Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2014/9 (KKDF-Takas ile ilgili 2013/21 sayili Genelgede Degisiklik hk.) 24.03.2014

small_gum-logo(343).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Genelge No: 2014/9 (KKDF-Takas ile ilgili 2013/21 sayılı  Genelgede Değişiklik hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : KKDF-Takas
24/03/2014
 
GENELGE
(2014/9)

28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelgeye aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

“28/06/2012 tarihinden sonra yapılan ve işbu Genelgenin yayım tarihi  (28/06/2013) itibariyle ithalat ve ihracat işlemleri tamamlanmamış takas  sözleşmeleri kapsamında ödeme şekli "özel takas" beyan edilerek tescil  edilmiş ithalat ve ihracat beyannameleri de bu Genelge hükümlerine tabidir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar

 

 

Genelge No: 2013/21 (Takas işlemlerinde KKDF kesintisi  yapılmayacak durumlar hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
14/6/2013
Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : KKDF-Takas
GENELGE
(2013/21)

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3'üncü maddesinin  12 numaralı bendinde takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında  sayılmıştır. Ancak, Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata  İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile  yürürlükten kaldırıldığından halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat  işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen  bir mevzuat bulunmamakta dolayısıyla söz konusu işlemlerde KKDF istisnası  uygulanamamaktadır.

Ancak, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı  durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere,  ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, aşağıda belirtilen  şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF  kesintisi yapılmayacaktır.

1. Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,

2.  Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin aynı gümrük  müdürlüğünden yapılacak olması halinde; takas işlemi  gerçekleştirileceğinin, bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk ithalat  veya ihracat işlemi öncesinde ilgili gümrük müdürlüğüne  Ek -1’de yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin  sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın  cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim  fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.)  aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin  dilekçeye eklenmesi,

3.  Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük  müdürlüklerinden yapılacak olması halinde; Ek-1’de  yer alan takas dilekçesine 2’nci maddede belirtilen belgelere ilave  olarak, işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinin listesinin de  eklenmesi ve bu belgelerin ithalat veya ihracatın yapılacağı ilk  gümrük müdürlüğüne verilmesi, bu işlemi takip eden ithalat ve  ihracatlarda ise ilgili gümrük müdürlüklerine takas dilekçesinin bir  örneği ile Ek 2’de yer alan takas kapsamında  yapılan tüm ithalat ve ihracatların kaydedildiği “Takas Takip  Formu”nun bir örneğinin eklenmesi,

4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458  sayılı Gümrük Kanununun 202'inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,

 5- Eşya ihracatının önce yapılması  halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl  içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması,

 6- Eşya ithalatının önce yapılması  halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl  içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması,

şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

 7- Takas işlemlerinin, takas dilekçesinde  belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; takasa ilişkin ithalat  ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili  gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması  halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit edilmesi,  şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

Gümrük Müdürlüğünce, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince  hazırlanan tespit raporunun uygun bulunması durumunda söz konusu  rapor, takas işlemleri kapsamında yapılan ithalatlarda teminata  bağlanan KKDF’nin çözümünü teminen ithalat yapılan diğer gümrük  müdürlüklerine gönderilir.

Söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı  doğrultusunda gercekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip  alınan teminatlar çözülecektir. Diğer taraftan, ithalat ve ihracatın tamamen  veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı  için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.

Bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı ülkeler  Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve duyurulacaktır.

28/06/2012  tarihinden sonra yapılan ve işbu Genelgenin yayım tarihi (28/06/2013)  itibariyle ithalat ve ihracat işlemleri tamamlanmamış takas sözleşmeleri  kapsamında ödeme şekli "özel takas" beyan edilerek tescil edilmiş  ithalat ve ihracat beyannameleri de bu Genelge hükümlerine tabidir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar

EKLER:
 

EK 1: Dilekçe örneği
 

........................................................MÜDÜRLÜĞÜ'NE

............................ ülkesi ile takas işlemi kapsamında yapılacak  ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- Firmanın

a) Unvan. :
b) Adresi :
c) Vergi No :

2- Yurt Dışındaki firma adı

a) Unvan. :
b) Adresi :

3- İhraç Edilecek Malın

a) Ticari tanımı :
b) GTİP :
c) Miktarı :
c) Satış Bedeli :
d) CIF değeri:
e) FOB değeri:

4- İthal Edilecek Malın

a) Ticari Tanımı:
b) GTİP :
c) Miktarı :
c) Alış Bedeli :
d) CIF değeri:
e) FOB değeri:

Bilgilerine arz ederim.

  Firma İmza Kaşe

 


  

EK  2: Takas Takip Form

 

TAKAS İŞLEMLERİ  TAKİP FORMU
İTHALAT İHRACAT
Gümrük Müdürlüğü Beyanname Tarihi Beyanname Sayısı GTİP Tutar Muayene Memuru Onayı Gümrük Müdürlüğü Beyanname Tarihi Beyanname Sayısı GTİP Tutar Muayene Memuru Onayı