Ozon tabakasini incelten maddelerin ihracina iliskin Teblig (IHRACAT: 2012/4) (27 Mart 2012 T. 28246 S.RG)

small_ekonomi-logo(13).jpg


27 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28246

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/4)

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK 1,2,3,4 ve 5’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İhracatı yapılmayacak eşyalar

MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelere, EK 1 ve GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların; Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (EK  B’de yer almayan) ülkelere, EK 2 ve  EK 3’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların, ihracatı yapılamaz.

İhracatı yasak olan eşyanın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve maddelerden herhangi birini içeren EK-4/A'da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK-4/B'de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ihracatı yasaktır.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1)  29/4/2009  tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ: İhracat (2009/4)  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.