Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2014/11 (Istisnai kiymette damga vergisi hk.)... 02.04.2014

small_gum-logo(350).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Genelge No: 2014/11 (İstisnai kıymette damga vergisi hk.) ( t.  s. R.G.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : İstisnai kıymette damga vergisi  02.04.2014
GENELGE (2014/11)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü  maddesine istinaden serbest dolaşıma giriş beyannameleri ekinde yer alan  sözleşme fotokopisi veya onaylı suretine ilişkin vergi dairelerine  bildirimde bulunulup bulunulmayacağı ve bu tür belgelerden damga vergisi  alınıp alınamayacağı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I)  sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü  maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın  mahiyetine bakılarak, tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların  mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda  kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının  tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen  kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın  hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre verginin alınacağı, yine  söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar"  başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden  mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine  tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, damga vergisinin konusunu (I) sayılı tabloda yazılı kağıtlar  oluşturmakta olup, düzenlenen her bir kağıt ayrı ayrı damga vergisine tabi  olacaktır. Kanuna ekli (I) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar"  başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknamelere yer verildiği dikkate alındığında, belli  parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin  damga vergisine tabi tutulmayacağı, bu kapsamda sözleşmenin düzenlendiği  tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eklerinde belli paranın tespitine  imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli  paranın bulunması halinde, sözleşmenin bu tutar üzerinden damga vergisine  tabi tutulması gerekmektedir.

Bu itibarla, söz konusu sözleşmelerin, düzenlendiği tarih itibariyle belli  parayı ihtiva etmemesi veya eklerinde belli paranın tespitine imkan veren  verilerin olmaması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın  bulunmaması halinde söz konusu sözleşmeler damga vergisine tabi  olmayacaktır.

Öte yandan, sözleşmenin düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya  eklerinde belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf  yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunması ve söz konusu kağıtlara  ilişkin damga vergisinin ödendiğinin yükümlüsünce tevsik edilememesi  halinde, ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulması ve vergi dairesince  yapılan tarhiyatların ilgili gümrük müdürlüğüne geri bildirimde bulunulması  halinde, söz konusu tarhiyat miktarının matrah unsuru olduğu vergiler  yönünden ek tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu Genelgenin uygulanmasına ilişkin örnek olaya ek-1'de  yer verilmiş olup, karşılaşılabilecek bu ve benzer hususların  değerlendirilmesinde yönlendirici mahiyette dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

  Ziya ALTUNYALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar

EKLER:

1-Örnek Olay

EK-1 : İstisnai  Kıymette Beyanda Sözleşme Örneği

ÖRNEK

İthalat yapmak isteyen (A) firması ile yurt dışında yerleşik (B) firması  arasındaki "TOPPM Ultra Düşük Kükürtlü Dizel ürünü" ile ilgili  gerçekleştirilecek, istisnai kıymete tabi eşyanın satış sözleşmesinin fiyat  tespitine ilişkin düzenlemeleri aşağıdaki gibidir.

1- Fiyatlandırma Mekanizması

1.Metrik ton (M/T) başına fiyatın belirlenmesinde Platts'da yayınlanan CIF-MED  (Mediterrannean) fiyatları kullanılacaktır. 10 PPM ultra düşük kükürtlü  dizel ürün için geçerli olan fiyat belirlenmesinde, en yüksek kotasyonların  ortalamasından 3$ düşülerek bulunacaktır.

Nihai fiyat 15 C derecedeki 0,845 referans özgül ağırlığına göre boşaltma  limanında tespit edilen 15 C derecedeki havada fiili yoğunluğa göre  tartılacak veya düşürülecektir.

2. Bu madde amaçları için "teslimat ayı" beyan edilen varış penceresinin  takvim ayını ifade edecek, bütün platts düzeltmeleri uygulanacaktır.

3. Alıcının teslimat takvim ayından başka bir fiyatlandırma teklif edecek  pozisyonda olması halinde, (m+1 fiyatlandırma veya başka) tahsilat veya  masraf, her seferinde karşılıklı yazılı mutabakata tabi olarak, alıcı ile  satıcı arasında paylaşılacaktır.

4. İlave ve İskonto

Satıcı erken ödeme veya iskonto edilmiş kredi mektubu için alıcıya bir  iskonto teklif edebilir. Bu iskontonun kabul edilmesi sadece satıcının  tasarrufundadır.

2- Sürastarya

Gümrüklemeden sonra ortaya çıkacak her iki tarafçada kabul edilen herhangi  bir geçerli sürastarya talebi(leri) fatura aslının alınması üzerine 30 gün  içerisinde ödenecektir.

3- Diğer Masraf ve giderler

Gümrüklemeden sonra ortaya çıkacak diğer masraf ve giderler, navlun farkı,  fiyat farkı, sapma, analiz, acenta masrafı, katılıma dahil ancak bunlarla  sınırlı olmayarak, fatura aslının alınması üzerine 30 gün içerisinde  ödenecektir. Ancak tarafların faturaların ödenecek tutarları üzerinde tam  mutabık olmaları gereklidir.

Söz konusu sözleşme maddeleri incelendiğinde, eşyanın birim kıymetinin nasıl  tespit edileceğine ve ileride ortaya çıkacak giderlere ilişkin yapılacak  işlemlerin açıklandığı, ancak düzenlendiği tarih itibariyle herhangi bir  tutar ihtiva etmediği, yine atıf yaptığı kağıtlarda da bir tutar tespit  edilmediği görülmüştür.

Bu nedenle söz konusu sözleşme damga vergisine tabi olmayacaktır.