Ekonomi Bakanligi: Arka Isik Ünitelerinin Imalinde Kullanilan LED Diyotlu Baskili Devre Kartlarinin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (22.01.2014 T. 28890 R.G.)

small_ekonomi-logo(180).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28890
Yayım  Tarihi 22/01/2014 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28890

Arka Işık Ünitelerinin  İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife  Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (22.01.2014 T. 28890 R.G.)
 

 

Ekonomi  Bakanlığından:

ARKA IŞIK ÜNİTELERİNİN İMALİNDE  KULLANILAN LED DİYOTLU

BASKILI  DEVRE KARTLARININ İTHALATINDA  TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN  TEBLİĞ

(22.01.2014 T. 28890 R.G.)

Amaç ve  kapsam

MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı; 2/12/2013 tarihli  ve 2013/5706 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde  Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre  Kartlarının İthalatında  Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında  Karar uyarınca, arka ışık ünitelerinin  imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre  kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile  başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ; Arka Işık Ünitelerinin İmalinde  Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre  Kartlarının İthalatında Tarife  Kontenjanı Uygulanması Hakkında  Karar ile 14/4/2010 tarihli  ve 2010/339 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan İthalatta  Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi  Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife  kontenjanı dağıtımı başvuru  usul ve esasları

MADDE 3 – (1)  Arka Işık Ünitelerinin İmalinde  Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre  Kartlarının İthalatında  Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında  Karar uyarınca, 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 gümrük tarife  istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Yalnız  LED diyotlu baskılı devre  kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun  ya da olmasın, bağlayıcı(lar)  ile donatılmış olsun  ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin  arka ışık ünitelerinin  imaline mahsus” isimli  madde için açılan 16 milyon adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece  söz konusu maddeyi üretimlerinde  kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2)  Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin  yayımı tarihinden  itibaren on iş günüiçerisinde,  ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgelerle  birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.  Taleplerin değerlendirilmesinde, genel evrak giriş tarihi  ve sayısıesas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular  değerlendirmeye alınmaz.

(3)  Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde  Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru  formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgeler ile ilgili olarak firmadan  ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya  açıklayıcı belge  ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1)  Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına  eşit veya daha az olması durumunda  talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep  edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından  fazla olması durumunda  dağıtım; sanayicilerin mezkûr ürün  için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis  edilmiş bulunan  tarife kontenjanını kullanma  performansları dikkate  alınarak gerçekleştirilir.

İthal  lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1)  Tarife kontenjanı kapsamında  yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal  lisansı düzenlenir.  Bu Tebliğ kapsamında  ithal edilecek ürünlere  ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde  tescil edilmiş olması şarttır.

(2)  Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2014 (31/12/2014  dâhil) tarihine kadar geçerlidir. İthal  lisansı üzerinde,  geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde,  Bakanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan  tarife kontenjanı miktarının  artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler  değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal  lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde,  firmalara verilen nüshanın aslıEkonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)  iade edilir.

İthal  lisansının zayii

MADDE 6 – (1) İthal  lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin  gazete ilanı ve/veya bu hususu  belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,  Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine  "Zayi olmasından dolayı yeniden  düzenlenmiştir" şeklinde şerh  düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan  kısmı için  yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2)  Lisansın zayi olması durumunda  yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve  Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

Diğer  hususlar

MADDE 7 – (1)  Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini  Ekonomi Bakanı yürütür.

 


 

Ek-1

 

BAŞVURU  FORMU

·       G.T.İ.P.

:

·       Madde  ismi

:

·       Ticari  ismi

:

·       İthalatçı  firmanın unvanı, vergi numarası, adresi, telefonu, faks  numarası, internet adresi, e-posta adresi

:

·       İhracatçı  firmanın unvanı, adresi

:

·       Malın  kullanılacağı yer

:

·       Malın  talep edilen miktarı

:

·       Malın  menşe ülkesi

:

·       Malın  sevk ülkesi

:

·       Malın  giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi

:

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

Ek-2

ARANACAK  DİĞER BELGELER:

1-       Başvuru  dilekçesi

2-       Proforma  fatura

3-       Bağlı  bulunulan Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenmiş ve tasdik  edilmiş kapasite raporu sureti

4-       Noter  onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel  Müdürlüğü) onaylı örneği

5-       Tebliğ’in  üçüncü maddesinde verilen tanımdaki kompresörlerden ithalat yapmış olan  firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait, her  bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali  Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu (Bakanlığımıza  firmalarca önceki yıllarda verilmiş olan işbu tablolar geçerli olup,  bunların yeniden başvuru ekinde yer alması gerekmemektedir.)

 

Örnek  Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca 9405.40.39  gümrük tarife pozisyonundan (GTP) ithal edilen “Elektrikli ışık montajı;  baskılı devre kartları ve ışık yayan diyotlar (Light Emitting Diodes –  LED) içeren, düz TV setlerinin arka ışık ünitelerinin (backlight units)  imaline mahsus” tanımlı  maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma  Unvanı:

Firma  Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar

(Adet)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM  MİKTAR:

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası  gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet  Belgesi tabloya eklenecektir).

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

İMZASI VE MÜHRÜ