Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2014/12 (Ötv-Teminat hk.) 02.04.2014

small_gum-logo(349).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Genelge No: 2014/12 (Ötv-Teminat hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : ÖTV
02.04.2014
 
GENELGE
(2014/12)

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16/4 üncü maddesinde, Kanuna  ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak  üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca  belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda  gerekli düzenlemeler 18/03/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan 1 seri no.lu ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 30  seri no.lu Tebliğ ile yapılmıştır. Mezkur Tebliğ çerçevesinde aşağıda  belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Teminatın Türü ve Tutarı

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki eşyaların  ithalinde, bu eşyalar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar Türk Lirası  olarak nakit teminatın veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka  teminat mektubunun kabul edilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece  gümrükleme işlemi yapılmaması gerekmektedir.

Banka teminat mektuplarının (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer  alan eşyalar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki  eşyalar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi  müdürlüğü adına düzenlenmiş olması zorunludur. Ayrıca, bu mektupların  paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve  5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan  bankalar tarafından düzenlenmiş olması şarttır. Bununla birlikte (B)  cetvelindeki eşyalar için düzenlenecek banka teminat mektuplarının söz  konusu Tebliğ'in ekinde (EK: 24) yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat  Mektubu Örneği” ne uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

(I) sayılı liste kapsamında yer alan eşyaları ithal edenler her bir  gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat  vereceklerdir. Bununla birlikte, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer  alan eşyalar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B)  cetvelinde yer alan eşyaların ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için  ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilecektir. İlgili  gümrük rejimi çerçevesinde birden fazla ithalat işlemini kapsayacak  şekilde teminat verilmesi halinde, tamamlanan her bir ithalat işlemi  için alınan teminat tutarı yeni ithalat işleminde kullanılabilecektir.

2- Teminat Alınması

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B)  cetvelindeki eşyalar ile teminat bilgileri için söz konusu Tebliğ ekinde  yer alan EK-11 “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı  Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu” kullanılacaktır. EK-11  bilgi formu (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki eşyalar için  gümrük idaresince ayrı ayrı oluşturulacaktır. Söz konusu form eşyanın  antrepo ve transit rejimlerine tabi tutulması aşamasında  düzenlenmeyecektir.

3- ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetveline İlişkin Alınan  Teminat Bilgisinin Elektronik Ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na  aktarılması

ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan  eşyalar için gümrük müdürlüklerince oluşturulan EK-11 bilgi formu  elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacaktır.

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP'in ÖTV Kanunu'na ekli (I)  sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan birden fazla GTİP'te  karşılığının bulunması halinde, ilgili GTİP ile eşyanın söz konusu  GTİP'te yer almasına ilişkin ayırt edici unsur var ise bu unsurun  (örn:2710.19 ve 2710.20 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyalar için  eşyanın kükürt oranı) yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu hanesine  yazılması gerekmektedir.

Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP'in ÖTV Kanununa ekli (I)  sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan birden fazla GTİP'te  karşılığının bulunması halinde, ÖTV tutarı değişeceğinden sistem  tarafından oluşturulacak olan EK-11 bilgi formunun "ÖTV Kanunundaki GTİP"  bölümünde yer alacak GTİP, gümrük muayene memurunca muayene aşamasında  sistem üzerinde değiştirilerek güncellenecek ve muayene memurunca  teminat tutarı kontrol edilerek beyannamenin blokesi kaldırılacaktır.  Söz konusu EK-11 bilgi formu ithalat işlemi tamamlanmadan önce  elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine  aktarılacaktır.

Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri  içeren yeni EK-11 bilgi formu da ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın  sistemine aktarılacaktır.

Söz konusu form eşyanın antrepo ve transit rejimlerine tabi tutulması  aşamasında düzenlenmeyecektir.

4- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline İlişkin Alınan  Teminatların Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan eşyalar  için gümrük idaresince oluşturulan EK-11 bilgi formu, gümrük işlemlerine  yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça çıktısı alınarak bir yazı  ekinde ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine teminatın  alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde teminat  ile birlikte gönderilecektir. Ayrıca, gümrük müdürlüklerince oluşturulan  bu form, ithalat işlemleri tamamlanmadan elektronik ortamda Gelir  İdaresi Başkanlığı'nın sistemine de aktarılacaktır. Gönderilen bu formda  değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni EK-11 bilgi formu  da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine aktarılacaktır. Diğer yandan,  söz konusu eşyalar için ek teminat alınması durumunda da bu teminat,  alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili  vergi dairesine gönderilecektir.

5- Teminat Çözümü İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A)  cetvelinde yer alan eşyanın ÖTV’sine karşılık olarak alınmış teminatın  çözümü ÖTV (1) Seri No.lu Tebliğin ekinde yer alan Ek-12 “İthal Edilen  Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki  Malların Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formu”nun Gelir  İdaresi Başkanlığı'nca elektronik ortamda gümrük müdürlüğüne  gönderilmesinden sonra söz konusu EK-12 bilgi formunda yer alan bilgiler  uyarınca gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığınca gümrük müdürlüklerine  gönderilen EK-12 bilgi formlarında değişiklik yapılmasına ilişkin yeni  bilgi formlarının gönderilmesi halinde halen daha önce gönderilen  formlar uyarınca teminat çözümü işlemi gerçekleştirilmemiş ise yeni  bilgi formları uyarınca işlem yapılacak teminat çözüm işlemleri  gerçekleşmiş ise ilgili idareye bilgi verilecektir.

6- Teminat Aranmayacak Haller

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin  %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme  kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya  ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır.

7- Diğer Hususlar

Söz konusu 30 seri no.lu tebliğin yayım tarihinden önce gümrük  idaresince düzenlenmiş EK-11 bilgi formlarına karşılık vergi  dairelerince düzenlenecek EK-12 bilgi formları için bu Tebliğden önceki  düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, 25.04.2003 tarihli ve 2003-8 sayılı Genelge  yürürlükten kaldırılmıştır.

ÖTV I sayılı liste kapsamı eşyanın teminata bağlama ve çözüm  işlemlerine ilişkin yukarıda yer verilmeyen hususlar hakkında ilgili ÖTV  mevzuatı çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar