Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün 2014/1 sayili Genelgesi (Geçici Depolama Yeri hk.) 21.03.2014

Tasfiye 	 Hizmetleri Genel Müdürlügü:  Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün 2014/1 sayili Genelgesi (Geçici Depolama Yeri hk.) 21.03.2014


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/1 sayılı Genelgesi  (Geçici Depolama Yeri hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye  Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 12820846-010.06.01
Konu : Geçici Depolama Yeri
 
GENELGE
(2014/1)

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin geçici depolama  yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak  değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulamasında aşağıda belirtilen şekilde  işlem yapılması gerekmektedir.

1-Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyenlerin ibraz edecekleri adli  sicil belgelerinin son altı ay içerisinde alınmış olması ve adli sicil kaydı  veya adli sicil arşiv kaydının bulunması halinde ise buna dair resmi  makamlarca onaylı mahkeme karar örneğinin istenilerek, geçici depolama yeri  açılmasına engel bir fiilin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

2-Gümrük Yönetmeliğinin 513 üncü maddesinde belirtilen niteliklerin  geçici depolama yerinde mevcut olup olmadığının tespiti için düzenlenecek  görgü raporu, gümrük müdürünün başkanlığında gümrük muayene memurunun da yer  aldığı en az üç kişilik heyet marifetiyle düzenlenir. Görgü raporu EK-4'de  yer alan formdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

3-Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma taleplerinde,  taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair yazılı  bildirimde bulunulması halinde ayrıca taahhütname aranmaz.

4-Ön izin verilmesi sonrası açılabilecek geçici depolama yeri  başvurusunda, ilgili kamu kurumları veya ticaret odası veya ticaret ve  sanayi odası tarafından ekonomik yönden ihtiyaç olup olmadığı konusunda  verilecek yazılı görüşler talebe eklenir.

5-Ön izin talebi kabul edilenlere yapılacak bildirimden itibaren altı ay  içerisinde, geçici depolama yeri olarak açılmak istenen yerin hazır hale  getirilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre  içerisinde geçici depolama yerinin hazırlanamaması veya belgelerinin  sunulamaması halinde, gerekçesi belirtilerek gümrük müdürlüğü ve gümrük ve  ticaret bölge müdürlüğü aracılığıyla Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ek  süre için başvurulabilir. Genel Müdürlükçe en fazla altı aya kadar ek süre  verilebilir. Süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde  bulunulmaması halinde verilen ön izin iptal edilmiş sayılır.

6-Gümrük müdürlüğü, tüm belgeleri içeren başvuru dosyasını, geçici  depolamaya ilişkin işlem hacimlerini inceleyerek oluşturacağı geçici  depolama yeri açılmasına ihtiyaç olup olmadığına dair görüşü ile birlikte  bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, görüşü ile  birlikte dosyayı Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Geçici depolama yeri  açılmasına ilişkin talep Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır ve uygun bulunan  geçici depolama yerine, açma ve işletme izni verilerek bu yere ilişkin kod  bölge müdürlüğüne bildirilir.

7-Geçici depolama yerine ilişkin izin ve kod yazısının gümrük müdürlüğüne  intikal etmesini müteakip, açma ve işletme harcının ödenmesi için üç iş günü  içerisinde, EK-1’deki örneğe uygun vergi dairesine  yönelik yazı örneği ilgili firmaya elden verilir. Yazının elden verilememesi  halinde ilgiliye tebligatta bulunulur. Açma ve işletme harcının verilecek ek  süreler dahil, tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ödenmesi  gerekir. Aksi takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır. Harcın tahsil  edildiğine dair vergi dairesi makbuzu veya yazısında geçici depolama yeri  kodu belirtilmelidir.

8-Açma ve işletme harcının tahsil edilmesinden sonra gümrük müdürü  tarafından imzalanmış EK-2’de yer alan “Geçici Depolama  Yeri Açma ve İşletme İzin Belgesi” düzenlenir.

9-İşleticinin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen gümrük  idaresinden kaynaklanan herhangi bir nedenle geçici depolama yerinin  kapatılamaması halinde, açma ve işletme izin belgesi iptal edilmiş sayılır.  Bu nedenle yeni bir takvim yılına girilmiş olması halinde harç ödenmesine  gerek bulunmamaktadır.

10-Geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesinin yenilenmesinde,  devir suretiyle başkalarına intikalinde veya herhangi bir sebeple iptal  edildikten sonra yenilenmesinde tekrar açma ve işletme harcının alınması  gerekir.

11-Geçici depolama yeri açma ve işletme izni verilmiş olan işleticilerin  ünvan değişikliği, geçici depolama yerinin aynı saha içerisinde bir yerden  başka bir yere taşınması ve bağlı olunan gümrük idaresi değişikliğine  ilişkin işlemlerde mevcut açma ve işletme izin belgesi üzerinde düzeltme  yapılır. Bu durumlar ile geçici depolama yerinde yapılacak genişletme,  daraltma, tamirat veya tadilat işleminde yeniden belge düzenlemesine gerek  bulunmadığından harç tahsil edilmez.

12-Gümrük Yönetmeliğinin 97 nci maddesi kapsamında geçici depolama yeri  bulunmayan yerlerdeki eşyanın konulduğu yerin geçici depolama yeri olarak  kabul edilmesine ilişkin başvuru ve buna ilişkin işlemler, gümrük  müdürlüğünün görüşü üzerine bağlı bulunulan bölge müdürlüğünce  sonuçlandırılır. Bölge müdürlüğünce geçici depolama yeri olarak kabulüne  karar verilen yer için Genel Müdürlükten geçici depolama yeri kodu istenir.  Genel Müdürlükçe verilen kod üzerine geçici depolama yeri açma ve işletme  izin belgesi düzenlenir. Geçici depolama yeri olarak kabul edilen yere  konulan eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bu yerin  geçici depolama yeri statüsü sona ereceğinden, antrepo ambar programında  geçici depolama yerinin kapatılması için Genel Müdürlüğe bilgi verilir.  Zorunlu veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda kod yazısı gelene kadar  bölge müdürlüğünce bu yerlere eşya boşaltılmasına izin verilebilir.

13-Geçici depolama yerinde yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı  saha içerisinde, geçici depolama yerinden bağımsız olarak kullanılması  mümkün bulunmayacak şekilde, geçici depolama yeri ile doğrudan irtibatlı  yer, bölüm veya saha gibi açık veya kapalı alan şeklinde olması gerekir.

14-Geçici depolama yerinde yapılmak istenilen genişletme, daraltma,  kapatma, tadilat, geçici depolama yerinin aynı saha içinde başka bir yere  taşınması gibi fiziki mekana ilişkin değişiklik talepleri ile firma  ünvanında meydana gelen değişikliklere ilişkin işlemler gümrük müdürlüğünce  sonuçlandırılır.

15-Geçici depolama yeri açılması, işletilmesi, devredilmesi, kapatılması,  fiziki alanda değişiklik yapılması, işleticide değişiklik olması hallerinde EK-3’de yer alan Geçici Depolama Yeri Bildirim Formu ile EK-4'de yer alan geçici depolama yerine ilişkin formlar,  altlarındaki yazılı açıklamalara uygun bir şekilde ve eksiksiz düzenlenerek,  bu bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

16-Gümrük Yönetmeliğinde aranan şart ve niteliklere uygun olmayan her  türlü geçici depolama yeri açılmasına ilişkin başvurular, gümrük müdürlüğü  veya bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilmeksizin reddedilir.

17-Gümrük veya tasfiye işletme müdürlüklerince işletilmekte olan geçici  depolama yerlerinin kapatılması veya devrine ilişkin işlemler ile anılan  müdürlüklerce işletilmek üzere geçici depolama yeri açılmasına ilişkin  işlemler Genel Müdürlükçe uygun bulunduktan sonra yerine getirilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar

EKLER:

EK-1, EK-2, EK-3, EK-4  (İNDİR)EK-1


 

Harç Tahsiline İlişkin Yazı  Örnekleri


  

.................... VERGİ DAİRESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince ……. kodlu Geçici Depolama  Yeri için adına açma ve işletme izin belgesi düzenlenecek olan  ........................'dan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı  tarifenin "X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları  bölümünün ( ) pozisyonu gereğince .................... Türk Lirası açma ve  işletme harcının 7 gün içinde tahsilini ve aşağıdaki bölümün doldurulup  imzalandıktan sonra iadesini arz ederim.
 

  .................... Gümrük Müdürü
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
.................... GÜMRÜK  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

........................'dan ……. kodlu Geçici Depolama Yeri için  ................... Türk Lirası açma ve işletme harcı ...../...../.....  tarihli ve ................... sayılı makbuz karşılığında tahsil edilmiştir.

 
 

  .................... Vergi Dairesi  Müdürü


 


EK:2   

 

 

 

 


EK-3/A

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ BİLDİRİM FORMU

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ KODU:  
İŞLETİCİ FİRMA ADI:  
VERGİ SİCİL NO:  
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:  
MÜDÜRLÜK:  
AÇILIŞ TARİHİ: …../…../……. KAPANIŞ TARİHİ: …../…../20…
AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3):  
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3):  
TANK ADEDİ:  
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3):  
ADRESİ:  
GÜMRÜĞE MESAFESİ (mt/km):  
DÜZENLENME GEREKÇESİ:  
FİRMA ÖDENMİŞ SERMAYESİ:  
FİRMA KURULUŞ TARİHİ:  
GDY BULUNDUĞU YER Gümrüklü saha, gümrüğe bitişik, havalimanı, liman,  ön izne tabi gibi
FAALİYET KONUSU  Yolcu, konteyner, genel kargo, dökme eşya, gibi
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket  Sermayesinin %10 ve Daha Fazlasına Sahip Olanlar; Limited  Şirketlerde Ortaklar, Şirket Müdürü ve İmza Sirkülerindeki (A) Grubu  İmzaya Yetkililer ile Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Temsil  Yetkisini Haiz Şirket Mensupları:
Ad-Soyadı  TC Kimlik Nosu/Vergi Numarası
   
   
   
   
   
   
   


EK-3/B

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİNDEKİ  DEĞİŞİKLİKLER
AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3)      
ESKİ ALAN DEĞİŞİKLİK TOPLAM TARİH
       
       
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3)
ESKİ ALAN DEĞİŞİKLİK TOPLAM TARİH
       
       
 
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3)
ESKİ DEĞİŞİKLİK TOPLAM TARİHİ
       
       
 
UNVAN
ESKİ UNVAN YENİ UNVAN TARİHİ
     
     
 
 
ADRES    
ESKİ ADRES YENİ ADRES TARİHİ
     
     
 
DEVİR
DEVREDEN DEVRALAN TARİHİ
     
     

Düzenleyenin Adı-Soyadı/Ünvanı/İş Telefonu/Elektronik Posta Adresi:

1- Düzenlenen formlarda açılış dahil, daha önceki tüm değişikliklere  ilişkin bilgiler yer alır.

2- Formun düzenlenme gerekçesi (açılış, devir, birleşme, kapanış, ilave,  daraltma, genişletme, gümrük idaresi değişikliği v.s.) hangisi ise o bilgi  yazılır.

3- Adres satırına, geçici depolama yerinin tam adresi yazılır.

4- GDY devri durumunda, form bilgileri devralan firma esas alınarak  doldurulacaktır.

5- Alan açık ve kapalı olarak ayrı ayrı belirtilir.

6- GDY faaliyet konusu yolcu, konteyner, genel kargo, dökme eşya, gibi  hangisi ise o bilgi yazılır.

7- Formu düzenleyen personelin adı-soyadı, telefonu, elektronik posta  adresi formun altına eklenir.


EK-4

GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE İLİŞKİN FORMLAR

 

FORM:GDY-1
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ  İŞLETİCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR VE İZNE İLİŞKİN FORM
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 512  VE 513 ÜNCÜ MADDELER Aranan Belge VAR YOK AÇIKLAMA
1 Dilekçe (Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen  kişilerin izin almak için ilgili gümrük müdürlüğüne verecekleri  müracaat dilekçesi) DİLEKÇE Başvuru yapan yetkili kişi mi?
2 Gerçek ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri,  gümrük ve dış ticaret işlemlerinde şirketi temsile yetkili kişiler  ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek  kişiler ADLİ SİCİL BELGESİ/ YAZILI BEYAN İlgili kişilerin tamamının ASB veya YB  var mı?
Limited şirketlerde kurucular ile şirket müdürünün  ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililer
Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin %  10 veya daha fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet  eden yabancı şahısların yazılı beyanları
3 Açılması talep edilen geçici depolama yerinin tam  adresi, ADRES  
4 Kira sözleşmesi veya tapu senedi, KİRA SÖZ./ TAPU SEN. Kiralama süresi ?
5 Ticaret Sicil Gazetesi TİCARET SİCİL GAZETESİ Kuruluş ve değişiklikler dahil
6 İmza sirküleri, İMZA SİRKÜLERİ  
7 Onaylı plan veya kroki, PLAN/ KROKİ Onaylı mı ?
8 Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer;  belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından  alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili  yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili bakanlık veya  kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık  gelen belge İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI  
9 Geçici depolama yerinin yangın söndürme ve  ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili  gümrük idaresince tasdikli fotoğrafları, TASDİKLİ FOTOĞRAFLAR Onaylı mı?
10 Vergi mükellefiyet belgesi VERGİ LEVHASI  
11 Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını  gösteren ilgili belediyeden temin edilecek belge İTFAİYE RAPORU (Yangın) Güncel mi?
12 Ek-79'da yer alan taahhütname TAAHHÜTNAME GY ekine uygun mu?
13 Söz konusu belgelerin noter tasdikli olması gerekir.  Bu belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde  noter tasdiği aranmaz. Noter Tasdiği veya Gümrük İdaresine aslının ibrazı  
* Gümrük idaresi ve diğer kamu kurum ve  kuruluşlarının sorumluluğunda geçici depolama yerinin olması, mevcut  geçici depolama yerlerinin ihtiyacı karşılaması ve ekonomik yönden  ihtiyaç bulunmaması halinde yeni geçici depolama yeri açılışına izin  verilmez. ÖZEL DURUM
* Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici  depolama yeri açma ve işletme taleplerinde birinci fıkrada  belirtilen adli sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza  sirküleri aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette  bulundukları yerlerdeki geçici depolama yeri açma ve işletme  taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalıştırma ruhsatı veya bunun  yerine geçen belge aranmaz. ÖZEL DURUM
      Tarih …../..…. /20…
         
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih  yazılıp imzalanır.
*Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı doldurulur.
 


 

FORM:GDY-2
ÖN İZİN  İLE AÇILACAK GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE İLİŞKİN FORM (513/2-b)
  Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi  bulunan deniz ve hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde  gümrük müdürlüğüne bitişik yerler dışında geçici depolama yeri açma  talepleri; Aranan Bilgi/Belge EVET HAYIR AÇIKLAMA
1 Mevcut geçici depolama yerlerinin  fiziksel olarak ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı FİZİKSEL GEREKLİLİK  
2 Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup  bulunmadığı, hususların EKONOMİK GEREKLİLİK  
3 Gümrük idaresi ve ilgili kamu  kurumlarınca bildirilmesi (ticaret veya ticaret ve sanayi odasının  yazılı görüşü de kabul edilir) GÜMRÜK VE İLGİLİ KURUM GÖRÜŞÜ  
4 Bu yerlerde geçici depolama yeri olarak  açılıp işletilmek istenen yerin en az 3000 m²si kapalı olmak üzere  10000 m²den küçük olmaması ALAN
5 Bu yerlerin mutat yolların izlenmesi  kaydıyla gümrük müdürlüğüne uzaklığının en fazla 10km mesafede  olması UZAKLIK m/km
  Ön izin başvurularında   VAR YOK  
6 Dilekçe DİLEKÇE Başvuru yapan yetkili kişi mi?
7 Ekonomik yönden ihtiyaç olduğuna dair  görüş  GÖRÜŞ  
8 Faaliyet belgesi FAAL. BELG.  
9 Ticaret Sicil Gazetesi TİCARET SİCİL GAZETESİ Kuruluş ve değişiklikler dahil
9 İmza Sirküleri İMZA SİRKÜLERİ  
* Taşıt depolanacak geçici  depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo  taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan  şartı aranmaz. ÖZEL DURUM
* Ön izinle açılacak geçici  depolama yerlerinde, geçici depolama yeri işleticisinin aynı gümrük  müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici depolama yerinin  bulunması ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, kapalı alan şartı  aranmaz ÖZEL DURUM
      Tarih  …../..…. /20…
         
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih  yazılıp imzalanır.
*Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı doldurulur.

 

FORM:GDY-3
GÖRGÜ RAPORUNDA  BULUNMASI GEREKEN BİLGİLERE İLİŞKİN FORM
  Aranan Bilgi EVET HAYIR AÇIKLAMA
A Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak  nitelikte olması, MUHAFAZA  
B Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve  hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük  müdürlüğüne bitişik olması, İÇERİSİNDE / BİTİŞİK  
C Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı  alanı olması, UYGUN ALAN  
Ç Eşya miktarının tespiti ile eşyanın boşaltılması ve  yüklenilmesine yönelik gerekli teknik donanıma sahip olması, TEKNİK DONANIM  
D Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı olması, YANGIN TERTİBATI  
E Memur çalışma yerine sahip olması ÇALIŞMA MEKANI  
  Gümrük Müdürlüğünün, açılması talep edilen geçici  depolama yerinin yukarıdaki hususları taşıyıp taşımadığının tespiti  ve ilgili diğer hususların da belirtildiği  görgü raporunu görüşleri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne göndermesi. MÜDÜRLÜK GÖRÜŞÜ ve GÖRGÜ TUTANAĞI  
      Tarih …../..…. /20…
         
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza
Adı-Soyadı:   Ünvanı:   İmza

*Görgü raporunda bulunması gereken bilgilere raporda yer verilip  verilmediği kontrol edilerek raporu düzenleyenlerce tarih yazılıp imzalanır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc