Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügü: Kaçak petrol yakalamalarina iliskin, alinacak numunelerin analiz bedellerinin adli makamlar tarafindan karsilanacagi hk - 28.02.2014 tarihli 01173 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(333).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.02.2014 tarihli 01173 sayılı  tasarruflu yazısı (Kaçak petrol yakalamalarına ilişkin, alınacak  numunelerin analiz bedellerinin adli makamlar tarafından  karşılanacağı hk)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Muhafaza Genel Müdürlüğü
 
Sayı :77813938.305.01-
Konu :Analiz Bedellerinin Ödenmesi
 
28.02.2014 /  01173
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :03.12.2013 tarihli, 6639 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu analiz bedellerinin ödenmesine ilişkin  olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan 21.02.2014 tarihli ve  11368 sayılı yazı ve eklerinin birer örnekleri ilişikte gönderilmiş olup,  piyasa faaliyeti kapsamı dışında kalan kaçak petrol yakalamalarına ilişkin,  alınacak numunelerin analiz bedellerinin adli makamlar tarafından  karşılanacağının bilinmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim

 

  Mehmet AKILLI
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

 

EKLER:

1-Yazı Örn.(4 sayfa)

DAĞITIM:

Tüm Güm.ve Tic.Böl. Müdürlüklerine

 

T.C.
ENERJİ  PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Denetim  Dairesi Başkanlığı
 
Sayı : 25443499-633.01
Konu : Analiz bedellerinin ödenmesi
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler  Muhafaza Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 12/11/2013 tarihli ve 66783 sayılı yazımız.

b) 09/1212013 tarihli ve 74207 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile 6455 sayılı Kanunun 47  nci maddesi ile EK:3,4 ve 5 inci maddeler kaldırılmış ve Kurumun  kaçakçılıkla ilgili tespit tasfiyeye ilişkin görevleri 5607 sayılı  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa alınmış olması dolayısı ile Kanunun yayım  tarihi olan 11.04.2013 tarihinden sonra numune bedellerinin nasıl ödenmesi  gerektiği bildirilmiştir. Yapılan toplantılar sonucunda konu İlgi (b)’de  kayıtlı yazımız ile Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına  intikal ettirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Kurumumuza  gönderilen 11.02.2014 tarihli ve 456 sayılı yazı ve eki ilgili yargı  çevrelerine gönderilen yazı ektedir.

Analiz bedellerinin ödenmesi konusunda İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda  kaydedildiği üzere kaçakçılık kapsamında piyasa faaliyeti kapsamı dışında  kalan kaçak petrol yakalamalarına ilişkin alınacak numunelere ilişkin analiz  bedellerinin adli makamlar tarafından karşılanması gerektiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

  Mehmet İBİŞ
  Daire Başkanı

 

 

EKLER:

11.02.2014 tarihli ve 456 sayılı yazı.

DAĞITIM

GÜMRÜK VE TİCAKETBAKANLIĞI (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Metroloji ve Standardizasyon Genel  Müdürlüğü)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Daire Başkanlığı)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire  Başkanlığı)

 

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
Sayı :79343242-2014 ŞUBE DOSYASI-150/456
Konu :Analiz bedelleri
 
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
(Denetim Dairesi Başkanlığı)

 

İlgi :09.12.2013 tarihli ve 25443499-663.01-74207 sayılı yazınız.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kurumu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununda yapılan değişikliklerden sonra, piyasa faaliyetleri dışında kalan  ve adli makamların talebi ile analizi yapılan kaçak petrol numunelerine ait  11.04.2013 tarihinden itibaren tahakkuk eden analiz bedellerinin bahsi geçen  kanun değişikliklerinden sonra Kurumumuzca ödenmeyeceği; söz konusu  numunelere ait analiz bedellerinin Bakanlığımız bütçesinden karşılanacağı ve  ödemelerin Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacağı hususunda ilgili harcama  birimlerine gönderilen bilgilendirme yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

 

  Akın ÇAKIN
  Hakim
  Bakan a.
  Strateji Geliştirme Başkanı

 

EK: Duyuru (1 Sayfa)

 

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı)
 
Sayı : 99343242-2014 ŞUBE DOSYASI-125/385
Konu : Analiz bedellerinin ödenmesi hk.
 
………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
………………. MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi : Enerji Piyasası Düzenleme Kanunu’nun 09.12.2013 tarihli  25443499-663.01-74207 sayılı yazısı.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun Ek:3 üncü maddesi uyarınca kaçak  petrolün tekrar düzenlemeler uygunluğunun tespiti Enerji Piyasası Düzenleme  Kurulu’nun (EPDK) tarafından belirlenen akredite laboratuarlar tarafından  yapılmakta ve bu çerçevede gönderilen numunelerin tetkik ve tahlil giderleri  EPDK tarafından karşılanmakta idi.

Ancak; 11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6455  sayılı Kanunla 5015 sayılı Kanunun Ek:3 üncü maddesi kaldırılmış; EPDK’un  kaçakçılıkla ilgili tespit ve tasfiyeye ilişkin görevleri 5607 sayılı  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa alınmıştır.

İlgi yazı ile; yukarıdaki düzenlemelerden sonra piyasa faaliyetleri  kapsamı dışında kalan kaçak petrol yakalamalarında alınacak numunelere  ilişkin analiz giderlerinin EPDK tarafından ödenmesinin mümkün olmadığı ve  bu gibi yerlerde yapılan tespitler için EPDK tarafından idari işlem  yapılamadığından tespitlere ilişkin düzenlenen denetim tutanaklarının  EPDK’ya gönderilmemesi ayrıca bu gibi yerlerden alınan numunelere ait analiz  bedellerinin laboratuarlar tarafından numuneleri alan kurum, kuruluş ve adli  makamlara fatura edileceği Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca savcılık yada mahkeme kararı ile analiz  için laboratuarlara gönderilen kaçak petrol numunelerine ait analiz  bedelleri analizi yapan laboratuarlarda ilgili adli makamlara fatura  edilecektir. Söz konusu analiz bedellerinin bütçenin “08.01.00.62-1-03.0.2.06-03.3.7.03 Rapor ve Bilirkişi” bölümünden  bütçeleştirme esasına göre ödenmesi; ödemelerde gecikmeye mahal vermemek  için bütçeleştirme işleminin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması  hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Akın ÇAKIN
  Hakim
  Bakan a.
  Strateji Geliştirme Başkanı