Gelir Idaresi Baskanligi: Çinko küllerinin ithalinin KDV den istisna olup olmadigi hk 18.04.2014 tarihli 84974990-130[17-2013/15]-336 sayili Özelgesi

small_maliye_bakanligi(50).jpg


Gelir İdaresi Başkanlığının 18.04.2014 tarihli 84974990-130[17-2013/15]-336 sayılı Özelgesi (Çinko küllerinin ithalinin KDV den istisna olup olmadığı hk.)

 


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 84974990-130[17-2013/15]-336 08/04/2014
Konu :Çinko küllerinin ithalinin KDV'den istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 26.20 tarife pozisyonu kapsamındaki eşyalar ile "2620.19.00.00.00 Diğerleri" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında ithalini yaptığınız çinko küllerinin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-17/4-g maddesinde; Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia), döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

-16/1-a maddesinde de KDV Kanununa göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 26.20 tarife pozisyonunda "Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç)" tanımlanmıştır. Bu pozisyon, metal içersin veya içermesin, arsenik veya metallerin çıkarılması veya bunların kimyasal bileşiklerinin üretilmesinde kullanılmaya mahsus arsenik içeren cüruf, artık ve külleri kapsar. Bunlar, metal cevherlerinin veya metalurji ara ürünlerinin (matlar gibi) işlenmesinden ya da metale mekanik bir işlemin uygulanmadığı elektrolitik, kimyasal veya diğer işlemlerin muameleleri sonucu elde edilirler. Yıpranmış, aşınmış veya kırılmış metal eşyayı içeren döküntülerin veya metallerin mekanik işlemleri sonucu ortaya çıkan kalıntılar bu pozisyon haricindedir.

Buna göre, 26.20 tarife pozisyonu ile ilgili "Başlıca muhtevası çinko olanlar" tarife pozisyonuna ait "2620.19.00.00.00 Diğerleri (Galvanizli matlar dışındaki başlıca muhtevası çinko olan metaller veya bunların bileşiklerinin cüruf, kül ve kalıntıları)" GTİP numarası kapsamında olan eşyaların hangi işlemle elde edildiğine bakılmaksızın teslim veya ithalinin Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında KDV den istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.