Gümrükler Genel Müdürlügü: Kesin ihraç kapsaminda yurtdisi edilen "G" plakali tasit çikislari hk. 24.01.2014 tarihli 01794 sayili tasarruflu yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügü: Kesin ihraç kapsaminda yurtdisi edilen


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.01.2014 tarihli 01794 sayılı  tasarruflu yazısı (Kesin ihraç kapsamında yurtdışı edilen "G"  plakalı taşıt çıkışları hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 74428289 -120.01.04 S 03
Konu : Kesin ihraç kapsamında yurtdışı  edilen "G" plakalı taşıt çıkışları
 
24.01.2014 /  01794
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 21.01.2014  tarihli ve 429 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda  gereğini rica ederim.

 

  Sefa EKİN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

 

EK:

- Yazı örneği (2 sayfa)

 

DAĞITIM

- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE  HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel  Müdürlüğü
 
 
Sayı : 32913154/235-01
Konu : Kesin ihraç kapsamında yurtdışı  edilen "G" plakalı taşıt çıkışları
 
21.01.2014 / 00429
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere, ülkemiz üzerinden transit geçen satışa konu olan yabancı  menşeli taşıtların yurda giriş ve çıkış işlemleri 68 No.lu  Tebliğ kapsamında sınır gümrük personelinizce, buna karşın satışa konu olan  Türk menşeli taşıtların sınır kapılarımızdan çıkış işlemleri ise geçici  plaka ve menşei şahadetnameleri dikkate alınarak, Bakanlığımızca  düzenlenmektedir.

Buna ilaveten, ülkemizden yabancı ülkelere sürekli olarak taşıt ihracı  yapan Türk firmalarının kesin ihraç kapsamında yurtdışına gönderdikleri  taşıtların çıkış işlemlerinin daha etkin yapılabilmesi için, firmaların A  Geçici Trafik Düzenleme Belgelerine istinaden yıllık yurtdışına çıkış  izinleri ise yine Bakanlığımızca U-Net otomasyon sistemi üzerinden  düzenlenmektedir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüzce "Özel Geçiş" ekranı üzerinden yıllık olarak  işlenen "G" plakaların, sadece Türkiye'den kesin ihraç edilecek Türk menşeli  taşıtlarda kullanılması gerekmekle birlikte, Türkiye'de yerleşik firmalarca  geçici ithalat kapsamında yurda getirilen ve ülkemiz üzerinden başka bir  ülkeye transit geçişi sağlanan millileşmemiş taşıtlar için de  kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

Diğer yandan, yıllık olarak sisteme işlenen geçici plakalarla sınır dışı  edilen taşıtlara ilişkin herhangi bir belge kontrolü Bakanlığımızca  yapılmazken, yıllık izin düzenlenmemiş olan aynı mahiyetteki taşıtların  çıkış izinleri taşıtlar görülmeden faks yoluyla alınan belgelere (dilekçe,  menşei, fatura, geçici plaka düzenleme belgesi) istinaden düzenlenmektedir.

Bu itibarla; kesin ihraç kapsamında yurtdışına çıkış yapacak geçici  plakalı taşıtlara düzenlenen izinlerin de ülkemiz üzerinden transit geçen  satışa konu olan yabancı menşeli taşıtların yurda giriş ve çıkış  işlemlerinde olduğu gibi Bakanlığımızca düzenlenmemesi ve bu işlemlerin  Bakanlığımız U-NET otomasyon sistemi üzerinden gümrük personelince yapılmaya  devam edilmesi, 10.01.2014 tarih ve 77 sayılı Makam Oluru ile uygun  görülmüştür.

Buna göre; kesin ihraç kapsamında yurtdışına çıkış yapacak Türk menşeli  geçici plakalı taşıtların 27.01.2014 tarihinden itibaren;

1- Çıkış işlemlerinin otomasyon sisteminde yeralan, "Geçici Plakalı  Taşıtlar" bölümünden tescil işlemlerinin yapılması,

2- Bu bölümün "sadece yabancı menşeli olup, ülkemizden transit geçiş  yapan ve 68 No.lu Tebliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre çıkış işlemleri  yapılacak geçici plakalı taşıtlar" ve "ülkemizden satılan menşesi Türk olan  (millileşmiş) geçici plakalı taşıtlar" için kullanılması,

3- Bu bölümden tescil işlemi yapılan taşıtlara ilişkin U-Net otomasyon  sisteminden GÜMSİS otomasyon sistemine iletilecek mesajların dikkate  alınarak tescil işlemlerinin sonuçlandırılması,

4- Kesin ihraç kapsamında yurtdışı edilecek Türk menşeli taşıtlara  ilişkin kayıt işlemlerinin,

- Satış faturasına,

- Taşıtın Türk menşeli olduğuna ilişkin kanıtlayıcı bilgi/belgelere  (menşei şahadetnamesi vb.)

- Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince Emniyet Genel  Müdürlüklerince verilen "D" kapsamında düzenlenmiş geçici plaka  düzenleme belgelerinin veya Bakanlığımızdan uluslar arası ve yurtiçi  taşıma işleri organizatörlüğü (R2) yetki belgesi almış olan firmalar  için yine Emniyet Genel Müdürlüklerince verilen "A" Grubu Geçici Trafik  Düzenleme Yetki Belgesi, kapsamında düzenlenmiş geçici plaka düzenleme  belgelerine,

İstinaden gerçekleştirilmesi,

5- Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünce geçici plaka düzenlenemeyen  taşıtların çıkış izinlerinin taşıta ait şase/motor seri veya üretime ait  seri numaralarının baz alınarak tescil işleminin yapılması,

Gerekmektedir.

Bu cihetle, kesin ihraç kapsamında yurtdışına çıkış yapacak Türk menşeli  geçici plakalı taşıtların Bakanlığımız özel izni aranmaksızın 27.01.2014  tarihinden itibaren ilgili gümrük müdürlüklerince yapılacağı dikkate  alınarak sınır gümrük müdürlüklerindeki tüm personelinizin konuyla ilgili  olarak bilgilendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz  ederim.

 

  Ali Rıza YÜCEULU
  Bakan a.
  Genel Müdür V.
 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc