Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Tarimda Kullanilan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim Içerikli ve Organik Kaynakli Diger Ürünlerin Üretimi, Ithalati, Ihracati ve Piyasaya Arzina Dair Yönetmelik (29.03.2014 t. 28956 s. R.G.)

small_tarim-logo(17).bmp


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik  Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya  Arzına Dair Yönetmelik (29.03.2014 t. 28956 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, toprakların fiziksel,  kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde  verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin  önlenmesi amacıyla, organik, organomineral gübreler ve toprak düzenleyiciler  ile mikrobiyal, enzim içerikli ve diğer ürünlerin kullanımını  yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu  ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt altına alınmasına  ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uyulmaması  halinde uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartları  karşılayan ürünler ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”  eki Ek-1’de yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı  Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun  4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28  inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağır metal: Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb),  Çinko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi toprağa verildiğinde uzun yıllar  topraktaki mevcudiyetini koruyan, toprak kirliliği yaratarak çevreyi  kirleten veya insan ve hayvanların bünyesinde birikim yapmak sureti ile  sağlığı olumsuz yönde etkileyen elementleri,

b) Analiz kuruluşları: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen  şartlara uygun olarak üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen  ürünlere ait piyasa ve şikayet denetimlerinde alınacak numunelerin  analiz ve deneylerini yapacak, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği  gereğince, her yıl Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde belirtilen kamu kurum  ve kuruluşları ile özel veya tüzel kişiliği haiz laboratuvarları,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için  gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum,  magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan,  bor, molibden ve kobalt gibi üçüncül veya iz olan elementlerini,

d) Deneme raporları: Ürünün verimliliği üzerine yapılmış  araştırma sonuçlarını,

e) Enzim katkılı ürünler: Bitki bünyesinde yer alan,  proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar  parçalayan biyokatalizörleri de içeren ürünleri,

f) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünü,

g) Mikrobiyal gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin  maddelerinin sağlanmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların ticari  formülasyonlarını,

ğ) Organik azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot  dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerde organik yapıya  kovalent (organik) bağlarla bağlı olan azotu,

h) Organik kaynaklı diğer ürünler: Gübreler hariç organik  madde içeren ürünleri,

ı) Organik karbon: Organik maddenin karbon cinsinden  ifadesini,

i) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik  bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal  yapısını düzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin alımını  kolaylaştıran, bitkinin kendisinin ya da artık ve atıklarından  hazırlanan ürünleri ile yan ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen  ürünleri,

j) Organik madde: Kuru yakma veya sıvı yakma sonucu kaybolan  muhtevayı,

k) Organomineral gübreler: Organik muhtevanın bir veya birden  fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile reaksiyonu  veya karışımı sonucu elde edilen ürünleri,

l) Referans kuruluşları: Analiz kuruluşları tarafından yapılan  analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem olarak görev yapacak  laboratuvarları,

m) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya  kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan  maddeleri,

n) Üretim prosesi: Üretimde kullanılan hammaddeleri ve üretim  yöntemini,

o) Yetkili Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde  üretim yapacak firmaların üretim izinlerinin değerlendirilmesinde ayrıca  gerek duyulması halinde ithal edilecek veya üretimi yurt içinde  gerçekleştirilecek ürünlerin tescil müracaatlarının değerlendirilmesinde  görev alacak Komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ağır metal sınırları

MADDE 5 – (1) Çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak amacı ile  bu Yönetmelikte ifade edilen ürünlerdeki ağır metal oranları mg/kg (ppm)  cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez.

Kadmiyum Cd 3
Bakır Cu 450
Nikel Ni 120
Kurşun Pb 150
Çinko Zn 1100
Civa Hg 5
Krom Cr 350
Kalay Sn 10

(2) Sadece hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan  hammaddelerde ve mamul ürünlerde kalay aranır.

(3) Organomineral Gübrelerde; fosfor eklenmişse kadmiyum aranmaz,  Organomineral Gübrelerde iz element olarak çinko ve bakır beyan edilmişse  ağır metal olarak değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Komisyon ve İzinler

Yetkili Komisyon

MADDE 6 – (1) Yetkili Komisyon, Bitki Besleme ve Teknoloji  Geliştirme Daire Başkanı Başkanlığında, ilgili dairede konu sorumlusu teknik  elemanlar, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, İlgili  Fakültelerin Biyoloji/Kimya Ana Bilim Dalları, Toprak Gübre ve Su Kaynakları  Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk  StandardlarıEnstitüsü (TSE)’den birer uzman ile ihtiyaç duyulacak konularda  diğer kurum ve kuruluşlardan davet edilecek uzmanlardan oluşur. Yetkili  Komisyon, en az beş üye ile toplanır ve toplantıya katılanların salt  çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy  yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yetkili Komisyon; bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde üretim yapacak  firmaların üretim izinlerini değerlendirmek, gerekli görüldüğü hallerde bu  Yönetmelik eklerinde yer alan, ithal edilecek veya piyasaya arz edilecek  ürünleri görüşmek, ayrıca mikrobiyal ürünlerin ithalatı ve piyasaya arzı ile  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünleri değerlendirmek esası üzerine toplanır.

Üretim izni

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal menşeli  ürünler hariç, ürünleri üreterek piyasaya arz edecek firmalar, aşağıdaki  belgelerle birlikte Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)’e müracaat eder.

a) Ek-9’ da yer alan Organik Gübre Üretim İzni  Müracaat Formu,

b) Üretim prosesi,

c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun  firma tarafından onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite  raporunun düzenlenememesi halinde Ek-7’de yer alan  ilgili il müdürlüğünce düzenlenen rapor,

ç) Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği veya Belediye  Başkanlıklarınca düzenlenen Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Belgesinin  veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Çevresel Etki  Değerlendirmesi (ÇED) belgesinin veya ÇED gerekli değildir belgesinin  veya 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını  belirten yazı veya belge, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından  düzenlenen yazı veya belge veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer  alan firmalar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen iznin  aslı veya onaylı sureti,

d) Ürüne ait analiz sertifikası,

e) Ek-8’de yer alan, üretim tesisine il  müdürlüğünce mahallinde yapılan inceleme sonunda düzenlenen uygunluk  raporu,

f) Mikrobiyal gübreler için, GKGM tarafından uygulamaya konulan  25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki  Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer  almadığına dair GKGM’den alınacak yazı,

g) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime  etkisi amaçlı deneme raporları,

(2) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak  deneme;

1) Ürünün çalıştığı toprak pH’si, toprak sıcaklığı ve toprak  yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi  içeriğini,

4) Ürünün, uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil  uygulanabilirlik raporunu

kapsamalıdır.

ğ) Mikrobiyal ürünler dışında kalan ürünler için varsa, ürünün  kullanım zamanı, uygulama dozları, kültivasyon işlemleri ve toprak  işleme yöntemlerini içeren, ürünün verimliliği üzerine yapılmış  denemeler, çalışmalar, testler ve uygulama süresince edinilen  deneyimlere ilişkin belgeler.

(3) Üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri gerekli  görüldüğünde yerinde incelenir.

(4) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak  üretilen/üretilecek ürünlere ait belgeler değerlendirilmek üzere Yetkili  Komisyona sunulur. Yetkili Komisyonun kararı doğrultusunda, BÜGEM tarafından  üretim izni verilir.

(5) Firmalara düzenlenen üretim izinleri, firmanın ticaret sicil numarası  aynı kalmak şartı ile adres değişikliği ve/veya unvan değişikliği durumunda  Yetkili Komisyon kararına gerek kalmadan, BÜGEM tarafından yeniden  düzenlenir.

İthalat izni

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal menşeli  ürünler dışında kalan ürünlere, ithalat izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki  belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

a) Ek-10’da yer alan Organik Gübre İthalat İzni  Müracaat Formu,

b) Proforma fatura,

c) Ağır metal analizini de içerecek şekilde düzenlenmiş son altı aya  ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti ile Türkçe  tercümesi,

ç) Üretim prosesinin aslı veya firma tarafından onaylı sureti ile  Türkçe tercümesi,

d) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eki Ek-1’inde yer alan ürünlerin ithalatı sırasında ithalatın yapıldığı  ülkece düzenlenmiş “ihracat sertifikası” veya ithalatın yapıldığı  ülkenin yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşunca düzenlenmiş  sertifika,

e) Mikrobiyal gübreler için, GKGM tarafından uygulamaya konulan  “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik”  kapsamında yer almadığına dair GKGM’den alınacak yazı,

f) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime  etkisi amaçlı deneme raporları.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak  deneme;

1) Ürünün çalıştığı toprak pH’si, toprak sıcaklığı ve toprak  yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi  içeriğini,

4) Ürünün, uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil  uygulanabilirlik raporunu

kapsamalıdır.

(3) Mikrobiyal gübrelerin numune ithalatında öncelikle, yurt içinde ülke  topraklarına uygunluğu ve verime etkisi amacıyla deneme için ithalat izni  düzenlenir. BÜGEM’cemikrobiyal gübre için düzenlenen numune ithalat ön izin  belgesi; ithalatın yapıldığı gümrük idaresine ve ithalatçı firmaya  gönderilir.

(4) Mikrobiyal gübrenin numune ithali, resmi araştırma kuruluşları veya  üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından öngörülen miktar üzerinden  yapılır ve tamamı deneme yapacak kurum/kuruluşa teslim edilerek teslim  edildiğine dair yazı BÜGEM’e ibraz edilir. Yetkili Komisyon tarafından uygun  görülmesi halinde BÜGEM’ce ithalat ön izin belgesi düzenlenir, düzenlenen  ithalat ön izin belgesi; ithalatçı firmaya, ithalatın yapıldığı ildeki il  müdürlüğüne, gümrük idaresine, TSE’ye ve nihai izin için GKGM’ne gönderilir.  GKGM’nce alınan numunelerden bir tanesi bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü  amacıyla TSE’ye gönderilir. TSE tarafından yapılan analiz sonuçları, nihai  izin aşamasında değerlendirilmek üzere GKGM’ne gönderilir.

(5) BÜGEM’ce düzenlenen ithalat ön izin belgesi; ithalatçı firmaya,  ithalatın yapıldığı ildeki il müdürlüğüne ve gümrük idaresine, bu  Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSE’ye gönderilir. TSE’ce numune  alınır. Alınan numunenin, temsil ettiği ürünün bu Yönetmelik kriterlerine  uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri TSE yapar ve/veya yaptırır.  Analiz sonuçlarının bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde TSE  tarafından ithalatına nihai izin verilir. TSE analiz sonuçlarının birer  örneği firmaya gönderilir. Ancak ürün tescil belgesine sahip ise, TSE’ce  numune alınır ve ithalatına nihai izin verilir. İzne müteakip analizi  yapılır sonucunun bir örneği TSE’ce firmaya gönderilir.

(6) İthal edilecek ürünün TSE’ce yapılan analizleri sonucunda uygun  bulunmaması durumunda ithalatçı firma onbeşgün içerisinde analiz sonucuna  itiraz edebilir. TSE, firma tarafından önerilen uzmanla birlikte analizleri  müştereken yenilemekle mükelleftir. Yapılan bu analiz nihai olup sonuçlarına  itiraz edilemez.

(7) İthalatçı firma, gümrük idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge  paylaşımı sağlayıncaya kadar, ithal tarihinden itibaren ithalatı tamamlanan  miktara ait gümrük beyannamesinin bir suretini ithalata müteakip BÜGEM’e ve  firma merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne ibraz eder.

İhracat ön izni

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun olan veya ürünü talep edenin  isteği doğrultusunda hazırlanan ve hayvansal menşeli ürünler dışında kalan  ürünlere, ihracat ön izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerle  birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

a) Ek-11’de yer alan Organik Gübre İhracat Ön  İzni Müracaat Formu,

b) Sipariş mektubunun aslı veya firma tarafından onaylanmış sureti,

c) İhraç edilecek ürün bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen tescil  belgesine sahip değilse ürüne ait analiz raporunun aslı veya firma  tarafından onaylı sureti, tescil belgesine sahip ise tescil belgesinin  fotokopisi veya numarası,

ç) İhraç edilecek ürünün tip ismi, miktarı ve hangi ülkeye ihraç  edileceğini, hangi ilden çıkış yapacağını belirtir dilekçe,

d) İhraç edilecek ürün başka firma adına tescil belgesine sahip ise  ürünün yurt içinde piyasaya arz edilmeyeceğine dair taahhütname.

(2) BÜGEM’ce düzenlenen ihracat ön izin belgesi; ihracatçı firmaya,  ihracatın yapıldığı ilin il müdürlüğüne ve gümrük idaresine gönderilir.

(3) Gümrük idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge paylaşımı  sağlayıncaya kadar, ihracatçı firma, ihraç tarihinden itibaren ihracatı  tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesinin bir suretini BÜGEM’e ve firma  merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne ibraz eder.

(4) Ürünlerin ihraç edilmesini müteakip herhangi bir sebeple iade  edilmesi halinde, ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans, Tescil ve Piyasaya Arz

Lisans ve tescil

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek  veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek firmalar, faaliyetlerini  belgelemek amacıyla Lisans Belgesi, her bir ürünü için ise piyasaya arz  etmeden önce Tescil Belgesi almakla mükelleftirler. Ancak, ithal edildikten  sonra piyasaya arz edilmeden üretimde kullanılacak ürünlerde tescil belgesi  şartı aranmaz.

(2) Hayvansal menşeli ürünleri üreten veya ithal eden firmalara Lisans  Belgesi ve Tescil Belgesi düzenlenebilmesi için, firmalar Gıda ve Kontrol  Genel Müdürlüğü (GKGM)’nden alınan kayıt belgesinin veya çalışma izni onay  belgesinin bir örneğini ibraz ederler.

(3) Lisans belgesi almak için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e  müracaat edilir.

a) Ek-12’de yer alan lisans belgesi müracaat  formu,

b) Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan müracaat tarihi itibari ile son  altı ay içerisinde alınmış kayıt belgesinin aslı,

c) Vergi numarası beyanı,

ç) Fason üretimlerde, il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesi,

d) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.

(4) Tescil belgesi almak için aşağıdaki belgelerle BÜGEM’e müracaat  edilir.

a) Ek-14’te yer alan tescil belgesi müracaat  formu,

b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporu,

c) İthal edilen ürünlere tescil belgesi düzenlenmesi aşamasında, TSE  tarafından yapılan analize ait belgenin sureti,

ç) Üretim prosesi,

d) Ek-15’te yer alan formata uygun olarak  düzenlenmiş iki adet etiket örneği,

e) “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” eki Ek-1’de yer alan ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için  Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika,

f) Mikrobiyal gübreler için resmi araştırma kuruluşları veya  yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından yapılan yurt içi deneme  raporu,

g) Mikrobiyal gübreler için GKGM tarafından uygulamaya konulan  25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki  Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer  almadığına dair GKGM’den alınacak yazı,

ğ) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime  etkisi amaçlı deneme raporları.

(5) Dördüncü fıkranın (ğ) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak  deneme;

1) Ürünün çalıştığı toprak pH’si, toprak sıcaklığı ve toprak  yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi  içeriğini,

4) Ürünün uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil  uygulanabilirlik raporunu

kapsamalıdır.

(6) Lisans ve tescil belgeleri, geçerlilik süresi bitimi itibariyle  yenilenir. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını  değiştirenler lisans ve tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade  etmekle yükümlüdürler.

(7) Lisans ve tescil belgelerinin süresinin bitiminde, yenilenmesi için  yukarıda belirtilen belgeler ve lisans/tescil belgelerinin asılları ile  birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

(8) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz  ve satılamaz. İsim, adres, faaliyet alanı değişen veya son bulanlar otuz gün  içinde değişikliğin işlendiği evraklarla birlikte lisans belgesinin yeniden  düzenlenmesi için Bakanlığa bildirir. Bildirilmediğinin tespiti halinde  lisans ve tescil belgesi iptal edilir.

(9) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya süresi geçmiş  olduğu halde tescil belgesi yenilenmeyen kişilerin piyasaya arz edilmiş  ürünlerinin satışına kullanım süresi bitimine kadar izin verilir.

Piyasaya arz

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler,  ambalajları açıldığında eski haline dönüşemeyecek şekilde ambalajlanmış  olarak piyasaya arz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler, Ek-17’de verilen toleranslar da dikkate alınarak  Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği esaslarına göre  denetlenir.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin  analizleri, Ek-18’de belirlenen metotlara göre yapılır  ve analiz metodu analiz raporunda belirtilir.

(2) Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının  belirlenmesi Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde verilen  numune alma metotları esasına göre yapılır.

Etiketleme ve işaretleme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin ambalaj  veya etiketleri, Ek-15’te örneği ve açıklamaları verilen  etiket ve işaretlemelere uygun olarak yapılır.

Verilerin bildirilmesi

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek  veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça  belirlenen usul ve esaslar dahilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını  içeren bilgileri istatistiki veri tabanı oluşturmak üzere Bakanlığa  gönderirler.

Organik tarım kapsamında değerlendirilen ürünler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan ancak, Organik  Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan ürünler, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına  İlişkin Yönetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydıyla, Yetkili Komisyon  tarafından değerlendirilerek bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilir.

İthalatı yasaklı ürünler

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan evsel atıklardan  elde edilen kompost ithal edilerek piyasaya arz edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi,  İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten  önce Bakanlıkça düzenlenen tescil belgelerinden, bu Yönetmelik hükümlerine  uygun olmayanlar, 4/6/2015 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum  sağlar.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanı yürütür.

EKLER

Ek- 1 ORGANİK GÜBRELER
Ek - 2 ORGANOMİNERAL GÜBRELER
Ek –3 ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER
Ek – 4 TOPRAK DÜZENLEYİCİLER
Ek - 5 MİKROBİYAL GÜBRE 
Ek – 6 ENZİM KATKILI ÜRÜNLER 
Ek – 7 ÜRETİM İLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORUDUR
Ek – 8 ÜRETİM YERİ UYGUNLUK RAPORU
Ek – 9 ORGANİK GÜBRE ÜRETİM İZNİ MÜRACAAT FORMU
Ek – 10 ORGANİK GÜBRE İTHALAT İZNİ MÜRACAAT FORMU
Ek – 11 ORGANİK GÜBRE İHRACAT ÖN İZNİ MÜRACAAT FORMU
Ek – 12 LİSANS BELGESİ MÜRACAAT FORMU
Ek - 13  Lisans Belgesi
Ek – 14 ............................ TESCİL BELGESİ MÜRACAAT  FORMU
EK – 15 ETİKET ÖRNEĞİ 
Ek – 16 ……….. TESCİL BELGESİ
EK - 17 TOLERANSLAR
EK - 18 ANALİZ METOTLARI
EK – 19


Ek- 1

ORGANİK GÜBRELER

NO Tip İsmi. Organik ürünün elde ediliş şekli ve  ana bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait etikette beyan edilmesi  istenen EC, pH v.b. diğer bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 Katı Organik Gübre Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı  materyallerin (dışkı esaslılar hariç) fiziksel ve/veya kimyasal  işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 40
-Maksimum nem : % 20
-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
-10 mm’ lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.
-Bitkisel ürünlerde Hidroksiprolin maksimum:%0,5
PH 

*

**

-Toplam organik madde
-Organik Karbon
-Toplam azot( % 1’i geçer ise)
-Serbest aminoasitler %2-6 arasında ise beyan edilir.
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise)
-Maksimum nem
-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.
2 Amino asit içeren katı organik gübre Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı  materyallerin (dışkı esaslılar hariç) fiziksel ve/veya kimyasal  işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 40
-Maksimum nem : % 20
-Serbest amino asit min. %6
-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
-Bitkisel Ürünlerde Hidroksiprolin Maksimum %0,5
PH 

*

**

-Toplam organik madde
-Organik karbon
-Organik azot
-Serbest aminoasitler
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise)
-Maksimum nem
-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.
3 Sıvı Organik Gübre Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı  (dışkı esaslılar hariç) materyallerin fiziksel ve/veya kimyasal  işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon  haldeki ürün. -Organik madde en az : % 15
-Bitkisel Ürünlerde Hidroksiprolin Maksimum %0,5
-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
PH 

*

**

-Toplam organik madde
-Organik karbon
-Toplam azot( % 1’i geçer ise)
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise)
belirtilebilir.
-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.
4 Amino asit içeren sıvı organik gübre -Organik madde en az : % 15
-Serbest amino asit en az %2
-Bitkisel Ürünlerde Hidroksiprolin Maksimum %0,5
-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı  (dışkı esaslılar hariç) materyallerin fiziksel ve/veya kimyasal  işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon  haldeki ürün. PH 

*

**

Toplam organik madde
-Organik karbon
-Organik azot
-Serbest aminoasitler
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise)
-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.
5 Katı Çiftlik Gübresi Döşemelerdeki altlıklı veya altlıksız  hayvan dışkılarının ihtimarı (olgunlaştırılması/ kompostlaştırılması  neminin uzaklaştırılması/ azaltılması) sonucu elde edilen ürün. -Organik madde en az % 30
-Toplam azot en az : % 1
-Maksimum nem : % 20
-C/N: 7-25
PH 

*

**

EC (dS/m)

-Organik madde,
-Toplam azot
-Maksimum nem
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise)
- C/N
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)
- Toplam (hümik + fulvik) asit ( % 1’i geçer ise)
6 Sıvı Çiftlik Gübresi Katı çiftlik gübresinin suda  çözündürülmesiyle veya doğal olarak elde edilen sıvı haldeki ürün. -Organik madde en az : % 5
-Toplam azot en az : % 1
PH
*
**
EC (dS/m)
-Organik madde
-Toplam azot
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise)
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçer ise)
- Toplam (hümik + fulvik) asit ( % 1’i geçer ise)
7 Kanatlı Katı Hayvan Gübresi 

 

Yarasa Gübresi

Kümes hayvanlarının altlıklı veya  altlıksız dışkılarının aerobik kompostlaştırılması ve neminin  uzaklaştırılması/ azaltılması sonucu elde edilen ürünler veya diğer  kanatlı hayvan dışkılarının doğal ortamlarında ihtimarı  (olgunlaşması) veya aerobik kompostlaştırılması ve neminin  uzaklaştırılması/azaltılması sonucu elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 30
-Maksimum nem : %20
- CaCO3 (kireç)(yarasa gübresi hariç);
-EC(dS/m)(yarasa gübreleri hariç)
Ph
*
**
EC (dS/m)
(EC 10 dS/m geçenler için tuza hassas bitkilerde kullanılmamalıdır  ifadesi bulunacak. )
-Organik madde
-Toplam azot
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) (%1’i geçerse)
-Maksimum nem
-EC(dS/m)
-Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir.
- Toplam (hümik + fulvik) asit ( % 1’i geçer ise)
8 Kanatlı Sıvı Hayvan Gübresi 

 

Sıvı Yarasa Gübresi

Kanatlı katı hayvan gübresinin suda  çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün. 

Öğütülmüş yarasa gübresinin suda çözündürülmesi halindeki ürün

-Organik madde en az : % 15 pH
*
**
EC (dS/m)
-Organik madde
-Toplam azot
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit ( % 1’i geçer ise)
-Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir.
-Toplam (hümik+fulvik asit ( %1’i geçer ise)

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri  kullanılmayacaktır.
** Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan  Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ  ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.


Ek - 2

ORGANOMİNERAL GÜBRELER

A-Azotlu Organomineral Gübreler

NO Ürünün Tip İsmi. Organomineral ürünün elde ediliş  şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen  bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 Azotlu Katı Organomineral Gübre Azot ihtiva eden kimyasal gübre ile bir  veya birden fazla organik gübrenin ve/veya deniz yosunu karışımı  veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 20
-Toplam azot en az : % 12
-Maksimum nem : % 20
-Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları ( % 1’i geçer ise)
-Maksimum nem 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler
( % 1’i geçer ise)

2 Azotlu Sıvı Organomineral Gübre Azot ihtiva eden kimyasal gübre ile bir  veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosununun karışımı  veya reaksiyonu sonucu süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen  ürünler. -Organik madde en az : % 10
-Toplam azot en az : % 8
-Azotun formları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları ( % 1’i geçer ise) 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler
( % 1’i geçer ise)

B-NP’li Organomineral Gübreler

NO Ürünün Tip İsmi. Organomineral ürünün elde ediliş  şekli ve anabileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen  ilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 NP’li Katı Organomineral Gübre Azotlu ve fosfatlı kimyasal gübrelerin  bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşimi  veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 20
-Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 12
-Toplam azot en az: % 3
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az : % 5
-Maksimum nem : % 20
-Azotun formları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
-Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),
- İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları(%1’i geçer ise)
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5),
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5),
-Maksimum nem 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler
( % 1’i geçer ise)

2 NP’li Sıvı Organomineral Gübre Azotlu ve fosfatlı kimyasal gübrelerin  bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu  bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 10
-Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 10
-Toplam azot en az % 3
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 4
-Azotun formları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
-Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları
(%1’i geçer ise)
-Organik madde
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler
( % 1’i geçer ise)

C-NK’lı Organomineral gübreler

NO Ürünün Tip İsmi. Organomineral ürünün elde ediliş  şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen  bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 NK’ lı Katı Organomineral Gübre Azotlu ve potasyumlu (potasyum  hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin bir veya  birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşimi veya  reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 20
-Toplam ( N+K2O) en az :% 12
-Toplam azot en az % 3
-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 5
-Maksimum nem : % 20
-Azotun formları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları(% 1’i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O)
-Maksimum nem 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler ( % 1’i geçer ise)

2 NK’ lı Sıvı Organomineral Gübre Azotlu ve potasyumlu (potasyum  hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin bir veya  birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşiminden,  süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 10
-Toplam ( N+ K2O) en az :% 10
-Toplam azot en az % 3
-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az %4
-Azotun formları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m)
(Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması  durumunda) 
-Organik madde
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları( % 1’i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler ( % 1’i geçer ise)

D-NPK’lı Organomineral Gübreler

NO Ürünün Tip İsmi. Organomineral ürünün elde ediliş  şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen  bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 NPK’ lı Katı Organomineral Gübre Azotlu, fosforlu ve potasyumlu  (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin  bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşimi  veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 20
-Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 15
-Toplam azot en az % 3
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 5
-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 5
-Maksimum nem : % 20
-Azotun formları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
-Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları( % 1’i geçer ise)
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
-Maksimum nem 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler ( % 1’i geçer ise)

2 NPK’ lı Sıvı Organomineral Gübre Azotlu, fosforlu ve potasyumlu  (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin  bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu  bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler. -Organik madde en az : % 10
-Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 12
-Toplam azot en az % 2
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 3
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 3
- Azotun formları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
- Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)
- Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları ( % 1’i geçer ise)
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) 

İsteğe bağlı:
-Alginik asit
-Giberallik asit
-Serbest aminoasitler ( % 1’i geçer ise)

3 Leonardit kaynaklı 

Organomineral Gübre

Organik madde kaynağı olarak organik  gübre ve/veya Leonardit/Potasyum Humat ile kimyasal gübrelerin  karışımından elde edilen katı Organomineral Gübre -Organik madde en az % 10
-Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 15
-İkili gübreler (NP, NK, PK) toplamı en az : % 12
-Tekli gübreler : (N) en az: % 10
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) en az : % 10
-Suda Çözünür potasyum oksit (K2O) en az % 10
-Azotun form ve miktarları belirtilecektir.
-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
- Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5),
- Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
 
-Toplam organik madde
- Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
- Toplam(Hümik+Fulvik) Asit En Az %5
-Maksimum nem
4 İkincil ve/veya İz Element Katkılı Katı  Organomineral Gübre Organik madde kaynağı olarak organik  gübre ve/veya Leonardit/Potasyum Humat 

İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin katılması  ile elde edilen gübreler

-Organik madde en az : % 20
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
**
-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin  kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Leonardit kullanılması durumunda Toplam (Hümik +Fülvik) asit
-Serbest aminoasitler (% 1’i geçer ise)
-Varsa Şelatlama maddeleri
-Maksimum nem
Kullanılan hammaddeye göre tip adı belirlenir

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri  kullanılmayacaktır.
** Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan  Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ  ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.


Ek –3

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER

NO Ürünün Tip İsmi. Ürünün elde ediliş şekli ve ana  bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen  bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 Kaplama veya Karışım NPK (tekli, ikili  veya üçlü karışım) ürünler Kaplama veya karışım materyali olarak  (Fosil Esaslı Organik materyaller) katı hümik asitler ile humuslaşma  derecesi uygun olan torf ve turba yataklarından elde edilen organik  ürünlere, organik yapıştırıcı ilave edilerek 50-90 derece  sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, inorganik  gübrelere püskürtülerek kaplanması veya karışım sonucu elde edilen  ürünler.  -Organik madde en az: % 10
-Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 30
-İkili gübreler(NP, NK, PK)toplamı en az:% 20
Tekli gübrelerde;
-Toplam azot (N) en az: % 20
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az : % 25
-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az %25
-Azotun form ve miktarları belirtilecektir.
-Fosfor pentaoksit (P2O5) çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en  az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
-Toplam organik madde
-Toplam(Hümik+Fulvik)Asit
Üründe bulunması halinde;
- Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
2 Vinas Ekstresi Şeker üretiminden arta kalan melasın,  maya ve alkol üretiminden arta kalan katı haldeki ürün -Organik madde en az : % 5
-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az:%20
-Maksimum nem : % 20
pH
*
-Organik madde
-Toplam Azot( % 1 i geçerse)
-Toplam MgO (% 1 i geçer ise)
-Suda çözünür potasyum oksit
(K2O)
-Maksimum nem
3 Katı Deniz Yosunu Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı  içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı haldeki  ürün -Organik madde en az: % 30
 
pH
*
EC (dS/m)
-Organik madde,
-Alginik,
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (%1 i geçerse)
İsteğe bağlı:
-Giberallik
-Toplam Oksinler
-Toplam Sitokininler
4 Sıvı Deniz Yosunu Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı  içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı deniz  yosununun suda çözündürülmesi sonucu elde edilen sıvı haldeki ürün. -Organik madde en az :%5 PH
*
EC (dS/m)
-Organik madde
- Suda çözünür potasyumoksit
(K2O) (%1 i geçerse)
-Alginik asit
İsteğe bağlı:
-Giberallik asit
-Toplam Oksinler
-Toplam Sitokininler
5 Sıvı Haldeki Hümik Asit 

veya

Sıvı Fulvik Asit

Katı Haldeki işlenmiş doğal  leonardit’in potasyum hidroksit ile çözündürülmesi veya süspanse  edilmesi ile elde edilen ürün. 

Katı Haldeki işlenmiş doğal Leonardit’in potasyum hidroksit ile  çözündürülmesi ve asit ile işleme tabi tutularak elde edilen  üründür.

-Toplam (hümik + fulvik) asit en az : %  12
-Maksimum Sodyum (Na) miktarı : % 3
-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen  en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
-Yapraktan uygulanabilir.
PH
*
- Organik madde
- Toplam (hümik + fulvik) asit
- Fulvik Asit (Fulvik Asit olması halinde)
- Toplam azot ( % 1’i geçerse)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
 
6 Potasyum Humat 

veya

Fulvik Asit

Yüksek oranda humik+fulvik asit içeren  ve sıvı haldeki humik asit tuzunun granilizasyonu ile elde edilen  ürün 

Katı Haldeki işlenmiş doğal Leonardit’in potasyum hidroksit ile  çözündürülmesi ve asit ile işleme tabi tutularak elde edilen  üründür.

-Toplam (hümik + fulvik) asit en az : %  65
-Maksimum nem :% 20
-Yapraktan uygulanabilir.
PH
*
- Organik madde
-Toplam (hümik+ fulvik) asit
- Fulvik Asit ( Fulvik Asit olması halinde)
- Maksimum nem
- Toplam azot ( % 1’i geçerse)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
7 Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Organik  Gübre Bitkisel atıklar ve Organik Kaynaklı  Evsel atıkların, ve/veya Hayvan dışkılarının tekli veya  karışımlarından biogaz üretimi sonucu elde edilen ürün. -Organik madde en az: % 15
-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
PH
*
**
EC (dS/m)
- Organik madde
-Toplam azot (% 1’i geçerse)
-Toplam (hümik+ fulvik) asit (%2’yi geçer ise)
-Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)
- Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse)

 * Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri  kullanılmayacaktır.
** Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan  Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ  ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.


Ek – 4

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER

A-Organik Toprak Düzenleyiciler

NO Ürünün Tip İsmi. Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana  bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile  bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer  kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu  içerik
1 Kompost Organik kaynaklı evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı  atıkların aerobik veya anaerobik parçalanması sonucu elde edilen  ürün. İçinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik deri gibi  seçilebilir maddelerin toplamı, ağırlığın % 2 sini geçemez -Organik madde en az : % 35
-Maksimum nem : % 30
-10 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.
- C/N : 10- 30
Patojenler
-Toplam Bakteri:1x103 kob/g veya kob/ml
-Enterobactericea grubu bakteriler : < 3cfu/ml
-Mycobacterium spp.: Yok (25 g veya ml)
-Toplam maya ve küf : 1<104 kob/gr-ml
-Salmonella spp : Yok (25 g veya ml)
-Staphylococcus aureus: Yok (25 g veya ml)
- Bacillus cereus: Yok (25 g veya ml)
- Bacillus anthracis: Yok (25 g veya ml)
-Clostridium spp: <2 kob/g veya kob/ml
- Clostridium perfiringens:Yok
-Listeria spp: Yok
-Staphylococcal Enterotoksin: Yok
-E.coli:Yok
- E.coli: 0157 Yok
-Plastik madde ya da diğer mevcut muhtemelen geri dönüşümü olmayan  madde parçacıklarının büyüklüğü 10 mm’yi geçmeyecektir.
Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.
Kuru maddedeki Arsenik miktarı 20 mg/kg ı geçemez.
PH
*
EC (dS/m) değeri en fazla: 10
-Toplam organik madde
- Maksimum nem
-Toplam azot ( % 1’i geçerse)
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5) (% 1’i geçerse)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)
- C/N
2 Leonardit Eski çağlardan kalma bitki ve hayvan kalıntılarının  göl ve bataklık ortamlarda tortulaşması sonucu oluşan basınç,  sıcaklık ve anaerobik koşullarda materyalin bozunması ve  humifikasyonu sonucu tabakalaşmış organik killi sedimanter kayaçtır.  -Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 40
- CaCO3 maksimum: % 8
-Maksimum nem : % 35
PH
*
- Organik madde
- Toplam (hümik + fulvik) asit
- Maksimum nem

B-Mineral Toprak Düzenleyiciler

NO Ürünün Tip İsmi. Mineral ürünün elde ediliş şekli ve  ana bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen  bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 Tarım Kireci Kireç Taşı:
Tabii olarak bulunan Kalsitin öğütülmesi ile elde edilen ürün.
-Kalsiyum karbonat (CaCO3) en az:% 90
-Tane Büyüklüğü en fazla 2 mm olmalıdır.
-Mineral analizi
* pH -Toplam CaCO3(Kireç Taşı  için)
-Toplam CaO(Sönmemiş Kireç için)
- Toplam Ca(OH)2(Sönmüş Kireç için)
-Ürünün kimyasal formülü ve Türkçe okunuşu
-Nötrleştirme gücü (CaCO3eşdeğeri)
-Tane büyüklüğü
- Nem ± 1
-“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi
Sönmemiş Kireç:
Kireç taşını ısıl işleme tabi tutarak elde edilen ürün.
-Kalsiyum Oksit (CaO) en az:%50
-Mineral analizi
Sönmüş Tarım Kireci:
Yanmış kirecin suyla muamelesi sonucunda elde edilen ürün.
-Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2: En az %60
-Mineral analizi
2 Jips Alkali topraklarda sodyum ıslahı  amacıyla kullanılan kalsiyum sülfat içeren buharlaşmayla çökelmiş  doğal ürün. -Kalsiyum Oksit en az:%25
-Kükürt trioksit en az: %35
-Mineral analizi
* -Toplam CaO
-Toplam SO3
-Tane büyüklüğü
- Nem ± 1
-“Alkali Topraklarda Sodyum Islahı İçin Kullanılır” ibaresi
3 Magnezyum Kalsiyum Karbonat
(Dolomit)
Ana bileşkesi olarak magnezyumlu  kalsiyum karbonat içeren ve toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan  doğal ürün -Kalsiyum Oksit CaO en az : % 25
-Magnezyum Oksit MgO en az :% 15
-Tane Büyüklüğü: %80< 200 mikron
-Pelet veya granül ticari formülasyonlar kullanılabilir.
-Mineral analizi
 
* Toplam CaO
-Toplam MgO
-Tane büyüklüğü
- Nem ± 1
-“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi
4 KLİNOPTİLOLİT Ana bileşkesi Sodyum, kalsiyum,  potasyum ve alüminasilikat olan bir mineraldir. Su absorblama  kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen  tutan ve içeriğinde eriyonit minerali bulundurmayan mineral. -Klinoptilolit oranı en az: %75
-Mineral analizi
pH
*
-Tane büyüklüğü
- Porozite
-Toplam Sodyum (Na)
- Toplam K
- Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında ve Çeşitli Yetiştirme  Ortamlarında Kullanılır.
- Nem ±1
-Kullanımda dikkat edilecek hususlar eklenecek.
5 Vermikulit Ana bileşkesi mikalı kil minerali olan  Demir-Magnezyum alümina silikattır. Su absorblama kapasitesi yüksek  olduğundan toprağı nemli ve havadar ve geçirgen tutar. -Porozite en az : % 40 pH
*
-Tane büyüklüğü
-Porozite
- Nem ±1
6 Diatomit ( Diatom toprağı) Tek hücreli canlıların ve  mikroorganizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi ve yataklanması  sonucu oluşan kayaç. -Porozite: en az : % 40
-Silisyum Dioksit SiO2 en az: % 40
-Mineral analizi
pH
*
-Porozite
-Toplam SiO2
- Nem ±1
-Asit bünyeli topraklarda kullanımı tercih edilir.
7 Sünger taşı (Pomza) /Perlit Volkanik küllerin göl ve deniz  ortamında çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan bir kayaçtır. -Porozite en az : % 40
-Silisyum Dioksit SiO2 en az :% 50
-Alüminyum Oksit AL2O3 en az : % 10
-Mineral analizi
* -Toplam SiO2
-Toplam Al2O3
-Tane büyüklüğü
-Porozite
- Nem ±1
-Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında Kullanılır.

C-Organik + Mineral Toprak Düzenleyiciler

NO Ürünün Tip İsmi. Organik + mineral ürünün elde ediliş  şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası ve diğer  kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen  bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken  zorunlu içerik
1 Karışım Toprak Düzenleyicisi (Doğal) Organik toprak düzenleyicisi  ürün/ürünlerle mineral toprak düzenleyicisi ürün/ürünlerle karışımı
Not: Toprak pH’sını düzenlemek amacı ile elementel kükürt  katılmasına izin verilir.
-Organik Madde En Az: % 5
-Maksimum nem : % 20
-Toplam SO3
-Suda çözünür SO3
-5 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.
-Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.
PH
*
-Toplam organik madde
-Toplam SO3
-Suda çözünür (farkı beyan edilir) SO3
-Toplam (hümik+fulvik) asit (%1 i geçerse)
- Maksimum nem
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)
2 Karışım Toprak Düzenleyicisi Şeker Sanayiinde prosesten kaynaklanan  organik+mineral karışımı ürün -Organik Madde En Az: % 10
-Kalsiyum karbonat (CaCO3) en az:% 60
-Maksimum nem : % 20
PH
*
-Toplam organik madde
-Kalsiyum karbonat (CaCO3)
- Maksimum nem
-Toplam azot ( % 1’i geçerse)
-Toplam fosforpentaoksit (P2O5)
(% 1’i geçerse)
-Suda çözünür potasyumoksit (K2O) (% 1’i geçerse)

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri  kullanılmayacaktır.


Ek - 5

MİKROBİYAL GÜBRE 

NO Ürünün Tip İsmi. Mikrobiyal gübrenin tanımı. Ürünün içeriği Ürüne ait pH ve diğer istenen bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1 Mikroorganizma içeren gübre Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile ilgili hayati  faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan besin  elementlerinin sağlanmasında rol oynayan mikroorganizmaların ticari  formülasyonlarıdır. -Bakteriler, algler ve/veya funguslardan oluşur. 

Bakteriler için:
Canlı organizma sayısı (kob/gr veya kob/ml)

Diğer mikroorganizmalar için:
Klorofil a,
Kuru hücre ağırlığı (gr/Kg veya gr/L)
Misel ağırlığı (gr/Kg veya gr/L)
veya
Spor sayısı (adet/gr veya adet/ml)

Mikroorganizma için gerekli pH ve sıcaklık değerleri
-Organizma tür isimleri
-Etkenlik deneme raporu
-Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil  uygulanabilirlik raporu
-Kullanılan organizmanın canlılığını muhafaza edebildiği depolama  şartları (sıcaklık, nem, v.b.)

- Kullanılan mikroorganizma/mikroorganizmaların isimleri
- Canlı mikroorganizma miktarı
- Kullanılan mikroorganizmanın canlılığını muhafaza edebildiği uygun  depolama şartları (sıcaklık, nem, ışık)
ve süresi
- Kullanım zamanı, dozu ve şekli
-Ürünün çalıştığı toprak pH sı, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri  kullanılmayacaktır.


Ek – 6

ENZİM KATKILI ÜRÜNLER 

NO Organik Ürünün Tip İsmi. Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait  bilgiler. Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması  gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1 Enzimli Ürünler Enzimler;
Biyolojik reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşüren, daima bir  çeşit reaksiyonu gerçekleştiren, aynı tür reaksiyonu bozulmadan  tekrar tekrar yapan, reaksiyonun çabuk dengeye ulaşmasını sağlayan,  cansız ortamda da görev yapan, biyokatalizörlerdir.
Toplam organik madde en az :% 10 

İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen  en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

Kurşun en fazla: 10 ppm 

Arsenik en fazla: 3 ppm

Enzim aktivite analizi

pH
*

- Toplam organik madde miktarı
-Enzimlerin isimleri ve aktiviteleri.
-Varsa enzim aktivitesi için gerekli kofaktör olarak rol oynayan  veya ürüne -Zenginleştirmek amacı ile katılan ikincil bitki besin  elementleri ile mikro elementlerin isim ve miktarları

*Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri  kullanılmayacaktır.


Ek – 7

T.C
…………… VALİLİĞİ
İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü
 
ÜRETİM İLE İLGİLİ KAPASİTE  RAPORUDUR

…………Tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan  “Organik,Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile  Mikrobiyal,Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin  Üretimi,İthalatı,İhracatı ve İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik”  ekinde yer alan ürünleri üretmek isteyen üreticilere Sanayi ve Ticaret odası  tarafından düzenlenmemesi halinde il müdürlüğümüz tarafından  düzenlenmektedir. İlgili yönetmelik doğrultusunda ürün üretmek isteyen  ...............................................’nin il müdürlüğümüze  ...../...../20.. tarihli müracaatı üzerine; ...../...../20.. tarihinde  aşağıdaki adresteki üretim tesisine gidilerek durum yerinde tespit  edilmiştir.

Firma Ünvanı:

Ticaret Sicil No:

Üretici kuruluşun fabrika adresi:

İş Yeri Adresi:

Üretim Konusu:

Üretim Şekli :

Yıllık Üretim Kapasitesi:

İş Yeri Fiziki Şartları:

Tesisin Uzunluğu: Genişliği: Yüksekliği:
     
Hammadde depolanacak alan:   Mamul madde depolanacak alan:  

Personel isdihdam durumu:

Makine-Tesisat durumu :
(Isıtıcı, Değirmen, Karıştırıcı, Tank, Tartı, Kazan Vb)
Üretim tesisi tarafımızdan tespit edilerek imza altına alınmıştır.  ..../..../20..

 

K O N T R O L E D E N L E R   TASDİK EDEN
…………………… …………………….. ……………………
Belge No:…. Belge No:…… Şube Müd.


 


Ek – 8

ÜRETİM YERİ UYGUNLUK RAPORU
 

…………Tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan  “Organik,Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile  Mikrobiyal,Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin  Üretimi,İthalatı,İhracatı ve İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik”in  7. Madde (g) bendi gereği yönetmelik ekinde yer alan ürünleri üretmek  isteyen ...............................................’nin il müdürlüğümüze  ...../...../20.. tarihli müracaatı üzerine; ..../...../20.. tarihinde  aşağıdaki adresteki üretim tesisine gidilerek aşağıda belirtilen durum  yerinde tespit edilmiştir.
 

Üretici kuruluşun ünvanı:

Üretici kuruluşun fabrika adresi:

İş Yeri Adresi: 

Üretim için kapalı müstakil bir alan mevcut mudur? : ( ) 

Hammadde ve mamul maddenin depolanabileceği uygun bir alan var mıdır?: (  ) 

Üretim tesisinin kapasitesine göre; ( ) 

a)Karıştırıcı var mıdır?: ( ) 

b)Tank var mıdır? : ( )

c)Hassas tartı aleti var mıdır ? : ( )

ç) Değirmen var mıdır ? : ( )

d) Elek var mıdır ? : ( )

e)Paketleme Ünitesi var mıdır ? : ( )

f) vb. makine, teçhizat durumu.

g)Çevre kirliliği yaratmaması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? : ( )
 

 EVET: (E )  HAYIR (H)

Diğer bilgiler :İlgili firma alet/ekipman ve tesis yönüyle üretim  için gerekli yeterliliğe sahiptir.   ..../...../20…

KONTROL EDENLER TASDİK EDEN
Denetçi Denetçi ……….Şub.Müd.

 


Ek – 9

ORGANİK GÜBRE ÜRETİM İZNİ MÜRACAAT FORMU

Üretilecek Ürünün
Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin
Adı ve Miktarları
 
Kapasite Raporunda Yer Alan Faaliyet Konusu Raporun  Geçerlilik Süresi  
7. Maddenin (ç) bendinde belirtilen belgelerden bir  tanesi  
Üretici Firmanın  
Ticari Unvanı ve Yazışma Adresi  
Üretim Yeri Adresi  
Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve  GSM Numarası  

 

  Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi


 


Ek – 10

ORGANİK GÜBRE İTHALAT İZNİ MÜRACAAT FORMU

İthal Edilecek Ürünün
Proforma Faturada Geçen Adı  
Yurt İçi Piyasada Kullanılacak Ticari Adı  
İthal Edilmesi İstenen Miktar  
Hangi Gümrük Kapısından Yurt İçine Giriş Yapacağı  
Proforma Faturada Belirtilen Toplam Değeri  
İthal Edilecek Menşei Ülke  
Teslimat Şekli(CIF, FOB, vb)  
Varsa, lisans ve tescil numarası  
İthalatçı Firmanın
Ticari Unvanı  
Yazışma Adresi  
Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve  Gsm Numarası  


 

  Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi

 


Ek – 11

ORGANİK GÜBRE İHRACAT ÖN İZNİ MÜRACAAT FORMU

İhraç Edilecek Ürünün
Tür ve Tipi  
İhraç Edilmesi İstenen Miktar  
Hangi Gümrük Kapısından Çıkış Yapacağı  
Hangi Ülkeye İhraç Edileceği  
Ürünün Ticari Adı  
Teslimat Şekli  
İhracatçı Firmanın
Ticari Unvanı  
Yazışma Adresi  
Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve  Gsm Numarası  


 

  Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi

 


Ek – 12

LİSANS BELGESİ MÜRACAAT FORMU

Adına Lisans Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran  Kurum veya Kuruluşun:  
Ticari Unvanı  
Faaliyet Konusu
Üretici veya Üretici(İthalatçı)
 
Adresi   
Telefon Numarası  
Faks Numarası  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Vergi Numarası  
Sermayesi  
Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan alınmış kayıt  belgesinin aslı Ek olarak verilecek.
Üretici ise, üretim tesislerinin  adresleri
Fason Üretimlerde Fason Üreticinin Adı ve Üretim  Tesisi Adresi  

 

  Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi

 


Ek - 13

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK  BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Lisans Belgesi

……………….. tarihli ve …… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  giren “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer  Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya arzına Dair Yönetmelik”  gereği, aşağıda unvanı ve hakkında gerekli bilgiler verilen firmanın …………  tarihli müracaatı değerlendirilerek Üretici lisansı verilmesi uygun  bulunmuştur.

Firmanın
Ticari Adı*  
Verilen Lisans Türü
(Üretici, ithalatçı)
 
Verilen Lisans No  
Adresi*  
Telefon numarası  
Faks numarası  
Vergi dairesi  
Vergi numarası  
Sermayesi  
Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan alınmış kayıt  belgesinin numarası ve tarihi  
Üretici ise üretim tesislerinin  
Adresi*, fason üretici ise üreticinin adı ve adresi  
Veriliş nedeni  
* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa  bildirilecektir. Tarih: ../../20..
Not: İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl  için geçerlidir.  

Ek – 14

............................  TESCİL BELGESİ MÜRACAAT FORMU

 

Tescil Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya  Kuruluşun:  
Adı  
Bakanlık Lisans Türü  
Bakanlık Lisans No
Ürünün  
Türü  
Tip ismi  
Cinsi  
Marka veya Ticari Adı (varsa)  
Etikette Beyan Edilen Özellikleri:
1-  
2-  
Vitamin, enzim,vs. miktarı(varsa)  
Kullanma dozu, sayısı, zamanı (varsa)  
Üretildiği ülke  
Üreticinin adı  
Üretim yerinin adresi  
Ambalaj Tipi  
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler  

 

  Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi

 


EK – 15

ETİKET ÖRNEĞİ 

T
E
M
E
L
  

A
L
A
N

1-Gübre türü
(Organik gübre, Organomineral gübre vb.)
2-Tip ismi. (Deniz Yosunu, vb.)
3-Ticari markası.
4-Garanti edilen içerik.
5-pH, isteniyorsa EC
6- Ürünün garanti edilen net ağırlığı veya hacmi
7- Firma unvanı, adresi ve telefonu 
8- Risk ve güvenlik tedbirleri ve/veya işaretleri
9- Bakanlık Lisans ve Tescil No su
B
İ
L
G
İ
  

A
L
A
N
I

Bir önceki alandan açıkça ayrılmış olan bu alanda,  etiket tüketici için gerekli bilgiyi içermelidir :
10- Ürünün kullanım zamanı ve dozları
11- Uygun depolama şartları
12- Kullanımında güvenlik kuralları
13- Diğer teknik bilgiler
14- Parti ve Seri No ya da ikisinden biri,
15- Son kullanma tarihi (Üretim tarihi verilmişse son kullanma  zamanı ayrıca belirtilmelidir. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl  gibi)


  


Ek – 16

T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK  BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
 
……….. TESCİL BELGESİ

 

…………….. tarihli ve ……. sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımda Kullanılan Organik,  Organomineral Gübreler Ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal,  Enzim İçerikli Ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi,  İthalatı, İhracatı Ve Piyasaya arzına Dair Yönetmelik” gereği,,  aşağıda adı geçen firmanın ……….. tarihli müracaatı değerlendirilmiş  ve yine aşağıda özellikleri verilen gübre tescil edilerek satışa  sunulabilir bulunmuştur.
Firmanın
Adı  
Bakanlık Lisans Türü  
Bakanlık Lisans No  
   
Türü  
Tip İsmi  
Cinsi  
Verilen Bakanlık Tescil No  
Marka veya Ticari Adı (varsa)  
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı  
Gübre Tip İsmi  
Üretildiği Ülke (Türkiye veya ithalat)  
Beyan edilen özellikler  
   
   
   
   
   
   
pH  
Ambalaj Tipi  
Veriliş Nedeni  
Diğer İşaretler  
   
İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl  geçerlidir. Tarih: ../../…..

 


EK - 17

TOLERANSLAR

a)Bu toleranslar bir bitki besin maddesinin ölçülen değerinin onun beyan  edilen değerinden müsaade edilen sapmasıdır.

b)Üretim, numune alma ve analizlerdeki sapmaları telafi etmek için  verilmişlerdir.

c)Bu Yönetmelik ve eklerinde belirlenen en az ve en çok şeklinde ifade  edilen içeriklere toleranslar uygulanamaz.

ç) “En çok” verilmemişse beyan edilen içeriğin üzerindeki fazla bitki  besin maddesine sınırlama yoktur.

d)Çeşitli tiplerdeki gübrelerin beyan edilen bitki besin maddesi  içerikleriyle ilgili olarak müsaade edilen toleranslar aşağıdadır.

Ağırlıkça;

Organik madde ve (hümik+fülvik) asitlerde:beyan edilen değerin % 10

Organik azot , fosfor pentaoksit (P2O5),potasyum oksit(K2O): beyan  edilen değerin % 10

Organik asit ve serbest aminoasitler: beyan edilen değerin % 10

Kainit 1,5

Zenginleştirilmiş kainit tuzu 1,0

Magnezyum oksit 0,9

Sodyum dioksit 0,9

Kükürt trioksit 0,9

Kalsiyum oksit 0,9

Klor 0,2

Yukarıda belirtilen parametreler dışında kalan, doğal yapısından  kaynaklanan parametrelere %10 tolerans uygulanır.

ORGANOMİNERAL GÜBRELER;

Organik madde ve (hümik+fülvik) asitlerde: beyan edilen değerin % 10

Bitki besin elementleri

a)N 1,1

b)Fosforpentaoksit(P2O5) 1,1

c)Potasyum oksit(K2O) 1,1

ç) İkili gübreler 1,5

d)Üçlü gübreler 1,9

İZ ELEMENTLER;

a) İçeriği %2’den fazla olanlar için 0,4

b) İçeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin 1/5 i

Beyan Edilen Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum ve Kükürt İçeriklerinde Müsaade  Edilen Toleranslar;

CaO, MgO, Na2O ve SO3 için mutlak değer olarak % 0,9’u ( Ca için 0,64, Mg  için 0,55, Na için 0,67 ve S için 0,36’yı) geçmemek şartıyla bu elementlerin  beyan edilen içeriklerinin dörtte biri olmalıdır.
 
 


EK - 18

ANALİZ METOTLARI

- pH Tayini 1/10 Potansiyometrik
- Nem Tayini AOAC 1995, Kacar- Kütük 2009
( 70o C’de Sabit Ağırlığa Gelene Kadar)
- EC Tayini 1/10 Sulu Çözeltide
- Toplam Azot Tayini 1965 Bremner
Alternatif metod: Dumas veya Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK-  2.3
- Nitrat Azotu Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK-3 (2.2.3)
- Amonyum Azotu Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (2.1)
- Üre Azotu Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (2.6.2)/(2.6.1) (2.3.3)
-Organik Gübrede Fosfor Tayini
-Organomineral Gübrede Fosfor Tayini
Kacar -Kütük 2009
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (3.1.1)
- Suda Çözünür Fosfor Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3,
- Suda Çözünür Potasyumoksit Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Suda Çözünür Bakır Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Suda Çözünür Demir Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Suda Çözünür Mangan Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Suda Çözünür Çinko Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Suda Çözünür Bor Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Suda Çözünür Molibden Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Toplam CaO Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Suda Çözünür CaO Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3,ICP
- Toplam MgO Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3,ICP
- Suda Çözünür MgO Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
-Suda Çözünür Na Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP
- Elementel Kükürt (S) Tayini: (Toplam SO3 - Suda Çözünür SO3  farkı beyan edilir) Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
Mikrodalga ya da Kuru Yakma, ICP ve Elementel Analiz Cihazı,
- Suda Çözünür SO3 Tayini Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (8.4)
- Organik Gübrede Organik Madde Tayini 

 

 

- Kimyevi gübre katkılı organik materyallerde Organik Madde  Tayini

-Katılarda: 700 C’de sabit ağırlığa gelene kadar – 5500 C Kuru  Yakma 

-Sıvılarda: 700 C’de sabit ağırlığa gelene kadar bekletilir daha  sonra 550 derecede yakılır akabinde orijinal ağırlığa bölünür.

 

Organik Madde: Organik Karbon x 2.24
Katılarda Fırın Kuru
Sıvılarda Orijinal Neminde

- Organik Azot Tayini Mitschell, 1972 veya Kjeldahl
Katı Ürünlerde
- Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini 

Sıvı Ürünlerde
- Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

Süspansiye Ürünlerde
- Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini


-Fulvik Asit
Sıvı ürünlerde

TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003 (Karbon muhtevası oranı EK-A)
 

Kalifornia Metodu

 

TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003 metodu ile ekstrakte edilerek HCl  metodu ile analiz edilir.

 

HCl metodu ile gravimetrik olarak

-Mineral Analizi XRF, XRD, DTA, SEM Dörtlü Analiz İle Mineroloji-Petrografik  Analiz, Kimyasal Analiz, Ön ve Tam Teknolojik Analiz
- Serbest Aminoasit Tayini
- Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini
Kromatografik yöntemlerle yapılabilir.
Kromatografik
-Alginic Asit Tayini
-giberallik asit
-oksin
-sitokinin
TS 8871 Şubat 1991 Madde 3KlorometrikMetod veya Kromatografik  yöntemle
Organik Karbon Walkey Black Metodu, alternatif metod:TOC Cihazı
- Ağır Metal Analizi[sıvılarda orijinal neminde] TS EN 13650 veya EPA 3052 veya Mikrodalga
-Civa ve Arsenik Analizi EPA 3052 veya Mikrodalga
- Toplam Bakteri Sayımı Countplate agar veya TS 4109 Analiz Yöntemi
- Clostridium perfringens Sayımı TS EN ISO 7937
- Toplam Maya ve Küf Sayımı ISO 21527
Klor Analizi Kacar- Kütük 2009 veya İyon Kromatografik
- Salmonella spp. TS EN ISO 6579
-Staphylococcus aureus TS 6582-1 EN ISO 6888-1
-Bacillus cereus  TS EN ISO 7932
-Bacillus anthracis Konvansiyonel izolasyon ve identifikasyon
-Clostridium spp. TS EN ISO 7937
-Enterobactericea grubu bakteriler ISO 21528-2
-Escherichia coli TS ISO 16649-2
-Escherichia coli 0157 TS EN ISO 16654
-Listeria spp TS EN ISO 11290-1
-Staphylococcal Enterotoksin Vidas SET2
-Klinoptilolit XRD
-Porozite Gözeniklilik Porozite Analizi
-Silisyum Dioksit SiO2 XRF
-Alüminyum Oksit AL2O3 XRF

Not 1:Katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı  ürünlerde orijinal örnek üzerinden yapılacaktır.
Not 2: Bu Yönetmelikte belirtilen standartların yerine yeni bir standart  ikame edilmiş ise bu yayınların Bakanlığa ibraz edilmesi ve kabul görmesi  gerekmektedir.


 


EK – 19

NO Ürünün Tip İsmi Ürünün elde ediliş şekli ve ana  bileşenlerine ait bilgiler Ürünün hammadde muhtevası, miktarı  ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve  diğer kriterler Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer  istenen bilgiler Etiket üzerinde beyan edilmesi  gereken zorunlu içerik
1 Nitrik asit Ana madde olarak nitrik asit içeren,  kimyasal olarak elde edilmiş ürün % 10 Nitrat azotu Risk ve güvenlik tedbirleri ve  işaretleri dahil edilecektir. -Nitrat azotu
2 Fosforik asit Ana madde olarak fosforik asit içeren,  kimyasal olarak elde edilmiş ürün % 40 Fosfor pentaoksit Risk ve güvenlik tedbirleri ve  işaretleri dahil edilecektir. -Toplam Fosfor pentaoksit
3 Potasyum çözeltisi Ana madde olarak potasyum içeren  çözelti halde ürün % 10 Suda çözünür K2O
Klor en fazla : % 3
  -Suda çözünür (K2O)
İsteğe bağlı :
-Klor içeriği
4 Potasyum tiyosülfat Ana madde olarak potasyum ve kükürt  içeren çözelti veya katı halde bulunan ürün % 25 Suda çözünür K2O
% 42 Suda çözünür SO3
  -Suda çözünür ( K2O)
-Suda çözünür SO3
5 Kükürtle Kaplanan Gübreler Ana madde olarak tekli ve kompoze  gübrelerin üzerine eritilmiş elementel kükürtün püskürtülerek  kaplanması sonucu elde edilen ürün Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : %  35
İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az : % 20
Tekli gübreler : (N) en az : % 25
( P) en az : % 25
( K) en az :% 25
  - Toplam azot
-Nitrat azotu
-Amonyak azotu
-Üre azotu
- Toplam(P2O5 )
- Suda çözünür(P2O5 )
- Suda ve sitratta çözünür (P2O5)
- Suda çözünür (K2O)
-Toplam kükürt (S)
6 Azot İnhibitörlü Gübreler Kimyasal olarak elde edilen ve  içeriğindeki amonyum inhibitörü sayesinde amonyak azotunun nitrat  azotuna dönüşmesini belirli bir süre engelleyen azotlu ve kompoze  mineral gübreler. Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az: %  35
İkili Gübreler (NP, NK, PK) toplam en az : % 20
Tekli gübreler : (N) en az : % 20
  -Toplam Azot (N)
-Amonyak azotu (N)
-Nitrat azotu (N)
- Üre azotu (N)
-Amonyum İnhibitörü
-Toplam (P2O5)
- Suda çözünür (P2O5)
- Suda ve sitratta çözünür (P2O5)
- Suda çözünür (K2O)
7 Amonyum Tiyosülfat Ana madde olarak Amonyum ve Kükürt  içeren sıvı ve katı halindeki ürün Toplam Azot(N):18
Amonyum Azotu(N):18
Toplam Kükürt(S):40
Sıvı halde
Toplam Azot(N):10
Amonyum Azotu(N):10
Toplam Kükürt(S):24
  -Toplam Azot(N)
-Amonyum Azotu(N)
-Toplam Kükürt (S)