Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü: 2014/8 Sayili Ozon Tabakasini Incelten Maddelerin Ithalati ve Kullanimi Genelgesi 25.03.2014Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün  2014/8 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve  Kullanımı Genelgesi

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : B.09.0.ÇYG.0.13.03-010.06/3702 25/03/2014
Konu: Ozon Tabakasını İncelten
Maddelerin İthalatı ve Kullanımı
GENELGE
(2014/8)

04.07.2011 tarihli ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (m) bendi  gereğince "ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına  yönelik plan, politika ve stratejileri belirleme" vazifesi Bakanlığımıza  verilmiştir.

Bakanlığımızca 12.11.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ozon  Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik" ile  "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların  İthalatına Dair Tebliğ (2014/6)"çerçevesinde Bakanlıkça ithalatçılara  Kontrol Belgesi düzenlenmektedir. Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM)'lerin  ithalatı ve bu maddelerin nihai tüketimi safhalarında ise ithalatçı,  sanayici, ithalatçı/sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı  firmalar aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden  Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Tebliğ (2014/6)"  kapsamındaki OTİM'leri ithal eden ithalatçı, üretimde kullanan sanayici, hem  ithal eden hem de üretimde kullanan ithalatçı/sanayici, yurtiçinde satışını  yapan dağıtıcı ve servis amaçlı kullanan son kullanıcı firmaların önce http://online.cevre.gov.tr/ adresinden Bakanlığın "Çevre Bilgi  Sistemine" daha sonra aynı adresten OTİM Takip Programına kayıt olmaları  gerekmektedir. Kayıt işlemleri ile ilgili açıklamalar  http://online.cevre.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

Firmaların Çevre Bilgi Sistemine kayıt olabilmeleri için öncelikle http://online.cevre.gov.tr/ adresinden giriş yaparak gerekli bilgileri  sisteme işleyip otomatik olarak sistemden çıkan dilekçe ile birlikte vergi  dairelerinin bağlı bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne  müracaat etmeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onay alındıktan  sonra kendilerine e-posta yoluyla bildirilen kullanıcı adı ve şifresi ile  OTİM Takip Programına kayıt olmaları gerekmektedir.

01.01.2009- 01.01.2012 tarihleri arasında OTİM Takip Programına kayıt  yaptırmış olan tüm firmaların kayıtları 01.01.2012 tarihinden itibaren  geçersiz olduğu için söz konusu firmaların OTİM Takip Programına yeniden  kayıt yaptırmaları zorunludur. Aynı vergi numarasında şubesi olan firmalar  Çevre Bilgi Sistemine firma olarak kayıt olacaklar, şubelerini ise tesis  olarak kayıt edeceklerdir. Şube kayıt edilirken, firma isminin yanma şube  ismi yazılacaktır.

A- İTHALATÇI FİRMALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- İthalatçı Firmaların Kaydı için Gerekli Belgeler ve Genel Kurallar

2014/6 sayılı Tebliğin Ek-1'i kapsamındaki OTİM'lerin ithalatını yapacak firmaların, Bakanlığın OTİM Takip  Programına kayıt olduktan sonra, söz konusu Tebliğde belirtilen ithalatçı  kaydı için gerekli belgeler ile Bakanlığa müracaat ederek Çevrenin  Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını  İncelten Madde) İthalatçısı Kayıt Belgesi almaları zorunludur.

2012 yılından önce Bakanlığa kayıtlı olan ithalatçı firmaların "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon  Tabakasını İncelten Madde) İthalatçısı Kayıt Belgesi", 01.01.2012  tarihinden itibaren geçersiz olduğundan, yeni kayıt belgesi, bedeli  karşılığı (1000TL) düzenlenecek olup, bahse konu belge (Ek-1)  düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır.

İthalatçı firmalar, OTİM Takip Programına kayıtlarını ithalatçı olarak  yapacaklar, ayrıca dağıtıcı olarak kayıt yapmayacaklardır. İthalatçı kaydı  yaparak ithalat, satış, stok takibi, ihracat, servis amaçlı son kullanıcı  kaydı ve eğer servis amaçlı kullanım yapılıyorsa teknik personel istihdam  etmek ve kayıt yaptırmak şartı ile tüketimlerini aynı sayfadan  gerçekleştirebileceklerdir.

OTİM Takip Programına kayıt yaptıracak olan ithalatçı firmaların,  (2014/6) sayılı Tebliğ kapsamındaki OTİM'lerin ithali ve satışı için,  aşağıda yazılı belgelerle Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

a- Dilekçe (ilgili sisteme kaydın ardından otomatik olarak oluşan)

b- 2014/6 Tebliğ Ek:4 ünde  yer alan Taahhütname

c- Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi  veya Esnaf /Sanayici Sicil Tasdiknamesi (oda kaydı)

d- Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhası (Ozon  Tabakasını İncelten Madde Takip Programına kayıt aşamasında istenilen  vergi levhasının, bandrollü olması halinde, "İnternet Çıktısı" şerhi  konularak noter onayı yapılabilmektedir.)

e- Noter tasdikli İmza Sirküleri,

f- "OTİM İthalatçı Kaydı" ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu  aslı ( 2014 yılı için belirlenen bedel 1000 TL'dir. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halk Bankası, Kurumsal  Tahsilat Şubesine (Gelir Kodu no: 111) yatırılacaktır. Belge ücretinin  yatırıldığına dair düzenlenen dekont üzerinde; firma açık ismi, vergi  numarası, "OTİM İthalatçı Kaydı" ifadesinin bulunması zorunludur. EFT  olarak yapılan ödemelere ait dekontlar kabul edilmeyecektir.

İthalat yapmak isteyen firmaların İthalatçı Kayıt Belgesi başvurularını  Bakanlığımıza, Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen İthal Lisans  Başvurusu için belirlenen son tarihten en az 10 iş günü önce yapmaları  gerekmektedir.

Bakanlığa kayıtlı ithalatçı firmalar, servis amaçlı son kullanıcı  firmaların programa kaydı ve firma bilgilerindeki değişiklikleri ücretsiz  olarak, Genelgenin "D-Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmaların Uyması  Gereken Kurallar" bölümünde belirtilen hususları dikkate alarak  gerçekleştirecektir.

2- Kontrol Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

2014/6 sayılı Tebliğin Ek-1  sayılı listesinde yer alan OTİM Teri ithal etmek için Kontrol Belgesi almak  isteyen firmalar, aşağıda yer alan belgeler ile Bakanlığa başvurmak  zorundadır.

Kontrol Belgesi müracaatlarında gerekli olan belgeler:

a- Dilekçe (İlgili bilgiler girildikten sonra OTİM Takip Programında  otomatik olarak oluşan)

b- Proforma Fatura Aslı, Noter Tasdikli Tercümesi ve Fotokopileri  (Proforma fatura üzerinde; malın menşei, Gümrük Tarife İstatistik  Pozisyonu (GTİP) numarası, kg cinsinden miktarı, CİF bedeli, ıslak  ihracatçı firma kaşesi ve yetkili kişi imzası bulunması zorunludur.)

c- Analiz Sertifikasının Aslı ve Noter Tasdikli Tercümesi (Analiz  sertifikasının üzerinde: Proforma fatura tarih ve numarası, kimyasal  bileşiğin % saflık değeri ( karışım halinde ise karışımda yer alan her  bir bileşiğin % saflık değeri ), ıslak üretici firma kaşesi ve imza  sirkülerinde yer alan yetkili kişinin imzasının bulunması zorunludur.)

d- Etiket Aslı (Etiket üzerinde; üretici firma ismi veya logosu,  kimyasal madde/maddelerin açık ismi ve CAS numarası, Türkçe uyarılar  bölümü, (2014/6) sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan OTİMTere ait  etiketin üzerinde "Ozon Tabakasına Zararlıdır" ibaresi, ıslak  üretici firma kaşesi yetkili kişi imzası bulunması zorunludur.)

e- Ekonomi Bakanlığı'ndan (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthal  Lisans Belgesi.

d- Kontrol Belgesi Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu Aslı  (1.850 TL) (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi  Müdürlüğü, Halk Bankası, Kurumsal Tahsilat Şubesine (Gelir Kodu no: 111)  yatırılacaktır. Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont  üzerinde; firma açık ismi, vergi numarası, "OTİM Kontrol Belgesi  ifadesinin bulunması zorunludur.) EFT olarak yapılan ödemelere ait  dekontlar kabul edilmeyecektir.)

3- İthaIat Aşamasında Uyulması Gereken Kurallar

a- Kontrol Belgelerinde beyan edilen GTİP numarası ve madde ismi altında  başka veya benzeri bir madde ithal edilemez.

b- Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan maddelerin,  Kontrol Belgesinde belirtilen kurum, kuruluş ve işletmeler dışındakilere  Bakanlığın izni dışında satışı yapılamaz.

c- OTİM'lerin ithalatı ve kullanım sürecinin her aşamasında gerekli  görüldüğü durumlarda, Bakanlıkça oluşturulacak teknik heyet tarafından,  analiz ücretleri ve diğer giderleri firma tarafından karşılanmak üzere,  örnekleme metodu ile numuneler alınarak bu analizleri yapabilecek üniversite  ve kuruluşlara ait laboratuvarlarda analiz yaptırılabilir ve yapılan analiz  neticeleri değerlendirmede esas alınır.

4- Kontrol Belgelerinin Kapatılması

Kontrol Belgelerinin kapatma işlemleri; 2014/6 sayılı Tebliğ'de  belirtilen hükümler çerçevesinde, Kontrol Belgesi geçerlilik süresinin  bitmesini müteakip 30 gün içerisinde talep edilen bilgi ve belgelerle  birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin ardından  gerçekleştirilecektir. Firmaların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol  Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) İthalatçısı  Kayıt Belgesi ve Kontrol Belgesi talepleri, bir önceki yılın  yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye  alınacaktır.

B-OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİ İTHAL EDEN SANAYİCİ FİRMALARIN  UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- İthalatçı/Sanayici Firma Kaydı için Gerekli Belgeler

01.01.2009- 01.01.2012 tarihleri arasında OTİM Takip Programına kayıt  yaptırmış olan tüm firmaların kayıtları 01.01.2012 tarihinden itibaren  geçersiz olduğundan yeni kayıt belgesi, bedeli karşılığı (1000 TL)  düzenlenecek olup, bahse konu belge düzenlendiği tarihten itibaren (Ek-2  ve Ek-3) 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır.

OTİM Takip Programına kayıt yaptıracak olan ithalatçı/sanayici  firmaların, Tebliğ kapsamındaki OTİM'lerin satışı için, aşağıda yer alan  belgelerle Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

a- Dilekçe (İlgili bilgiler girildikten sonra OTİM Takip Programında  otomatik olarak oluşan)

b- Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi  veya Esnaf /Sanayici Sicil Tasdiknamesi (oda kaydı)

c- Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhası (OTİM Takip  Programına kayıt aşamasında istenilen vergi levhasının, bandrollü olması  halinde, "İnternet Çıktısı" şerhi konularak noter onayı  yapılabilmektedir.)

d- Noter tasdikli İmza Sirküleri,

e- Kapasite Raporu

f- "OTİM İthalatçı / Sanayici Kaydı" ücretinin yatırıldığına  dair banka dekont aslı (2014 yılı için belirlenen bedel 1000 TL'dir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halk  Bankası, Kurumsal Tahsilat Şubesine (Gelir Kodu no: 111) yatırılacaktır.  Belge ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont üzerinde; firma  açık ismi, vergi numarası, "OTİM İthalatçı / Sanayici Kaydı"  ifadesinin bulunması zorunludur. EFT olarak yapılan ödemelere ait  dekontlar kabul edilmeyecektir.

g- Söz konusu firmaların kullanacakları OTİM'leri ithal etmeleri  durumunda, Genelgenin "A-İthalatçı Firmaların Uyması Gereken  Kurallar" bölümünde belirtilen prosedüre de tabi olacaklardır.
Sanayici firmalar, OTİM Takip Programına sanayici kaydı yaparak satış,  stok takibi, servis amaçlı ve üretim amaçlı tüketimlerini aynı sayfadan  gerçekleştirebileceklerdir. (Her ikisi için de teknik personel  zorunluluğu bulunmaktadır.)

İthalatçı/sanayici firmalar, OTİM Takip Programına ithalatçı / sanayici  kaydı yaparak, ithalat, satış, stok takibi, servis amaçlı ve üretim amaçlı  tüketimlerini aynı sayfadan gerçekleştirebileceklerdir. (Her ikisi için de  teknik personel zorunluluğu bulunmaktadır.)

2- Sanayici ve İthalatçı/Sanayici Firmaların Uyması Gereken Kurallar

a- Bakanlığa kayıt yaptıran sanayici ve ithalatçı/sanayici firmaların  servis amaçlı kullanımları için Genelgenin "D-Servis Amaçlı Son Kullanıcı  Firmaların Uyması Gereken Kurallar" bölümünün 2 nci maddesinin (a)  bendinde belirtilen özelliklere haiz kişileri çalıştırdığına dair bilgileri  programa girmeleri ve yapılacak denetimlerde istenilen belgeleri ibraz  etmeleri zorunlu olup, ayrıca servis amaçlı son kullanıcı kaydı yaptırmaları  gerekmemektedir.

b- 2014/6 sayılı Tebliğin Ek-1  listesinde yer alan OTİM'leri izin verilen maksatlar dışında  kullanmayacaktır. Üretim sürecindeki değişiklik vb. durumlarda mevcut  OTİM'lerin diğer gerçek veya tüzel kişilere satılması veya devredilmesi  Bakanlığın iznine tabidir.

C-DAĞITICI FİRMALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- Dağıtıcı Firma Kaydı için Gerekli Belgeler

01.01.2009- 01.01.2012 tarihleri arasında OTİM Takip Programına kayıt  yaptırmış olan firmaların kayıtları 01.01.2012 tarihinden itibaren geçersiz  olduğundan yeni kayıt belgesi, bedeli karşılığı (550 TL) düzenlenecek olup,  bahse konu belge düzenlendiği tarihten itibaren (Ek-4) 3  (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır.

Dağıtıcı firmalar, OTİM Takip Programına dağıtıcı kaydı yaparak, satış,  stok takibi, ihracat, servis amaçlı son kullanıcı kaydı ve eğer servis  amaçlı kullanım yapılıyorsa teknik personel istihdam etmek ve kayıt  yaptırmak şartı ile tüketimlerini aynı sayfadan gerçekleştirebileceklerdir.

OTİM Takip Programına kayıt yaptıracak olan dağıtıcı firmaların, Tebliğ  kapsamındaki OTİM'lerin satışı için aşağıda yer alan belgelerle Bakanlığa  müracaat etmeleri zorunludur.

a- Dilekçe (ilgili sisteme kaydın ardından otomatik olarak verilen)

b- Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi  veya Esnaf /Sanayici Sicil Tasdiknamesi (oda kaydı)

c- Noterden veya Vergi Dairesinden Tasdikli Vergi Levhası (Ozon  Tabakasını İncelten Madde Takip Programına kayıt aşamasında istenilen  vergi levhasının, bandrollü olması halinde, "İnternet Çıktısı" şerhi  konularak noter onayı yapılabilmektedir.)

d- Noter tasdikli İmza Sirküleri,

e- "OTİM Dağıtıcı Kaydı" ücretinin yatırıldığına dair banka  dekont aslı (2014 yılı için belirlenen bedel 550 TL) (Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Halk Bankası,  Kurumsal Tahsilat Şubesine Gelir Kodu no: 111) yatırılacaktır. Belge  ücretinin yatırıldığına dair düzenlenen dekont üzerinde; firma açık  ismi, vergi numarası, "OTİM Dağıtıcı Kaydı" ifadesinin bulunması  zorunludur.) EFT olarak yapılan ödemelere ait dekontlar kabul  edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş  kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu olmayan  dağıtıcı firmalardan (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgeler aranmaz.

OTİM ithalatı yapmak isteyen Dağıtıcı firmaların OTİM Takip Programındaki  kullanıcı sayfalarından İthalatçı kaydı başvurusu ile sistemde istenilen  belge (taahhütname, dilekçe ve dekont) ve bilgiler ile birlikte Bakanlığa  başvurmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran sanayici ve ithalatçı/sanayici  firmaların servis amaçlı kullanımları için Genelgenin "A-İthalatçı  Firmaların Uyması Gereken Kurallar" bölümünde belirtilen hususları  yerine getirmelidir.

2- Dağıtıcı Firmaların Uyması Gereken Kurallar

Bakanlığa kayıtlı dağıtıcı firmalar;

a- 2014/6 sayılı Tebliğin Ek-1  listesinde belirtilen OTİM'leri, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (t) bendi ve  15 inci maddesi kapsamında yer alan eğitim niteliklerine sahip personel  istihdam eden ve programa kayıtlı olan kurum, kuruluş veya işletmeler ile  servis maksatlı dolum yapan servis amaçlı son kullanıcılar dışındaki kurum,  kuruluş ve servis amaçlı son kullanıcılara satış yapmaları yasaktır.

b- Servis amaçlı son kullanıcıların programa kaydını ve firma  bilgilerindeki değişiklikleri ücretsiz olarak Genelgenin "D-Servis Amaçlı  Son Kullanıcı Firmaların Uyması Gereken Kurallar" bölümünü dikkate  alarak gerçekleştirecektir.

c- Satışların kayıtlarını tutmak, bunları 5 (beş) yıl süreyle muhafaza  etmek, her zaman denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep  edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

D- SERVİS AMAÇLI SON KULLANICI FİRMALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firma Kaydı

Servis amaçlı son kullanıcı firmaların ilk önce http://online.cevre.gov.tr/ adresinden Bakanlığın "Çevre Bilgi  Sistemine" kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Servis amaçlı son kullanıcı  firmalar Çevre Bilgi Sistemine kayıt olduktan sonra Bakanlığa kayıtlı  İthalatçı veya Dağıtıcı firmalar tarafından OTİM Takip Programına kayıt  ettirilir. Daha sonra Bakanlık tarafından onay işlemi gerçekleştirilir.  Vergi mükellefi olmayan kurum/kuruluşların servis amaçlı son kullanıcı kaydı  ise Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Servis amaçlı son kullanıcı firmaların programa kaydı ve firma  bilgilerindeki değişiklikleri ücretsiz olarak http://online.cevre.gov.tr/ internet adresinde servis amaçlı son  kullanıcı kayıt işlemleri bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde  Bakanlığa kayıtlı İthalatçı veya Dağıtıcı Firmalar tarafından  gerçekleştirilecektir. Servis amaçlı son kullanıcı firmalar istedikleri  ithalatçı veya dağıtıcı firmaya gerekli evrakları vererek kayıtlarını  yaptırabilirler. Her firmanın programa bir kez kayıt olması yeterlidir.  Teknik personel ve yetkili kişi eklenmesi veya silinmesi, kayıt yaptırılan  firma dışında, İlgili Yönetmeliğin 4 üncü  maddesinin (t) bendinde belirtilen ve 15  inci maddesi kapsamında yer alan eğitim niteliklerine sahip olmaları  gereken belgeyi ve imza sirkülerinin gönderilmesi ve uygun bulunması halinde  Bakanlık tarafından da yapılabilecektir. 01.01.2009- 01.01.2012 tarihleri  arasında OTİM Takip Programına kayıtlı olan servis amaçlı son kullanıcı  firmaların kaydı 01.01.2012 tarihinden itibaren geçersizdir. 01.01.2009-  01.01.2012 tarihleri arasında OTİM Takip Programına kayıtlı olan servis  amaçlı son kullanıcı firmalar, bilgilerinde değişiklik yok ise, daha önceki  kayıtlarında ithalatçı veya dağıtıcı firmaya verdikleri belgelerde  değişiklik olmadığını beyan ettikleri dilekçeyi kayıt yaptırdıkları  firmalara vermeleri yeterli olacaktır.

2- Servis Amaçlı Son Kullanıcı Firmaların Uyması Gereken Kurallar

a- 2014/6 sayılı Tebliğin Ek-1  listesinde yer alan OTİMTeri kullanan servis amaçlı son  kullamcıfırmaların,İlgiliYönetmeliğin4 üncü maddesinin (t) bendinde  belirtilen ve 15 inci maddesi kapsamında yer alan eğitim niteliklerine sahip  olmaları, bu maddeleri kullanarak üretim yapan üreticiler ile servis amaçlı  kullanan kurum, kuruluş ve firmaların Yönetmelikte belirtilen niteliklere  sahip personel istihdam etmeleri mecburidir. Bu niteliklere sahip olmayan  servis amaçlı son kullanıcılar ve bu eğitimi almış personel istihdam etmeyen  üretim tesislerinin ve servislerin, bu maddeleri satın almaları ve  kullanmaları yasaktır.

b- OTİM'leri, kendisi kullanmak üzere satın alan ve programa kayıtlı olan  servis amaçlı son kullanıcılar, satın aldıkları OTİM'leri başkalarına  satamaz ve devredemez. Ancak firmanın kapanması vb. durumlarda mevcut  OTİM'lerin başkalarına satılması veya devredilmesi Bakanlığın iznine  tabidir.

c- Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum/kuruluşlar tarafından  yapılacak denetimler için satın aldıkları OTİM'lerle ilgili alım ve kullanım  bilgilerini hazır bulundurmak zorundadırlar.

d- 2014/6sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan OTİMTeri üretim amaçlı  kullanacak servis amaçlı son kullanıcı firmalar, Genelgenin "B-Ozon  Tabakasını İncelten Maddeleri İthal Eden ve/veya Kullanan Sanayici  Firmaların Uyması Gereken Kurallar" bölümünde belirtilen hususları  yerine getirmelidir.

e- 2014/6 sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan OTİMTer sadece servis  amaçlı kullanılacaktır.

f- Vergi mükellefi olmayan kurum/kuruluşların servis amaçlı son kullanıcı  kaydı Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

g- Servis amaçlı son kullanıcı firmaların programa bir kez kayıt olması  yeterlidir ancak kayıtlı teknik personellerini her yıl OTİM Takip Programı  üzerinde güncellemeleri gerekmektedir. Bu güncellemeyi programa kayıtlı  İthalatçı, İthalatçı/Sanayici ve Dağıtıcı firmalar yapabilecektir.

h- Firmanın kayıt bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler (iletişim  bilgileri vb.) programa işlenmek üzere kaydı yapan firmaya 30 gün içerisinde  iletilecektir.

E- İTHALATÇI, SANAYİCİ, İTHALATÇI/SANAYİCİ, DAĞITICI VE SERVİS AMAÇLI  SON KULLANICI FİRMALAR TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN GENEL HUSUSLAR

1- İthalatçı, sanayici, ithalatçı/sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son  kullanıcı firmalar; nihai kullanıma kadar OTİMTerin niteliklerinin  korunmasına dikkat etmek, yapılacak olan denetimlerde sunulmak üzere gerekli  belgeleri hazır bulundurmak,

2- İlgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş mücbir sebepler dışında,  firmaların tüzel kişiliğinden ve posta işlemlerinden kaynaklanan gecikmeler  dikkate alınmayacağından dolayı, firma ve kuruluşların Bakanlığa  göndermeleri gereken bilgi ve belgeleri zamanında göndermek,

3- OTİM'lerin ithalatı, dağıtımı ve kullanımının elektronik ortamda  takibinin yapılması maksadıyla ithalat, sipariş, satış, tüketim vb.  bilgilerini Bakanlık internet sitesinde bulunan OTİM Takip Programına aylık  olarak girmek,

4- Firma veya şirketin el değiştirmesi halinde, devir veya satın alacak  firma veya şirket arasında yapılacak mukavelelerde, taahhütname ve ilgili  Tebliğ hükümlerine yeni şirket veya firma tarafından uyulacağına ilişkin  düzenlemelere yer vermek ve yapılan değişikliğe ilişkin belgeleri en geç 30  gün içerisinde Bakanlığa göndermek,

5- Firmayı veya şirketi borç ve taahhüt altına sokabilecek belgeleri  (Kontrol Belgesi, taahhütname, dilekçe vb.) ilgili mevzuatta belirtilen  hükümleri yerine getirebilecek yetkililerce usulüne uygun olarak imzalatmak,
6- Şirket yetkililerinin değişmesi veya herhangi bir sebeple vazifesinden  ayrılması halinde yeni atanan yetkililere ilişkin yeni imza sirkülerini en  geç 30 gün içerisinde Bakanlığa göndermek,

7- Bakanlığa tüm belgelerin asıllarını veya mevzuatta belirten kurumlarca  onaylı nüshalarını göndermek,

8- Unvan, adres veya vergi kayıtlarına ilişkin bilgilerinde değişiklik  olması halinde, düzenlenmiş yeni belgeleri, 30 gün içerisinde, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğüne; servis amaçlı son kullanıcı firmaların ayrıca  yine 30 gün içerisinde yeni belgeleri, kayıtlarını yaptırmış oldukları  firmaya göndermek ve tüm firmalar tarafından konu ile ilgili olarak  Bakanlığı bilgilendirmek,

9- Bakanlık onayı alarak OTİM Takip Programına kayıt olan tüm firmalar,  yeni teknik personel eklemesi yaparken, yeni personele ait, Gaz Kullanım  Yeterlilik Belgesini (ustalık belgesi, kurs belgesi vb.) ve iş yerinde  çalıştığına dair belgeyi (SSK Bordrosu vb.) programdan pdf formatında  taratmak ve sisteme yüklemek,

10- Sadece OTİM Takip Programına kayıtlı olan firmalara satış yapmak,

11- Stoklarında bulunan OTİMTeri devir olarak programa girmek ve genelge  ekinde yer alan (Ek-5) devir dilekçesini 01.02.2014 tarihine kadar Bakanlığa  göndermek,

12- Programda yer alan firma bilgilerinin doğru, güncel olması vb.  hususlarına uymak,

13- Bakanlığın http://online.cevre.gov.tr internet adresinde belirtilecek talimatlara  uymak, zorundadırlar.

F- MÜEYYİDELER

1- 2014/6 sayılıTebliğ çerçevesinde; Bakanlığın kontrolüne tabi olan Ozon  Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatçılarının ilgili hükümlere uymaması  durumunda, 07.09.2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon  Rejimi Kararına ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'ne uygun olarak  hazırlanan taahhütnamede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

2- Kayıt için talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanmadan ithalatçı,  sanayici, ithalatçı/sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firma  kaydı yapılmayacaktır. Firma bilgilerindeki değişiklikleri Bakanlığa  bildirmeyen ve Genelgede yazılı hususlara uygun hareket etmeyen firmaların  talepleri, Genelgede yazılı hususlara tam olarak uyulduğunun tespiti, talep  edilen bilgi ve belgelerin tamamlanması, mesuliyet ve yükümlülüklerin tam  olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirilecektir.

3- Kanunlarda yazılı diğer müeyyideler, 07.09.2005 tarih ve 9454 Sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara uygun olarak uygulanacak cezai  müeyyideler dışında;

a- İlgili Yönetmeliğin 22  nci maddesinde ve 2014/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde belirlenen hükümlere  uyulmaması,

b- 2014/6 sayılı Tebliğin Ek-1  listesinde yer alan OTİM'leri satın alan sanayicilerin aldıkları OTİM'leri  Bakanlığın onayı olmadan bir başkasına satması veya devretmesi,

c- Bakanlığa kayıtlı ithalatçı, ithalatçı/sanayici veya dağıtıcı  firmaların kayıtlı olmayan başka bir firmaya satış veya devir işleminde  bulunması,

d- Firmaların OTİM'lerin satışı, depolanması, nakli ve kullanımı  aşamalarında gerekli tedbirleri almaması sonucu çevre ve insan sağlığını  tehlikeye atması ve zarar vermesi,

e- Yönetmeliğin 15  inci maddesinde belirtilen niteliklere haiz teknik personele sahip  olmayan servis amaçlı son kullanıcı firmalara, Yönetmelik kapsamında yer  alan (Tebliğin Ek-1 Listesi) OTİM'lerin satışının yapılması durumunda,

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinin (y) bendi hükmü gereğince  cezai işlem uygulanır. Ayrıca (e) bendindeki fiilde, satış yapan ithalatçı,  ithalatçı/sanayici ve dağıtıcı firmaların belgeleri 2 (iki) yıl süre ile  iptal edilir.

4- İthalatçı, sanayici, ithalatçı/sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son  kullanıcı firmalarca;

a- İlgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelge kapsamında Bakanlıkça  istenilen bilgilerin ve belgelerin belirlenen sürelerle muhafaza  edilmemesi ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen istenilen sürede  gönderilmemesi,

b- Bakanlıkça vazifelendirilen veya yetkilendirilen kurum/kuruluş  yetkililerinin yapacakları denetimlerde, talep edilecek bilgi ve  belgelerin verilmemesi, istenilen nitelikte olmaması,

c- Sahte bilgi ve belge kullanılması, kasıtlı ve belli bir maksada  yönelik yazılı yanlış bilgi ve beyanda bulunulması

hallerinde,

07.09.2005 tarih ve 9454 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara  uygun olarak uygulanacak cezai müeyyideler dışında, Çevre Kanununun 20 nci  maddesinin (g) bendi hükümlerince cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca,  ithalatçı, sanayici, ithalatçı/sanayici ve dağıtıcı firmaların kayıtları 2  (iki)yıl süre ile iptal edilecektir.

5- Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde ithalatçı, sanayici,  ithalatçı/sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcıların herhangi  birisinden örnekleme metodu ile alınan numunelerin analiz bedeli,  ithalatçısı tarafından karşılanacaktır. Yapılacak analiz sonucunda ithaline  izin verilen OTİM'lerin analiz sertifikasında belirtilen özellikleri  sağlamadığının tespiti halinde, OTİM'lerin ithalatçısı tarafından, menşei  ülke veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iadesi veya üçüncü bir ülkeye  transferi yapılacaktır. Aksi halde, Çevre Kanununun 20 inci maddesinin (y)  bendi hükümlerince cezai işlem uygulanacak ve söz konusu madde Bakanlığın  öngördüğü şekilde kullanılacaktır.

6- Bakanlıktan alınan Kontrol Belgesi kapsamında ithal edilen maddeler,  müracaat dosyasında yer alan analiz değerlerini sağlasa bile, kullanımının  çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli bulunması halinde:

a- İthalatçı, sanayici, ithalatçı/sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son  kullanıcı firma tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Bakanlıkça  uygun görülen usullerle kullanımı sağlanacak,

b- Güvenli kullanımı sağlanamıyor ise, ithalatçı firma tarafından  giderleri karşılanarak menşei veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilecek  veya Bakanlığın öngördüğü usullerle bertarafı sağlanacak,

c- Bu işlemin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi  halinde, nakil ve imha için gereken masraflar ilgili kurum, kuruluş ve  işletmelerden 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre  tahsil edilecektir.

7- Gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra, OTİM'lerin ithalatının  gerçekleştiği illerde bulunan ithalatçı, sanayici, ithalatçı/sanayici,  dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmaların denetimi Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacaktır.

8- Firmaların OTİM kapsamında "Çevre Bilgi Sistemine" kayıtları Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

9- Yürürlükteki yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı olarak satış ve  kullanım amacıyla piyasaya sürülen Tebliğin Ek-1 kapsamı OTİM'ler ile bu  maddeleri içeren eşya, piyasaya süren kurum, kuruluş ve işletmelere  toplattırılır, menşei ülkesine geri gönderilir veya bertaraf ettirilir. Bu  işlemin Bakanlıkça belirlenen usuller ve süre içerisinde  gerçekleştirilmemesi halinde, nakil ve imha için gereken masraflar ilgili  kurum, kuruluş ve işletmelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü  Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

10- Bakanlar Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanlığı'nca uygulanan  müeyyideler, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak müeyyidelerin  uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

11- îş bu Genelge http://www.csb.gov.tr / ve http://online.cevre.gov.tr ve internet adreslerinde yayınlandığı  tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

12- Bakanlığın 21.01.2013 tarih ve (2013/1 )sayılı Genelgesi yürürlükten  kaldırılmıştır.

Çevre ve insan sağlığının korunması ve uluslararası yükümlülüklerimizin  yerine getirilmesi açısından; ithalatçıların, sanayicilerin,  ithalatçı/sanayicilerin, dağıtıcıların ve servis amaçlı son kullanıcıların  yukarıdaki hususlara titizlikle uymaları ve Bakanlıkça tebliğ edilecek her  türlü tedbiri almaları önem arz etmektedir. İlgili mevzuatta belirtilen  hükümleri yerine getirmeyen firmaların belge ve kayıtları, gerekli işlemler  tamamlanıncaya kadar iptal edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

  İdris GÜLLÜCE
  Bakan

Ek-1: İthalatçı Kayıt Belgesi

Ek-2: İthalatçı/Sanayici Kayıt Belgesi

Ek-3: Dağıtıcı Kayıt Belgesi

Ek-4: Gaz Devir Dilekçesi

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:
-Bakanlığa Kayıtlı İthalatçı, Sanayici -Başbakanlık
İthalatçı/Sanayici, Dağıtıcı ve Servis Amaçlı -Ekonomi Bakanlığı
Son Kullanıcı Firmalar -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
-81 İlValiliği   

Ek-1:
 
T.C.
ÇEVRE VE  ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre  Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
ÇEVRENİN  KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL MADDE  (OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE)
İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

.........................................................................................................................................................................................................'ne

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan  Kimyasalların İthalatına Dair Tebliğ" kapsamında Ozon Tabakasını  İncelten Maddelerin ithalat yetkisi iş bu belge ile verilmiştir.  Yetki Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile  geçerlidir.

Tarih :
Seri No:

  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

 

 


Ek-2:
 
T.C.
ÇEVRE VE  ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre  Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
ÇEVRENİN  KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL MADDE  (OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE)
İTHALATÇI/SANAYİCİ KAYIT BELGESİ

.........................................................................................................................................................................................................'ne

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan  Kimyasalların İthalatına Dair Tebliğ" kapsamında Ozon Tabakasını  incelten Maddeleri üretimde kullanma yetkisi iş bu belge ile  verilmiştir. Yetki Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl  süre ile geçerlidir.

Tarih :
Seri No:

  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

 


 

Ek-3:
 
T.C.
ÇEVRE VE  ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre  Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
ÇEVRENİN  KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASAL MADDE  (OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE) DAĞITICI
KAYIT BELGESİ

.........................................................................................................................................................................................................'ne

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan  Kimyasalların İthalattna Dair Tebliğ " kapsamında Ozon Tabakasını  İncelten Maddeleri ithal etme ve üretimde kullanma yetkisi iş bu  belge ile verilmiştir. Yetki Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren  3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Tarih :
Seri No:

  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

 


Ek-4:

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel  Müdürlüğü
  ..../..../....


Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM)  Takip Programına .............................................Seri No ile  kayıt olmuştur.

Firmamızın stoklarında bulunan önceki yıllara ait toplam gaz devir  miktarları aşağıdaki tabloda yer almakta olup, bu bilgilerin doğru olduğunu  taahhüt eder, bilgilerinize arz ederim.

  Yetkilinin İsmi ve İmzası
  Firma Kaşesi

 

  ÖNCEKİ YILLARA AİT TOPLAM OTİM DEVİR  MİKTARLARI(KG)
HCFC-22  
HCFC-141B  
HCFC -142/22  
HCFC -123  
HCFC -124  
CFC-11  
CFC-12