Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Antrepolarda AN7 tespitleri için görevlendirilecek personel için Yolluk uygulamalari hk. (04.02.2014 tarihli 7664 sayili yazisi )

small_gum-logo(315).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 04.02.2014 tarihli  7664 sayılı yazısı (Antrepolarda AN7 tespitleri için  görevlendirilecek personel için Yolluk uygulamaları hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 
Sayı: 68795981-131.99[YOLLUK-3148]-364-7664
Konu:
 
04/02/2014
 
GÜMRÜK  MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Kemeraltı  Cad.Kalaycıoğlu İşHanı No:35 K:1-2-3
Tophane/İSTANBUL

İLGİ: Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 13.01.2014 tarih ve 3148 kayıt  sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizle, antrepolarda AN7 tespitleri için görevlendirilecek  personel dolayısıyla bir ücret talep edilmemesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221 nci maddesinde, normal  çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde  bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talebin, işin yapılacağı gümrük  idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak  personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanuni  yollukları karşılığı tutarların, talep sahipleri tarafından ilgili muhasebe  birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edileceği, hüküm altına  alınmıştır.

Diğer taraftan 07.10.2009 tarihli, 27369 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin  Uygulanması Hakkında Karar”ın fazla çalışma ücretlerine ilişkin 9 ncu  Kısmının 122 nci maddesinin beşinci fıkrası; “Fazla çalışma yapacak  personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesi talep edenler tarafından  sağlanmaması halinde yol masrafları da bu kişilerce karşılanır.

21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri  Nolu Gümrük Genel Tebliğinin Fazla çalışma masrafları başlıklı 5 nci  maddesi; “Fazla çalışma yapacak personelin işlem mahalline götürülüp  getirilmesinin talep edenler tarafından sağlanmaması halinde yol masrafları  da bu kişilerce karşılanır.Yol masrafları global olarak tahsil edilmez.

Yollukların hesaplanmasında objektif değerlendirme yapılması esastır.  Gidilecek mesafenin rayiç tutarının belirlenmesinde Şoförler ve  Otomobilciler Odasından temin edilen tarifeler veya Belediye Başkanlığınca  Onaylı Köyler ve Şehirlerarası Taksi Ücret Tarifesi esas alınır. Muhasebe  birimi hesabına yatırılan yolluklar, bizzat fazla çalışmada görevlendirilen  hak sahibi personele ödenir.”hükümlerini amirdir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2010/45 sayılı Genelgesi; “Gerek normal  çalışma saatlerinde gerekse bu saatler dışında görevlendirilen personelin  işlem mahalline götürülüp getirilmesinin yükümlüler tarafından sağlanması  gerekmektedir.

Personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesini talep edenler  tarafından sağlanmaması durumunda yol masrafları da bu kişilerce karşılanır.  Ancak, yol masrafları global olarak tahsil edilmez.

Yollukların hesaplanmasında 74 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde  belirtildiği üzere objektif değerlendirme yapılması esas olup gidilecek  mesafenin rayiç tutarının belirlenmesinde Şoförler ve Otomobilciler  Odasından temin edilen tarifeler veya Belediye Başkanlığınca onaylı Köyler  ve Şehirlerarası Taksi Ücret Tarifesi esas alınacaktır.” Denilmektedir.

Bu itibarla, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2013/3 sayılı  Genelgesine istinaden YGM’lerce antrepo stok kayıtlarının altışar aylık  dönemler itibariyle yapılan tespitlerine gümrük idaresinden en az bir  personelin hazirun olarak katılması gerekmekte olduğundan, yukarıda  belirtilen mer’i mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu personellerin  işlem mahalline götürülüp getirilmesinin talep edenler tarafından  sağlanmaması durumunda yolluklarının da yükümlülerce karşılanması  gerekmektedir. Öte yandan yolluk konusunda yaşanan sorunların ve uygulama  farklılıklarının aşılmasına yönelik olarak ekte bir örneği gönderilen  23.01.2014 tarih ve 4639 sayılı Yönerge düzenlenerek tüm bağlantılarımıza  duyurulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Nevzat ER
  Bölge Müdür V.

EK:

22/01/2014 tarih ve 4639 sayılı Yönerge

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı: 25414007-[841]99/-4639 

23/01/2014

Konu : Yolluk  
………………ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi:16/01/2014 tarihili, 3231 sayılı yazımız.

 İlgide kayıtlı yazımızla, Bölge Müdürlüğümüzün Yollukların Tahsil, Ödeme  Usul ve Esaslarına İlişkin 2014/02 sayılı Yönergesi gönderilmiştir. Görülen  lüzum üzerine, bahse konu Yönergede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1-Yönergenin 2 nci maddesi aşağıda belirtildiği şekilde  değiştirilmiştir.

Madde 2- İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli  olan 657 sayılı yasanın 4üncü maddesinin (A), (B), (C) ve (D)  fıkralarına göre tahsis edilen tüm personeli kapsar.

2-Yönergenin 6 ncı maddesinin (1) bendi aşağıda belirtildiği şekilde  değiştirilmiştir.

Madde 6- (1) Yolluklu görevlerde, 657 sayılı Yasanın 4 üncü  maddesinin (A), (B), (C) ve (D) fıkralarına göre tahsis edilen  Bakanlığımızda asgari 1 (bir) yıl çalışmış tüm personel  görevlendirilebilir.

3-Yönergenin 10 uncu maddesinin (3) bendinin (a), b), (c) ve (d)  fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10- (a) Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Personel  Müdürü,Şube Müdürü,Gümrük Muhafaza Müdürü,İşletme Müdürü,Laboratuar  Müdürü, Avukat,

(b) Gümrük Müdür Yardımcısı, Uzman, Araştırmacı, Personel Müdür  Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Mühendis, Kimyager, Programcı, Kısım  Amiri, Muayene Memuru, Bölge Müdürü Makamında Görevli Personel,

(c) Memur, Muhafaza Memuru, İcra Memuru, Ambar Memuru, Satış Memuru,  Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Laborant, Tekniker, Veri Hazırlama ve  Kontrol İşletmeni, diğer tüm 657 sayılı Yasanın 4’üncü maddesinin (A)  fıkrası hükümlerine tabi personel,

(d) Kaptan, Makinist, Gemi Adamı, Şoför, Koruma Güvenlik Görevlisi,  Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı Aşçı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi,  Yardımcı Hizmetli ve 657 sayılı yasanın 4’üncü Maddesinin (A), (B), (C)  ve (D) fıkrası hükümlerine tabi diğer personel, olarak belirlenmiştir.

Bilgileri ve bu değişiklikler dikkate alınmak suretiyle, yollukların  tahsil ve dağıtımında gerekli özenin gösterilerek aksaklığa meydan  verilmeden gereğini önemle rica ederim.

  Nevzat ER
  Bölge Müdürü V.

 

DAĞITIM:

Bölge Müdür Yardımcıları

Şube Müdürlükleri

Personel Müdürlüğü

Bağlantı Gümrük Müdürlükleri

Tasfiye İşletmesi Müdürlükleri

KİN Müdürlükleri

Laboratuar Müdürlüğü