Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (25.02.2014 t. 28924 s. R.G.)

small_SANAYI-BAKANLIGI(4).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.02.2014 t. 28924 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi  Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk  alanında bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine  ilişkin usul ve esasları, uygunsuzluk halinde alınacak önlemleri ve  uygulanacak yaptırımları, denetim personelinin eğitimi, sınavı, görev,  yetki ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini  kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çapraz denetim: Herhangi bir ilde yapılacak denetimin, Bakanlık  merkez teşkilatı ya da başka bir il müdürlüğü personelince veya  denetimin yapıldığı ilin personeli ile birlikte yapılmasını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının  (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Denetim, ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz  edildiği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil  araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde veya üretim ve hizmet aracı  olarak kullanıldığı yer ve tesislerde, işlendikleri, ambalajlandıkları,  montaj veya dolum yapıldıkları yerlerde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile  üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından ilgili  teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için;

a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve  sağlığına ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla, düzeltilebilir  uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, düzeltici faaliyet planını  onbeşgün içinde sunması için üreticiye bildirim yapılır. Bu süre içinde  düzeltici faaliyet planını sunmayan üretici, düzeltme faaliyetinde  bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.

b) Üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde  değişiklik yapılarak, Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü  tarafından onaylanır ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren  geçerli olmak üzere uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasa  yaygınlığı durumu değerlendirilerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme  süresi verilir.

c) Denetim sonucunda uygunsuzluğunun giderilmesi için süre verilmiş  olan bir ürüne aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen  süre sonunda uygunsuzluğun üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle  giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre  verilebilir.

ç) Teknik düzenlemeye uygunsuzluk nedeniyle verilen sürelerin takibi  ile düzeltme faaliyetinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü il  müdürlüğü tarafından yapılır.

d) (a) bendi uyarınca ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu  gidermek için düzeltici faaliyet planı sunmayan ya da düzeltici faaliyet  planı sunmakla birlikte verilen süre sonunda uygunsuzluğu gidermeyen  üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde  belirtilen idari para cezası uygulanır.”

“(3) Uygunluk işaretinin ve belgelerinin ilgili teknik düzenlemenin  öngördüğü ebat, görünürlük, silinmezlik, iliştirilecek yer ve benzeri  özellikleri bakımından uygun olmadığının tespit edilmesi halinde,  birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Teknik düzenlemesine uygun olmayan ve güvensizlik  şüphesine yol açan ürünler ile ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu  belgelenmiş olmakla birlikte duyusal inceleme sonucunda güvensizlik  şüphesi uyandıran ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve  test veya muayeneye başvurulur.

(2) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi  güvensizlik belirtisi taşıyan ürünler için tutanağın ilgili bölümü  doldurulur ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemler sonucunda  duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit  edilen ürünler için;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,

b) Piyasada bulunan ürünlerin toplatılması,

c) Gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması,

ç) Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da  güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf  edilmesi,

kararlarından uygun olanlar orantılılık ilkesi gözetilerek verilir.

(4) Üçüncü fıkrada sayılan önlem kararları alınmadan önce üretici  ve/veya dağıtıcı durum hakkında görüşlerini almak üzere tebligatla  bilgilendirilir. Üretici ve/veya dağıtıcı tebligatın kendisine  ulaşmasından itibaren on gün içerisinde savunma hakkını kullanır ve  ilgili Genel Müdürlüğe yazılı olarak cevap verir.

a) İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir  kamu yararının tehlikede olduğu acil hallerde bu sürenin dolması  beklenmeyebilir. Savunma hakkı verilmeden bir karar alınması halinde,  üretici ve/veya dağıtıcıya cevap verebilme fırsatı sonradan tanınabilir.

b) Üçüncü fıkra uyarınca Bakanlıkça alınması öngörülen ya da alınan  önlemler, üretici ve/veya dağıtıcının cevabı veya sağlayacağı bilgi ve  belge neticesinde gözden geçirilir.

(5) Üçüncü fıkra uyarınca hakkında önlem uygulanan ürünün güvenli  hale getirilmesinin mümkün olduğu durumlarda;

a) Üretici üründe tespit edilen güvensizliğin düzeltilebilir olduğunu  kanıtlayan belgeler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte kararın  kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde il  müdürlüğüne başvurur. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan üreticinin  düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılır.

b) İl müdürlüğü, üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet  planını gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar ve üreticiye tebliğ  edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere güvensizliğin niteliği,  ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek altı ayı  geçmemek üzere düzeltme süresi verir.

c) Düzeltilebilir güvensizliğin giderilmesi için süre verilmiş olan  bir ürüne tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda güvensizliğin  üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti  halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

ç) İl müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük; düzeltme  işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri esnasında gözlemci  bulundurabilir, ihtiyaç duyulması durumunda düzeltmeye tabi tutulan  ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve  muayenesini isteyebilir. Düzeltme faaliyeti sonucunda, güvenli hale  getirildiği il müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük  değerlendirmesine sunulmayan ürün, piyasaya arz edilemez ve hizmete  sunulamaz.

(6) Güvensiz ürünlere ilişkin, üçüncü fıkra uyarınca Bakanlıkça  alınan önlemler ile ilgili risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi ve  bu kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla;

a) Üretici; unvanını, ürününü tanıtan marka, model, cins veya diğer  ayırt edici özellikleri ve mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafını,  alınan önlemi, önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifini,  ürünün taşıdığı riskle ilgili bilgileri, riskten sakınmak veya sorunu  gidermek için önerilen yöntemleri ve ürünün iade edileceği yerleri veya  üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderilebileceği adresleri  içeren ilan metninin; ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon  kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden  fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde ikişer gün yayınlanmasını ve  ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, sayfanın dörtte birinde,  Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesini kararın kendisine  tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde sağlar.

b) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde olması ve  yerel yayın yapan gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla  bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, (a) bendine göre  yapılacak yayın ve ilan yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır.  Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabilen durumlarda ise bu kişiler  doğrudan bilgilendirilir.

c) İl müdürlüğü duyurunun yukarıdaki esaslara uygun ve risk altındaki  kişilerin haberdar edilmesini sağlayacak şekilde yayınlanıp  yayınlanmadığını denetler ve eksiklik tespit edilmesi halinde duyurunun  tekrarını sağlar.

ç) Bakanlık duyuruyu takip edecek şekilde bu ürünlerle ilgili  bilgileri internet sitesinde ilan eder.

(7) Güvensizlik tespiti sonucunda Bakanlık tarafından verilen  piyasaya arz yasağı, toplatma ve/veya bertaraf kararlarının gerekleri bu  kararların tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde üretici  tarafından yerine getirilir ve yerine getirildiği belgelenir. Üretici bu  faaliyetlerden doğan her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür.

(8) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemler sonucunda  duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla güvenli olmadığı tespit  edilen ürünler için Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(9) Güvenli hale getirilemeyen veya güvenli hale getirilmesi imkânsız  olan ürünler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak üreticinin  belirleyeceği yerde ve yöntemle il müdürlüğü denetim personelinin  gözetiminde bertaraf edilir. İl müdürlüğünce, bertaraf edilen ürün  miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edildiğini, bertaraf yerini,  tarihini ve tarafların yetkililerinin ad ve soyadlarını içeren “Ürün  Bertaraf Tutanağı” düzenlenir.

(10) İl müdürlüğü üçüncü fıkra uyarınca uygulanacak önlemlerin yerine  getirilmesini sağlar, bu kararların yerine getirilip getirilmediğini  kontrol eder; üretici tarafından yapılan işlemlerle ilgili belgeleri  ikişer aylık dönemlerle düzenli olarak ilgili Genel Müdürlüğe sunar.

(11) Bu madde, teknik düzenlemesi bulunmayan ve güvenli olmadığı  tespit edilen ürünlere de uygulanır.

(12) Bu maddede belirtilen önlemleri belirlenen şekil ve sürede  yerine getirmeyen üretici, faaliyetlerin Bakanlık tarafından yerine  getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Masraflar hakkında,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri  uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) PGD sırasında düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği  Bakanlıkça belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.

(2) İl müdürlükleri tarafından her yılın eylül ayı sonuna kadar Genel  Müdürlüğe bildirilen tutanak ihtiyaçları, Genel Müdürlükçe seri numaralı  ve üç nüsha bastırılarak en geç aralık ayı sonuna kadar il  müdürlüklerine gönderilir.

(3) PGD sırasında düzenlenecek tutanaklar elektronik ortamda  düzenlenebilir ve elektronik imza ile imzalanabilir.

(4) Bakanlık merkez teşkilatı ve il müdürlükleri, yaptıkları  denetimlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin “Ürün Güvenliği ve Denetimi  Bilgi Sistemi”ne girilmesini sağlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim ve sınav komisyonu, Genel Müdürlüğün koordinasyonunda  PGD’den ve teknik düzenleme hazırlamaktan sorumlu hizmet birimlerinden  daire başkanı düzeyinde birer temsilci ile Hukuk Müşavirliği ve Personel  Dairesi Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Eğitim ve sınav komisyonuna  gerekli görülmesi halinde, diğer hizmet birimlerinin temsilcileri dâhil  edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya  yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,”

“(2) Kadrosu başka bir kurumda olan ve Bakanlıkta geçici görevli  olarak görev yapmakta olan personel ile denetim personeli görevini  yerine getirmesine engel nitelikte bir sağlık sorunu taşıyanlar denetim  personeli eğitimine katılamazlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük ile Metroloji ve Standardizasyon Genel  Müdürlüğü, denetim personelinin performans ölçütlerini birlikte  belirler.

(2) Genel Müdürlük, denetim personelinin yeterliliğini ölçmek için  iki yılda bir yapacağı yazılı sınavın sonuçlarını ve belirlenen  performans ölçütlerini birlikte değerlendirerek denetim personelinin  performansını tespit eder. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan  personelin kimliğinin iptal edilmesini Komisyona önerir.

(3) Denetim görevini yerine getirmesine engel bir durum ortaya çıkan  personel, bu durumunu kanıtlayan belgelerle birlikte denetim personeli  kimliğini iade etmek amacıyla il müdürlüğüne başvurabilir. İl müdürü, bu  başvuruyu kendi görüşlerini de ekleyerek ilgili genel müdürlüğe  bildirir. İlgili genel müdürlük başvuruyu değerlendirerek denetim  personeli kimliğinin iptal edilip edilmeyeceğini Komisyona önerebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin  birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya  aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Ürün güvenliği ve PGD konularında bilgi verebilecek veya  ilgililerin şikayetlerini ulaştırabilecekleri danışma masaları  oluşturmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının  (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü  fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) Güvensizlik tespit edilen ve hakkında idari yaptırım uygulanan  ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen  yükümlülükleri yerine getirmek.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) PGD faaliyeti sırasında Bakanlık merkez teşkilatı  veya il müdürlüklerince yapılan yazışmalar, ihbar ve şikayetler ile  denetimlerde temin edilen ve ticari sır niteliğindeki veya fikri ve  sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulur. Ancak, mevzuatın  ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan duyurular  bu kapsamda sayılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“Gönüllü geri çağırma

MADDE 27/A – (1) Üreticiler, kullanıcılarda olan ve piyasada bulunan  teknik düzenlemesine uygun olmayan ya da güvensiz olan ürünlerini  Bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak geri çağırabilir  ve düzeltici faaliyette bulunabilir.

(2) Gönüllü geri çağırma faaliyetinde bulunacak üretici bu faaliyete  dair tüm bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamlamak için  ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek il müdürlüğüne başvurur.

(3) İl Müdürlüğü gönüllü düzeltme faaliyetlerinin  gerçekleştirilebilmesi için üreticinin talebi, ürünün özelliği ve piyasa  yaygınlığı durumunu değerlendirerek bir yılı geçmemek üzere süre verir.

(4) Gönüllü düzeltme faaliyetlerinin il müdürlüğü tarafından tanınan  sürede üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle tamamlanamaması halinde  ilave süre verilip verilmeyeceği ilgili Genel Müdürlük tarafından  değerlendirilerek karar verilir.

(5) İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, gönüllü düzeltmeye tabi  tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test  ve muayenesini isteyebilir.

(6) Gönüllü düzeltme faaliyeti kapsamında uygunsuzluğu giderilen  ürünler, il müdürlüğü değerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez  ve hizmete sunulamaz.

(7) Gönüllü geri çağırma faaliyetine konu ürünlere ilişkin bilgiler  Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(8) Gönüllü geri çağırma ve düzeltme faaliyeti kapsamında  yükümlülüklerini yerine getiren üretici için bu Yönetmelikte öngörülen  idari yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten  kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanı yürütür.
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı
2/10/2012 28429