Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (5503.20.00.00.00 GTIP'lu “poliesterlerden sentetik devamsiz lifler) (No: 2014/10) (26.03.2014 t. 28953 s. R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig  (5503.20.00.00.00 GTIP'lu “poliesterlerden sentetik devamsiz lifler) (No:  2014/10) (26.03.2014 t. 28953 s. R.G.)


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/10) (26.03.2014 t. 28953 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve  23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden  geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu  mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi (A.Ş.) tarafından  yapılan ve Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ritaş  Kimya ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri  Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, E.U.R.O. Fiber Tekstil Plastik  Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Baypak Tekstil Elyaf ve Tekstil  Limited Şirketi ile Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf Sanayi ve Limited Şirketi  tarafından desteklenen başvuruda; Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti  (Hindistan) ve Tayland Krallığı (Tayland) menşeli “poliesterlerden sentetik  devamsız lifler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı  önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına  yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması  istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 5503.20.00.00.00 gümrük tarife  istatistik pozisyonlu (GTİP) “poliesterlerden sentetik devamsız lifler”dir.

(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı  mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun  Yönetmeliğin 20 nci  maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu  anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 29/7/2003 tarihli ve 25183 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2003/14  sayılı Tebliğ ile CIF ihraç değerinin Çin Tayvanı’na yönelik olarak %6,4 ila  %20,1’i, Hindistan’a yönelik olarak %16,5 ila %23,9’u ve Tayland’a yönelik  olarak %15,8 ila %22’si arasında firma bazında dampinge karşı önlemler  yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bu kapsamda, 22/7/2008 tarihli ve 26944 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/22  sayılı Tebliğ’le başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, 18/4/2009  tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/13  sayılı Tebliğ ile sonuçlandırılarak meri uygulamanın aynen devam etmesine  karar verilmiştir.

(3) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/11  sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona  ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen  sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden  geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Çin  Tayvanı, Hindistan ve Tayland menşeli önleme konu ürün için uygulanan  dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın  devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin  olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli  delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının  açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu  anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından  Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci  maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar  verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi  gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam  edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen  ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen  üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerden Hindistan ve  Tayland’ın Resmi Temsilciliklerine, Çin Tayvanı’nın ise Ankara’daki Taipei  Ekonomi ve Kültür Ofisi’ne soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde  bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi  Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr)  ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu  maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili  taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, meslek kuruluşları,  tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi)  görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci  maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür  bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan  özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda  olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek  nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda,  bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi  gerekir.

Süreler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği  bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna  ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37  günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci  maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma  ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın  akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı  maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler  dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da  bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin  anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu  taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki  geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre  yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine  gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine  gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile  görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 18/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65/ 212 87 11

E-posta: ngs152@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc