Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/1) (10.01.2014 t. 28878 s. R.G.) - Önleme tabi ürün, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya ve Hindistan menseli, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç)

small_ekonomi-logo(178).jpg


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/1) (10.01.2014 t. 28878 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin  önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden  geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu  mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üreticiler Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Ak İplik Akrilik  İplik San. ve Tic. A.Ş., Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Balsuyu  Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri  San. Tic. A.Ş., ÇMS Çavuş Metal Teks. Loj. ve Taş. San. Tic. A.Ş., Diktaş  Dikiş İplik San. ve Tic. A.Ş.,Gapsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,İskur Tekstil  Enerji Tic. ve San. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil  San. ve Tic. A.Ş., Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Murat Yapı Tekstil San.  ve Tic. A.Ş.,Piramit Sentetik İplik San. ve Tic. A.Ş., Tapeten Mensucat San.  ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve diğer yerli üreticiler Adana Mensucat  San. Tic. A.Ş., Akarca Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Anateks Anadolu Tekstil  Fabrikaları A.Ş., Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.,  Biteksİplik San. ve Tic. A.Ş., Bossa Tic. ve San. İşletmeleri T.A.Ş., Cem  İplik San. ve Tic. A.Ş., Erkent Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Esra Tekstil San.  ve Tic. A.Ş., Göl İplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Gülle Entegre  Tekstil İşletmeleri Eml. Dan. San. ve Tic. A.Ş., Indoramaİplik San. ve Tic.  A.Ş., İmkaİplik Tekstil İşletmeleri San. ve Dış Tic. A.Ş., Kaanb Tekstil  Tic. Ltd. Şti., Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Matesa Tekstil San. ve  Tic. A.Ş., Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic.  A.Ş., Saçlı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik İplik Tekstil San. ve  Tic. Ltd. Şti., Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Tüsa Mensucat San. ve Tic.  A.Ş., Uğur İplik Tekstil San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Zümrüt Tekstil San.  A.Ş. tarafından da desteklenen başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC),  Endonezya ve Hindistan menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden  ipliklerin (kesik elyaf ipliği) ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge  karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden  meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme  soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün 55.08, 55.09, 55.10, 55.11  (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) gümrük tarife pozisyonlarında (GTP)  yer alan sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)’dir.

(2) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı  mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil  niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlemler

MADDE 4 – (1) 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2009/1) ile ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli sentetik ve suni devamsız  liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) ithalinde dampinge karşı kesin  önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bu kapsamda, ÇHC menşeli olanlar için 0,49 ABD Doları/Kg ile 0,80 ABD  Doları/Kg arasında değişen tutarlarda; Endonezya menşeli olanlar için 0,23  ABD Doları/Kg ile 0,40 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarlarda; Hindistan  menşeli olanlar için ise 0,29 ABD Doları/Kg ile 0,39 ABD Doları/Kg arasında  değişen tutarlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2013/11) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve  bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli  delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme  soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC,  Endonezya ve Hindistan menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge  karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam  etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir  nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu  anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının  açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu  anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından  ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35  inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına  karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli sentetik ve suni  devamsız liflerden ipliklere (kesik elyaf ipliği) yönelik yürürlükte bulunan  mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma  sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 –(1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncıve 41  inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma  kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de  soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün  üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler  çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9  uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi  durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde  Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi  hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde  adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin  seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına,  soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve  soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerine soruşturmanın  açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi  Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr)  ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8  inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili  taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek  kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren  sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin  üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü  fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve  görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özetin, esas bilginin  makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olması gerekir.  İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte  olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin  özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin  gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve  soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8  inci maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar,  soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde  sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde,  ilgili taraflardan birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde  gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi  reddetmesi, soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da  yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş  sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai  belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine  gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine  gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile  görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs194@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.