Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan: Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeligi (29.03.2014 t. 28956 s. R.G.)

small_tarim-logo(18).bmp


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (29.03.2014  t. 28956 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı  ve piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili  teknik düzenlemelerine uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve  denetimi, bunun sonucunda alınacak önlemler ve piyasa gözetimi ve denetimi  konularına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair  Yönetmelik ile 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer  Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik  kapsamında yer alan ürünlerin piyasa denetimi, denetimine ilişkin işlemler  ile bu ürünlerin üretimi, ithali, ihracatı, alım ve satımıyla uğraşan gerçek  ve tüzel kişilerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi, 26/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı  Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun  10 uncu maddesi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu  ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Bitki besin maddesi: Bitkilerin beslenmesi için gerekli  olan azot, fosfor, potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt  ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve  kobalt gibi üçüncül veya iz olan elementleri,

c) Dağıtıcı: Ürünlerin tedarik zincirinde yer alan ve  faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek  veya tüzel kişiyi,

ç) Denetçi: Bakanlık merkez teşkilatı ilgili birimi ve il  müdürlüklerinde, denetim yapma konusunda eğitim görmüş, Bakanlıkça  “Gübre Denetçi Kimlik Kartı” verilmiş personeli,

d) Etiket: Ambalajı üzerinde veya içerisinde yapışık veya  basılı olarak bulunan veya ürünün ambalajı ile birlikte sembol, işaret,  resim veya yazılmış, basılmış desenlenmiş, işaretlenmiş kabartılmış,  tanımlanmış nesneyi,

e) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü (BÜGEM),

f) Gübre: Asıl amacı bitkiyi beslemek olan materyali,

g) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım  şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan  ve insan, hayvan, bitki sağlığı ve çevre ile toprağa etkisi bakımından  yüksek düzeyde koruma sağlayan ürünü,

ğ) İl müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünü,

h) İlçe müdürlüğü: İlçe gıda, tarım ve hayvancılık  müdürlüğünü,

ı) Kullanıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri bedelli veya  bedelsiz alarak kullanan kişi ve kuruluşu,

i) Lisans belgesi: Ürünleri üreten veya ithal eden gerçek ve  tüzel kişilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

j) Özellik: Teknik düzenlemesi bulunan ürünlerin teknik  düzenlemede, teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin Türk  standartlarında veya uluslararası kabul gören kriterlerinde, ambalaj  veya etiket üzerindeki işaretlemelerinde veya Bakanlıkça onaylanmış  tescil belgelerinde belirtilen kimyasal ve fiziksel nitelikleri,

k) Parti/Seri/Şarj: Aynı seri veya kod numaralı, aynı üretim  tarihini taşıyan, aynı boy ambalajlı, bir defada muayeneye sunulan ve  aynı sınıf, aynı tür, aynı çeşit, aynı cins olan ürünü,

l) Piyasaya arz: Ürünlerin tedarik veya kullanım amacıyla  bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

m) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin piyasaya arzı veya  dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken; ilgili teknik  düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup  olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

n) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş  bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun  seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden  kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri,  bunlarla ilgili terim ve tarifleri, sembol, ambalajlama, işaretleme,  etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya  birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

o) Şikayet denetimi: Yurt içinde satılan ürünlerin;  özellikleri ve işaretlemeleri hakkında yapılan şikayet/ihbar üzerine,  sadece şikayete/ihbara konu olan ürünlerin, üretim, dağıtım veya  satışının yapıldığı yer ve depolarında yapılan denetimi,

ö) Tağşiş: Ürünlere, başka maddeler eklemek, karıştırmak,  katmak veya aynı değeri taşımayan başka bir ürünün, o ürün yerine aynı  ürünmüş gibi sunulmasını,

p) Taklit ürün: Üretici firmanın bilgisi dışında üretici  firmanın adı, ambalajı ve sembolleri kullanılmak suretiyle, Bakanlıktan  herhangi bir izin veya belge almadan piyasaya arz edilen ürünü,

r) Teknik düzenleme: Ürünlerin ilgili idari hükümler de dahil  olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili  terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk  değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirleyen  ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

s) Tescil belgesi: Ürünleri üreten veya ithal eden gerçek ve  tüzel kişilere piyasaya sunacakları her bir ürün için Bakanlıkça verilen  belgeyi,

ş) Tolerans : Ürünlerin garanti edilen değerleri ile tespit  edilen değerleri arasında teknik düzenlemelerinde belirtilen kabul  edilebilir farkları,

t) Tüketici: Tarımsal faaliyet kapsamındaki ürünleri bedelli  veya bedelsiz alıp kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

u) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye  uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine  ilişkin her türlü faaliyeti,

ü) Uygun ürün: İlgili teknik düzenlemelerinde ve Bakanlıkça  onaylanmış tescil ve etiket belgelerinde garanti edilen içerik ve  özellikler bakımından tolerans sınırları içerisinde kalan ürünü,

v) Üretici: Ürünleri üreten, ithal eden, imal, ıslah eden veya  ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak  suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi,  üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından  yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı ve ürünün tedarik zincirinde  yer alan, faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini  etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Ürün: Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik  ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin  Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan  ürünleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim ve Satış Yerleri ile İlgili Hususlar
Üretim ve satış yerlerinde aranan şartlar

MADDE 5 – (1) Üreticilerin üretim yerlerinde aranan şartlar  aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretim tesislerinin bina ve ekipman bakımından uygun ve yeterli  olup olmadığı ürünün özelliğine göre belirlenir ve Ek-5 düzenlenir.

b) Çevre kirliliği yaratılmaması için gerekli önlem alınır.

c) Gübre üreticileri teknik sorumlu olarak ziraat mühendisi ve/veya  kimya mühendisi ve/veya kimyager çalıştırmak ve çalıştırdıklarını  belgelemekle yükümlüdür. Üreticinin bu vasıflardan birini taşıması  halinde bu şart aranmaz.

ç) Gübre üreticileri, lisans belgesi, tescil belgesi ve onaylı etiket  örneğini denetçilere ibraz etmekle yükümlüdür.

(2) Satış yerlerinde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Satış yerleri nem almayan kuru, yağmur ve güneşin etkilerinden  korunmuş, temiz, gerektiğinde ısıtma, soğutma ve havalandırma imkânına  sahip alanlardır.

b) Pencereler, yığma yüksekliğinin üzerinde olur ve muntazam  havalandırma sağlanır.

c) Yığın yüksekliği altta kalan ambalajlardaki gübrelerin fiziksel  özelliklerini bozmayacak şekilde olur ve yangın söndürme tertibatı  bulundurulur.

ç) Gübreler, gıda maddeleri ile birlikte satılamaz. Yem ve tohum ile  beraber satılması halinde ise birbirlerini etkilemeyecek şekilde  ayrılır.

(3) Bünyesinde % 28’den fazla nitrat ihtiva eden gübrelerin piyasaya arz  edildiği ve depolandığı yerlerde aranan ilave şartlar aşağıda  belirtilmiştir.

a) Torbalı gübre yığın yüksekliği kiriş, saçak veya aydınlatma  teçhizatından en az bir metre aşağıda olur. Ayrıca acil durumlarda  yardım sağlanmasına yönelik olarak yığınların arasında en az bir metre  geçiş mesafesi bulundurulur.

b) Bu tür gübreler gübre dışında herhangi bir madde ile beraber  depolanmaz.

c) Gübrelerin kanalizasyon ve su kanallarına karışmaması için gerekli  tedbir alınır.

ç) Sigara içilmeyeceğine dair levha kolayca görülebilecek yerlere  asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üretici ve Dağıtıcıların Sorumlulukları
Üreticilerin denetim ile ilgili sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Üreticinin denetim ile ilgili sorumlulukları aşağıda  belirtilmiştir.

a) Üreticiler, faaliyetlerini belgelemek amacıyla lisans belgesi ve  piyasaya arz edecekleri her ürün için tescil belgesi alır.

b) Üreticiler, gübre denetçisine denetim ve kontrol sırasında  yardımcı olur, lisans belgesi, tescil belgesi ve onaylı etiket örneğini  ibraz eder.

c) Üreticiler denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için  denetimle görevli personele görevi süresince uygun bir çalışma yeri  sağlar; talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sunar ve üretim yerleri ile  depolarının adreslerini bildirir.

ç) Üreticiler, ürettikleri ve sevk ettikleri ürün miktarlarını Genel  Müdürlüğe, ithal ettikleri ürünleri şirket merkezlerinin bulunduğu  ildeki il müdürlüklerine, dağıtıcı tanıtım bilgilerini dağıtıcının  yerleşik olduğu ildeki il müdürlüklerine bildirir.

d) Üreticiler piyasaya arzın geçici olarak durdurulması halinde tüm  satış ve dağıtım noktalarını bilgilendirerek, piyasada mevcut bulunan  ürünlerin adet/miktar, parti/seri numaralarını ve dağıtılan yerlere dair  bilgileri il müdürlüklerine bildirir ve bu bildirimlerden Genel  Müdürlüğü haberdar eder.

e) Üreticiler denetim sonucunda, Bakanlık tarafından verilen her  türlü yaptırım kararının gereklerinin yerine getirildiğinin  belgelenmesinden ve bu faaliyetten doğan her türlü masrafın  karşılanmasından sorumludur, üreticinin tespit edilemediği durumlarda,  üreticinin ya da malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen  dağıtıcı, 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereği  üretici olarak kabul edilir. Üreticinin yurt dışında yerleşik olması  halinde yetkili temsilci ve/veya ithalatçı muhatap alınır ve bunlar da  üretici ile aynı sorumluluğu taşır.

f) Üreticiler satışı durdurulan ürünlerini piyasadan geri çeker.

Dağıtıcıların denetim ile ilgili sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Dağıtıcıların denetim ile ilgili sorumlulukları  aşağıda belirtilmiştir.

a) Dağıtıcılar, işyeri ve depo bilgileri ile hangi firmaların  ürünlerini piyasaya sunacaklarını il ve ilçe müdürlüklerine bildirir.

b) Dağıtıcılar, Bakanlıkça tescil belgesi düzenlenmemiş, etiketsiz ve  kullanma süresi geçmiş ürünler ile taklit ve tağşiş ürünleri  bulunduramaz ve satamaz.

c) Dağıtıcılar, Ek-13’te yer alan işyeri denetim tutanağından  oluşturulacak ve sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş  kontrol defteri tutar.

ç) Dağıtıcılar, Gübre denetçilerine; işyeri ve depolarını gezdirmek,  gübrelerini göstermek, gerektiği zaman lisans, tescil belgelerini ve  onaylı etiket örneğini ibraz etmek, kontrol defterlerini göstermek ve  istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve  numune alma işlemleri sırasında yardım ve rehberlik etmekle yükümlüdür.

d) Dağıtıcılar, Bakanlıkça yediemine alınan gübrelerini ikinci bir  emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza eder.

e) Dağıtıcılar, İl müdürlüğünün tamim ve emirlerini, iş yerlerinde  saklar ve gereğini yerine getirir.

f) Dağıtıcılar, gübre kapsamında olmayan, etiketinde gübreyi  çağrıştıracak ifadeler yer alan ürün, afiş, broşür ve benzeri tanıtım  materyallerini bulunduramaz.

Üretici ve dağıtıcıların ürünlerle ilgili  sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Üretici ve dağıtıcıların ürünlerle ilgili  sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretici, teknik düzenlemelerde belirtilen özellikleri taşıyan  ürünleri piyasaya arz eder.

b) Üretici/dağıtıcı, piyasada kullanılamayacak derecede bozulan  ürünleri piyasadan geri çeker.

c) Üretici, ambalaj üzerinde beyan ettiği ağırlık/hacimle (kilogram,  litre) uyumlu ürünleri piyasaya arz eder.

ç) Üretici, güvenli olmayan ürünler ile ağır metal ve/veya sağlık  parametreleri bakımından teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünleri  piyasaya arz edemez.

d) Üretici/dağıtıcı; taklit ve/veya tağşiş ürünleri piyasaya arz  edemez.

e) Üretici, gübrenin öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı  olmadan fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında, kullanıcılara  gerekli bilgiyi sağlar, özelliklerini belirtecek şekilde işaretler,  gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak muayene ve  deneylerini yaptırır, şikayetleri soruşturur, yapılan denetim  sonuçlarından dağıtıcıları haberdar eder ve riskleri önlemek amacı ile  ürünlerin piyasadan geri çekilmesi, toplatılması, bertaraf edilmesi ve  riskten etkilenecek kişi ve kuruluşları bilgilendirmek de dâhil olmak  üzere gerekli önlemleri alır.

f) Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu  belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği,  ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemelerde  belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde Bakanlıkça  belirlenecek süre boyunca, muhafaza eder ve istenilmesi halinde  denetçilere ibraz eder.

g) Dağıtıcı, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez  ve faaliyetleri çerçevesinde ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden  korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans ve Tescil Belgesi

Lisans belgesi

MADDE 9 – (1) Gübre üreten, ithal eden gerçek ve tüzel kişiler,  lisans belgesini almak ve kendileri tarafından onaylanmış birer fotokopisini  dağıtıcılarına göndermekle yükümlüdürler.

(2) Lisans belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki  belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder.

a) Ek-6’da yer alan gübre lisans müracaat formu,

b) Kimyevi gübre üreticileri için üretim tesislerinin bulunduğu il  müdürlüğünden alınan Ek-5’te yer alan uygunluk raporu,

c) Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan müracaat tarihi itibari ile son  altı ay içerisinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya noter onaylı bir  örneği,

ç) Vergi dairesi adı ve numarası beyanı,

d) Fason üretimlerde, il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesi,

e) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.

(3) Organik ürünlerin lisans belgesi işlemleri, ilgili yönetmelik  hükümlerine göre düzenlenir.

Tescil belgesi

MADDE 10 – (1) Gübre imalatı ve ithalatını yapan gerçek ve tüzel  kişiler; ürettikleri, ürettirdikleri veya ithal ederek piyasaya arz  edecekleri her bir ürün için tescil belgesi almak ve kendileri tarafından  onaylanmış birer fotokopisini dağıtıcılarına göndermekle yükümlüdürler.

(2) Tescil belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki  belgeleri ibraz etmek zorundadır.

a) Ek-7’de yer alan, firma tarafından onaylı gübre tescil müracaat  formunu.

b) Gübre ithal ise ithal edildiği ülkeden temin edilen analiz  raporunun/sertifikasının aslı, yerli üretim ise yapılacak analiz  konusunda akredite olmuş veya bu Yönetmelik gereğince Bakanlık  tarafından hazırlanan ilgili mevzuatta yer alan muayene ve deney  kuruluşları veya referans kuruluşlarından birinden müracaat tarihi  itibari ile son altı ay içerisinde düzenlenmiş analiz raporunu.

c) Teknik düzenlemeye uygun olarak düzenlenmiş ve piyasaya arz  edeceği şekliyle ambalaj ve/veya etiket örneğini.

ç) İthal edilen ürünlere ait Gümrük Beyannamesinin ve beyannameyi  destekleyen faturanın bir örneğini.

(3) Organik ürünlerin tescil belgesi işlemleri, ilgili mevzuat  hükümlerine göre düzenlenir.

Lisans ve tescil belgelerinin yenilenmesi ve iptali

MADDE 11 – (1) Lisans ve tescil belgeleri, geçerlilik süresi  bitimi itibariyle yenilenir. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya  faaliyet alanını değiştirenler Organik/Kimyevi Gübre Lisans ve Tescil  belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade etmekle yükümlüdürler.

(2) Lisans ve tescil belgelerinin süresinin bitiminde, yenilenmesi için  bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen belgelerle  birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edilir.

(3) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz  ve satılamaz. İsim, adres, faaliyet alanını değiştiren veya faaliyeti son  bulanlar otuz gün içinde değişikliğin işlendiği evraklarla birlikte lisans  ve tescil belgesinin yeniden düzenlenmesi veya iptal edilmesi hususunu Genel  Müdürlüğe bildirir. Bildirilmediğinin tespiti halinde lisans ve tescil  belgesi iptal edilir.

(4) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya süresi geçmiş  olduğu halde tescil belgesi yenilenmeyen kişilerin piyasaya arz edilmiş  ürünlerinin satışına kullanım süresi bitimine kadar izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İthalat

İthalat izni

MADDE 12 – (1) Gübre ithali, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve  esaslar çerçevesince yapılır.

(2) Nitrat Azotu içeren ürünlere ve AB ülkeleri dışından gelen ürünlere  Ek-11’de yer alan ithalat uygunluk belgesi düzenlenirken aşağıda belirtilen  belgeler istenir.

a) İthal edilecek madde ile ilgili analiz sertifikasının aslı veya  firmaca onaylı sureti.

b) İthal edilecek madde ile ilgili fatura/proforma faturanın aslı  veya firmaca onaylı sureti.

c) Menşei ülke adı, sanayi ya da tarımsal amaçlı olup olmadığı, ithal  edilecek maddenin proformada belirtilmiş miktarının yer aldığı isim,  imza ve kaşeli müracaat dilekçesi.

(3) Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi,  İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin  ithalatına ilişkin işlemler hususunda söz konusu yönetmelik hükümleri  esastır.

(4) Sanayinin çeşitli dallarının ve kimyevi gübre üreten fabrikaların  hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak ithal edilecek kimyevi  gübreler için, üretim tesisinin kapasite raporunun ithalatçı firma  tarafından ibraz edilmesi halinde, laboratuvar, deneme, demonstrasyon amaçlı  veya elli kilogram/litrenin altında olan ve parti teşkil etmeyen kimyevi  gübre ithalatlarında Ek-11’de yer alan uygunluk belgesinin 4 üncü  maddesindeki şart aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Denetimde Yetki ve Sorumluluklar
Denetimin amacı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen  ürünlerin denetimleri; ürünlerin özelliklerinin, işaretlemelerinin ve ilgili  teknik düzenlemelerine uygunluğunun kontrolü amacıyla yapılır.

Denetim şekilleri

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasa  gözetimi ve denetimi, Bakanlık tarafından re’sen veya şikayet/ihbarlar  üzerine şikayet denetimleri şeklinde yapılır. Re’sen yapılacak denetimlerde  yıllık denetim programları esas alınır.

Denetim zamanı

MADDE 15 – (1) Piyasa denetimleri, il müdürlükleri tarafından  hazırlanan yıllık "Gübre Denetim Programı" çerçevesinde, şikâyet denetimleri  ise şikayet/ihbar ile ilgili müracaatların il müdürlüğüne iletildiği  tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde yapılır. Bu Yönetmelik kapsamına  giren konularda bilgi veya şikâyet amaçlı müracaatlar Bakanlık Bilgi Edinme  Merkezine veya Bakanlığın ilgili birimlerine yazılı olarak yapılır.

(2) İl müdürlükleri tarafından Gübre Denetim Programı, her yıl Ocak ayı  sonuna kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde yılda bir defa Ek-23’e  işlenerek gönderilir. Gübre Denetim Programı Bakanlığın internet sitesinde  yayımlanır.

Denetimi yapacak kuruluş

MADDE 16 – (1) Ürün gözetim ve denetimleri il müdürlüklerince  yapılır. Ancak, il müdürlüğünce bu konuda ilçe müdürlüklerine yetki  verilebilir. Gerektiğinde, genel müdürlük ve il müdürlüklerince birlikte  denetim yapılabilir.

Denetimde görevlendirilecek kişiler

MADDE 17 – (1) Denetimler il müdürlüklerince, Ek-1’de yer alan  Gübre Denetçi Kimlik Kartı verilmiş en az iki denetçi tarafından yapılır.  Ancak, yapılan denetimler sonucunda yaptırım kararı verilmiş ürünlere  ilişkin toplatma, satış durdurma, yediemine alma, ürünlerin üreticisine  iadesi gibi iş ve işlemler il müdürünün veya ilçe müdürünün görevlendireceği  iki teknik eleman tarafından da uygulanabilir.

Denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 18 – (1) Denetçinin görev ve yetkileri aşağıda  belirtilmiştir.

a) Piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları  hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak.

b) Denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluk  gerektiren eylemleri saptadığında, gerekli işlemleri yaparak, durumu  ilgili makamlara iletmek.

c) Görev alanına giren konularla ilgili inceleme ve araştırma yapmak.

ç) Denetlenecek ürünlerden numune almak.

d) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgelerin  gizliliği saklı kalmak kaydıyla, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden  istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından  onaylanmış örneklerini almak, denetime konu olan diğer yerlerde inceleme  ve araştırma yapmak.

e) Üretici veya dağıtıcının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini  engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların  nezaretinde denetim yapmak.

f) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine göre,  gerekli gördüğü durumlarda, ilgili Genel Müdürlük veya il müdürlüğü  onayıyla, refakat etmek üzere uzman kişileri davet etmek, bunların görüş  ve önerilerinden yararlanmak.

g) Denetimin her aşamasında risk değerlendirmesi yapmak suretiyle  risk derecesine göre, kontrol yapılıncaya kadar, ürünlerin satışını  geçici olarak durdurmak, il müdürlüğünü bilgilendirmek.

Denetçilerin sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Denetçilerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık tarafından verilen gübre denetçi kimliğini, denetimden  önce üretici veya dağıtıcıya ibraz etmek.

b) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun ve tarafsız  olarak yürütmek.

c) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi  ve belgeyi, denetim işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere  yazılı olarak tebliğine kadar gizli tutmak.

ç) Tutanak ya da raporla tespit edilen iş ve işlemleri takip etmek ve  sonuçlandırmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetimde Yapılacak İşler

Ürün denetimi

MADDE 20 – (1) Ürün denetimi iş ve işlemleri aşağıda  belirtilmiştir.

a) Etiket ve belge kontrolü,

b) Ambalaj işaretlemelerinin kontrolü için ambalaj veya etiket  örneğinin alınması,

c) Ürün kontrolü için numunelerinin alınması,

ç) Ürün numunelerinin muayene ve deneylerinin yaptırılması,

d) Muayene ve deney sonuçlarının rapor ettirilmesi.

Etiket kontrolü

MADDE 21 – (1) Etiket kontrolü esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Dağıtıcılar, Bakanlıkça tescil belgesi ve etiketi bulunmayan  ürünleri bulunduramaz ve satamaz.

b) Dağıtıcılar, kullanım süresi geçmiş ve Türkçe etiketlendirme  yapılmamış ürünleri satamaz.

c) Bir ürünün tanıtılması amacı ile hazırlanan ve/veya yayımlanan her  türlü reklam ve tanıtım dökümanı, ürünün onaylı etiketindeki bilgilerden  farklı ve tüketiciyi yanıltıcı bilgi içeremez.

ç) Üreticiler, tescil belgesi ve onaylı etiket örneği bilgileriyle  uyumlu olmayan ambalaj veya etiketle piyasaya ürün arz edemez.

d) Kimyevi gübre etiketinde organik gübreleri çağrıştırıcı ifadeler  bulunamaz.

e) Etiket üzerinde “Bitki Koruma ve Bitki Gelişim Düzenleyicisi”  ifadesi bulunamaz.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen hususlardan, kullanıcıyı  yanıltıcı ve haksız rekabete neden olmayan, baskı ve alfabetik hatalardan  kaynaklanan etiket bilgileri farklılıklarının tespiti halinde ürün satışı  durdurularak, öncelikle etiket bilgilerinin düzeltilmesi için onbeş gün süre  verilerek üretici uyarılır. Farklılıkların düzeltilmemesi halinde (ç) bendi  için uygulanan idari yaptırımlar uygulanır.

Numune alma

MADDE 22 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimlerinde, üretim  tesislerinden, üretici ve dağıtıcıların ürünü piyasaya arz ettiği yerler ve  bunlara ait depolardan numune alınır.

(2) Şikâyet denetimlerinde numuneler; şikâyete konu olan ürünlerin  piyasaya arz edildiği yerden veya aynı parti malın bulunduğu depodan alınır.

(3) Lisans, tescil belgesi, Genel Müdürlükçe onaylı etiket örneği ve ürün  ambalajı üzerindeki bilgiler kontrol edildikten sonra numune alınır.

Numune alma metodu

MADDE 23 – (1) Kimyevi ve organik gübre denetimlerinde numuneler,  Ek-2’de yer alan "Gübrelerin Denetimi İçin Numune Alma Metoduna" göre  alınır.

(2) Denetim için alınan numunelere bedel ödenmez. Numune alınan ürünün  bedelini, dağıtıcının üreticiden tazmin edebilmesi amacıyla Ek-14’te yer  alan tutanak düzenlenerek denetlenen işyerine verilir.

(3) Piyasa denetimlerinde numuneler; üretim tesislerinden, toptan ve  perakende satış yerlerinden veya bunların depolarından alınır.

Numune alınmasında düzenlenecek belgeler ve  uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 24 – (1) Numune alınmasında düzenlenecek belgeler ve  uygulamaya ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Numune alınırken Ek-14 ve Ek-15’te yer alan belgelerin beş  nüshası; firma adı, ürün adı, lisans no, tescil no, denetlenen işyeri ve  yetkilisinin adı yazılmamak şartıyla kodlu olarak, her bir ürün için  ayrı ayrı düzenlenir ve işyeri yetkilisi ile denetim elemanlarınca  imzalanır, ancak denetlenen işyeri tarafından kaşelenmez. Numune  alındığını belgelemek amacıyla iki nüsha ve aynı kod numarası ile ürünle  ilgili tüm ayrıntıları içeren Ek-14 düzenlenir.

b) Lisans ve tescil belgesi ile Bakanlık onaylı etiket örneği  fotokopileri alınır.

c) Numune sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere denetim  elemanlarınca bu belgelerden bir dosya oluşturulur.

ç) Numune alınacak ürünle ilgili tüm belgeler tamamlandıktan sonra bu  Yönetmelik hükümleri gereği, cins, ürün miktarı ve ambalaj büyüklüğüne  göre, her ürün için en az beş adet olacak şekilde numune oluşturulur.

d) Numune alınırken, tespit edilen ürünlerin hepsi aynı parti  numaralı olur. Denetimin etkinliğinin sağlanması açısından ürün kolisi  içerisinde aynı parti numaralı ürünler paketlenir, farklı parti numaralı  ürünlerin aynı kolide paketlenmesine izin verilmez.

e) Numune alınan ambalajların üzerine düzenlenen Ek-21 numune alma  etiketi yapıştırılır.

f) Numune kavanozları, düzenlenen Ek-14’ün birer nüshası ile birlikte  numune torbalarına konularak, torbaların ağzı bağlanır ve mühürlenir.

g) Numunelerin iki adedi analiz kuruluşuna gönderilmek üzere tekrar  bir torbaya konularak ağzı mühürlenir ve torbanın ağzına düzenlenen  Ek-15 bağlanır.

ğ) Kalan şahit numune torbalarının ağzına düzenlenen Ek-15’in birer  nüshası bağlanarak, bir adedi saklanmak üzere yediemin olarak işyerine  teslim edilir, iki adedi de il müdürlüğünce saklanır.

Numunelerin analize gönderilmesi

MADDE 25 – (1) Analiz kuruluşuna gönderilecek numune torbaları,  yedi iş günü içerisinde ilgili mevzuatta yer alan analizci kuruluş  laboratuvarlarından birisine resmi yazı ekinde gönderilir.

(2) Numune alınan ürün için verilen kod numarası kullanılmak suretiyle,  ürün etiketinde beyan edilen içerikler ve ilgili teknik düzenlemeye göre  istenilen analizler yazılır.

Muayene ve deney işleri

MADDE 26 – (1) Muayene ve deneyi yapacak kuruluşça; piyasa veya  şikayet denetimini yapan il müdürlüğü tarafından gönderilen temsili  numunenin bulunduğu mühürlü torba açılarak, gerekli muayene ve deneyler,  Ek-3’te yer alan "Gübrelerin Analizi İçin Öngörülen Metotlar" ve Tarımda  Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyicileri ile  Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya  Arzına Dair Yönetmelik ekinde belirtilen analiz metotları kullanılarak  yapılır.

(2) Gübre numunelerinin deneylerinde; gübrenin teknik düzenlemeye uygun  olup olmadığına, teknik düzenlemesi bulunmayan gübrelerde Türk Standardına  veya Türk Standardına denk AB veya uluslararası standartlar dikkate alınıp  uygun metotlar kullanılarak özelliklere, ambalaj muayenelerinde ise  işaretlemelere bakılır.

Muayene ve deneyde öncelik

MADDE 27 – (1) Şikâyete konu olan ürünlerin muayene ve deneyleri,  il müdürlüğünün yazılı bildirimi üzerine öncelikle yapılır.

Muayene ve deney süresi

MADDE 28 – (1) Muayene ve deneyler, numunelerin muayene ve deney  yapacak kuruluşa tesliminden itibaren en geç otuz gün içinde  sonuçlandırılır. Sağlık parametreleri ise teslimden itibaren doksan gün  içinde sonuçlandırılır.

(2) Muayene ve deneylerin yapılamaması veya gecikmesi halinde, durum  sebepleri ile birlikte on gün içinde, muayeneyi ve/veya deneyi yapacak  kuruluş tarafından ilgili il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Muayene ve deney kuruluşları ile referans  kuruluşlar

MADDE 29 – (1) Ürünlerin muayene ve deneylerini yapacak  kuruluşlarla, bu kuruluşların yaptığı muayene ve deney sonuçlarına itiraz  halinde, incelemeleri yapacak olan referans kuruluşlar, her yıl 16/12/2011  tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde  belirtilen şartları taşıyan kuruluşlar arasından Bakanlıkça belirlenir ve  uygun görülenlerle protokol yapılır.

(2) Protokol yapılan kuruluşların adları, Bakanlık tarafından yayımlanır.

(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar  Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde akredite  edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış uygunluğu gösteren  belgeler ile test raporlarının sunulması halinde, Bakanlıkça bu belge ve  raporlar dikkate alınır. Ülkemizde veya karşılıklılık ilkesi saklı kalmak  kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk  değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları, kuruluşun  yeterliliğine ilişkin gerekçelerle reddedilemez.

Muayene ve deney ücretleri

MADDE 30 – (1) Gübre piyasa ve şikâyet denetimleriyle ilgili  olarak, denetim sırasında alınan numunelerin muayene ve deney yapan kuruluşa  gönderilme ücretleri ile muayene ve deney ücretlerinin ödenmesi aşağıdaki  esaslara göre yapılır.

a) Piyasa denetimi esnasında alınan numunelerin analizi sonucunda,  gübrenin ilgili teknik düzenlemeye veya standartlara uygun olmadığının  tespiti halinde, deney ve muayene ücretleri üretici tarafından ödenir.  İtiraz halinde söz konusu ücretin tahsili için referans kuruluşun analiz  sonucu beklenir.

b) Muayene ve deney ücretleri ile denetim sonuçlarına itiraz halinde  gidilecek referans kuruluşlarının ücretleri her yıl Şubat ayı sonuna  kadar Bakanlıkça düzenlenir.

c) Bakanlıkça belirlenen ücretler ödemelerde esas alınır. Bu  giderlerin üretici veya dağıtıcıdan tahsilini gerektiren hallerde  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Muayene ve deney sonuçları

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre belirlenen  muayene ve deney kuruluşları, deney ve/veya muayene sonuçlarını; ilgisine  göre, Ek-3 ile Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi,  İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelikte belirtilen analiz metotlarını  kullanarak, teknik düzenlemesi olmayan gübrelerde ise kullanılan deney  metotlarının adlarını da Ek-22’de yer alan ve üç nüsha olarak düzenlenmesi  gereken "Gübre Muayene ve Deney Raporu"nda belirtirler.

Muayene ve deney sonuçlarının gönderilmesi

MADDE 32 – (1) Muayene ve deney kuruluşu ile referans kuruluşlar;  düzenledikleri gübre muayene ve deney raporlarının aslını ilgili il  müdürlüğüne gönderirler. Raporun bir nüshasını da, arşivlerinde muhafaza  ederler. Raporlarda, analiz sonucunda bulunan değerlerin ilgili teknik  düzenlemeye uygun olup olmadığı mutlaka belirtilir. Raporlara, muayene  ve/veya deneyi yapılan gübrenin numune torbası ile birlikte gönderilen ve  bir örneği Ek-14’te yer alan “Gübre Numune Alma Tutanağı”nın fotokopisi de  eklenir.

Muayene sonuçlarının tebliğ edilmesi

MADDE 33 – (1) Muayene ve deney kuruluşlarından alınan, gübre  muayene ve deney raporlarındaki değerler, teknik özellikler ve tolerans  değerleri açısından, ilgili il müdürlüğü tarafından değerlendirilir. İlk  analiz raporunun ürüne ait teknik düzenlemeye göre olumsuz çıkması halinde,  geçici olarak satışı durdurma kararı alınır ve ürün yediemine alınarak,  Genel Müdürlüğe bildirilir. Muayene ve deney raporları en geç bir hafta  içerisinde, ilgili üreticinin merkez adresine ivedi ibaresi ile tebliğ  edilir ve dağıtıcı kuruluşa bilgi verilir. İtiraz süresinin dolması  beklenir, sürenin bitiminde itiraz edilmediği takdirde, ilk analiz sonucuna  göre yaptırım uygulanır. Ürünlerin teknik düzenlemeye uygun hale getirilmesi  veya piyasadan geri çekilmesi için tebliğ tarihinden itibaren otuz gün süre  verilerek üreticiye ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

Muayene ve deney sonuçlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Üretici, muayene ve deney sonuçlarını bildiren yazı  eline geçtiği tarihten itibaren, yedi iş günü içinde, itiraza konu olan  parametrelerin deney ücretlerini bildirilen banka hesap numarasına  yatırdığını gösteren banka dekontu ile birlikte ilgili il müdürlüğüne itiraz  etme hakkına sahiptir.

(2) Muayene ve deney sonuçlarına itirazla ilgili usul ve esaslar aşağıda  belirtilmiştir.

a) İl müdürlüğü, itiraza konu olan ürüne ait şahit numuneyi, tutanak  düzenleyerek almak üzere denetçileri görevlendirir. Denetçi, alınan bu  şahit numune ile il müdürlüğünde muhafaza edilen şahit numuneyi bir  torbaya koyarak ağzını mühürler, üstüne düzenlenen Ek-15 numune tanıtım  belgesini bağlar veya yapıştırır.

b) İtiraz yazısı ile birlikte banka dekontunu alan il müdürlüğü,  itiraza konu olan özellikleri belirten yazı ekinde şahit numunelerin  bulunduğu torbayı referans kuruluşa gönderir. İl müdürlüğü bu işlemleri  yedi iş günü içinde tamamlar.

c) Referans kuruluş; aldığı şahit numunelerden birini saklar ve  diğerini itiraza konu olan özelliklerin deneylerinde kullanır. Sağlık  parametreleri hariç olmak üzere, deneyleri en geç otuz gün içinde yapar,  deney sonuçlarını içeren üç nüsha rapor düzenler ve raporun aslı ile  birlikte ikinci nüshasını ilgili il müdürlüğüne gönderir, bir nüshasını  da kendi arşivinde saklar.

ç) Referans kuruluş, herhangi bir nedenle deneyleri yapamayacaksa,  durumu on gün içinde ilgili il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

d) İl müdürlüğü, referans kuruluşun deney sonuçlarını ve uygulanacak  yaptırımları denetlenen üretici/dağıtıcıya yazılı olarak bildirir.

e) Referans kuruluş tarafından yapılan deney sonuçlarına itiraz  edilemez.

Teknik düzenlemeye uygunluk ve risk değerlendirmesi

MADDE 35 – (1) Referans/Analiz laboratuvarlarından alınan muayene  ve deney raporları ürün güvenliği ve toleranslar dikkate alınarak ilgili  yönetmeliklerine uygunluk ve insan, hayvan, bitki sağlığı ile toprak ve  çevreye verebileceği zararlar açısından da risk değerlendirmesine tabi  tutulur.

Değerlendirmede tolerans

MADDE 36 – (1) Üretimde, numune almada ve deneylerde olması  muhtemel hataların giderilmesi amacı ile teknik düzenlemelerde belirtilen  özelliklere tanınan, teknik düzenlemelerin kapsamadığı alanlarda Türk  standartlarındaki, standardın da bulunmaması halinde uluslararası kabul  gören toleranslar uygulanır.

Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi

MADDE 37 – (1) İl müdürlüğünce yaptırım kararı alınmadan önce  üreticiye görüşlerini almak üzere ivedi ibaresi ile tebligat yapılır ve  dağıtıcı konu hakkında bilgilendirilir. İl müdürlüğü tarafından alınan  önlemlere ilişkin kararların üreticiye yapılan tebligatında, kararın  dayandığı gerekçeler, karara karşı itiraz yolları ve yasal süreler  belirtilir. Tebligatın alınmasını müteakip üreticiye cevap verebilmesi için,  en az on gün süre tanınır ve bu süre tebligatta belirtilir. İl müdürlüğünce  alınması planlanan veya alınan önlem kararı, üreticinin cevabı veya  sağlayacağı bilgi ve belge neticesinde gözden geçirilir. İnsan sağlığı ve  güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının tehlikede  olduğu acil hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Tebligat yapılmadan  bir karar alınması halinde, üreticiye cevap verebilmesi için sonradan süre  verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yaptırımlar
Üretim ve satış yerleri ile ilgili yaptırımlar

MADDE 38 – (1) 5 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi  birine aykırı davrandığı tespit edilen üretici ve dağıtıcılar hakkında  denetim elemanlarınca tutanak düzenlenir ve denetlenen işyeri il  müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Uyarıya konu olan eksikliklerin  düzeltilmesi için süre verilir. Bu süre üreticiler için uyarıya esas olan  hususun özelliğine göre en fazla altı ay olmak üzere bir ay ile altı ay  arasında, dağıtıcılar için en fazla bir ay olarak uygulanır. Uyarıya konu  olan eksikliklerin giderilmemesi halinde üreticilerin üretim izni, lisans ve  tescil belgelerinin iptalinin sağlanması için bu husus Genel Müdürlüğe  bildirilir. Dağıtıcıların ürünleri ise yediemine alınarak eksiklikler  giderilinceye kadar satışı durdurulur.

(2) 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen hususlardan herhangi birine  aykırı davrandığı tespit edilen üreticilerin üretimi ve dağıtıcıların ise  satışı tutanak düzenlenerek geçici olarak durdurulur ve işyeri il  müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Uyarıya konu olan eksikliklerin  düzeltilmesi için en fazla otuz gün süre verilir. Üretimin veya satışın  durdurulmasına neden olan hususların düzeltilmesi halinde üretime veya  satışa izin verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde  üreticilerin üretim izni, lisans ve tescil belgelerinin iptalinin sağlanması  hususu Genel Müdürlüğe bildirilir. Dağıtıcıların ürünleri ise yediemine  alınarak eksiklikler giderilinceye kadar satışı durdurulur.

(3) 9 uncu ve 10 uncu maddelerin birinci fıkralarında belirtilen  hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin, piyasaya arzı ve satış  faaliyeti durdurulur. Ürünler yediemin olarak işyerine teslim edilir ve il  müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Eksikliklerin giderilmesi halinde  faaliyetlerine izin verilir, giderilmemesi halinde ise yediemindeki tüm  ürünlerin tedarikçisine iadesi sağlanır.

(4) Üretim izni, lisans ve tescil belgeleri satılamaz, devredilemez,  ticari bir faaliyete konu olamaz. Bu belgeler 24/6/1995 tarihli ve 551  sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  9/4/2005 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname kapsamında değerlendirilemez. Bu maddeye aykırı hareket edenlerin  belgeleri iptal edilir.

Etiket ve ürün ambalajı ile ilgili yaptırımlar

MADDE 39 – (1) Etiket ve ambalaj denetimleri sonucunda;

a) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı  hususların tespiti halinde satışa sunulan ürünlerin satışları durdurulur  ve ürünler tutanakla denetlenen işyerine yediemin olarak teslim edilir.

b) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e)  bentlerine aykırı hususların tespiti halinde satışa sunulan ürünlerin  satışları durdurulur ve ürünler tutanakla denetlenen işyerine yediemin  olarak teslim edilir. 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (f) bendine  göre, üretici firmaya idari para cezası uygulanır.

c) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hususların  tespiti halinde internet, görsel ve yazılı basın yoluyla yapılan  yayınların durdurulması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli  girişimlerde bulunulur.

ç) 9 uncu, 10 uncu ve 12 nci maddelere göre verilen belgelerin tahrif  veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır.  Aksine davrananlar hakkında 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (f)  bendine göre işlem yapılır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre yediemine alınan  ürünlerin, ambalajları üzerindeki uygunsuzluğun giderilmesi için otuz gün  süre verilerek firma yazılı olarak uyarılır. Uygunsuzluk giderilene kadar  satışına izin verilmez. Süresi içerisinde düzeltilmeyen ürünlerin  tedarikçisine iadesi sağlanır.

Ürünler ile ilgili yaptırımlar

MADDE 40 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları sonucunda  yapılan değerlendirmelerde;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine  aykırı hareket eden üretici firmaya 4703 sayılı Kanunun 12 nci  maddesinin (a) bendine göre,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine aykırı  hareket eden üretici firmaya 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (b)  bendine göre,

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden  üretici firmaya 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (c)  bendine göre,

ç) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden  üretici firmaya 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (d)  bendine göre,

d) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket eden  dağıtıcı firmaya 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (e)  bendine göre,

idari para cezası uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında idari  para cezası uygulanan ürünlerin satışları durdurulur ve tutanakla denetlenen  işyerine yediemin olarak teslim edilir. Konu ile ilgili diğer il  müdürlüklerinin bilgilendirilmesi amacıyla, Bakanlığa bu husus bildirilir.  Teknik düzenlemesine uygun hale getirilebilecek ve/veya hammadde olarak  kullanılabilecek ürünler dağıtıcı tarafından il müdürlüğü gözetiminde  üretici firmasına iade edilir. Ürünlerin piyasadan geri çekilmesi için otuz  gün süre verilerek firma yazılı olarak uyarılır.

(2) 8 inci maddenin (d) bentlerinde yer alan hususların varlığına dair  kuvvetli şüphelerin olması halinde bu ürünler derhal yediemine alınır.

(3) 8 inci maddenin (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen hususlar ile  ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğinin tespiti halinde risk  değerlendirmesi yapılarak 41 inci maddeye göre işlem yapılır ve aynı  maddenin (d) bendi için ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına  suç duyurusunda bulunulur.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanması esnasında doğacak idari para cezaları, il  müdürlükleri tarafından 4703 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki hükümleri  dikkate alınarak verilir.

(5) İl müdürlükleri tarafından bu maddeye göre verilen idarî para  cezaları hakkında fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde 4703 sayılı Kanunun  12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Güvenli olmayan ürünlerle ilgili yapılacak işlemler

MADDE 41 – (1) Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu  belgelenmiş olsa dahi, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan  kontroller sonucunda güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, il  müdürlüğü, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, orantılılık  ilkesini; aldıkları tedbirlerin, önlemeyi amaçladıkları tehlikenin boyutu,  niteliği ve gerçekleşme olasılığı ile orantılı olmasını gözeterek aşağıdaki  önlemlerden uygun olanları alır.

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını sağlamak.

b) Piyasaya arz edilmiş ürünün toplanmasını sağlamak.

c) Ürüne ilişkin güvensizliğin üretici tarafından giderilmesinin  mümkün olduğu hallerde, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre  içinde, bu sürenin belirtilmemiş olması halinde il müdürlüğünce  belirlenecek süre içinde ürünün güvenli hale getirilmesi için üreticiyi  uyarmak.

ç) Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün  güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdığı riske  göre kısmen veya tamamen bertarafını sağlamak.

(2) İl müdürlüğü, birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen  önlemler hakkında gerekli bilgilerin, onay süreci ile kesinleşmesini takip  edecek on gün içerisinde masrafları üreticiden karşılanmak üzere, Ülke  genelinde dağıtımı ve yayını yapılan iki gazete ile iki televizyon kanalında  ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar. İl müdürlüğü  duyuruyu takip edecek şekilde bu ürünlerle ilgili bilgilere kendi internet  sayfasında da yer verir. Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete  ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu  durumlarda, bu duyuru, yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk  altındaki kişilerin kim olduğunun tespit edilebildiği durumlarda ise bu  kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.

(3) Duyuru asgari aşağıdaki bilgileri içerir.

a) Ürünü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici  özellikler.

b) Mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafı veya resimli tasviri.

c) Alınan önlem.

ç) Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi.

d) Sorumlu üretici ve dağıtıcının isim, adres ve diğer iletişim  bilgileri.

e) Riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler.

f) Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini  teminen gönderilebileceği adresler.

(4) İl müdürlüğü duyurunun yukarıdaki esaslara uygun ve risk altındaki  kişilerin haberdar edilmesini sağlayacak şekilde yayınlanıp yayınlanmadığını  denetler ve eksiklik tespit edilmesi halinde duyurunun tekrarını sağlar.

(5) Bu maddede belirtilen masrafların tahsili hakkında 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(6) Bu madde kapsamında alınan önlemler Genel Müdürlüğe bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Eğitim
Denetçi eğitimi ve bilgilendirme

MADDE 42 – (1) Denetçi eğitimine ilişkin esaslar aşağıda  belirtilmiştir.

a) Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü zaman, denetçi olmak üzere  il müdürlüklerinden yeterli sayıda, ziraat fakültesi ve üniversitelerin  kimya bölümü mezunları ile tarımla ilgili meslek okullarından mezun olan  personel eğitime çağrılır ve eğitim sonucunda eğitime katılan elemanlara  denetçi kimlik kartı ve katılım belgesi düzenlenir.

b) Uygulamalarda birlikteliği sağlamak, sektördeki her türlü yeni  gelişmelerden haberdar etmek ve faaliyetleri değerlendirmek amacıyla  Bakanlıkça gerekli görüldüğü zamanlarda eğitim, değerlendirme ve  bilgilendirme toplantısı düzenlenir.

Üretici, dağıtıcı ve çiftçilerin bilgilendirilmesi

MADDE 43 – (1) Bakanlık ve il müdürlüklerince, gerekli  görüldüğünde, yürürlükteki mevzuat, uygulama, sektördeki yeni gelişmelerden  haberdar etmek, sektör bileşenleri arasında işbirliğini sağlamak amacıyla  üretici, dağıtıcı kişi ve kuruluşlar ile çiftçilere yönelik bilgilendirme  amacıyla toplantı ve kurslar düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Denetleme sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin kayıtların tutulması

MADDE 44 – (1) İl müdürlükleri, bu Yönetmelik gereğince  denetledikleri tüm üretici ve dağıtıcılardan değerlendirmelere esas olmak  üzere aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri alarak dosya halinde muhafaza  ederler.

a) Üretici ve dağıtıcıya ait isim, unvan, adres, telefon, faks  numarası varsa deposuna ait bilgileri içeren Ek-4’te yer alan form.

b) Ürünün tedarikçi, üreticisini belirlemeye yarayacak fatura,  dağıtıcılık sözleşmesi, satış sözleşmesi gibi belgelerin onaylı birer  örneği.

c) Vergi kimlik numarası ile bağlı bulunulan vergi dairesinin adı.

ç) Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil  numarası beyanı, şirket sözleşmesi 1/1/2003 tarihinden önce  yayınlananların ise ticaret sicil kayıt belgesinin aslı veya kurumca  onaylı örneği, imza sirküleri, ticaret sicil kayıt belgesinin aslı veya  onaylı örneği.

d) İşyeri sahibinin veya yetkilisinin T.C. kimlik numarası beyanı.

Amonyum nitrat

MADDE 45 – (1) Bünyesinde %28 ve üzerinde azot içeren amonyum  nitrat gübrelerini üreten, ithal eden, dağıtan, taşıyan, taşıtan, depolayan,  toptan ve perakende satışı ile uğraşan üretici ve dağıtıcılar için Tarımda  Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik hükümleri esastır.

Denetimin engellenmesi

MADDE 46 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele engel  olunması, işyerlerine girmeyi önlemeye yönelik tutum sergilenmesi hâlinde,  öncelikle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci  maddesine göre haklarında işlem yapılabileceği hatırlatılır, buna rağmen  engellemenin devam ettirilmesi halinde, ilgililer hakkında, 5237 sayılı  Kanunun aynı maddesi gereğince “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan  işlem yapılması için tutanak düzenlenerek durum adli makamlara intikal  ettirilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanı

MADDE 47 – (1) Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanı  oluşturulup tam olarak işlerlik kazandıktan sonra, denetimle görevli  personel; denetime çıkmadan önce denetime haiz ürün, firma hakkında daha  önce yapılmış denetim bilgilerini, mükerrerliği önlemek amacıyla Bakanlık  Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanından kontrol eder. Bu durum risk  taşıyan acil durumları kapsamaz. Ayrıca, denetimle görevli personel denetime  ait her türlü bilgiyi, denetim işleminin sonuçlanmasını beklemeksizin,  Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanına girer.

Tebligat

MADDE 48 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren  idari yaptırım kararlarının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı  Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Atıflar ve yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili  olarak 4703 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Ürünlerin  Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(2) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi  Gübre Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanı yürütür.

EKLER

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 • EK 1- Kimyevi Gübre Denetçisi Yetki  Belgesi 
 • EK 2- GÜBRELERİN DENETİMİ İÇİN NUMUNE  ALMA METODU 
 • EK 3- GÜBRELERİN ANALİZİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN  METOTLAR 
 • EK 4- GÜBRE ÜRETİCİ/DAĞITICI BİLGİ  FORMU 
 • EK 5- KİMYEVİ GÜBRE LİSANSI İÇİN ÜRETİM  YERİ UYGUNLUK RAPORU 
 • EK 6-  ………….. LİSANS BELGESİ MÜRACAAT  FORMU 
 • EK 7- ............................  TESCİL BELGESİ MÜRACAAT FORMU 
 • EK 8- KİMYEVİ GÜBRE İTHALAT İZNİ  MÜRACAAT FORMU 
 • EK 9 - ……….. LİSANS BELGESİ 
 • EK 10 -KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ 
 • EK 11- İthalata Uygunluk Belge No 
 • EK 12- ÜRETİM TESİSİ DENETİM TUTANAĞI 
 • EK 13- İşyeri Denetim Tutanağı 
 • EK 14- GÜBRE NUMUNE ALMA TUTANAĞI 
 • EK 15- NUMUNE TANITIM BELGESİ 
 • EK 16- ANALİZ ÜCRETİ TAHSİL FİŞİ 
 • EK 17- İDARİ PARA CEZASI KARARI 
 • EK 18- YEDD-İ EMİN TUTANAĞI 
 • EK 19- YEDD-İ EMİN TUTANAĞI 
 • EK 20- GÜBRE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 
 • EK 21- NUMUNE ALMA ETİKETİ