Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig 540231 GTP Naylon veya diger poliamidlerden tek katinin her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler (No: 2014/9) (27.03.2014 t. 28954 s. R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig 540231 GTP Naylon veya diger poliamidlerden tek katinin her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler (No: 2014/9) (27.03.2014 t. 28954 s. R.G.)


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/9) (27.03.2014 t. 28954 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “naylon veya  diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre  iplikler” için 5/9/2008 tarihli ve 26988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 2008/31 sayılı Tebliğ ile CIF  bedelinin % 37,40’ı oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe  konulmuştur.

(2) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/2  sayılı Tebliğ ile söz konusu ürüne ilişkin önlemin 5/9/2013 tarihinde sona  ereceği, yerli üretim dalının (YÜD) mevzuatta öngörülen sürede yeterli  delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)  açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(3) Yerli üretici Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. tarafından  yapılan ve Altın İplik Çorap San. A.Ş. ve Anadolu İplik ve Tekstil  Fabrikaları San. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru sonucunda ÇHC  menşeli “naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi  geçmeyen tekstüre iplikler” için 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan 2013/16 sayılı Tebliğ ile NGGS başlatılmıştır. Söz  konusu soruşturma Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü  (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Bakanlar  Kurulu Kararı (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Soruşturma sırasında yapılan incelemede,  Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun YÜD adına yapılmış olduğu  ve söz konusu üreticilerin yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin  toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün  tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara  ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara  iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine ilgili  soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış tebliğine  ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim  yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün  süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri  karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği  içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine bildirim yapılan ithalatçı firmaların dördünden cevap  alınmıştır.

(5) Kendilerine bildirim yapılan üretici/ihracatçı firmalardan herhangi  bir cevap alınmamıştır.

(6) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan  özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır  tutulmuştur.

(7) Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, soruşturma sonucundaki  belirlemelere esas teşkil eden bilgi, belge ve değerlendirmeleri içeren  nihai bildirim, yerli üretim dalı, işbirliğinde bulunan ithalatçılar ve  soruşturma konusu ülkenin resmi temsilciliğine iletilmiş olup karşıt görüş  ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul süre tanınmıştır.

(8) 13/2/2014 tarihinde yayımlanan nihai bildirime, ilgili tarafların  hiçbirinden cevap alınmamıştır.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve  görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında  değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde  değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli  üretici Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş.’nin Bursa’da bulunan üretim  tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması  gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve  zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının  tespiti için 1/1/2010-31/12/2012 yılları arasındaki dönem gözden geçirme  dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 5402.31 Gümrük Tarife  Pozisyonu (GTP) altında yer alan “naylon veya diğer poliamidlerden tek  katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler”dir.

(2) Soruşturma konusu naylon iplikler petrolden üretilen kaprolaktamın  polimerizasyonu sonucunda elde edilen bir ürün olup; ince çoraplar, korse,  bayan elbiseleri, gömlek, bluz, spor giysi, astarlık üretimleri ile dikiş  ipliği ve fantezi kumaş imalatında karışım olarak kullanılmaktadır.

(3) YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ülke menşeli  naylon (polyamid) ipliklerin benzer ürünler olduğu tespiti esas soruşturmada  yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma  konusu ülkede üretilen naylon (polyamid) ipliklerin işlevsel özellikleri,  fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların  ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından iki  ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna  dair bir tespitte bulunulmamıştır.

(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup,  uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber,  soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Varlığı ve Devamı
Dampingin varlığı ve devamı

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin  yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas  soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate  alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin  yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten  kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı, soruşturma  konusu ülkeden yapılan ithalat ve pazar paylarının gelişimi, soruşturma  konusu ithalatın iç piyasa fiyatlarına etkisi, yerli üretim dalının ekonomik  göstergelerindeki gelişmeler ve diğer unsurlar değerlendirilmiştir.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı  ile ÇHC’den yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2010-2012 dönemi  dikkate alınmıştır.

(2) Ürünün genel ithalatındaki eğilime bakmak için 2010-2012 döneminde  önleme konu ürünün, tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri  incelenmiştir. Bu çerçevede, 2010 yılında 14.917.996 Kg olan ithalatın, 2011  yılında 11.347.689 Kg’ye düştüğü, 2012 yılında ise 14.225.961 Kg olarak  gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise, 2010 yılında  80.151.648 ABD Doları olan söz konusu ithalat, 2011 yılında 68.720.300 ABD  Doları seviyesine düşmüş, 2012 yılında ise 76.441.161 ABD Doları olarak  gerçekleşmiştir.

(4) Ürünün genel ithalatının ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise,  2010-2012 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde birim fiyatların sırasıyla  6,62 ABD Doları/Kg, 4,69 ABD Doları/Kg ve 5,84 ABD Doları/Kg şeklinde  gerçekleştiği görülmektedir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim  fiyatı

MADDE 11 – (1) Soruşturmaya konu ürünün ÇHC’den ithalatı 2010  yılında 1.516.415 Kg, 2011 yılında 1.123.014 Kg, 2012 yılında ise 854.555 Kg  seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı 2010, 2011 ve 2012 yılları  için sırasıyla 4,24 ABD Doları/Kg, 4,92 ABD Doları/Kg ve 4,86 ABD Doları/Kg  olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları ile genel ithalatın ağırlıklı  ortalama birim fiyatları karşılaştırıldığında, ÇHC menşeli ithalatın birim  fiyatlarının genel ithalatın birim fiyatlarının 2011 yılı hariç olmak üzere,  gözden geçirme dönemi boyunca altında seyrettiği görülmektedir.

(4) ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar  bazında 2010 yılında %10, 2011 yılında %9,9 ve 2012 yılında ise %6 olarak  gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini  görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer ürün tüketimi  içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikayetçi firma,  şikayete destek veren üreticiler ve soruşturma konusu ürünün bilinen diğer  üreticilerinin yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı  toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer ürün tüketimi tahmini olarak  bulunmuştur.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılı 100 olarak alındığında, 2011  yılında 87’ye gerilemiş, 2012 yılında ise 96’ya yükselmiştir.

(3) Soruşturma konusu ülke ÇHC’nin toplam pazar payı ise 2010 yılında 100  olan endeks değeri, 2011 yılında 86’ya, 2012 yılında ise 59’a düşmüştür.

(4) ÇHC haricindeki diğer ülkelerin pazar payı değeri ise 2010 yılı 100  olarak alındığında, 2011’de 104’e yükselirken, 2012’de 88’e düşmüştür.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç  piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 13 – (1) Önlemin kalkması halinde ÇHC menşeli ithalatın  YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, fiyat kırılması ve  fiyat baskısı hesapları yapılmıştır.

(2) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında  yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar  altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması ise ithal ürün fiyatlarının  Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde  olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(3) YÜD’ün olması gereken fiyatı soruşturma konusu ürünün birim ticari  maliyetine makul bir kâr marjı eklenmek suretiyle bulunmuştur. ÇHC menşeli  ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatları ise, TÜİK istatistiklerinden elde  edilen ortalama CIF fiyatları üzerine %4 gümrük vergisi ve %2 oranında diğer  gümrük masrafları eklenerek bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu  olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin  değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlara dampinge karşı önlem  eklenmemiştir.

(4) Bu bağlamda, ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat kırılmasının  CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla  %9, %5 ve %1 oranında olduğu tespit edilmiştir.

(5) ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat baskısı ise, CIF ihraç  fiyatının yüzdesi olarak 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %23, %27 ve  %12 oranındadır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin  belirlenmesi bakımından YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde  şikâyetçi yerli üretici (Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş.) ve Suni ve  Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB)’nden elde edilen veriler esas  alınmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası  bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat  Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler  kullanılmış ve 2010 yılı verileri 100 birime sabitlenerek takip eden  yılların verileri buna göre endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının naylon (polyamid) iplikler için 2010 yılında  100 olan kilogram bazlı üretim miktar endeksi, 2011 yılında 104’e  çıkmış, 2012 yılındaysa 86’ya gerilemiştir. Söz konusu üründe kapasite  kullanım oranı endeksi, 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 104 olarak  gerçekleşmiş, 2012 yılında ise 86’ya gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan yurt içi satış  miktar endeksi 2011’de 96’ya, 2012 yılında ise 72’ye gerilemiştir.

2) Yerli üretim dalının, 2010 yılında 100 olan yurt dışı satış  miktar endeksi, 2011 yılında 168’e, 2012 yılındaysa 182’ye  yükselmiştir.

c) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan ağırlıklı yurt içi  fiyatları, 2011 yılında 113’e yükselmiş, 2012 yılındaysa 108 olarak  gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının, 2010 yılında 100 olan yurt dışı satış  birim fiyat endeksi 2011 yılında 117’ye yükselmiş, 2012 yılındaysa  112 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının pazar payı 2010 yılı 100 alındığında,  2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 75 ve 111 olarak gerçekleşmiştir.

d) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan verimlilik endeksi,  2011’de 105’e yükselirken, 2012’de 91’e gerilemiştir.

e) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan kilogram bazında stok  endeksi, 2011 yılında 122’ye, 2012 yılındaysa 156’ya yükselmiştir. Değer  bazında stok endeksiyse yine 2010 yılı 100 iken, 2011’de 146’ya, 2012’de  ise 161’e yükselmiştir.

2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2010 yılı 100 kabul edildiğinde,  2011’de 84’e, 2012’de ise 52’ye gerilemiştir.

f) İstihdam ve ücretler

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan işçi sayısı  endeksi, 2011 yılında 99’a, 2012 yılındaysa 94’e gerilemiştir. Yine  2010 yılı 100 olarak alınan idari personel endeksi de 2011 yılında  94’e, 2012 yılındaysa 89’a gerilemiştir.

2) YÜD’nin 2010 yılında 100 olan işçilerinin aylık brüt ücret  endeksi 2011 yılında 98’e gerilemiş, 2011 yılında 116’ya ve 2012  yılında 123’e yükselmiştir.

g) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan ticari maliyet  değer endeksi, 2011 yılında 120, 2012 yılındaysa 87 olarak  gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan toplam kârlılık  endeksi, 2011 yılında 194’e yükselmiş, 2012 yılındaysa 71’e  gerilemiştir.

ğ) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan nakit akış endeksi,  2011’de 137’ye çıkmış, 2012’deyse 72’ye gerilemiştir.

h) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü,  2010’da 100 iken, 2011’de 98 ve 2012’de 115 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Yatırımlardaki artış

1) YÜD’ün inceleme döneminde yatırım harcaması bulunmamaktadır.

i) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği

1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2010 yılında  100 iken, 2011 yılında 90’a, 2012 yılında -7’ye gerilemiştir.

2) YÜD’nin 2010-2012 yılları arasında yenileme ve tevsi  yatırımları bulunmamaktadır.

j) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım  hasılatı (Kâr/Özkaynak) oranı 2010 yılında pozitif iken 2011 yılında  negatife dönmüş, 2012 yılında ise tekrar pozitif olmuştur.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde, 2010  ve 2011 yıllarında nispeten iyi seyreden ekonomik durumunun 2012 yılında  kötüleşmeye başladığı görülmektedir.

(2) YÜD’ün 2011 yılında, 2010 yılına oranla artış kaydeden üretim  miktarı, kapasite kullanım oranı, yurt içi satışlardan ürün kârı, toplam  karlılık ve verimlilik gibi göstergelerinde özellikle 2012 yılına  gelindiğinde hızlı bir düşüş gözlemlenmektedir.

(3) Ayrıca, YÜD’ün stokları miktar ve değer bazında artmış ve buna bağlı  olarak stok çevrim hızı olumsuz bir seyir izlemiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma  İhtimali
Genel açıklamalar

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin  yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya  yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve  ihracat potansiyeli

MADDE 17 – (1) Soruşturmaya konu ülke olan ÇHC’nin üretim  kapasitesi ile ilgili olarak, iplik imalatında dünyanın önde gelen  firmalarından Lenzing tarafından hazırlanan “Fiber Year 2012” raporundan  elde edilen verilere göre, Dünya genelinde 2011 yılında 2010 yılına oranla  naylon iplik üretiminde bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu durumun aksine,  ÇHC’nin 2010 yılında 1.101.000 Ton olan anılan mal üretimi 2011 yılında  1.150.000 Tona yükselmiştir. Aynı raporda ayrıca ÇHC’nin genel olarak  tekstil ve giyim alanındaki ihracatının da 2011 yılında bir önceki yıla  oranla %23 civarında arttığı belirtilmektedir.

(2) Bununla beraber, International Trade Center (Uluslararası Ticaret  Merkezi-UTM)’den elde edilen ve ilgili ülkeye ait ihracat verilerini içeren  istatistikler bahse konu üründeki üretim kapasitesine gösterge teşkil  ettiğinden değerlendirilmiştir.

(3) UTM verilerine miktar bazında bakıldığında ise, ÇHC’nin tüm dünyaya  ihracatı 2010 yılında 25.000 Ton iken, 2011 yılında bir önceki yıla göre %  0,76 artışla 25.191 Ton ve 2012 yılında ise bir önceki yıla oranla %  3,15’lik bir azalmayla 24.397 Ton olarak gerçekleşmiştir.

(4) UTM verilerine göre, 2010 yılında önleme tabi ülkenin tüm dünyaya  ihracatı 101.927.000 ABD Doları, 2011 yılında 131.867.000 ABD Doları, 2012  yılındaysa 119.543.000 ABD Doları’dır.

(5) Bu verilere ilaveten, ÇHC’nin 2012 yılında bahse konu ürün  ihracatında dünyada 2 nci sırada yer aldığı ve 2008-2012 yılları arasındaki  dönemde tüm dünyaya olan ihracatını miktar bazında %12 oranında arttırdığı  hususları da göz önünde bulundurulduğunda, ÇHC’nin Türkiye’ye  yönlendirebilecek ciddi üretim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin  bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda bu kapasitenin Türkiye  pazarına yönlendirilmesinin ve bunun sonucunda YÜD’de zararın devamının veya  yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 18 – (1) Ürün kalitesi ve ürün gamındaki çeşitliliklerin  yanı sıra talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu sektörden edinilen  bilgilerden anlaşılmaktadır. Önleme tabi ülkenin de bu konuda avantajlı  olduğu genel ithalat istatistikleri incelendiğinde görülmektedir; zira  2010-2012 arası dönemde ÇHC menşeli naylon polyamid iplik ithalatının birim  fiyatı, ÇHC haricindeki genel ithalatın ortalama birim fiyatının altında  seyretmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı  önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması  çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde  tespit edilen damping marjı incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen  damping marjı, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların  davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem  taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı CIF ihraç  fiyatının %51,72’si olarak hesaplanmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2010-2012 yılları  arasındaki ithalatının çok büyük bir kısmı soruşturma konusu ülke  haricindeki ülkelerden gerçekleştirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürüne ilişkin olarak ÇHC haricindeki ülkelerden  yapılan ithalatın genel ithalat içinde miktar bazındaki payı 2010 yılında  %89, 2011 yılında %90 ve 2012 yılında ise %94 olarak gerçekleşmiştir.

Değerlendirme

MADDE 21 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; uygulanmakta olan  dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edip  etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu  incelenmiş olup, yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, esas soruşturmada  hesaplanan damping marjının ciddi düzeyde olduğu, önleme tabi ülkeden  ithalat her ne kadar azalsa da, bu ithalatın birim fiyatının genel ithalatın  ortalama birim fiyatından 2011 yılı dışında aşağıda olduğu, önleme tabi  ülkenin büyük üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyetine sahip olduğu, mevcut  önlemin ortadan kalkması durumunda bu kapasiteyi Türkiye pazarına  yönlendirebileceği ve zararın devamı veya yeniden meydana geleceği  değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 22 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten  kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin  muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme  Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için  uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen  uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı
Önlem Oranı
(CIF Bedelin %’si)
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her  biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler Çin Halk Cumhuriyeti % 37,40

Uygulama

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife  pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında,  karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil  ederler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc