Gümrükler Genel Müdürlügü: Geçis Belgeleri hk 27.01.2014 tarihli 01792 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(306).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.01.2014 tarihli 01792 sayılı  tasarruflu yazısı (Geçiş Belgeleri hk.) 
T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 74428289-120.01.04 S  03-05
Konu : Geçiş Belgeleri
 
27.01.2014 /  01792
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) GAP, İstanbul, Doğu Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, İpekyolu,  Trakya, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlüklerine muhatap 22.08.2013 tarihli ve 15387 sayılı yazımız

b) GAP, Doğu Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, İpekyolu, Trakya, Doğu  Karadeniz, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap  25.11.2013 tarihli ve 20464 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu ile ilgili olarak Bölge  Müdürlüklerinden muhtelif tarih ve sayılı yazılarda alınan bilgi ve belgeler  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na iletilmiş olup, anılan  Bakanlıktan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 17.01.2014 tarihli ve  373 sayılı yazıda özetle;

1- İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ekinde gönderilen ülkemizden transit geçiş  yapan geçici plakalı taşıtlara ait ödeme makbuzlarından; 8 nci, 31 nci, 96  ncı, 99 uncu ve 100 üncü sırada yer alan taşıtlara ait ödeme makbuzlarının  birer örneklerinin Bakanlıklarına henüz intikal ettirilmediğinin,

2- Uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi bulunmayan Türk plakalı  taşıtların sınır geçiş işlemleri ile ilgili olarak yapılan işlemlerde; genel  olarak sınır gümrük müdürlüklerinin U-Net otomasyon sisteminde yer alan  "C1,C2,C3,L2;M3 türünde geçerli bir yetki belgesi veya taşıt kartlarında  AKTİF olarak kayıtlı değil Plaka=xxxx 4925 in 26-1 maddesi uygulanmalıdır"  sonuç bilgisini dikkate almaksızın taşıt giriş işlemlerini yaptıkları, ilgi  yazıları üzerine sonradan tutanak düzenlendiği ve kimi gümrük  müdürlüklerinin yazıları üzerine firmalarla yazışma yaptıkları ve  firmalardan alınan cevaplara göre işlemleri yürüttüklerinin, tespit edildiği  ifade edilerek; bu itibarla, sınır gümrük müdürlüklerinde yapılması gereken  ulaştırma iş ve işlemlerinin Bakanlıklarınca kontrol edilmeye devam  edileceği, 8 nci, 31 nci, 96 ncı, 99 uncu ve 100 üncü sırada yer alan  taşıtlara ait ödeme makbuzlarının Bakanlıklarına iletilmesi ve ilgili gümrük  müdürlüklerinin taşıt giriş çıkışlarında mevzuatı ve otomasyon sisteminden  verilen uyarıları dikkate alarak işlem yapmaları ile ilgili olarak tekrar  uyarılmaları talep edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu yazıda Bakanlıklarına intikal ettirilmediği  ifade edilen ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ekinde ilgili Bölge Müdürlüklerine  gönderilen ülkemizden transit geçiş yapan geçici plakalı taşıtlara ait  listenin 8 nci, 31 nci, 96 ncı, 99 uncu ve 100 üncü sırada yer alan  taşıtlara ait ödeme makbuzlarının söz konusu Bakanlığa iletilmek üzere  ilgili Bölge Müdürlüklerince ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi ve  söz konusu Bakanlığın 17.01.2014 tarihli ve 373 sayılı yazısında belirtliği  şekilde tüm Bölge Müdürlüklerince bağlantı gümrük müdürlüklerinin taşıt  giriş çıkışlarında mevzuatı ve otomasyon sisteminden verilen uyarıları  dikkate alarak işlem yapmaları ile ilgili olarak tekrar uyarılmaları  hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 

  Sefa EKİN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı


DAĞITIM: - Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

EKLER: - 1 adet yazı örneği

T.C.
ULAŞTIRMA,  DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu  Düzenleme Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 32913154-/235-02
Konu : Geçiş Belgeleri
 
17.01.2014 /  00373
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler  Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 13.08.2013 tarih ve 12200 sayılı yazımız.

b) 24.10.2013 tarih ve 18461 sayılı yazınız.

c) 07.11.2013 tarih ve 15772 sayılı yazımız.

d) 03.01.2014 tarih ve 133 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret bakanlığı arasında  imzalanan 25.07.206 tarihli Protokol gereği sınır kapılarında yapılan  ulaştırma ile ilgili iş ve işlemler 01.09.2006 tarihinden itibaren gümrük  personelince yapılmaya başlanılmıştır.

Bu kapsamda U-Net otomasyon sistemince GÜMSİS otomasyon sistemine  iletilen sonuç bilgileri dikkate alınarak, Bakanlığımızca birer örneği talep  edilen uluslar arası eşya taşımacılığı yetki belgesi bulunmayan Türk plakalı  taşıtların sınır geçiş işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen tutanaklar ile  ülkemizden transit geçiş yapan geçici plakalı taşıtlara ait ödeme  makbuzlarına ilişkin ilgi yazılar çerçevesinde yürütülen incelemeler  tamamlanmıştır.

Buna göre;

1- Ülkemizden transit geçiş yapan geçici plakalı taşıtlara ait ödeme  makbuzlarından; 8 nci, 31 inci, 96 ncı, 99 uncu ve 100 üncü sırada yeralan  taşıtlara ait ödeme makbuzlarının birer örneklerinin Bakanlığımıza henüz  intikal ettirilmediği.

2- Uluslar arası eşya taşımacılığı yetki belgesi bulunmayan Türk plakalı  taşıtların sınır geçiş işlemleri ile ilgili olarak yapılan işlemlerde; genel  olarak sınır gümrük müdürlüklerinin U-Net otomasyon sisteminde yer alan “C1,  C2, C3, L2, M3 türünde geçerli bir yetki belgesi veya taşıt kartlarında  AKTİF olarak kayıtlı değil=xxxx 49925 in 26-1 maddesi uygulanmalıdır” sonuç  bilgisini dikkate almaksızın taşıt giriş işlemlerini yaptıkları, ilgi  yazılarımız üzerine sonradan tutanak düzenlendiği ve kimi gümrük  müdürlüklerinin yazılarımız üzerine firmalarla yazışma yaptıkları  firmalardan alınan cevaplara göre işlemleri yürüttükleri,

Tespit edilmiştir.

Bu itibarla, sınır gümrük müdürlüklerinde yapılması gereken ulaştırma iş  ve işlemler bakanlığımızca kontrol edilmeye devam edilecek olup, 8 inci, 31  inci, 96 ncı, 99 uncu ve 100 üncü sırada yer alan taşıtlara ait ödeme  makbuzlarının Bakanlığımıza iletilmesi, ilgili gümrük müdürlüklerinin taşıt  giriş-çıkışlarında mevzuatı ve otomasyon sisteminden verilen uyarıları  dikkate alarak işlem yapmaları ile ilgili olarak tekrar uyarılmaları  hususunda gereğini önemle arz ederim.

  Ali Rıza YÜCEULU
  Bakan a.
  Genel Müdür V.