Gümrükler Genel Müdürlügü: Geçici plakali tasitlarin giris-çikis islemleri hk - 26.02.2014 tarihli 03887 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(332).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.02.2014 tarihli 03887 sayılı  tasarruflu yazısı (Geçici plakalı taşıtların giriş-çıkış  işlemleri hk.)

 

T.C
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 74428289 -120.01.04 S 03-05
Konu : Geçici plakalı taşıtların giriş-çıkış  işlemleri
 
26.02.2014 /  03887
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 24.01.2014 tarihli ve 1667 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımız konusu ile ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığından alınan 21.01.2014 tarihli ve 235 sayılı yazının bir  örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda  gereğini rica ederim.

  Önder GÖÇMEN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yrd. V.

EK:

- Yazı örneği (1 sayfa)

DAĞITIM

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C
ULAŞTIRMA  DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu  Düzenleme Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 49233695-
Konu : Geçici plakalı taşıtların giriş-çıkış  işlemleri
 
21.02.2014 /  00235

İlgi: 14.01.2014 tarih ve 163 sayılı yazımız,

İlgi yazımızda “Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş  Ücretlerine İlişkin Tebliğ”in (TEBLİĞ NO: 68)  5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçici plakalı taşıtlara ilişkin geçiş  ücretleri belirlenmiş olduğu ve bu madde kapsamında ülkemiz dışındaki bir  ülkeden başka bir ülkeye gönderilmek üzere limanlarımıza gelen ve ülkemiz  topraklarını transit geçecek olan satışa konu geçici plakalı veya plakasız  yabancı menşeli taşıtların ülkemiz giriş gümrüğünde “kendisi eşya”  statüsünde yük olarak kaydedilmiş veya başka bir araca yüklenerek taşınmış  olsa bile ülkemiz sınır kapılarından giriş işlemlerinin 68 No.lu Tebliğin 5  nci maddesi kapsamında değerlendirilerek geçiş ücretinin ilgili gümrük  müdürlüklerince tahsil edilmesi 10.01.2014 tarih ve 78 sayılı Makam Oluru  ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bununla birlikte, “Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlarda Alınacak Geçiş  Ücretlerine İlişkin Tebliğ”in (TEBLİĞ NO:68)’de Değişiklik yapılmasına  İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ No:69) 21.02.2014 tarih ve 28920 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu Tebliğ’de yapılan bu değişiklikle; ülkemiz dışındaki bir  ülkeden başka bir ülkeye gönderilmek üzere ülkemiz topraklarının kendi  tekerlekleri üzerinde transit geçecek geçici plakalı veya plakasız taşıtlar  geçiş ücretine tabi olup, karayoluyla veya denizyoluyla ülkemiz sınır  kapılarına ve ülkemizden tescil plakalı bir taşıt üzerinden yük olarak  transit geçişi sağlanacak geçici plakalı veya plakasız taşıtlardan ise geçiş  ücreti alınmayacaktır.

Konuyla ilgili olarak ilgili gümrük personelinin ve denetim birimlerinin  uyarılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

  Ali Rıza YÜCEULU
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlükleri