AB ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü: 2014/1 sayili Genelgesi (A.TR Dolasim Belgeleri ve mense ispat belgelerine (EUR.1, EUR.MED, FORM A ve INF4) iliskin yapilacak islemler) 25.03.2014

small_gum-logo(346).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2014/1 sayılı Genelgesi  (A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine (EUR.1, EUR.MED,  FORM A ve INF4) ilişkin yapılacak işlemler)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
AB ve Dış  İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :
Konu : A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat  belgelerine ilişkin yapılacak işlemler
25.03.2014
 
GENELGE
(2014/ 01)

23.8.2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki  Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin  Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar; Türkiye ile  Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarım ürünleri ticareti ile Avrupa Kömür ve  Çelik Topluluğu ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA)  yaptığımız ülkelerle olan ticaretimizde esas alınan Menşe Protokollerini iç  hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında  Yönetmelikler; 22.12.2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararının eki Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli  Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar ve Türkiye  Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak  İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin  Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen menşe ispat belgeleri ile A.TR  Dolaşım Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile ilgili  olarak gümrük müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler aşağıda belirtilen  usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

I. Tanımlar :

1) A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye ile AB arasındaki sanayi  ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın  Türkiye ve AB’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli  rejimden faydalanmasını sağlayan belgeyi,

2) Bakanlık; Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

3) EUR.1 Dolaşım Belgesi; Tercihli menşe kuralları  çerçevesinde STA yapılan ülkelerden ithal edilen eşya ile Avrupa  Birliği’nden ithal edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik  Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını  sağlayan; muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde  menşeli olduğunu gösteren; ihracatçı tarafından doldurulmasını müteakip  Bakanlıkça yetki verilen kişi/kurum/kuruluş tarafından gerekli  kontroller yapıldıktan sonra onaylanan; gümrük müdürlüğünce vize  edilmesini müteakip geçerlilik kazanan belgeyi;

4) EUR.MED Dolaşım Belgesi; EUR.1 Dolaşım Belgesi ile aynı  şekilde düzenlenen, ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK)  sistemi çerçevesinde kullanılan belgeyi;

5) EUR.MED fatura beyanı; Fatura beyanı ile aynı şekilde  düzenlenen, ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK)  sistemi çerçevesinde kullanılan belgeyi;

6) Fatura Beyanı; bir fatura muhteviyatı eşyanın ilgili  anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura,  teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyan  edilmesiyle oluşturulan; ihracatçı tarafından düzenlenen ve imzalanan;  Bakanlıkça yetki verilen kişi/kurum/kuruluş veya gümrük müdürlüğünde  herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmayan; toplam kıymeti 6.000  Avro’yu geçmeyen ve menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için  herhangi bir ihracatçı tarafından, 6.000 Avro’yu geçen tutarlar için ise  onaylanmış ihracatçılar tarafından yapılabilen menşe ispatını;

7) Form A Belgesi; ülkemiz tarafından Gelişme Yolunda Ülkeler  ve En Az Gelişmiş Ülkeler ile ticarette tek taraflı olarak indirim  tanınması esasına dayanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS)  işleyebilmesi için gerekli iç düzenlemeyi yapan ve 2001/3485 sayılı  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden  Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar hükümleri  çerçevesinde, ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan tavizlerden  yararlanılabilmesi için gerekli uluslararası prosedürü tamamlayan  ülkelerden GTS kapsamında yapılacak ithalatlarda eşyanın tavizden  faydalanan ülke menşeli olduğunu gösteren; GTS kapsamında ülkemizden  yapılan ve Türkiye’nin faydalanan ülke konumunda olduğu durumlarda ise  Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca vize edilen ve gümrük müdürlüklerince  ayrıca vize edilmeyen menşe ispat belgesini,

8) INF 4 Bilgi Formu; Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve  tedarikçi beyanında yeralan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi  amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi  üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge  akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke  gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük  idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgeyi,

9) Menşe Beyanı; Türkiye-Güney Kore STA kapsamında ithal  edilen eşyanın anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan,  muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu  gösteren, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda  tanımlayan, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir  ticari belge üzerinde usulüne uygun olarak yapılan beyanını,

10) Menşe İspat Belgeleri; Eşyanın tercihli menşeini gösteren  EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerini, Fatura Beyanlarını, EUR.MED fatura  beyanlarını, tedarikçi beyanlarını, menşe beyanlarını ve Form A  Belgelerini;

11) Serbest dolaşımdaki eşya; Türkiye ve AB menşeli olan veya  üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da AB’de ithal işlemleri  tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve mali yükleri  tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden  yararlanmamış eşyayı,

12) Tedarikçi Beyanı: Gümrük Birliği kapsamında serbest  dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa  Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon  Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü  kanıtlayan beyanı,

13) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri; 5 Mayıs 2011 tarihli ve  27925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel  Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) ve bu Tebliğde değişiklik  yapan tebliğler kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda  tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen  gerçek veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,

ifade eder.

II. Serbest Dolaşıma Girişte Yapılacak İşlem ve Kontroller:

(1) Serbest dolaşıma giriş sırasında ibraz edilen A.TR Dolaşım  Belgelerinin, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, fatura beyanlarının,  EUR.MED fatura beyanlarının, menşe beyanlarının, tedarikçi beyanlarının  ve Form A Belgelerinin:

a) Dolaşım Belgelerinin doldurulması zorunlu olan tüm kutularının  doldurulup doldurulmadığı;

b) Şekil ve içerik itibarıyla ilgili olduğu Kararname ve  Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı;

c) Dolaşım Belgesi üzerinde kullanılan mühür ve imzaların ilgili  ülke tarafından iletilen örneklerine uygun olup olmadığı;

hususları belgenin ibraz edildiği gümrük idaresi tarafından  kontrol edilir.

(2) İthal eşyasının cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla menşe  ispat belgeleri veya A.TR Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olup  olmadığı, bu kayıtların ilgili gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler  ile uyumlu olup olmadığı serbest dolaşıma giriş işleminin yapıldığı  gümrük idaresi tarafından kontrol edilir.

(3) A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerinin serbest  dolaşıma giriş sırasında ibraz edilmeyip sonradan ibraz edilmek  istenilmesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi  hükümleri uygulanır. Sonradan verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin 8 no.lu  ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 7 no.lu "Gözlemler" kutusunda  "Sonradan Verilmiştir" ibaresinin ilgili Kararname ve Yönetmeliklerle  belirlenen şekilde yer alması gerekir. Bu husus belgenin ibraz edildiği  gümrük müdürlüğü tarafından da kontrol edilir.

III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller:

(1) İhraç eşyasının cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla A.TR  Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerindeki kayıtlara uygun olup  olmadığı ile bu kayıtların ilgili gümrük beyannamesinde yer alan  bilgiler ile uyumlu olup olmadığı hususları ihracat işleminin yapıldığı  gümrük müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(2) İhracat sırasında ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe  ispat belgeleri ile ilgili işlemlerde belge düzeni itibariyle ''serbest  dolaşım'' ve ''menşe'' kavramlarının aşağıda belirtilen şekilde ayırt  edilmesi gereklidir: Serbest Dolaşımdaki Eşya, tümüyle Türkiye veya  Avrupa Birliği’nde elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü  ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Avrupa Birliği’nde ithal işlemleri  tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve mali yükleri  tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden  yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir. Bu nedenle, tamamıyla Türkiye'de  elde edilmiş eşya Türk menşeli ve serbest dolaşımdaki eşyadır. Bununla  birlikte, Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik nedeniyle Türk menşei  kazanmış olan her eşya, serbest dolaşımda olmayabilir. Örneğin, dâhilde  işleme rejimi kapsamında vergileri kısmen veya hiç ödenmeden ithal  edilen girdilerden Türkiye'de elde edilen nihai ürün, gördüğü işçilik ve  işlemler nedeniyle Türk menşeini kazanmış olsa dahi, bünyesine giren ve  dâhilde işleme rejimi kapsamında vergileri tahsil edilmeyen girdilere  ait telafi edici vergi tahsil edilmediği sürece serbest dolaşımda  değildir. Bünyesinde serbest dolaşımda olmayan yabancı girdi bulunan  ürünler, ancak, tüm bu yabancı girdilerin vergilerinin ödenmiş olması  şartıyla serbest dolaşıma girer ve böylece bu ürünlerin Avrupa  Birliği’ne ihracında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Benzer  şekilde, eşyanın Türkiye'de serbest dolaşıma girmesi eşyaya Türk menşei  kazandırmaz. Serbest dolaşıma giren eşyanın Türk menşei kazanıp  kazanmadığı, bu eşyanın Türkiye'de gördüğü işlem ve işçilik sonucunda  elde edilen ürünün ilgili Yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi  sonucunda belirlenir.

(3) A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında ihraç edilen eşyanın ilgili  Kararname hükümlerine göre serbest dolaşım durumunda olup olmadığının;  EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri kapsamında ihraç edilen eşyanın ilgili  Yönetmelikler çerçevesinde menşeli olup olmadığının belirlenmesi  bakımından ilgili Kararname ve Yönetmelik hükümleri uyarınca işlem  yapılır. Gümrük müdürlüğünce belge üzerinde, ilgili Kararname veya  Yönetmelik hükümlerine uygun olarak vize işlemi yapılır.

(4) Gümrük idareleri tarafından mühürle tasdik edilmek suretiyle vize  edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin  ithalatçı ülkelerde geçerli olabilmesi ve gereksiz sonradan kontrol  taleplerinin önüne geçilebilmesi için bu belgelerin "Gümrük Vizesi"  sütununa okunaklı mühür tatbikine azami özen gösterilir. Gümrük vizesi  sütununa ilgili gümrük idaresi tarafından resmi gümrük mührü ile gümrük  müdürlüğünün bağlı bulunduğu ve sonradan kontrol işlemlerinin  gerçekleştirileceği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ait kaşe  haricinde herhangi bir mühür veya kaşe tatbik edilmez veya ilgili gümrük  idaresinin adı dışında başkaca bir ibare yazılmaz.

(5) Sonradan verilen ve ikinci nüsha olarak düzenlenen A.TR Dolaşım  Belgelerinin 8 no.lu ve EUR.1./EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 7 no.lu  "Gözlemler" kutusunda yer alması gereken "Sonradan Verilmiştir" ve  "İkinci Nüshadır" ibarelerinin ilgili Kararname ve Yönetmeliklerle  belirlenen şekilde olması gerekir. Bu husus belgenin ibraz edildiği  gümrük idaresi tarafından da kontrol edilir.

IV. İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü:

(1) İhracata ilişkin düzenlenen Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol  talepleri, belgeyi onaylayan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlüğünce; fatura beyanlarının, EUR.MED fatura  beyanlarının ve menşe beyanlarının sonradan kontrol talepleri ise Avrupa  Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce ilgili gümrük idaresine  gönderilir.

(2) Sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgesi ile;  muhteviyatı eşyanın menşe kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi  gerekmeyen, sadece mühürlerinin okunaksızlığı, vize tarihinin hatalı  veya eksik olması, idareye ait resmi mührün haricinde mühür ve kaşelerin  kullanılması gibi şekli nedenlerle sonradan kontrolü talep edilen  EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemleri, ilgili  gümrük idarelerince yerine getirilir.

(3) Ülkemizden EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri kapsamında ihraç  edilen eşyanın menşe kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi gerektiren  mahiyetteki sonradan kontrol talepleri ise Yetkilendirilmiş Gümrük  Müşavirleri tarafından hazırlanacak muhteviyatı eşyanın ilgili Anlaşma  hükümleri uyarınca menşe kazanıp kazanmadığının belirlendiği tespit  raporunun hazırlanarak gümrük idaresine sunulmasının ardından gümrük  idarelerince sonuçlandırılır.

(4) Sonradan kontrolü talep edilen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri  muhteviyatı eşyayı ihraç eden firmanın ticari faaliyetlerini durdurmuş  ya da kapanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idaresince ve Ticaret  ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanayi Odaları Birlikleri tarafından  teyit edilmesi halinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından  düzenlenecek bir tespit raporu aranmaz. Bu durumda sonradan kontrol  işlemleri, belgenin gümrük idaresince onaylanıp onaylanmadığı hususu ve  belgeyi vize eden ticaret ve/veya sanayi odasında mevcut olabilecek  bilgi ve belgeler dikkate alınmak suretiyle doğrudan ilgili gümrük  idaresi tarafından sonuçlandırılır.

(5) Gümrük müdürlüğü, sonradan kontrolü yapılacak olan belgenin  üzerinde yer alan mührün kendisine ait olup olmadığını kontrol eder ve  söz konusu belgeyi ilgili eşyanın ihracatına ilişkin gümrük  beyannamesiyle ilişkilendirir. Belge üzerinde yer alan mührün gümrük  müdürlüğüne ait olmadığının veya anılan belgeye ilişkin bir ihracat  kaydı bulunmadığının anlaşılması halinde, durum ilgili gümrük  müdürlüğünce, bağlı olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne  bildirilir. Bölge Müdürlüğü tarafından sonradan kontrol sonucu talepte  bulunan ülkeye bildirilir. İlgili gümrük müdürlüğünce suç duyurusunda  bulunulmasının ardından ilgili bölge müdürlüğünce konunun bir denetim  elemanı marifetiyle değerlendirilmesini sağlamak üzere AB ve Dış  İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulur.

(6) Sonradan kontrol talebine konu olan belgenin üzerindeki mührün  ilgili gümrük müdürlüğüne ait olduğunun ve anılan belgeye ilişkin bir  ihracat kaydı bulunduğunun anlaşılması durumunda ise;

a) A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemleri bu  maddenin 3. fıkrası hükümlerine uygun olarak gümrük müdürlüklerince  yerine getirilir.

b) EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin her biri ayrı ayrı ele  alınarak, öncelikle sonradan istenilen belgeye ilişkin ihracat  beyannamesinin 22 no.lu sütununda kayıtlı olan döviz ve toplam  fatura bedeline bakılır. Bu bedelin 10.000 TL'yi aşmaması durumunda  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince SK1 tespit işleminin  yapılması zorunluluğu bulunmaması nedeniyle, sonradan kontrole  ilişkin işlemler ilgili firmanın talebine bağlı olarak, doğrudan  veya firma tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine  düzenlettirilecek tespit raporuna dayanılarak, ilgili gümrük  müdürlüğünce sonuçlandırılır.

(7) Gümrük idarelerince, A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol  işlemlerinde eşyanın serbest dolaşım statüsüne, EUR.l/EUR.MED Dolaşım  Belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinde ise eşyanın menşeine ilişkin  tevsik edici bilgi ve belgeler belgeyi onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve  firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilir. Belgeyi  düzenleyen kişi/kurum/kuruluş tarafından ilgili bilgi ve belgelerin  gümrük müdürlüğüne iletilmesinde sonradan kontrol sonucunun 10 aylık  süre içinde talepte bulunan ülkeye bildirilmesi gerektiği göz önünde  bulundurulur. Eşyanın ilgili Kararname ve Yönetmelik'te belirtilen  serbest dolaşım veya menşe koşullarını sağlayıp sağlamadığı tespit  edilir.

(8) Fatura, menşe veya tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol  talepleri, gümrük müdürlüğünce doğrudan ilgili firmaya iletilir. Bu  çerçevede sonradan kontrol taleplerinin sonuçlandırılmasını teminen  beyanın doğruluğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler ilgili firmadan temin  edilerek ilgili gümrük idaresince sonuçlandırılır.

(9) Sonradan kontrolü talep edilen ve muhteviyatı eşyanın menşe  kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi gereken EUR.l/EUR.MED Dolaşım  Belgelerine ilişkin ihracat beyannamesinin 22 no.lu sütununda kayıtlı  olan döviz ve toplam fatura bedelinin 10.000 TL'den fazla olduğu  hallerde, sonradan kontrol talebi, ithalatçı ülke gümrük idaresinin  sonradan kontrol talep tarihi ve sonradan kontrol gerekçeleri  belirtilmek suretiyle, ilgili firmaya iletilir.

(10) Firma, söz konusu talebi, ilgili mevzuat çerçevesinde tespit  sözleşmesi yaptığı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine iletir. Eşyanın  ilgili mevzuatına göre menşeli olup olmadığına ilişkin tevsik edici  bilgi ve belgeler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından belgeyi  onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak  suretiyle temin edilir.

(11) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince, eşyanın ilgili Kararname ve  Yönetmelik'te belirtilen serbest dolaşım veya menşe koşullarını sağlayıp  sağlamadığı ve dolaşım belgelerinin gerçek olup olmadığı tespit edilir.

(12) Sonradan kontrol işlemlerine ilişkin değerlendirme ve sonuçlar  varsa ithalatçı ülke gümrük idaresince özellikle sorulan hususları da  karşılayacak şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tarafından bir  tespit raporuna bağlanır ve süresi içinde ilgili gümrük müdürlüğüne  sunulur.

(13) Elde edilen kontrol sonuçları varsa ithalatçı ülke gümrük  idaresince özellikle sorulan hususlar ve ilgili gümrük müdürlüğünün  görüşü ile birlikte ithalatçı ülke gümrük idaresine bildirilmek üzere,  ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlüğüne iletilir. A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.l/EUR.MED Dolaşım  Belgelerinin üzerinde eksiklikler bulunması halinde bunlar ilgili  Kararname ve Yönetmelikler çerçevesinde firma ve/veya gümrük idaresi  tarafından tamamlanır. Gümrük müdürlüğü tarafından A.TR Dolaşım  Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin ''Kontrolün Sonucu''  sütunlarının ilgili kutucuğu işaretlenerek idarenin okunaklı mührü,  tarih, imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış olarak ilgili  gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne  gönderilir.

(14) İlgili gümrük müdürlüğü, sonradan kontrolün Yetkilendirilmiş  Gümrük Müşavirliği tarafından gerçekleştirildiği durumlarda;

a) Tespit raporunun sonuç kısmında yer alan hususları,

b) Karşı ülke gümrük idaresince özellikle sorulan hususların  tespit raporunda yer alan cevapları,

c) Belge üzerinde yer alan mührün kendisine ait olup olmadığını,

ç) Belgenin beyannameyle ilişkili olup olmadığını

da inceleyerek, sonradan kontrolü talep edilen belgenin ilgili  kutularını işaretleyip okunaklı mühür, tarih, imza ve kaşe tatbik  ettiği dolaşım belgelerini bu bildirime ekler.

(15) Belgeyi düzenleyen ihracatçı, onaylayan yetkili  kişi/kurum/kuruluş, vize eden gümrük müdürlüğü ve tespit işlemini  yapacak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince sonradan kontrol  işlemlerinin doğru ve eksiksiz olarak karşılanmasına azami özen  gösterilir. Bu çerçevede, sonradan kontrol sonucunun, ithalatçı ülkenin  sonradan kontrol talebinde bulunduğu tarihten itibaren 10 aylık süre  içinde talepte bulunan ülkeye bildirilmesi gerektiği göz önünde  bulundurularak süresi içinde cevap verilmesi temin edilir.

V. Serbest Dolaşıma Girişte İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü:

(1) Gümrük müdürlüklerinin serbest dolaşıma giriş sırasında kendilerine  ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerinin doğruluk ve  kurallara uygunluğundan şüphelenmeleri halinde söz konusu belgeler sonradan  kontrol gerekçeleri de belirtilmek suretiyle veya sondaj usulüyle ilgili  ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen gümrük idaresinin  bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir.

(2) Sonradan kontrol talebiyle bölge müdürlüğüne gönderilen A.TR Dolaşım  Belgeleri, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura  Beyanları, menşe beyanları ve Form A Belgeleri kapsamı eşya için ilgili  Kararlar ve Yönetmelikler gereğince İthalat Rejimi Kararı'na ek listelerde  tercihli rejim için geçerli olan tavizli vergi oranı ile "Diğer Ülkeler"  sütunundaki vergi oranı arasındaki farka tekabül eden vergi meblağı  karşılığı olarak nakit teminat veya teminat mektubu alınır.

(3) Serbest dolaşıma giriş gerçekleştikten sonra yapılan kontrol ve  denetimlerde doğruluğundan şüphe duyulan belgeler, ihracatçı ülke nezdinde  sonradan kontrolünün yapılmasını teminen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir ve ihracatçı ülke  gümrük idaresinden alınacak cevaba göre işlem yapılır.

(4) İhracatçı ülke tarafından sonradan verilen, ikinci nüsha olarak  düzenlenen veya basitleştirilmiş usulde düzenlenmiş olan A.TR Dolaşım  Belgelerinin 8 no.lu ve EUR.1./EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 7 no.lu  "Gözlemler" kutusunda yer alması gereken "Sonradan Verilmiştir", "İkinci  Nüshadır", "Basitleştirilmiş İşlem" ve benzeri ibarelerin yer almaması veya  ilgili Kararname veya Yönetmelikle belirlenen ifadeler ile uyuşmaması veya  bu ifadelerin yanlışlıkla birbiri yerine kullanılmış olması hallerinde  belgeler teknik nedenlerle reddedilmez; belgenin sonradan kontrolü talep  edilir; ihracatçı ülkeden alınacak sonradan kontrol sonucuna göre işlem  yapılır.

(5) İhracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yürütülen sonradan kontrolün  sonucu bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce ilgili gümrük  idaresine bildirilir. Yapılan sonradan kontrol sonucunda A.TR Dolaşım  Belgesinin veya menşe ispat belgesinin;

a) Doğru ve kurallara uygun olduğunun bildirilmesi halinde gümrük  idaresince alınmış olan nakit veya teminatın iade edilmesi,

b) Sahte ve/veya tahrifatlı olduğunun ortaya çıkması durumunda, 5607  sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendinin uygulanması,

c) İhracatçı ülke gümrük idaresince sehven düzenlendiğinin  anlaşılması halinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri  saklı kalmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararına ekli listelerin “Diğer  Ülkeler” sütununda yer alan vergi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek  ithalat vergilerinin tahsil edilmesi,

şeklinde işlem yapılır.

(6) Beşinci fıkranın (b) bendi ve şüphe duyulduğu hallerde (c) bendi  çerçevesinde, ilgili bölge müdürlüğünce konunun bir denetim elemanı  marifetiyle değerlendirilmesini sağlamak üzere AB ve Dış İlişkiler Genel  Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulur.

(7) Dolaşım Belgelerinin, beyannamede gösterilmesine rağmen sonradan  yapılan kontrol veya teftişlerde beyanname ekinde olmadığının tespit  edilmesi ve yükümlüsünce de gümrük idaresine ibraz edilememesi durumunda,  4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendinin uygulanması şeklinde işlem yapılır.

VI. Diğer İşlemler:

(1) A.TR Dolaşım Belgesi veya EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi eşliğinde  serbest bölge veya antrepoya konulan eşyaya ilişkin belgenin 4 aylık ibraz  süresi içinde ilgili gümrük müdürlüğüne arz edilmiş olması şartıyla; eşyanın  serbest bölge veya antrepoda kaldığı süre boyunca belgenin geçerlilik  süresinin dondurulması ve kalan sürenin eşyanın serbest bölge veya  antrepodan çıkış tarihinden itibaren işletilmesi yönünde uygulama yapılır.

(2) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen  eşyadan kullanım harici kalanların yasal prosedüre uyularak serbest dolaşıma  giriş rejimine tabi tutulması halinde Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi  hükümleri uygulanır. Eşyanın serbest dolaşıma girişe ilişkin tüm koşulları  sağlaması halinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesine eşyanın dahilde  işleme rejimi kapsamında ithalatı esnasında gümrük müdürlüğüne ibraz edilen  A.TR Dolaşım Belgelerinin veya menşe ispat belgelerinin onaylı fotokopileri  eklenir.

(3) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak  ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için  A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın  ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13  üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle  artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve yatırımları teşvik mevzuatı  hükümleri ve serbest dolaşıma giriş rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı  kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve  kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri  kayıtları esas alınarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından  düzenlenecek olan eşyanın serbest dolaşım statüsüne haiz olduğuna ilişkin  raporun ibraz edilmesi kaydıyla, Bakanlıkça yetki verilmiş  kişi/kurum/kuruluşlar tarafından A.TR Dolaşım Belgesinin onaylanması ve  gümrük müdürlüklerince vize edilmesi yönündeki talepler karşılanır.

(4) İthal eşyasına ait A.TR Dolaşım Belgesinin veya menşe ispat  belgesinin gerçeklik ve doğruluğunun ihraç ülkesi nezdinde araştırıldığı ve  eşyanın anti-damping vergisine tabi olduğu hallerde, ilgili Tebliğ'de  öngörülen en yüksek had üzerinden hesap edilecek anti-damping vergisi  tutarının nakdi teminata bağlanması suretiyle eşya mükellefine teslim  edilir. Nakdi teminatın yanı sıra Gümrük Yönetmeliği'nin 495 inci maddesinde  belirtilen teminatlardan herhangi birinin ibrazı mümkündür.

(5) INF4 Bilgi Formları aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) İhracatın yapıldığı ülkedeki ithalatçıdan gelen INF4 Bilgi Formu  düzenlenmesine ilişkin talep üzerine, tedarikçi beyanını düzenlemiş olan  ihracatçı tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden INF4 kodlu bir  tespit raporu hazırlamasını ister.

b) İhracatın yapıldığı ülkenin resmi makamlarından gelen INF4 Bilgi  Formu düzenlenmesine ilişkin talep üzerine ise ilgili gümrük idaresince  ilgili firmadan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından hazırlanacak  INF4 kodlu bir tespit raporu ibraz etmesini ister. Firma, söz konusu  talebi, ilgili mevzuat çerçevesinde tespit sözleşmesi yaptığı  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine iletir.

c) INF4 Bilgi Formu kapsamı eşyanın ilgili mevzuatına göre menşeli  olup olmadığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Yetkilendirilmiş  Gümrük Müşaviri tarafından firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle  temin edilir.

ç) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince, eşyanın ilgili Kararname ve  Yönetmelik'te belirtilen menşe kriterlerini sağlayıp sağlamadığı tespit  edilerek bir tespit raporuna bağlanır ve süresi içinde ilgili gümrük  müdürlüğüne sunulur.

d) (b) fıkrasının geçerli olduğu durumlarda, ilgili gümrük müdürlüğü  tespit raporu sonuçları doğrultusunda INF4 Bilgi Formunu vize ederek  ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlüğüne iletir.

(6) Bu Genelge çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince  yapılacak işlemler, her bir Bölge Müdürlüğünün Kontrol Şubelerinde görevli  personel tarafından gerçekleştirilecektir.

(7) 07.03.2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelge 01 Nisan  2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak olup, bu tarihten itibaren  bu Genelge hükümleri çerçevesinde işlem gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Müsteşar

DAĞITIM:

Merkez Birimlerine

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine