Gümrükler Genel Müdürlügü: girlik ve Boyut Kontrolleri hk. 19.03.2014 tarihli 5519 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(339).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.03.2014 tarihli 5519 sayılı  tasarruflu yazısı (Ağırlık ve Boyut Kontrolleri hk)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
19.03.2014/5519
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 

Bilindiği üzere 2012/4 sayılı Genelgenin "Ağırlık ve boyutlarla ilgili  olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak işlemler"  başlıklı 17 nci maddesi;

"17- Ağırlık ve boyutlarla ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik  Kanunu uyarınca yapılacak işlemler

(1) Ağırlık ve boyutlar itibariyle 2918 sayılı Karayolları Trafik  Kanunu’nda belirlenen limitleri aştığı tespit edilen taşıtların yurda  girişlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş izin belgesi  aranır. İlgili mevzuatında belirlenen ağırlık ve boyutları aştığı tespit  edilen ancak söz konusu izni bulunmayan taşıtların yurda girişine izin  verilmez.

(2) Sınır kapılarında, mevzuatta öngörülen ağırlık ve boyutları aşan  taşıtların yurt dışına çıkışlarına; Türk plakalı olanlarda emniyet veya  jandarma birimlerince ceza yazılmasını müteakip, yabancı plakalı olanlarda  ise cezanın ödenmesi şartıyla izin verilir.

(3) Sınır kapılarında gümrüklü sahada yük indirme ve bindirmenin mümkün  olmaması nedeniyle fazla yükün boşaltılmasına izin verilmez." hükmünü  amirdir.

Konu ile ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından  alınan 14.03.2014 tarihli ve 14680 sayılı yazıda;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Taşınması Özel İzne Bağlı  Yükler" başlıklı 33 üncü maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 66  ncı ve 128 inci maddelerinde ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan,  başka ulaşım sistemleri ile taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp  da taşınması zorunlu olan yüklerin (Bölünmeyen Yükler) taşınması için,  Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmasının zorunlu olduğu,

Bölünebilir yükler için ise "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve  Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"te yer  alan ağırlık ve boyut sınırına uyulmasının gerekmekte olduğu, söz konusu  hükümlere uymayan taşıtların Ülkemiz karayollarında seyrine izin  verilmesinin yapılan alt yapı yatırımlarına ve trafik güvenliğine olumsuz  etkilerinin olacağının bilinmesi gerektiği,

Ayrıca, uluslararası taşımalarda yabancı plakalı taşıtların, taşıma  yaptığı veya transit olarak geçtiği ülkelerin milli mevzuatına uymalarının  zorunlu olduğu,

Bu itibarla, yerli ve yabancı araç ayrımı yapılmaksızın bölünemeyen  yükler için Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alındığının kontrol  edilmesi, bölünebilen yükler için ise, "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü  ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"te yer  alan ağırlık ve boyut sınırlarına uygunluğun aranması ve bu konu ile ilgili  olarak tüm uygulamalarda yeknesaklığın sağlanmasının gerektiği ifade  edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığının söz konusu yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi  hususunda gereğini rica ederim.

 

  Sefa EKİN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM: - Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine