Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2014/1) (Gözlük Çerçeveleri Ithalatinda Korunma Önlemi) (19.02.2014 t. 28918 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(186).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)  (19.02.2014 t. 28918 s. R.G.)

Bu Tebliğ ile açılan soruşturma, 2014/6032  sayılı Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin  Karar ile sonuçlandırıldı ve 2 yıl daha ek mali yükümlülük uygulamasının  devamına karar verildi. 

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: 2013/9) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında  Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma  sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından  yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları  içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr)  web sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu,  aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen  eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin 2 (iki) yıl süreyle  uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına,  ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda belirlenmesine,  CIF birim kıymeti 35 ABD Doları/Adet ve üzerinde olan ithal eşyanın söz  konusu önlemden muaf tutulmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri  Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet  tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride  bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Muafiyet Sınırı-CIF  (ABD
Doları/Adet)
Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)
(5/3/2014-4/3/2015) (5/3/2015-4/3/2016)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 35 1,75 1,50
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 35 2,00 1,75

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.