Gümrükler Genel Müdürlügü: Gözlük çerçevesi ithalatinda ek mali yükümlülük muafiyeti için yurt disi giderlerin CIF kiymete eklenemeyecegi hk - 06.03.2014 tarihli 04652 sayili tasarruflu yazis

small_gum-logo(335).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2014 tarihli 04652 sayılı  tasarruflu yazısı (Gözlük çerçevesi ithalatında ek mali  yükümlülük muafiyeti için yurt dışı giderlerin CIF kıymete  eklenemeyeceği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-113.99.01
Konu : Korunma Önlemi
 
06.03.2014 /  04652
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığından alınan 05.03.2014 tarihli 220000174 sayılı yazı  ekte gönderilmektedir.

04.03.2014 tarihli 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6032  sayılı Kararnamenin eki "Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi  Uygulanmasına İlişkin Karar"'ın uygulanmasında söz konusu yazıda belirtilen  esaslar çerçevesinde işlem yapılmasını rica ederim.

 

  Erkan ERTÜRK
  Bakan a.
  Daire Başkanı

 

EKLER:

1) Yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

TC.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 17752354/210 [SOR/GOZ/U2/l]
Konu : Korunma Önlemi
 
05.03.2014 - 220000174
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Gözlük çerçeveleri ithalatında uygulanmakta olan koruma önlemi 4/3/2014  tarihinde sonu erecek olup yürütülen korunma önlemi soruşturması neticesinde  önlem süresinin iki yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.  9003.11.00.00.00 ve 9003.19.00.00.00 gümrük arife istatistik pozisyonlarında  sınıflandırılan eşyanın ithalatında 5/3/2014 tarihinden itibaren iki yıl  süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ve uygulama  esaslarına ilişkin hususlar 4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 2014/6032 sayılı Kararnamenin eki “Gözlük Çerçeveleri İthalatında  Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”da yer almaktadır.

Anılan Kararın 2 nci maddesinin 2 nci paragrafı “Ek mali yükümlülük,  aşağıdaki tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda gösterilen CIF kıymetin  altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında “Ek Mali Yükümlülük”  sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.”

 

GTİP Eşyanın Tanımı Muafiyet Sınırı- CIF  (ABD Doları/Adet) Ek Mali Yükümlülük  (ABD Doları/Adet)
 (5/3/2014-4/3/2015) (5/3/2015-4/3/2016)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 35 1,75 1,50
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 35 2,00 1,75

 hükmünü amirdir.

Karar’ın mezkür maddesi uyarınca bir ithalat işleminin önlemden muaf olup  olmadığının değerlendirilmesinde, ithal eşyanın CIF birim kıymetinin  (eşyanın ithalinde fiilen ödenen veya ödenecek olan mal bedeli ile navlun ve  sigorta bedelleri toplamının eşyanın 1 adetine karşılık gelen tutar) dikkate  alınması, ithalatçının beyan edebileceği ve gümrük vergisi matrahına giren  diğer giderlerin ise CIF birim kıymet hesabına dahil edilmemesi  gerekmektedir. Mal bedeli ile navlun ve sigorta bedelleri toplamının adet  başına 35 ABD Dolarının altında olduğu durumlarda söz konusu muafiyetten  yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu itibarla ithalatçının ilave beyanlar  yoluyla korunma önleminden kaçınmasına imkan verilmemesi söz konusu  uygulamanın etkin şekilde yürütülmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

  Mehmet AZGIN
  İthalat Genel Müdürü V.