Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügü: DIR Kapsaminda Miktar Asimi hk. 10.03.2014 tarihli ve 0000120001902 sayili yazisi

Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügü: DIR Kapsaminda Miktar Asimi hk. 10.03.2014 tarihli 	 ve 0000120001902 sayili yazisi


GÜMRÜK MEVZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 10.03.2014 tarihli  ve 0000120001902 sayılı yazısı (DİR Kapsamında Miktar Aşımı hk.)

 

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Sayı : 31429883-105.01 

 

 

TELEFAKS

Konu : Dahilde işleme Rejimi hk.
  10 Mart 2014  
  0000120001902  

İlgi: 31/05/2011 tarihli ve 120004097 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi (MBR) ekranı firma  kullanıcılarına açılmış bulunmaktadır. Ancak, MBR ekranının firma  kullanıcılarına açılmasının bazı firmalarda ve İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliklerinde, miktar aşımına konu eşyanın serbest dolaşma giriş  hükümleri çerçevesinde ithalatının yapılması halinde söz konusu aşıma  ilişkin müeyyide uygulanmayacağı şeklinde kanaate neden olduğu müşahede  edilmiştir.

Diğer taraftan, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"nın Dahilde İşleme Tedbirlerine  Uyulmaması" başlıklı 22 nci maddesi,

"Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde  belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden; ........

c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması  halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.  Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya  için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük  vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır ......"

hükmünü amir bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aynı hüküm, mezkur Karar'a istinaden hazırlanan İhracat  2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Dahilde işleme  tedbirlerine uyulmaması" başlıklı 45 inci maddesinde de yer almaktadır.

Ayrıca, anılan Tebliğ'e istinaden hazırlanarak 29/01/2008 tarihli ve  120000800 sayılı yazımız ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliklerine gönderilen 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama  Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin 49 uncu maddesinde, belgede kayıtlı  miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu aşımın revize işlemine konu  edilemeyeceği ve belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında revize  yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapılıp yapılmadığının kontrol  edilerek, yapılan kontrol neticesinde aşım yapıldığının tespiti halinde  yukarıda belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin  düzenleme yapılarak, revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı  yapıldığının tespiti halinde müeyyide uygulanması gerektiği hüküm altına  alınmıştır.

Bu çerçevede, dahilde işleme izin belgesinde miktar aşımı yapılması  halinde, Bakanlığımızca izin verilen miktarın üzerinde yapılan ithalatın  serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında Kat'i ithalatının yapılmasının,  gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhasının, gümrüğe  terk edilmesi veya mahrecine iadesinin veya ihraç edilmesinin mezkur  Karar'ın 22 nci maddesinde belirtilen müeyyidenin uygulanmasını bertaraf  etmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ile belge kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat  yapıldığının tespiti halinde anılan Karar'ın 22 nci maddesi, İhracat:  2006/12 sayılı Tebliğ'in 45 inci maddesi ile 2008/1 sayılı Genelge'nin 49  uncu maddesinde belirtilen esaslara göre işlem tekemmül ettirilmesi ve  yukarıda yer alan hususun tüm üyelerimize duyurulması hususunda gereğini  önemle rica ederim.

  Özgür Volkan AĞAR
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc