Maliye Bakanligi: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebligi (Seri No: 34) (19.04.2014 t. 28977 s. R.G.)

Maliye Bakanligi: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebligi (Seri No: 34) (19.04.2014 t. 	 28977 s. R.G.)


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34) (19.04.2014 t.  28977 s. R.G.)

Maliye Bakanlığından:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin  2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı  geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin  (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına  geçilmesi uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü  maddesinin 2 numaralı fıkrası, 9 uncu maddesi, 14 üncü maddesinin 5 numaralı  fıkrası, 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası ve 213 sayılı Vergi Usul  Kanununun2 120 nci maddesi ile Mükerrer 257 nci maddesinin Maliye  Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde aşağıda belirlenmiştir.

1. TEVKİFAT UYGULAMASININ KAPSAMI VE NİTELİĞİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına  göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş  merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye  Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi  işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine  sahiptir.

Bu yetkiye istinaden, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı  listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların,  özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefleri (4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı  Petrol Piyasası Kanununda3 tanımlanan rafinericiler hariç)  tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan  KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi  tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenecektir.

ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar  tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

Tevkifat uygulaması yukarıda belirtilen tarife pozisyon numarasında  sınıflandırılan mallarla sınırlı olup, bunun dışında kalan ÖTV’ye tabi  malların teslimlerinde imalatçılar tarafından tevkifat uygulaması kapsamında  işlem yapılmayacaktır.

2. TEVKİFAT UYGULAMASINDA VERGİNİN BEYANI

2.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin  Beyanı

Satıcı ÖTV mükelleflerinin tevkifata tabi mal teslimleri, söz konusu  teslimlerin yapıldığı vergilendirme döneminde (1) numaralı ÖTV  beyannamesinin “Tecil ve Tevkifat” bölümünün “Tevkifat” kısmındaki bilgiler  doldurulmak suretiyle beyan edilecektir. Ayrıca, bu ÖTV beyannamesinin  “Ekler” bölümünde yer alan “Tevkifata Tabi Mal Teslimleri” kısmı da  doldurulacaktır.

Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen malların ÖTV mükellefleri  tarafından ithal edilmiş olması halinde, bu malların ithalinde, ödenecek  ÖTV’ye karşılık olmak üzere gümrük idaresince alınan teminatın çözümü  işlemleri, bu teslimlerle ilgili tevkif edilen ÖTV’nin beyan edilerek  ödendiğine dair alıcı imalatçının bağlı olduğu vergi dairesinden teyit  alınması üzerine 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin4 (16.3.5.2./d)  bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

2.2. Alıcı İmalatçılar (Vergi Sorumluları) Tarafından Tevkifata Tabi  Tutulan ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

Bu Tebliğ kapsamında teslim alınan mallar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin  tamamı, vergi sorumluları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkifata  tabi tutulan ÖTV tutarı, vergi sorumlularınca teslimin gerçekleştiği  vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV yönünden bağlı olunan vergi  dairesine elektronik ortamda verilecek (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile  beyan edilerek ödenecektir.

Vergi sorumlularının Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste  kapsamındaki diğer mal teslimleri nedeniyle ÖTV mükellefiyetinin bulunması  veya bulunmaması bu uygulama uyarınca (6) numaralı ÖTV beyannamesinin  verilmesine engel değildir.

Alıcı imalatçılar tarafından verilmesi gereken (6) numaralı ÖTV  beyannamesi sadece tevkifata tabi alımların olduğu vergilendirme döneminde  verilecektir.

Tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde ÖTV'nin beyan dönemi Özel  Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre tespit edilecektir.

Söz konusu uygulama kapsamındaki teslimlere ait fatura veya benzeri  belgeler, izleyen ÖTV vergilendirme dönemi içinde düzenlenmiş olsa dahi  sorumlu sıfatıyla beyan, teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminin  beyan süresi içerisinde yapılacaktır.

Örnek: Sanayi sicil belgesini haiz imalatçı (A), ÖTV mükellefi (B)’den  14/5/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer  alan ve ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki  1.000 Kg. müstahzar katkı isimli malı vergi hariç 3.000 TL karşılığında  satın almıştır. ÖTV mükellefi (B) tarafından bu teslime ilişkin fatura  17/5/2014 tarihinde düzenlenmiştir.

Buna göre söz konusu teslim 14/5/2014 tarihinde gerçekleştiğinden tevkif  edilen 2.298,50 TL tutarındaki ÖTV’nin, imalatçı (A) tarafından 16-25/5/2014  tarihleri arasında (teslime ilişkin fatura 17/5/2014 tarihinde düzenlenmiş  olsa dahi) (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde  ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca tevkifat, bu Tebliğ kapsamındaki malları satın alan ve adına  fatura veya benzeri belge düzenlenen vergi sorumluları tarafından yapılarak,  tevkif edilen bu vergi yukarıda yapılan belirlemeler çerçevesinde (6)  numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

Vergi sorumlularınca yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir  İdaresi Başkanlığı/Vergi Dairesi Başkanlığı-Defterdarlık/vergi dairesi  kayıtları esas alınacaktır.

3. TEVKİFATA TABİ TUTULAN ÖTV’NİN İNDİRİMİ

Tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin beyanına ilişkin (6) numaralı ÖTV  beyannamesinde, beyan edilen ÖTV’den herhangi bir surette indirim yapılması  mümkün bulunmamaktadır.

Ancak tevkifat uygulaması kapsamında satın alınan malların Özel Tüketim  Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan başka bir malın imalinde  kullanılmış olması halinde, vergi sorumlularınca beyan edilip ödenen ÖTV  tutarının, bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, yalnızca üretilen malın  tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde, bu teslimlere ilişkin beyanı  da içeren (1) numaralı ÖTV beyannamesinde indirimi mümkündür.

Söz konusu uygulama kapsamında tevkif edilerek ödenen ÖTV tutarı, (1)  numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler  (Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanılması)” kısmında beyan edilmek  suretiyle indirilebilecektir.

Bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, tevkifat  uygulaması kapsamında satın alınan malların girdi olarak kullanılması  suretiyle üretilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarını  geçemeyecektir.

İndirim konusu yapılamayan tutar ise tevkifatı yapan alıcı imalatçılar  açısından ilgili mevzuat çerçevesinde gider veya maliyet unsuru olarak  dikkate alınacaktır.

Tevkifata tabi tutulan ancak beyan edilmeyen veya beyan edilmesine rağmen  ödenmeyen ÖTV indirim konusu yapılamayacaktır.

Ayrıca tevkifat uygulaması kapsamında olmayan mallar için alıcı  imalatçılar tarafından tevkifat uygulanmak suretiyle beyan edilerek ödenen  ÖTV’nin de indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.

Örnek: ÖTV mükellefi (B), sanayi sicil belgesini haiz imalatçı (A)'ya  28/4/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede  yer alan ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasındaki  1.000 Kg. müstahzar katkı isimli malı vergi hariç 3.000 TL karşılığında  teslim etmiş ve bu teslime ilişkin faturayı 4/5/2014 tarihinde  düzenlemiştir. İmalatçı (A), ÖTV’sini tevkif ederek ödediği bu mal ile ithal  ettiği aynı listedeki baz yağı kullanmak suretiyle yine aynı listede yer  alan ÖTV tutarı 1,3007 TL/Kg. olan 2.000 Kg. madeni yağ üretmiş ve ürettiği  bu malın tamamını 17/5/2014 tarihinde satmıştır.

Buna göre, imalatçı (A) tarafından 38.11 tarife pozisyon numaralı  müstahzar katkı isimli mala ilişkin tevkif edilerek 1-10/5/2014 tarihleri  arasında (6) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde  ödenmiş olan ÖTV’nin, bu malın girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen  malın teslimine ilişkin yine imalatçı (A) tarafından 1-10/6/2014 tarihleri  arasında verilmesi gereken (1) numaralı ÖTV beyannamesinde indirim konusu  yapılması mümkün olabilecektir.

Bu durumda imalatçı (A) tarafından verilecek;

a- 2014/Nisan II. vergilendirme dönemine ait (6) numaralı ÖTV  beyannamesinde

Tevkif edilen ÖTV tutarı = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL,

b- 2014/Mayıs II. vergilendirme dönemine ait (1) numaralı ÖTV  beyannamesinde

Hesaplanan ÖTV tutarı = 2.000 x 1,3007 = 2.601,40 TL,

İndirilecek ÖTV = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL,

Ödenecek ÖTV = 2.601,40 – 2.298,50 = 302,90 TL

olarak hesaplanacaktır.

Bununla birlikte, ÖTV mükellefi (B) tarafından bu teslime ilişkin  faturanın süresinden sonra (örneğin 15/5/2014 tarihinde) düzenlenmiş olması,  vergi sorumlusu sıfatıyla tevkif edilen verginin 1-10/5/2014 tarihleri  arasında beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenmesine engel değildir.

4. TEVKİFAT UYGULAMASINDA BELGE DÜZENİ

Tevkifata tabi teslimler dolayısıyla satıcı ÖTV mükellefleri tarafından  düzenlenecek belgelerde; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesi  hükmü uyarınca “Teslim Miktarı, Teslim Bedeli, Hesaplanan ÖTV, Alıcı  İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV, KDV Matrahı, Hesaplanan KDV,  Tevkifat Dâhil Toplam Tutar ve Tevkifat Hariç Toplam Tutar” ayrıca  gösterilecektir. Bu belgelere, tevkifat hariç toplam tutarın rakam ve yazı  ile yazılması gerekmektedir.

Örnek: Satıcı ÖTV mükellefi tarafından tevkifat uygulaması kapsamında ÖTV  ve KDV hariç 3.000 TL bedelle teslim edilen ve ÖTV tutarı 2,2985 TL/Kg. olan  1.000 Kg. 38.11 tarife pozisyon numarasındaki müstahzar katkı isimli malın  faturası aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde düzenlenecektir.

Teslim Miktarı : 1.000 Kg.
Teslim Bedeli (ÖTV ve KDV hariç) : 3.000 TL
Hesaplanan ÖTV (1.000 x 2,2985 =) : 2.298,50 TL
Alıcı İmalatçı Tarafından Tevkif Edilecek ÖTV : 2.298,50 TL
KDV Matrahı (3.000 + 2.298,50 =) : 5.298,50 TL
Hesaplanan KDV (5.298,50 x 0,18 =) : 953,73 TL
Tevkifat Dahil Toplam Tutar (5.298,50 + 953,73 =) : 6.252,23 TL
Tevkifat Hariç Toplam Tutar (6.252,23 - 2.298,50 =) : 3.953,73 TL
Yalnız Üçbindokuzyüzelliüç Türk Lirası Yetmişüç  Kuruştur.

Bu belgeler, satıcı açısından teslimlere ilişkin ÖTV’ye tevkifat  uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Satıcı ÖTV mükellefleri tarafından tevkifata tabi olan ve olmayan  malların teslimlerine ilişkin fatura ve benzeri belgeler ayrı ayrı  düzenlenebileceği gibi, tevkif edilen ÖTV’nin bu belgelerde ayrıca  gösterilmesi koşuluyla tek bir belgenin düzenlenebilmesi de mümkündür.

5. TEVKİFAT UYGULAMASINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası  gereği, tevkifata tabi işlemlerde değişiklik olması (malların iade edilmesi,  işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi, fazla veya yersiz ÖTV  tevkifatı yapılması) halinde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler  tarafından bunlarla ilgili borçlanılan ya da ödenen vergiler için  değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönem  içinde düzeltme yapılabilir, bu vergiden mahsup edilebilir veya iade  talebinde bulunulabilir.

5.1. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi ve İşlemden  Vazgeçilmesi Hallerinde Düzeltme İşlemleri

Tevkifat uygulaması kapsamındaki teslimlerle ilgili olarak malların  iadesi, işlemin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi durumunda, mallar  alıcı imalatçıya teslim edilmişse iade edilen malların ÖTV mükellefinin  işletmesine girmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları ve belgelerde  gösterilmesi şartıyla düzeltme işlemi; bu durumun ortaya çıktığı döneme ait  satıcının beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer  İndirimler” kısmında yer alan “Tevkifata Tabi Teslimlerden İadeler”  açıklaması seçilmek ve buna ilişkin “İndirilecek ÖTV Tutarı” sıfır (0)  yazılmak suretiyle yapılacaktır. Ayrıca bu beyannamenin “Ekler” bölümünün  “Tevkifata Tabi Teslimlerden İadeler” kısmının da doldurulması  gerekmektedir.

