Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Tibbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yili Ihraç Kotasinin Tahsisi Hakkinda Teblig (No: 2014/65) (10.01.2014 t. 28878 s. R.G.)

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Tibbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yili Ihraç Kotasinin Tahsisi 	 Hakkinda Teblig (No: 2014/65) (10.01.2014 t. 28878 s. R.G.)


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ

 

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi  Hakkında Tebliğ (No: 2014/65) (10.01.2014 t. 28878 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla  onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve  Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES),  27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike  Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine  İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak  hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma  Kurumu (TÜBİTAK) tarafından belirlenen, doğadan toplanacak tıbbi sülüğün  2014 yılı ihracat kotasının kullandırılmasına ilişkin uygulamaları kapsar  (Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ  kapsamında değildir.).

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel  Müdürlüğünü,

c) Tıbbi Sülük: Hirudo verbana türünü,

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 4 – (1) Tıbbi sülüğün 2014 yılı ihracat kota miktarı gümrük  tarife istatistik pozisyonlarına göre tabloda verilen miktardır.

G.T.İ.P. Madde ismi Latince ismi Kota Miktarı (kg)
0106.90.00.90.19 Tıbbi sülük (canlı) Hirudo verbana 2000
0511.91.90.00.19 Tıbbi sülük (dondurulmuş)

Başvuru

MADDE 5 – (1) 2014 yılı için tıbbi sülük ihraç etmek isteyen  gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren yirmi gün  içerisinde ihracat kotası için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Son  başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen  ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler

MADDE 6 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki  belgeler istenir.

a) İhracat kota talep dilekçesi (ek-1),

b) Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna  dair belge,

c) 2013 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını  gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri (Kota için ilk defa müracaat  edenlerden istenmez.).

İhracat kotasının dağıtımı

MADDE 7 – (1) 2014 yılı ihracat kota miktarının firmalara  dağıtımı, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre Genel  Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle yapılarak www.tarim.gov.tr/BSGM  adresinde ilan edilir. Ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıda verilen kriterler  esas alınır.

Kotanın Hesaplanmasında Esas Alınan  Kriterler Puan Alınan Puan
1) Firmanın tıbbi sülük ihracatı yaptığı  toplam yıl 0-2 yıl 1 A
3 yıl ve üzeri Toplam yıl / 2
2) Firmanın son dört yılda yapmış olduğu  tıbbi sülük ihracat miktarı 0-99 kg 1 B
100-249 kg 2
250-499 kg 3
500-999 kg 4
1000 kg ve üzeri 5
3) Firmanın son dört yıldaki toplam  ihracat miktarının, firmaya son dört yılda tahsis edilen toplam kota  miktarına oranı 0-5 yıllık firmalar İhracat gerçekleşme oranı X 2 C
6 yıllık ve üzeri firmalar İhracat gerçekleşme oranı X 20

FİRMANIN TOPLAM PUANI
 
A+B+C

 

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X  Yıllık kota miktarı

(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için  geçerli olup, bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.

Tahsis edilen kotanın iptali

MADDE 8 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki  Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair  Yönetmelik hükmü gereğince;

a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,

b) Yasadışı yollardan tıbbı sülük ihracatı yapıldığının tespiti  halinde,

firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Ayrıca bu maddedeki  suçları işleyenler bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.

Yetki

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılacak  durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük  yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi  Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/80) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanı yürütür.

 

Ek-1
TIBBİ SÜLÜK İHRACAT KOTASI TALEP  DİLEKÇESİ
 
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK  BAKANLIĞINA
(Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel  Müdürlüğü)


Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2014 yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında  Tebliğ kapsamında, aşağıda bilgileri verilen firmamız adına 2014 yılı için  tıbbi sülük ihracat kotası tahsisi yapılmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim. …../…../2014

Firma Adı:
Vergi No:
Adresi:
Telefon No:
Faks No: 

  İmza/Kaşe
  Adı Soyadı

 

EKLER:
1- Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine üye olunduğuna dair belge.
2- 2013 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren  gümrük onaylı belgelerin suretleri.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc