Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügü: 2005/8391 sayili Dahilde Isleme Rejimi Karari Degisikligi Hk. 18.04.2014 tarihli ve 120003132 sayili yazis

small_ekonomi-logo(208).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 18.04.2014 tarihli  ve 120003132 sayılı yazısı (2005/8391 sayılı Dahilde  İşleme Rejimi Kararı Değişikliği Hk.)

 

18.Nisan.2014
T.C.
EKONOMİ  BAKANLIĞI
İhracat  Genel Müdürlüğü
 

Sayı : 31429883-105.01

Konu : Dahilde İşleme Rejimi hk.

0000120003132
TELEFAKS

-


Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme  Rejimi Karan 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanmıştı.

Bu defa, anılan Karar'da değişiklik yapan 28/02/2014 tarihli ve 2014/6197  sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"  18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup,  2005/8391 sayılı Karar'ın bazı maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin  uygulamalar hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Karar'ın 10 uncu maddesi ile ilgili hususlar:

Mezkur Karar'ın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası,

"Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk İthalatın yapıldığı tarih esas  alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında  hiç İthalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır.  Ayrıca, firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin  belgesine verilecek ek süreler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile  belirlenir."

şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, belge kapsamında İthalat yapan firmaların dahilde işleme İzin  belgesi (DİİB) kapsamında ilk ithalatın (yurt içi alım dahil) yapıldığı  tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 ay uzatılmakta, ancak  belge kapsamında hiç ithalat veya yurt içi alım yapılmaması halinde bu  kapsamda ek süre imkanından faydalandırılmazken, mezkur Karar' ın 10 uncu  maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle 2014/6197  sayılı Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten (18/04/2014) itibaren 2005/8391  sayılı Karar ve İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin  ilgili maddeleri çerçevesinde, bu madde hükümlerine uygun olarak yapılacak  müracaata istinaden belge kapsamında hiç ithalat veya yurt içi alım  yapılmaması halinde de belge süresinin azami 3 (üç) ay uzatılabilmesi mümkün  kılınmıştır.

Karar'ın 22 nci maddesi ile ilgili hususlar:

Mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi,

"Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde İhracatı gerçekleştirilmeyen eşya  için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde  müeyyide uygulanır."

şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkra olarak,

"Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük  bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay  içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe  onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler  belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241  inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı  para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni  kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin  bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin  bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi  tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak  4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 İnci maddesinin dördüncü fıkrası  çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir."  hükmü eklenmiştir.

Bu çerçevede,

1- Mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fikrasında yer alan müeyyideli  kapatma durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesinde  belirtilen cezalardan (gümrüklenmiş değerin 2 katı veya gümrük vergileri  tutarının 2 katı oranında para cezasından) hangisinin uygulanacağına ilişkin  gerekli değerlendirme yetkili gümrük idaresince ilgili gümrük mevzuatı  çerçevesinde yapılacağından, Genel Sekreterliklerince DİİB taahhüt kapatma  yazısında Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide  tahsil edilmesi gerektiğinin belirtilmesi ve kapatma yazısı ekine bu  kapsamda müeyyide uygulanacak eşyaya ilişkin bilgileri içeren listenin  eklenmesi gerekmektedir.

2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesi çerçevesinde, DİİB  kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin sonunu  takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği  işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya  kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler, Gümrük Kanununun 241 inci  maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası ödenmesi kaydıyla, belge ihracat  taahhüdünün kapatılmasında değerlendirilecektir. Bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki)  aylık süreler içerisinde sadece Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde  belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

3- Belge süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay İçerisinde  gerçekleştirilen işlemler belge süresi içerisinde gerçekleştirilen işlemler  olarak addedilmediğinden, belge süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay ya da  2 (iki) aylık süreler belge süresi sonunu değiştirmemektedir. Bu nedenle,  mer'i DİR mevzuatında belge süresi ve belge süresi sonu ile İlgili  işlemlerin değerlendirilmesi açısından 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık  süreler dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda, belgenin revizesi, süre  uzatımına ilişkin müracaatlar, serbest bölgeye yapılan ihracat, taahhüt  kapatma müracaatı, resen kapatma, ekspertiz raporu vb. ile ilgili konularda,  belge süresi sonunu takip eden 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler; belge  süresini ve belge süresi sonunu değiştirmeyecektir.

4- Belge sahibi firmaların öncelikle mer'i DİR mevzuatında yer alan süre  uzatımına ilişkin imkanlardan yararlanmasını müteakip Gümrük Kanununun 241  inci maddesi çerçevesinde belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay ya da 2  (iki) aylık süreler içerisinde belirtilen işlemleri gerçekleştirmesi  gerekmektedir. Bahse konu 1 (bir) ay ya da 2 (İki) aylık süreler içerisinde  gerçekleştirilen işlemler, belge süresi sonundan sonra gerçekleştirilen  işlemler olduğu cihetle, mer'i DİR mevzuatında yer alan süre uzatımı için  mesnet teşkil etmeyecek olup, bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler  içerisinde işlem gerçekleştirilmesini müteakip mer'i DİR mevzuatında yer  alan herhangi bir süre uzatımına ilişkin İmkandan yararlanılması mümkün  bulunmamaktadır.

5- Belge süresi içerisinde serbest bölgeye gerçekleştirilen ihracata konu  eşya ile ilgili olarak belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde  mer'i DİR mevzuatında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi  gerekmektedir. Bu kapsamda, belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay ya da  2 (iki) aylık süreler içerisinde serbest bölgeye ihracatın yapılması mümkün  olup, bu 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde serbest bölgeye  gerçekleştirilen ihracata konu eşya ile ilgili olarak yine belge süresi  bitiminden itibaren 3 ay içerisinde mer'i DİR mevzuatında belirtilen  işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

6- Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde, belge süresinin sonunu takiben 1  (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler içerisinde rejimin gerektirdiği  işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya  kullanıma tabi tutulması hüküm altına alınmış olduğundan, bu 1 (bir) ay ya  da 2 (iki) aylık süreler içerisinde yurt içi alım ve belgeden belgeye teslim  yapılması mümkün bulunmamaktadır.

7- Belge süresi içerisinde DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde  ithalat yapılması (miktar aşımı) halinde uygulanması gereken müeyyidenin  ithal tarihi itibariyle ortaya çıkması nedeniyle, belge süresinin sonunu  takiben Gümrük Kanununun 241 inci maddesi çerçevesinde 1 (bir) ay ya da 2  (iki) aylık süreler içerisinde gerçekleştirilen işlemler İle bertaraf  edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

8- Mezkur Karar'ın 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan müeyyideli  kapatma durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi  çerçevesindeki usulsüzlük cezasının uygulanabilmesini teminen, belge süresi  İçerisinde, belge süresi sonunu takiben sadece 1 (bir) ay içerisinde, belge  süresi sonunu takiben sadece 2 (iki) ay İçerisinde (birinci ayın sonu İle  ikinci ayın sonunu içeren) ve toplam (belge süresi+1 ay+2 ay) olmak üzere  gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin ayrı ayrı 4 adet ithalat listesi ve 4  adet ihracat listesi sisteme tanımlanmış olup, bu kapsamda, usulsüzlük  cezasının iki veya dört katı para cezasının tahsil edilebilmesini teminen,  müeyyideli kapatma yazılarının ekine belge süresi sonunu takiben 1 (bir) ay  ya da 2 (iki) ay içerisinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin listelerin  ayrı ayrı eklenmesi gerekmektedir.

Karar'ın Geçici 18 inci maddesi ile ilgili hususlar:

Mezkur Karar'a Geçici 18 inci madde olarak,

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi  bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin  belgelerine, sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesi  çerçevesindeki işlemlerin yapılabilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe  giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa  müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre  verilir ve dahilde İşleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine  getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde  rejimin gerektirdiği İşlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış  bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge  kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci  maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para  cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük  bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay  içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe  onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler  belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci  maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para  cezası tahsil edilir."

şeklinde hüküm eklenmiştir.

Bu çerçevede,

1- Geçici 18 inci madde kapsamı düzenlemeden bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı  henüz kapatılmamış DİİB'lerin yararlandırılması mümkün olup, taahhüt hesabı  kapatılmış olan DİİB'lerin bu düzenlemeden yararlandırılması mümkün  bulunmamaktadır.

2- Geçici 18 inci madde kapsamında süre imkanından faydalanmak isteyen  firmaların bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden (18/04/2014) itibaren 3  (üç) ay içerisinde (17/07/2014'e kadar, bu tarih dahil) elektronik ortamda  Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Bakanlığımızca bu kapsamdaki süreden yararlanmak isteyen firmalara ait  DİİB'lere müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmek suretiyle  belge Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinden yararlanılabilir hale getirilir  ve bu tarihten itibaren Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde belirtilen 1  (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler işlemeye başlar.

4- Geçici 18 inci madde kapsamındaki süre uzatımı müracaat mm uygun  görüldüğü tarihten itibaren 1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler  içerisinde sadece Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde belirtilen  işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün bulunmakta olup, en geç belge süresi  sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde DİİB taahhüt kapatma müracaatında  bulunulması gerekmektedir.

5- Karar'ın 22 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeden  yararlanılması halinde, Karar'ın Geçici 18 inci maddesinde yer alan  düzenlemeden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Karar'ın Geçici 18 inci  maddesinde yer alan

düzenlemeden yararlanılması halinde ise Karar'ın 22 inci maddesinin  üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeden yararlanılması mümkün  bulunmamaktadır.

6- DİİB'nin Geçici 18 inci madde kapsamında süre imkanından  yararlandırılması halinde mer'i DİR mevzuatında yer alan herhangi bir süre  uzatımı imkanından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır,

7- Belge süresi içerisinde DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde  ithalat yapılması (miktar aşımı) halinde uygulanması gereken müeyyidenin  ithal tarihi itibariyle ortaya çıkması nedeniyle, Geçici 18 İnci madde  kapsamında yapılan işlemlerle bertaraf edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

8- Geçici 18 inci madde kapsamındaki süre uzatımı ve süre uzatımı  müracaatının uygun görüldüğü tarihten (belge süresinin bitiminden) itibaren  1 (bir) ay ya da 2 (iki) aylık süreler, ekspertiz raporu İle ilgili  konulardaki belge süresini ve belge süresi sonunu değiştirmeyecektir.

Bilgileri ve 2005/8391 sayılı Karar'ın bazı maddelerinde yapılan  değişikliklerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Genel  Sekreterliğinizce tekemmül ettirilmesi ve bu düzenlemelerin tüm üyelerinize  duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yavuz ÖZUTKU

Bakan, a. Genel Müdür T.