Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2014/1 (Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama Kapsami Esyanin Geçici Ithalati) 2.01.2014

small_gum-logo(288).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Genelge No: 2014/1 (Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama Kapsamı  Eşyanın Geçici İthalatı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 66909231.10.06.01-04
02/01/2014
Konu : Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama  Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı
 
GENELGE
(2014/1)

İlgi : 8/12/2009 tarihli 2009/120 sayılı Genelge.

21/11/2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketleri Kanununun 52 nci maddesi ile 10/6/1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu  değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu mevzuat  değişikliği nedeniyle finansal kiralama yoluyla geçici ithal edilecek eşyaya  ilişkin işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi  gerekmektedir.

1. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Eşya

21/11/2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketleri Kanununun 21 inci maddesi çerçevesinde yurt dışından  yapılacak finansal kiralama sözleşmeleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve  Finansman Şirketleri Birliğince tescil edilerek Bakanlığımıza bildirildikten  sonra ilgili gümrük idaresine gönderilir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında  geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak ilgili gümrük idaresince  geçici ithalat beyannamesinin tasdikli bir örneğinin işlemin tamamlanmasını  müteakip Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'ne  gönderilmesi gerekmektedir.

2. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Uçaklar

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından  finansal kiralama yoluyla geçici ithal edilecek uçağa ilişkin finansal  kiralama sözleşmesinin tescilini müteakip, Birlik tarafından tescil, ilgili  firma, Bakanlığımız ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil  Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bildirilmektedir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından  tescil edilen finansal kiralama sözleşmesi ile buna ilişkin yazının  Bakanlığımıza gönderilmesi ve söz konusu belgelerin geçici ithal  işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine gönderilmesi sürecinde geçici  ithali yapılacak uçakların sefere konulmasında gecikmeler söz konusu  olabilecektir.

Bu itibarla, sadece fmansal kiralama yoluyla geçici ithali yapılacak  uçaklarla sınırlı olmak üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketleri Birliği'nin ilgili firmaya muhatap yazısı, Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün teknik uygunluk  yazısı, proforma fatura ve finansal kiralama sözleşmesinin ilgili gümrük  idaresine ibraz edilmesi halinde, uçaklara ilişkin geçici ithal işlemlerinin  gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Birlik tarafından sözleşme ve üst yazı  Bakanlığımıza gönderilmeyip, ilgili gümrük idaresine gönderilir. Gümrük  idaresi, söz konusu belgeler ile işleme ait evrakı karşılaştırır.

Diğer taraftan, finansal kiralama sözleşmelerinin herhangi bir sebeple  (süre uzatımı, kiralayan şirketin değişmesi, v.b.) tadil edilmesi veya ilk  sözleşmede yer alan süre uzatımı opsiyonlarının kullanılması halinde, söz  konusu tadil sözleşmeleri ve süre uzatımı opsiyonunun kullanıldığına dair  belgeler, firmalar tarafından Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketleri Birliği'ne tevdi edilmektedir. Birlik tarafından dosyasına derç  edilen tadiller, ilgili gümrük idaresi ve ilgili firmaya bildirilir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'nin tadil  sözleşmesinin dosyasına derç edildiğine ilişkin olarak firmaya muhatap  yazısının ve tadil sözleşmesinin ilgili gümrük idaresine uçağın yurtta kalma  süresi içerisinde ibraz edilmesi halinde, uçağın geçici ithalat rejimi  altında kalma süresinin sözleşme hükümlerine göre uzatılarak BİLGE  Sistemi'nde "Rejim Bitiş Tarihi" hanesine işlenmesi gerekmektedir.

Finansal kiralama yoluyla geçici ithal edilen uçakların yurtta kalma  süresinin sona ermesinden sonra süre uzatımına ilişkin belgelerin ibraz  edilmesi halinde, aşılan süreye göre 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (1),  4 üncü fıkrasının (g) bentlerine göre işlem tesis edilmesi; uçağın yurtta  kalma süresinin bitiminden itibaren iki ay içerisinde gümrük idaresine  herhangi bir başvuru olmaması durumunda ise, Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin uygulanarak söz konusu  uçağın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması  gerekmektedir.

3. Ticari (Adi) Kiralama veya Finansal Kiralama Kapsamındaki Geçici  İthalat İşlemlerinde (15) ve (61) Kodları

4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri ile Gümrük  Yönetmeliğinin 378 inci maddesi çerçevesinde geçici  ithaline izin verilen eşyanın yurt dışından ticari (adi) kiralama ile  getirilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından, ticari (adi)  kiralama ya da finansal kiralama yoluyla ithal edilen eşyanın gerek dış  ticaret istatistiklerine gerekse ödemeler dengesi hesaplarına daha sağlıklı  yansıtılmasının gerektiği; bu nedenle ticari (adi) kiralama ile ithal edilen  eşyanın, kira süresi sonunda yeniden ihraç edileceği için dış ticaret  istatistiklerine dahil edilmediği; ancak ödemeler dengesi hesaplan için ayrı  kayıt edilerek raporlandığı; beyannamenin 24 numaralı alanındaki sözleşme  kodlarının finansal kiralama için "15", ticari (adi) kiralama için "61"  olarak kullanılması gerektiği; söz konusu sözleşme kodlarının doğru olarak  beyan edilmemesi nedeniyle fmansal kiralama ile yapılan ithalatları sağlıklı  tespit etmenin mümkün olmadığı; bu nedenle zaman zaman dış ticaret  değerlerinde geriye dönük düzeltmeler yapılması gerektiği; finansal kiralama  yoluyla yapılan geçici ithalatta, Gümrük Yönetmeliği eki Gümrük Beyannamesi  Kullanma Talimatı EK 14 kapsamında Bakanlığımız web  sayfasında yer alan "İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar" içinde yer alan  sözleşme kodlarının doğru şekilde beyan edilmesi istenilmektedir.

Bu itibarla, ticari (adi) veya finansal kiralama kapsamındaki geçici  ithalat işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliğinin eki Gümrük Beyannamesi Kullanma  Talimatı EK 14 kapsamında Bakanlığımız web sayfasında yer alan ''İşlemin  Niteliğine İlişkin Kodlar" içinde yer alan (15) ve (61)  kodlarının doğru olarak beyan edilip edilmediği hususunda özen gösterilmesi  gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Ziya ALTUNY ALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri