Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/12) (18.04.2014 t. 28976 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(207).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/12) (18.04.2014 t. 28976 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

Yasal dayanak ve başvuru

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve  23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden  geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu  mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üretici Depar Deri-Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından  yapılan ve Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğuş Suni Deri  Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuruda; Çin Halk  Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 5603.14 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında  sınıflandırılan koagüle suni deriler ithalinde halen uygulanmakta olan  dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya  yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme  soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 5603.14 gümrük tarife pozisyonlu (GTP)  “Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş  olsun olmasın) m2 ağırlığı 150 gr’dan fazla olanlar”dır.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı  mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil  niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 18/4/2009 tarih ve 27804 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2009/12 sayılı  Tebliğ ile ÇHC’ye yönelik olarak 1,9 ABD Doları/ Kg şeklinde dampinge karşı  önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 29/6/2013 tarih ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/11 sayılı Tebliğ ile mevcut  önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün  yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle  desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması  talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC  menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten  kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana  gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme  soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının  açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu  anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından  ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci  maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına  karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince,  soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı  ve 41 inci  maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında  normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi  üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında  Yönetmeliğin ek 1 inci  maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli  olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat  etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde  Yönetmeliğin 5 inci  maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci  maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin  tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke  olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen  ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen  üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine  soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi  Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr)  ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu  maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili  taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, meslek kuruluşları,  tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi)  görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci  maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür  bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan  özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda  olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek  nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda,  bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi  gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin  gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve  soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8  inci maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar,  soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde  sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı  maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler  dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da  bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin  anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu  taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki  geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre  yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine  gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine  gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile  görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 17/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65/212 87 11

E-posta: ngs196@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.