Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Amme alacaklarinin haciz tatbik edilerek tahsili, hacizli esyada takyidatlar, amme alacaklarinda rüçhan hakki... 10.03.2014 tarihli 01433 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(338).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.03.2014 tarihli  01433 sayılı tasarruflu yazısı (Amme alacaklarının haciz tatbik  edilerek tahsili, hacizli eşyada takyidatlar, amme alacaklarında  rüçhan hakkı)

 

T.C
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi  ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :33047545-45.02/364
Konu :…..Tic.Ltd.Şti.
 
10.03.2014 /  01433
ULUDAĞ GÜMRÜK  VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 19/04/2012 tarihli ve 2853 sayılı yazımız.

b)23/05/2012 tarihli ve 6393 sayılı yazınız.

c) 17/07/2012 tarihli ve 4497 sayılı yazımız.

d) 06/03/2012 tarihli ve 1604 sayılı yazımız.

e) 14/01/2014 tarihli ve 418 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu; bağlantınız Gemlik Gümrük Müdürlüğü  Muayene Tahakkuk Servisinin teftişi neticesinde, Gümrük Başmüfettişi Ramazan  METİN ve Gümrük Müfettiş Yardımcısı İbrahim DEMİR tarafından düzenlenen,  01.08.2008 tarihli ve 2 sayılı Cevaplı Raporda tenkit edilen … Tic.Ltd.Şti.  adına onaylı 25.01.2007/IM002828 ve 07.02.2007/IM004552 tarih/sayılı Serbest  Dolaşıma Giriş Beyannameleri kapsamı eşyadan kaynaklanan ek tahakkukun  tahsiline yönelik olarak yapılan takibat sonucunda, Bursa Tasfiye İşletme  Müdürlüğünce satılan firma adına kayıtlı 16 … 304 ve 16 … 681 plakalı  araçların satışından elde edilen tutarın taksimine ilişkin olarak 19/11/2012  tarihli 6578 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan  görüş istenilmiş olup, adı geçen Başkanlıktan alınan 24/02/2014 tarihli  21148 sayılı cevabi yazı ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Sultan KİBRİTOĞLU
  Bakan a.
  Daire Başkanı V.

EKLER:

1 yazı ve eki örneği

T.C
MALİYE  BAKANLIĞI
Gelir İdaresi  Başkanlığı
Sayı :87893753-110[3660-31119]-
Konu :Amme alacaklarında rüçhan hakkı
 
24.02.2014 /  21148
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞINA
(Risk Yönetimi  ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 19.11.2012 tarihli ve B.21.0.RKG.0.09.00.00-45.02-370/ 6578  sayılı yazınız

b) 05.02.2014 tarihli ve 33047545-45.02-720 sayılı yazınız.

ilgi (a) ‘da kayıtlı yazınız ve eklerinin incelemesinden;

- … Tic. Ltd. Şti.’nin serbest dolaşıma giriş beyannameleri kapsamı  eşyalardan kaynaklanan amme alacağının tahsiline yönelik olarak yapılan  takibat sonucunda firma adına kayıtlı 16 … 304 ve 16 … 68l plakaları  araçlara haciz tatbik edildiği, ayrıca söz konusu araçlar üzerinde  takyidatlar bulunduğu.

- bahse konu araçların Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 40.500,00  TL’ye satıldığı. mezkur araçların aynından doğan 2368,54 TL MTV ve  491,79 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 2.860,33 TL vergi borcunun  Yeşil Vergi Dairesi hesabına aktarıldığı,

- söz konusu araçların satış bedelinden yukarıda belirtilen amme  alacakları düştükten sonra kalan 37.639.67 TL’nin anılan İşletme  Müdürlüğünün emanet hesabında tutulduğu,

- …. A.Ş. tarafından Gemlik Gümrük Müdürlüğüne yazılan 28.03.2012  tarihli yazıyla adı geçen şirketin bankaları olan borçları nedeniyle 16  … 681 plakalı aracın üzerindeki rehinlerinin devam ettiği ve  alacaklarının 10.200,00 TL olduğu, 16 … 304 plakalı araç üzerindeki  rehinlerinin ise kaldırıldığının bildirildiği,

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21  inci maddesinde yer alan hüküm gereğince, 16 … 681 plakalı aracın  satışından elde edilen tutardan rehinle güvence altına alınmış olan  alacağın ayrılmasını müteakiben kalan tutardan amme alacağına yetecek  tutarın amme borcuna mahsup edilebileceği, 16 … 304 plakalı araç  üzerindeki ilk rehnin kaldırıldığından amme alacağının ikinci sırada  bulunan rehinli alacaklının haczine iştirak edeceği ve rehinli  alacaklının alacağının ödenmesini müteakiben pay alabileceği ve bu  kapsamda söz konusu araçlar üzerindeki rehinlere ilişkin güncel alacak  tutarlarının ilgili alacakları nezdinde tespit edilerek satış tutarından  alacakların taksim edilmesini müteakip kalan tutarın amme alacağı için  ayrılabileceğinin değerlendirildiği,

belirtilerek amme alacaklarında rüçhan hakkı ve amme alacaklarının üçüncü  şahısların haczine iştiraki konularında gümrük müdürlüklerinde farklı  uygulamalara sebebiyet vermemek ve uygulama birliğin sağlanması açısından  gümrük vergileri, para cezası ve gecikme zammından kaynaklanan amme  alacağının hacze iştiraki ve rüçhan hakkı konularında Başkanlığımız  görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde “Üçüncü şahıslar  tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme  alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve  aralarında satış bedeli garameten taksim olunur. Genel bütçeye gelir  kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve  faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun  268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve  arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları ü  eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.
Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması  hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas  Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan  alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme  tabi tutulur.” hükmü yer almaktadır.

Madde hükümleri ile üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya  çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış  bedelinin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmış, borçlunun  iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde  amme alacağının sırası belirlenmiş ayrıca üçüncü şahıslar tarafından  haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de  haciz konulduğunda satış bedeli alacaklılar arasında garameten taksim  edileceği, satış bedelinin dağıtımında, amme alacaklarından önce tesis  edilmiş olan rehinli alacakların hakları saklı tutulmuş, ancak, eşya ve  gayrimenkulün aynından doğan amme alacaklarına rehinli alacaklardan önce  tahsil edileceğine yönelik öncelik hakkı verilmiştir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ilişkin açılamalara  Seri:A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısmının İkinci  Bölümünün “IV. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı’’ alt başlıklı kısmında yer  verilmiştir.

Öte yandan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 140 ıncı maddesinde satış  tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi durumunda  icra dairesince alacaklılar için bir sıra cetveli yapılacağı, 141 inci  maddesinde de bu sıra cetvelinin tüm alacaklılara tebliğ edilerek  kesinleşmesinin gerektiği, 142 nci maddesinde de sıra cetveline itiraz  süresinin 7 gün olduğu ve bu süre içerisinde sıra cetvelinin yetkili icra  mahkemesi nezdinde dava konusu yapılabileceği hususları düzenlenmiştir.

Buna göre, alacaklı kişinin alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun  üçüncü kişi nezdinde bulunan mal, hak ve alacaklarının satışı neticesinde  satış tutarının bütün alacaklıların alacağını tamamen karşılamaya yetmemesi  durumunda, sıra cetveli yapmakla görevli olan ilk haczi koyan icra  dairesince bir sıra cetveli yapılması ve bu sıra cetvelinin tüm alacaklılara  tebliğ edilmesi gerekmekte olup, alacaklının söz konusu sıra cetvelindeki  sırası hakkında sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yetkili  icra mahkemesinde dava açabilecektir.

Diğer taraftan 2007/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde Başkanlığımıza  bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilmesi gereken amme  alacaklarından dolayı tatbik edilen vergi dairesi haczinden önce üçüncü  şahıslar tarafından konulmuş bir haciz veya tesis edilmiş bir rehin  bulunması durumunda vergi dairelerince tatbik edilen hacizlerin durumuna  ilişkin olarak ilk haczi koyan icra dairelerince oluşturulacak sıra  cetvelleri ve bunlar üzerine yapılacak işlemlere yönelik örneklere yer  verilmiştir.

Bu itibarla, yazınıza konu olayda, tahsil dairenizin haczinin ilk sırada  yer almaması nedeniyle satış tutarından tahsil dairenizce takip edilen amme  alacaklarına karşılık bir pay ayrılmadan, takip giderleri ve satışı yapılan  malın aynından doğan amme alacakları düştükten sonra kalan tutarın, sıra  cetveli oluşturulmak suretiyle alacaklılar arasında dağıtımının yapılması  amacıyla ilk haczi koyan icra müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, tahsil dairelerinizce takip edilen amme alacakları  hakkında yetkili icra müdürlüğünce oluşturulacak sıra cetvelinin mevzuat  hükümlerine uygun olup olmadığı hususunun yazımız ekinde yer alan 2007/4  Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde yer alan örnekler ve açıklamalar  çerçevesinde takip ve tahsile yetkili tahsil dairelerinizce  değerlendirilmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

  Zekayi ÇENGE
  Bakan a.
  Gelir İdaresi Daire Başkanı