Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Laboratuvarlarinin Faaliyetleri Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (28.01.2014 t. 28896 s. R.G.)

small_gum-logo(307).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.01.2014 t. 28896 s.  R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/10/2009 tarihli ve 27392 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında  Yönetmeliğin 3 üncü  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük  ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin 2 nci maddesi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m)  bendi ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve  66 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde  değiştirilmiş, (ç) ve (e) bendinde geçen “laboratuvar şube müdürü” ibaresi  “laboratuvar müdürü” olarak, (g) bendi ve 6 ncı  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “Müsteşarlığın” ibareleri  “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

“a) Bölge müdürlüğü: İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerini,”

“f) Laboratuvar müdürü: Laboratuvarın gümrük mevzuatına uygun olarak  yönetilmesinden sorumlu olan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartları  haiz personeli,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (ğ) ve (l) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinde geçen “başmüdürlüğe” ibaresi  “bölge müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

“Laboratuvar müdürünün görev ve yetkileri”

“Laboratuvar müdürü, laboratuvarın bu Yönetmeliğe uygun olarak  yönetiminden sorumludur. Laboratuvar müdürünün görev ve yetkileri  aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:”

“ğ) Aylık faaliyet raporlarının Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmek  üzere bölge müdürlüğüne bildirimini sağlamak,”

“l) Bölge müdürlüğünce verilecek benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci  maddesinin birinci fıkrasında geçen “laboratuvar şube müdürüne” ibaresi  “laboratuvar müdürüne” olarak değiştirilmiş ve 9 uncu  maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Laboratuvar müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13  üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “daha sonra  Müsteşarlıkça” ve 15  inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Müsteşarlıkça” ibareleri  “Bakanlıkça” olarak, geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen  “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14  üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Gümrük laboratuvarlarına gönderilen numuneler  tahlilden önce gözden geçirilir ve bunların 13 üncü maddede yazılı şekil  ve miktarda olup olmadığı, mührünün sağlam ve okunaklı olup olmadığı,  numunelerin laboratuvar tahlil raporu formunda gösterilen sayıda bulunup  bulunmadığı hususları araştırılır, varsa noksanlıkların tamamlanması  için muayene memurlarına iade edilir. Uygun şekil ve güvenlik şartlarını  taşımayan numunelerin kabulünden ilk incelemeyi yapan kimyager  sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18  inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tahlilde kullanılacak numuneler

MADDE 18 – (1) İkinci tahlil, şahit numune üzerinden yapılır. İkinci  tahlilin yapılacağı şahit numunenin mühür ve etiketinin sağlam olması  gerekir.

(2) Birinci tahlil, eşyanın kendisi üzerinde yapılmış ise, eşyanın  halen gümrük idaresinde bulunması şartıyla ikinci tahlil de aynı eşya  üzerinden yapılır. İkinci tahlilin eşyanın kendi üzerinden yapılması  durumunda beyannameye ilişkin bilgilerin numune etiketi üzerinden tespit  edilebilir olması şarttır.

(3) İkinci tahlile tabi tutulan numune veya eşyanın mühür ve  etiketlerinin duruma göre birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları  taşımadığının anlaşılması halinde laboratuvar müdürlüğünce tutanak  düzenlenerek, yapılacak işlem konusunda karar verilmek üzere ilgili  gümrük idaresine intikal ettirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20  nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Tahlil sonuçlarının tebliğinden itibaren bir ay  içerisinde sahipleri tarafından alınmayan tahlillerden arta kalan  numunelerden ekonomik değeri olanlar Tasfiye Hizmetleri Genel  Müdürlüğüne intikal ettirilir. Ekonomik değeri olmayanların ise  laboratuvar müdürünce görevlendirilecek personel tarafından;

a) Metal, plastik, cam, kâğıt ve tekstil atıklarının, biriktirme  kaplarında muhafaza edilerek, mevzuata uygun olarak geri kazanım  amacıyla laboratuvarın bulunduğu yerdeki uygun olan kuruluşlara  tutanakla teslim edilerek ekonomiye kazandırılması,

b) Zehirli, zararlı, yanıcı, yakıcı, patlayıcı kimyasallar ile  tahlilden arta kalan diğer atıkların, mevzuata uygun olarak gümrük  laboratuvarından alınarak tasfiye işletme müdürlüğünce imha edilmesi,

sağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22  nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı  yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek-1, ek-2  ve ek-4’ünde yer alan başlıklardaki “BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI”  ibareleri “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” olarak, “GÜMRÜK LABORATUVARI”  ibareleri “LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞܔ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin 7 nci  maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı  yürütür.