Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlariyla ilgili etiketleme ve isaretleme kurallarini düzenleyen 27 Eylül 2011 tarihli ve 1007/2011 No’lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeligi - 22.01.2014

small_ab.jpg


Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünler etiletleme ve işaretler -  Uğırlu Gümrük Müşavirliği
 
Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla  ilgili etiketleme ve işaretleme kurallarını düzenleyen 27 Eylül 2011 tarihli  ve 1007/2011 No’lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği, 8 Mayıs 2012  tarihinden itibaren AB ülkelerinde uygulanmaktadır.
 
Ağırlık itibariyle en az %80 oranında tekstil elyafı içeren, hammadde,  yarı işlenmiş ve mamul tekstil ürünlerine uygulanan sözkonusu yönetmelik  kapsamında, tekstil ürünlerinin kompozisyonlarının etiketlenmesinde ve  işaretlenmesinde, sadece yönetmelik ekinde listelenen harmonize edilmiş  standart elyaf isimlerinin kullanılması ve elyaf kompozisyonlarının belirli  kurallara göre belirlenmesinin esasları düzenlenmiştir

 

 

TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME YÖNETMELİĞİ

BİLGİ NOTU

 

Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonları ile ilgili etiketleme ve işaretleme kuralları hakkındaki, 27 Eylül 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 1007/2011 No’lu Yönetmelik (AB Resmi Gazetesi L272, 18/10/2011), 8 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

 

Sözkonusu yönetmelik, tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının belirli kurallara göre belirlenmesini öngörmekte ve tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesinin harmonize edilmiş standart elyaf isimleri kullanılarak sağlanmasına dair mevzuatı düzenlemektedir.  

 

Yönetmelik aynı zamanda, etiketler ve işaretlemeler üzerinde tekstil ürünlerinin kompozisyonları ile ilgili sağlanan bilgilerin Yönetmelik kapsamındaki hükümler ile uyumluluğunun ilgili merciler tarafından denetlenme metotlarını düzenlemektedir.

 

Yönetmeliğin gerekçesi:

 

Avrupa Birliği, aşağıdaki iki nedenden dolayı, tekstil isimleri hakkında kapsamlı bir yönetmelik yürürlüğe koymaya ihtiyaç duyulduğunu açıklamaktadır: 

 

-        Üye ülkelerde, tekstil elyaf isimleri, elyaf kompozisyonları ve elyaf isim ve kompozisyonlarının etiketlenmesi ile ilgili farklı mevzuatların uygulanması, iç pazarın işleyişinde gecikmelere neden olabilmektedir.

 

-        Tüketicilerin çıkarlarının korunması açısından, piyasaya sunulan ürünlerle ilgili doğru bilgiye erişimin temin edilmesi gerekmektedir. 

 

Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan direktifler:

 

-        26 Şubat 1973 tarihli ve 73/44/EEC no’lu, üçlü elyaf karışımlarının niceliksel analizi ile ilgili üye ülkelerin yasalarının uyumlaştırılması hakkındaki Konsey Direktifi

 

-        16 Aralık 1996 tarihli ve 96/73/EC no’lu ikili tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analizi için belirli metotlar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

 

-        14 Ocak 2009 tarihli ve 2008/121/EC no’lu tekstil isimleri hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

 

 

 

 

Tarihçe

 

Üye ülkeler, 1970’lerden itibaren, harmonize edilmemiş tekstil elyaf isimlerinin iç pazarda ticarette teknik engel oluşturduğunu ve bu alanda ortak bir uygulamanın tüketici çıkarlarını daha iyi koruyacağını gerekçe göstererek, tekstil elyaf isimleri alanında bir Topluluk yönetmeliğinin hazırlanmasını talep ediyorlardı.

 

Bu sebeplere dayanarak, 1971 kadar eski bir tarihte, Komisyon, tekstil elyaf isimlerini, aynı zamanda bu isimlerin etiket üzerindeki görünümlerini ve pazarlama belgelerini uyumlaştırmak amacıyla bir Direktif yayınladı. Birçok kez değiştirilen tekstil isimleri hakkındaki bu direktif, Direktif 2008/121/EC ile pekiştirildi. 

 

Ayrıca, çeşitli tarihlerde, İkili tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analizi için belirli metotlar hakkındaki 96/73/EC no’lu Direktifi ve üçlü elyaf karışımlarının niceliksel analizi ile ilgili üye ülkelerin yasalarını uyumlaştırması hakkındaki 73/44/EEC no’lu Direktif yayınlandı.

 

2006 yılında Komisyon, tekstil elyaf isimleri ile ilgili mevzuatı, tekstil sanayisinde beklenen teknolojik gelişmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde esnekleştirme çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların sonucunda, 2009 yılında Komisyon, ilgili tekstil direktiflerinin yerine geçecek yeni bir tekstil isimleri yönetmeliği önerisini sundu. Gerekli onay prosedürlerinin ardından, mevcut yönetmelik, 27 Eylül 2011 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından onaylandı.

 

Yönetmeliğin Kapsamı

 

Ağırlık itibariyle en az %80 oranında tekstil elyafı içeren, hammadde, yarı işlenmiş ve mamul ürünlerin hepsi yönetmelik kapsamındadır. Hariç tutulan ürünler (tek kullanımlık ürünler, bayraklar vb.) Yönetmelik kapsamında Ek V’te belirtilmektedir.

 

Yönetmelik kapsamında elyaf kompozisyonlarının belirtilmesi, ürünün üretim ve ticari dağıtım süreçlerinin her aşamasında zorunlu hale getirilmiştir. Elyafların isimleri ve tanımları Yönetmelik kapsamında Ek I’de yer alan listede sıralanmıştır. Listede 48 adet elyaf ismi ve tanımı yer almaktadır.  

 

Yönetmelik kapsamında yenilikler

 

Yönetmelik, tekstil elyaf isimleri ve etiketlenmesi ile ilgili daha önceden uygulanan direktiflerin güncel yasal standartlara göre revize edilerek bu alandaki uygulamaları kolaylaştırmayı ve vatandaşların, ekonomik operatörlerin ve kamu otoritelerinin kolaylıkla hak ve yükümlülüklerini tanımlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Bu kapsamda, sözkonusu yönetmeliğin sağladığı en önemli yenilikler, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

o      Mevzuatın teknik süreçlere adapte edilmesi için mevcut üç Direktifin tek bir Yönetmeliğe dönüştürülmesiyle mevzuat sürecinin kolaylaştırılması ve teknik güncellemelerin göz ardı edilmesinin engellenmesi;

 

o      Rafine edilmiş mevzuat yapısı ile tanımların tanıtımı ve kapsamın, aynı zamanda ekonomik operatörlerin sorumluluklarının ayrıntılı açıklanması;

 

o      Pazar denetim otoriteleri tarafından kullanılacak niceliksel metotların ayrıntılı tanımı, standart tabanlı sisteme geçiş vasıtasıyla, daha fazla basitleştirme;

 

o      Yeni elyaf ismi uygulamalarında minimum teknik gereksinimlerin belirtilmesi;

 

o      Tekstil ürünlerinin tam elyaf kompozisyonlarının belirlenme kurallarının düzenlenmesi

 

o      Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçaların üründe bulunduğunun belirtilmesi zorunluluğunun getirilmesi;

 

o      Karışımı belirten etiketlerin ve işaretlemelerin koşullarının açıklanması;

 

o      Serbest çalışan terziler tarafından üretilen ürünlere uygulanan istisnaların açıklanması;

 

o      Fötr ve fötr şapkaların etiketlenme zorunluluğunun getirilmesi;

 

o      Avrupa Birliği Fonksiyonları ile ilgili Anlaşma’nın 290’uncu Maddesi uyarınca, Komisyon’un, Yönetmeliğin teknik Eklerini düzenleyen temsil yasalarını çıkartmakla görevlendirilmesi;

 

o      Komisyon tarafından, tehlikeli maddelerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve bu konuyla ilgili çalışma yapılması hakkında raporlama yapılması.

 

Yönetmeliğin resmi olmayan tercümesi:

 

Yönetmeliğin resmi olmayan tercümesine ulaşmak için lütfentıklayınız.