Ekonomi Bakanligi: Klimalarin Üretiminde Kullanilan Kompresörlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (22.01.2014 T. 28890 R.G.) Klimalarin Üretiminde Kullanilan Kompresörlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig

small_ekonomi-logo(179).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 28890
Yayım  Tarihi 22/01/2014 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 22/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28890

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (22.01.2014 T. 28890 R.G.)
Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ


 

Ekonomi Bakanlığından:

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(22.01.2014 T. 28890 R.G.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 2/12/2013 tarihli ve 2013/5705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife KontenjanıUygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Diğerleri” [rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8 kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeransıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için açılan 450.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günüiçerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısıesas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkûr ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2014 (31/12/2014 dâhil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Bakanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslıEkonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthal lisansının zayii

MADDE 6 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 8 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ.

b) 21/1/2011 tarihli ve 27822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ.

c) 13/4/2012 tarihli ve 28263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ.

ç) 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

BAŞVURU FORMU

·       G.T.İ.P.

:

·       Madde  ismi

:

·       Ticari  ismi

:

·       İthalatçı  firmanın unvanı, vergi numarası, adresi, telefonu, faks numarası,  internet adresi, e-posta adresi

:

·       İhracatçı  firmanın unvanı, adresi

:

·       Malın  kullanılacağı yer

:

·       Malın  talep edilen miktarı

:

·       Malın  menşe ülkesi

:

·       Malın  sevk ülkesi

:

·       Malın  giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi

:

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

 

Ek-2

ARANACAK DİĞER BELGELER:

1-       Başvuru dilekçesi

2-       Proforma fatura

3-       Bağlı bulunulan Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenmiş ve tasdik edilmiş kapasite raporu sureti

4-       Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

5-       Tebliğ’in üçüncü maddesinde verilen tanımdaki kompresörlerden ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu (Bakanlığımıza firmalarca önceki yıllarda verilmiş olan işbu tablolar geçerli olup, bunların yeniden başvuru ekinde yer alması gerekmemektedir.)

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı “rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8 kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma  Unvanı:

Firma Vergi  No:

Sıra No

Beyanname

Miktar

(Adet)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM  MİKTAR:

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

İMZASI VE MÜHRÜ