Bu durumda, tevkifata tabi tutulan ÖTV, alıcı imalatçılar tarafından  ödendiğinden söz konusu ödenen ÖTV’nin iadesi alıcı imalatçılara  yapılacaktır.

Alıcı imalatçılar söz konusu ÖTV’nin, internet vergi dairesi üzerinden  KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda  verecekleri dilekçe ile bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki (ÖTV dâhil)  vergi borçlarına mahsuben veya nakden iadesi için talepte  bulunabileceklerdir.

Vergi dairesince, bu dilekçe ekinde satıcının malın iadesine ilişkin  düzeltmeyi yaptığını gösterir ilgili vergi dairesi yazısının ibraz edilmiş  olması ve iadesi talep edilen verginin alıcı imalatçılar tarafından beyan  edilip ödendiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu iade talepleri yerine  getirilecektir. ÖTV'nin alıcı imalatçılar tarafından beyan edilmiş ancak  ödenmemiş olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen bu vergi sadece  tahakkuktan terkin edilecek, alıcı imalatçıya iade söz konusu olmayacaktır.

Yapılacak iadelerde teminat, yeminli mali müşavir raporu ve vergi  inceleme raporu aranmayacaktır.

5.2. Fazla veya Yersiz Uygulanan Tevkifata İlişkin Düzeltme İşlemleri

Tevkifat işlemine ilişkin fazla veya yersiz ödenen verginin bulunması  halinde, gerek alıcı imalatçıların gerekse satıcı ÖTV mükelleflerinin  beyanlarının düzeltilmesi gerekmektedir.

Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı  imalatçı tarafından satıcıya iade edilecektir. Bu durumda alıcı imalatçının,  fazla veya yersiz tevkif ettiği ÖTV tutarını satıcıya iade ettiğini gösterir  belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile  birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu  vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcı imalatçıya iade  edilecektir.

Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından da  verginin beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir  vergi dairesi yazısının ibrazı aranmayacaktır.

Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin satıcı tarafından  da beyan edildiği durumda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa  önceki beyanı üzerine ödenen ÖTV’nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı  satıcıya iade edilecektir. Dolayısıyla bu durumda alıcı imalatçıya iade söz  konusu olmayacaktır.

Yapılacak iadelerde teminat, yeminli mali müşavir raporu ve vergi  inceleme raporu aranmayacaktır.

Fazla veya yersiz tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin alıcı imalatçı  tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması halinde, sorumlu sıfatıyla  beyan edilen bu vergi sadece tahakkuktan terkin edilecek, alıcı imalatçıya  iade söz konusu olmayacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

6.1. Tevkifat Uygulaması Kapsamında İşlem Yapılmaması veya Tevkifata  Tabi Tutulan Verginin Beyan Edilmemesi

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası  uyarınca bu Tebliğ kapsamında sorumlu tayin edilenler tarafından beyan  edilip ödenmesi gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan  edilmesi halinde, söz konusu vergi tutarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu  hükümlerine göre ikmalen veya re’sen tarh edilerek bu tarhiyata vergi ziyaı  cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir.

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın (1) numaralı ÖTV beyannamesinde  indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel  değildir.

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ÖTV tutarının,  satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak  tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır.

Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken ÖTV’nin satıcı  tarafından beyan edilerek süresinden sonra ödenmiş olması halinde, normal  vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması  halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine  kadar gecikme faizi uygulanacaktır.

6.2. Tevkifat Uygulamasında Müteselsil Sorumluluk

ÖTV mükellefleri, tevkifata tabi mal alımları nedeniyle ÖTV tevkifatı  uygulayanların tevkifat tutarını ödememeleri halinde, tevkifat kapsamındaki  teslimlere ilişkin ÖTV ile sınırlı olmak üzere Hazineye intikal etmeyen  vergiden dolayı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müteselsilen  sorumludurlar.

Tebliğ olunur.

————————————

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 10/1/1961 tarihli ve 10703-10705 sayılı Resmî Gazeteler’de  yayımlanmıştır.

3 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc