Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2014/6 (Düktil Demir ve Kapitoneli Mensucat Siniflandirma hk.) 24.03.2014

small_gum-logo(344).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Genelge No: 2014/6 (Düktil Demir ve Kapitoneli Mensucat  Sınıflandırma hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 26484290-010.06.01
Konu :
24/03/2014
 
GENELGE
(2014/6)

Bakanlığımıza gümrük idarelerinde sınıflandırılmasında tereddüt ve farklı  uygulamalar olduğu yönünde bilgiler intikal eden bazı eşyanın  sınıflandırılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Düktil (ductile) döküm demir boru bağlantı parçalarının Türk  Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) 7307.11 veya 7307.19 tarife alt  pozisyonlarından hangisinde sınıflandırılacağı yönünde tereddütler  bulunmakta olup, gerek metalürji konulu akademik yayımlarda gerekse ilgili  sektörde döküm demir çeşitlerinin farklı isimler ve üretim teknikleriyle  anılması söz konusu ürünlerin farklı şekillerde sınıflandırılmasına  sebebiyet vermektedir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:  2) eki Kombine Nomenklatür Açıklama Notları’nın "7307.19.10  Dövülebilen dökme demirden olanlar " kısmında "Dövülebilen ifadesi sfereoid  grafitli dökme fontu da kapsar." ifadesi yer almakta olup düktil (ductile)  döküm demirin literatürde küresel grafitli dökme demir olarak tanımlanması  nedeniyle bu pozisyonda sınıflandırılması gerekmektedir.

Keza Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesine İlişkin Tebliğde (2012/10) "7307.19 GTİP altında yer alan  ürünler, üretim tekniklerine (sfero, duktil, temper döküm gibi), fiziksel  özelliklerine ve teknik standartlarına göre ayrım olmaksızın, dampinge karşı  önlem kapsamında yer almaktadır." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla sınıflandırma yapılırken söz konusu hususa dikkat edilmesi ve  söz konusu ürünün tahlilinin gerekli olması halinde eşyanın düktil döküm  olup olmadığı yönünde bilgi sorulması, eşyanın tarifesine yönelik  sınıflandırma yapmaya yetkili olmayan makamlardan alınacak görüşe itibar  edilmemesi gerekmektedir.

2. Bakanlığımıza intikal eden olaylardan TGTC’nin 58.11 tarife  pozisyonu metnindeki “Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla  dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde  birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10  pozisyonundaki işlemeler hariç)” ifadesinde geçen “aralarına” sözcüğünden  hareketle dolgu maddesinin her iki tarafında da dokumaya elverişli madde  tabakası bulunması gerektiği şeklinde yorumlandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 58.11 tarife  pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, dokumaya elverişli maddelerden  parçalar halinde olan ve aşağıda belirtilenleri içeren ürünleri kapsar:

(1) Normalde örme veya dokuma veya dokunmamış mensucattan olan mensucat  katından ve dolgu katından (örn; çoğunlukla tülbent (ağ), keçe, selüloz  vatka ve dokumaya elverişli liflerden, köpüklü plastiklerden veya köpüklü  kauçuktan) veya

(2) Bir kat dolgu malzemesi ile ayrılmış, normalde örme veya dokuma yahut  dokunmamış mensucattan iki kat veya bunların bileşimleri

Bu tabakalar genellikle iğneleme veya dikişle (dikme-örme dahil)  dikişlerin sadece kapitone imali amaçlı olması ve ürüne işleme özelliği  vermemiş olması şartıyla, düz dikiş veya dekoratif desenler veren dikişle  birleştirilir. Bu katlar ürünün dikiş, iğneleme veya dikme-örme suretiyle  elde edilen kapitone (kabarık) efektine sahip olması şartıyla, düğümleme  veya yapıştırıcı ile veya termal yapıştırma veya başka vasıtalarla biraraya  getirilebilir.

Bu pozisyonda yer alan eşya, emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olabilir  veya imalatında kullanılan mensucat emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış  olabilir.” hükmü gözönüne alındığında, pozisyon kapsamına dahil mensucatın  iki maddede ele alındığı, bunlardan her ikisinde de dolgu katı esas olmak  kaydıyla mensucat tabakasının bir veya daha fazla olabileceği  anlaşılmaktadır.

Keza, İzahnamenin 56.01 tarife pozisyonu 2 (e) bendindeki, 56.02 tarife  pozisyonu (f) bendindeki ve 56.03 tarife pozisyonu (h) bendindeki 58.11  pozisyonuna yapılan atıflarda “Bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde  tabakalarının” ibaresi tekrar etmektedir.

58.11 tarife pozisyonundan ve bu pozisyondaki mensucatın kullanılıp  kullanılmadığına göre tarife pozisyonunun belirlendiği 61. ve 62.  fasıllardaki giyim eşyasının sınıflandırılmasında yukarıda belirtilen  hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri