Gümrükler Genel Müdürlügü: Geçici plakali tasitlarin giris-çikis islemleri hk. 24.01.2014 tarihli 01667 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(305).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.01.2014 tarihli 01667 sayılı  tasarruflu yazısı (Geçici plakalı taşıtların giriş-çıkış  işlemleri hk.)
  •  26.02.2014 tarihli 03887 sayılı tasarruflu yazı (Ülkemiz dışındaki bir ülkeden başka bir  ülkeye gönderilmek üzere ülkemiz topraklarının kendi tekerlekleri  üzerinde transit geçecek geçici plakalı veya plakasız taşıtlar geçiş  ücretine tabi olup, karayoluyla veya denizyoluyla ülkemiz sınır  kapılarına ve ülkemizden tescil plakalı bir taşıt üzerinden yük olarak  transit geçişi sağlanacak geçici plakalı veya plakasız taşıtlardan ise  geçiş ücreti alınmayacaktır.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :74428289 -120.01.04 S 03-05

 .../.../2014

Konu :Geçici plakalı taşıtların giriş-çıkış  işlemleri  
24.01.2014 / 01667
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 14.01.2014  tarihli ve 163 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda  gereğini rica ederim.

 

  Sefa EKİN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

 

EK:

- Yazı örneği (1 sayfa)

DAĞITIM.

- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE  HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel  Müdürlüğü
 
Sayı : 49233695-235-
Konu : Geçici plakalı taşıtların giriş-çıkış  işlemleri
 
 
14.01.2014 / 00163
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Bilindiği üzere, "Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş  Ücretlerine İlişkin Tebliğ" (TEBLİĞ NO:68)  07.08.2013 tarih ve 28731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup,  01.09.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Sözkonusu Tebliğ'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçici plakalı  taşıtlara ilişkin geçiş ücretleri belirlenmiş olup, bu maddede belirtilen  geçiş ücretleri ülkemiz dışında bir ülkeden bir başka ülkeye satılan ve  ülkemiz topraklarını transit geçecek geçici plakalı taşıtları kapsamaktadır.

Ancak, son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, özellikle  yurtdışından denizyoluyla ülkemiz limanlarına giriş yapan ve ülkemiz dışında  bir ülkeden başka bir ülkeye satılan taşıtların liman sahasına alındıktan  sonra herhangi bir geçiş ücreti tahsil edilmeksizin "kendisi eşya"  statüsünde gümrük işlemlerinin sonlandırılarak Türk taşıtlarına gümrüklü  sahada yüklenmek suretiyle 68 No.lu Tebliğ kapsamında ücret alınmadan  ülkemiz topraklarından transit geçişlerinin sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanabilmesi ve herhangi bir  yanlışlığa mahal verilmemesini teminen, ülkemiz dışındaki bir ülkeden  başka bir ülkeye gönderilmek üzere limanlarımıza gelen ve ülkemiz  topraklarını transit geçecek olan satışa konu geçici plakalı veya plakasız  yabancı menşeli taşıtların ülkemiz giriş gümrüğünde "kendisi eşya"  statüsünde yük olarak kaydedilmiş veya başka bir araca yüklenerek taşınmış  olsa bile ülkemiz sınır kapılarından giriş işlemlerinin 68 No'lu Tebliğin 5  nci maddesi kapsamında değerlendirilerek geçiş ücretinin ilgili gümrük  müdürlüklerince tahsil edilmesi 10.01.2014 tarih ve 78 sayılı Makam Oluru  ile uygun görülmüştür.

Konuyla ilgili olarak ilgili gümrük personelinin ve denetim birimlerinin  uyarılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

  Ali Rıza YÜCEULU
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Gümrükler ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlükleri