Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (8432.29.90.00.19 GTIP’li “diger çapa makineleri) (No: 2014/7) (26.03.2014 t. 28953 s. R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (8432.29.90.00.19 GTIP’li “diger 	çapa makineleri) (No: 2014/7) (26.03.2014 t. 28953 s. R.G.)


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/7) (26.03.2014 t. 28953 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ile yürürlüğe konulan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve  23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin  önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping  soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat  kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Şikâyetçi yerli üreticiler olan Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama  A.Ş., Taral Tarım Makine ve Aletleri A.Ş. ve Yağmur Tarım Makinaları San.ve  Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8432.29.90.00.19 gümrük tarife  istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “diğer çapa makineleri”nin dampingli  fiyatlarla ithal edilmesinden dolayı zarara uğradıkları gerekçesiyle söz  konusu ülke menşeli ürüne yönelik bir damping soruşturması açılması  istemiyle başvuruda bulunmuşlardır.

Başvuru konusu ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer  çapa makineleri”dir.

(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı  mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil  niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak  değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci  maddesi hükümleri uygulanarak, şikâyetçi yerli üreticilerin maliyetlerinden  yola çıkılarak oluşturulmuş değer belirlenmiştir.

(2) Bu bağlamda, yerli üretim dalının üretim maliyetleri alınarak  hammadde maliyeti, işçilik, enerji, amortisman, finansman ve diğer üretim  giderlerinde adı geçen ülkenin lehine olacak şekilde ayarlamalar yapıldıktan  sonra makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan  değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç  fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin  hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin şikâyetçi yerli üreticilerden temin  edilen ÇHC’li ihracatçılar tarafından tanzim edilmiş fatura ve proforma  faturalarda yer alan birim fiyatlar esas alınmıştır. Söz konusu fiyatların  fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(4) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde  aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla,  şikâyet konusu ürün için hesaplanan damping marjlarının, ihmal edilebilir  oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) 2010 ile 2013 yılının ilk dokuz aylık dönemi  arasında şikâyete konu ülke menşeli ithalat hem mutlak hem de nispi olarak  artmıştır. Aynı dönemde bahse konu ülke menşeli ithalatın toplam tüketim  içerisindeki payının da arttığı tespit edilmiştir.

(2) Şikâyet konusu ülke menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının  başvuru sahibi yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde  kırdığı belirlenmiştir. Dampingli ithalat nedeniyle ÇHC’nin Türkiye çapa  makineleri pazarından aldığı pay mutlak ve nispi olarak artarken yerli  üretim dalının büyüyen Türkiye pazarından yeterince pay alamadığı ve hatta  payının giderek azaldığı görülmüştür.

(3) Yerli üretim dalının düşük fiyatlı ithalatın hacmi nedeniyle üretim  kapasitesinin büyük kısmını kullanamadığı tespit edilmiştir.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi  istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, yerli üretim dalının  yurt içi satış miktarı, stokları, stok çevrim hızı ve pazar payı gibi önemli  göstergelerinde olumsuzluklar görülmesi nedeniyle maddi zararın söz konusu  olduğu değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir damping soruşturmasının açılabilmesi için  yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta  Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün  için Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması  açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde  öngörülen hükümler saklı kalmak üzere Genel Müdürlük tarafından soruşturma  kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de  soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün  üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler  çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9  uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi  durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde  Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi  hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde  adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak  Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen  ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen  üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki  Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi  Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr)  ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu  maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili  taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek  kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren  sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin  üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası  çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli  olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul  ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar,  istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını  belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek  nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin  gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve  soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8  inci maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar,  soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde  sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde,  ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde  gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi  reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da  yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş  sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai  belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine  gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine  gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük  uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma  süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye  dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası  bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin  aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22-26/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms232@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc