göre işlem yapılması için Türk Standardları Enstitüsü tarafından  ilgili Bakanlığa resmi müracaata bulunulacağı ve/veya ilgili Cumhuriyet  Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

ÜRÜN ADI ÜRÜN MODELİ ÜRÜN ADEDİ MENŞEİ
       
       
    YETKİLİ ADI SOYADI
    GÖREVİ
    İMZA


EK: Vekâletname örneği
NOT: Taahhütname; Tesis Sahibi veya Şirketi Yetkili 1.Derece (A  Grubu) veya 2. Derece (B Grubu) İmzaya yetkili kişiler tarafından  imzalanacak olup, bu kişiler haricindeki kişilerin imzaları kabul  edilmeyecektir.


Ek-10 Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:  
İhracatçının:
- Unvanı  
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  
- Tel, faks, e-posta, web adresi  
Üretici firmanın:
- Unvanı  
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  
- Tel, faks, e-posta, web adresi  
Gümrük beyannamesinin:  
- Türü  
- Tarihi  
- No'su  
İthal malın menşe ülkesi:  
İthalatçı firmanın:
- Unvanı  
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  
- Vergi no'su  
- Tel, faks, e-posta, web adresi  
İthalatın yapılacağı ülke:  
İthalatçı temsilcisinin: 
- Unvanı  
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  
- Vergi no'su  
- Tel, faks, e-posta, web adresi  
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no'su  
- Cinsi  
- Markası  
- Miktarı ve birimi  
- ABD Doları olarak değeri (Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet  esas alınır)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi  

 


EK-11

BAŞVURU FORMU 
 
TSE .....................
Temsilciliğine
...... / ...... / 20..

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler  için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde  bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

  İthalatçının veya Temsilcisinin  İsmi/Unvanı
  Yetkili İmza

Ekleri:
- Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- İmza sirküleri veya vekaletname sureti
- Aşağıdaki belgelerden biri:

- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi
- Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
- Menşei ve markası
- Cinsi, sınıfı, modeli
- Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):
TS
ISO
EN
IEC
Diğer

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından  mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.


Ek - 12 Uygunluk Değerlendirme Başvuru  Formu Eki Bilgi Formu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU  FORMU EKİ
BİLGİ FORMU

Dış Ticarette Standardizasyon tebliğine göre ithalatçı  firmaların müracaat aşamasında talep etmeleri halinde ithale konu ürünler  Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Birliği Standardları  (EN), Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (IEC)  standardlarından herhangi birine göre de uygunluk değerlendirmesine tabii  tutulabilir. Başvuru Formunda,uygunluk değerlendirmesine esas alınacak  standard belirtilir ( Ek-2 Başvuru Formu )

İnceleme Heyetlerimiz tarafından ithale konu partiyi  temsilen Gümrük sahasından alınan numuneler tüm parti için bağlayıcıdır.  Başlangıçta firma tarafından ithale konu partide bulunan tüm tip, tür, sınıf  ve çeşitler hakkında müracaat aşamasında ilgili TSE birimine bilgi  verilmelidir. Alınan numunelerin partiyi temsili hususunda tereddüt olması  halinde tutanaklar imzalanmamalı veya şerh düşülmelidir. (Ek-1  Numune Alma Tutanağı) Malın firma tarafından G.T.İ.P’si mutlaka müracaat  foruna yazılmalıdır. Buna G.T.İ.P’nin ithal parti için bağlayıcı olduğu  unutulmamalıdır.

Yukarıdaki hususlarla ilgili uygunluk değerlendirmesi  işlemleri devam ederiken bilahare yapılacak itirazların kesinlikle kabul  edilmeyeceği bilinmelidir.

Testlerin tamamının yaptırılıp-yaptırılmayacağı,  yaptırılmayacaksa testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilip  olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu  düzenleneceği hususunda aşağıda belirtilen ibarenin mutlaka belirtilmesi  gerekmektedir.

[ ]  Muayene ve Deneylerin tamamının yapılmasını talep  ediyorum.

[ ]  Muayene ve deneylerden ilk olumsuzluktan sonraki  deneylerin yapılmamasını, olumsuz raporun düzenlenmesini talep ediyorum.

İTHALATÇININ / YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN

ADI SOYADI :

TARİH :

İMZA :


EK-13

Tebliğin  ekleri için  tıklayınız