Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Ticaret Unvanlari Hakkinda Teblig (14.02.2014 t. 28913 s. R.G.)

small_gum-logo(325).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ (14.02.2014 t. 28913 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari  işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve  esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme  işleten diğer tacirleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve  Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk  Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ticaret unvanı

MADDE 4 – (1) İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler  Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

(2) Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin  genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir  görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.

(3) Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara  ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde  belirlenemez.

(4) Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli”  kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla  konulabilir. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri  uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya  soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.

(5) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından  en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde  kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret  olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine  yer verilmesi zorunludur.

(6) Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir,  ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili  makamlarından izin alınması gerekir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer  kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret  unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların  işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret  unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.

(8) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine  ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten  itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.

İltibas

MADDE 5 – (1) Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil  müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt  edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.

(2) Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret  Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk  ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan  tescil edilemez. (Ek-1; Örnek-1)

(3) Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı  olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı  olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir. (Ek-1;  Örnek-2)

(4) Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket  türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek  yapılmadan tescil edilemez. (Ek-1; Örnek-3)

Diğer hususlar

MADDE 6 – (1) Ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin diğer  hususlarda, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre hareket  edilir.

İtiraz

MADDE 7 – (1) 4 üncü ve 5 inci madde hükümlerine istinaden tescil  talebi reddedilenler, red kararına karşı, Türk Ticaret Kanununun 34 üncü  maddesi uyarınca sekiz gün içinde ticaret sicilinin bulunduğu yerde ticari  davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı  yürütür.

Ek-1

Örnekler

Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim  Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil  Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek  yapılmadan tescil edilemez.

Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı  daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi”  ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.

Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce  tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek  yapılmadan tescil edilemez.