Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Yemlerde Istenmeyen Maddeler Hakkinda Teblig (No: 2014/11) (19.04.2014 t. 28977 s. R.G.)

small_tarim-logo(19).bmp


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2014/11)  (19.04.2014 t. 28977 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hayvan yemlerinde istenmeyen  maddelerle ilgili hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yem katkı maddeleri, yemlerin piyasaya  arzı ve kullanımı, tahıl, meyve, sebze, bitkisel ürünler ve hayvansal  gıdalardaki pestisit kalıntıları, halk sağlığı ve hayvan sağlığı hakkındaki  veteriner ürünleri ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla  yemlerde istenmeyen maddelerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki  Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve  Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliği’nin 07/5/2002 tarihli ve 2002/32 sayılı Yemlerde  İstenmeyen Maddeler Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Günlük rasyon: Belli tür, yaş ve verimdeki bir hayvanın tüm  besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu, %12 nem  içeriği üzerinden hesaplanan günlük toplam yem miktarını,

c) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik  hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

ç) Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler: Yem maddeleri, premiksler,  yem katkı maddeleri ve hayvan yemi olarak kullanılan diğer ürünleri,

d) Karma yem: Hayvanların ağızdan beslenmesi için tam veya  tamamlayıcı yem şeklinde, yem katkı maddelerini içeren veya içermeyen,  en az iki yem maddesinin karışımını,

e) Müdahale eşik değeri: Yemlerde istenmeyen maddeler için  müdahale edilmesi ya da kaynağı tespit edilerek, takip edilmesi gerekli  olan Bakanlıkça belirlenen miktarları,

f) Piyasaya arz: Yemlerin, bedelli veya bedelsiz piyasaya  sunulmasını,

g) Premiks: Hayvanlara doğrudan yedirilmeyen, yem katkı  maddelerinin karışımı ya da bir veya birden fazla yem katkı maddesinin  taşıyıcı olarak kullanılan bir yem maddesi veya suyla karışımını,

ğ) Tamamlayıcı yem: Bileşimi itibariyle belirli maddeler  bakımından zengin içeriğe sahip, başka bir yemle birlikte  kullanıldığında günlük rasyon için yeterli olan karma yemi,

h) Tam yem: Bileşimi bakımından günlük rasyon için yeterli  olan yem karışımını,

ı) Taşınma: Üretim hattının belirli bir bölümünde bir parti  üretimin hemen ardından gelen partide bir önceki partiden geçen bir  etken madde ya da ürünün düzeyini,

i) Yem: Hayvanların ağız yoluyla beslenmesi amacıyla  kullanılan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş yem katkı maddeleri  dâhil her türlü madde veya ürünü,

j) Yem katkı maddesi: Yem katkı maddeleri için tanımlanan  fonksiyonlardan bir veya birkaçına sahip, yeme veya suya katılan, yem  maddesi ve premiksler dışındaki maddeler, mikroorganizmalar veya  preparatları,

k) Yemlerde istenmeyen maddeler: Patojenik etkenler dışında,  yemlerde bulunan ve hayvan veya insan sağlığına veya çevreye yönelik  potansiyel tehlike oluşturan veya hayvansal üretimi olumsuz yönde  etkileyen maddeleri,

l) Yem maddeleri: Hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarını  karşılayan, doğal, taze, korunmuş halde olan bitkisel veya hayvansal  orijinli ürünler ve bunlardan endüstriyel işleme sonucu elde edilen  ürünler ile hayvanların ağızdan beslenmesi amacıyla, premikslerde  taşıyıcı olarak ya da karma yemlerin hazırlanmasında doğrudan ya da  işlenerek kullanılan, yem katkı maddesi içeren ya da içermeyen organik  veya inorganik maddeleri,

ifade eder.

Yem güvenilirliği

MADDE 5 – (1) Yem ancak, güvenilir ve ticari olarak uygun kalitede  olması ve amacına uygun olarak kullanıldığında insan sağlığına, hayvan  sağlığına ve çevreye tehlike oluşturmaması ve hayvansal üretimi olumsuz  etkilememesi halinde piyasaya arz edilir.

(2) Bu Tebliğin ek-1’inde belirtilen maksimum limitlerin üzerinde  istenmeyen maddeleri içeren yemler, birinci fıkraya göre güvenilir olmayan  yem olarak kabul edilir.

İstenmeyen maddelerin limitleri

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan istenmeyen  maddelere yalnızca belirtilen şartlara uygun olan yemlerde müsaade edilir.

(2) Yemlerde istenmeyen maddeler yüksek seviyede tespit edildiğinde veya  maksimum seviye aşıldığı durumda, Bakanlık yemlerdeki istenmeyen maddelerin  kaynağını belirlemek, azaltmak veya yok etmek amacıyla işletmeci ile  işbirliğine giderek inceleme yapar. İncelemede geçmişteki bilgiler de göz  önüne alınır. İstenmeyen maddeler yüksek seviyede tespit edildiğinde,  inceleme amacıyla ek-2’de belirtilen müdahale eşik değerler dikkate alınır.

(3) Bakanlık, bilimsel ve teknik gelişmeler doğrultusunda ek-1 ve ek-2’de düzenlemeler yapar.

Uygulamadaki kısıtlama

MADDE 7 – (1) İstenmeyen maddeleri maksimum seviyeyi aşan  miktarlarda içeren yemler, seyreltme amacıyla aynı veya farklı yemlerle  karıştırılarak paçal yapılamaz.

(2) Tamamlayıcı yemler, önerilen kullanım miktarları dikkate alındığında,  özel hükümler bulunmadığı sürece istenmeyen maddeleri günlük rasyonda tam  yemler için belirlenen düzeylerin üzerinde içeremez.

Detoksifikasyon işlemi

MADDE 8 – (1) Yem işletmecisi tarafından detoksifikasyon işlemi  yapılması istendiğinde Bakanlık bununla ilgili uygulama prosedürünü inceler.  Bu prosedürün uygulanabilir olup olmadığı konusunda karar verir. Bu  prosedüre göre detoksifiye edilmiş ürünlerin ek-1’de  belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Bu işlemin uygulanması Bakanlık  kontrol görevlileri gözetiminde yapılır.

İdari yaptırım

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğe göre uygun olan yemlerin Tebliğde yer  almayan istenmeyen maddeleri içermesi halinde 5996 sayılı  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem  yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 10 – (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanı yürütür.


Ek-1

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELERİN KABUL EDİLEBİLİR EN ÇOK MİKTARLARI

Bölüm 1- İnorganik Bulaşanlar ve Azotlu Bileşikler

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en  çok miktar mg/kg (ppm) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
-1 -2 -3
1. Arsenik (1) Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

-Otlardan, kurutulmuş üçgülden ve kurutulmuş yoncadan elde edilen  unlar ve kurutulmuş şeker pancarı posası ve kurutulmuş melaslı şeker  pancarı posası

-Palm çekirdeği küspesi (ekspeller)

-Fosfatlar ve kalkerli deniz algleri

-Kalsiyum karbonat, kalsiyum ve magnezyum karbonat(10)

-Magnezyum oksit ve magnezyum karbonat

-Balık ve diğer su hayvanları ve bunların işlenmesinden elde  edilen yemler
 

-Deniz yosunu unu ve deniz yosunundan elde edilen yem maddeleri

4


4 (2)

10

15

20

25 (2)
 

40 (2)

İzleme amaçlı (marker) olarak kullanılan  demir partikülleri 50
İz element bileşikleri fonksiyonel  grubuna dahil katkı maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

- Bakır sülfat pentahidrat, bakır karbonat, di bakır klorit  trihidroksit ve demir karbonat

- Çinko oksit, mangan oksit ve bakır oksit

Tamamlayıcı yemler; aşağıdaki dışında:

-Mineral yemler

- Balık ve diğer deniz hayvanları ve bunların işlenmesinden elde  edilen ürünleri, deniz yosunu unu ve deniz yosunundan elde edilen  yem maddelerini içeren ev ve süs hayvanı tamamlayıcı yemi:

-İz element konsantrasyonu, tam yemde belirlenen maksimum  miktarın 100 katından daha fazla olan özel besleme amaçlı yemlerin  uzun vadeli kullanım formulasyonu

30 

50

100

4

12

10 (2)
 

30

Tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

- Balıklar ve kürk hayvanları için tam yemler

- Balık ve diğer su hayvanları ve bunların işlenmesinden elde  edilen ürünleri, deniz yosunu unu ve deniz yosunundan elde edilen  yem maddelerini içeren ev ve süs hayvanı tam yemi

10 (2)

10 (2)

2. Kadmiyum  Bitkisel kökenli yem maddeleri 1
Hayvansal kökenli yem maddeleri 2
Mineral kökenli yem maddeleri;  aşağıdakiler dışında: 

-Fosfatlar

10

İz element bileşikleri fonksiyonel  grubuna dahil olan katkı maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

- Bakır oksit, mangan oksit, çinko oksit ve mangan sülfat  monohidrat

10 

30

Bağlayıcılar ve topaklaşmayı önleyici  maddeler fonksiyonel grubuna dahil olan katkı maddeleri 2
Premiksler (6) 15
Tamamlayıcı yemler; aşağıdakiler dışında 

-Mineral yemler:

%7 den az fosfor içerenler (8)

%7 ve daha fazla fosfor içerenler (8)

0,5 

 

5

Her % 1 fosfor için 0,75 (8) (max. 7,5'a kadar)

Ev ve süs hayvanları için tamamlayıcı  yemler 

İz element konsantrasyonu, tam yemde belirlenen maksimum miktarın  100 katından daha fazla olan özel besleme amaçlı yemlerin uzun  vadeli kullanım formulasyonu

15

Tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Sığır (buzağılar hariç), koyun (kuzular hariç), keçiler  (oğlaklar hariç) ve balıklar için tam yemler.

-Ev ve süs hayvanları için tam yemler

0,5 

1

2

3. Flor (7) Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

-Hayvansal kökenli yem maddeleri, deniz krili gibi kabuklu deniz  hayvanları hariç

-Kril gibi kabuklu deniz hayvanları

-Fosfatlar

-Kalsiyum karbonat, kalsiyum ve magnezyum karbonat(10)

-Magnezyum oksit

-Kalkerli deniz algleri

Vermikülit(E 561)

150 

500

3000

2000

350

600

1000

3000

Tamamlayıcı yemler: 

- %4 ve daha az fosfor içeren (8)

- %4 den fazla fosfor içeren (8)

  

500

her %1 fosfor için 125 (8)

Tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Domuz tam yemleri

-Kanatlı (civciv hariç) ve balık tam yemleri

-Civciv tam yemleri

-Sığır, koyun ve keçi tam yemleri;
Süt yemi

Diğer

150 

100

350

250


30

50

4. Kurşun(12) Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

-Kaba yem (3)

-Fosfatlar ve kalkerli deniz algleri

-Kalsiyum karbonat, kalsiyum ve magnezyum karbonat(10)

-Mayalar

10 

30

15

20

5

İz element bileşikleri fonksiyonel  grubuna dahil olan katkı maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

-Çinko oksit

-Mangan oksit, demir karbonat, bakır karbonat

Bağlayıcılar ve topaklaşmayı önleyici maddeler fonksiyonel  grubuna dahil olan katkı maddeleri; aşağıdaki dışında;

- Volkanik kaynaklı klinoptilolit, natrolit-fonolit

100 

400

200

30

60

Premiksler (6) 200
Tamamlayıcı yemler; aşağıdaki dışında: 

-Mineral yemler

- İz element konsantrasyonu, tam yemde belirlenen maksimum  miktarın 100 katından daha fazla olan özel besleme amaçlı yemlerin  uzun vadeli kullanım formulasyonu

Tam yemler

10 

15

60;
 

5

5. Cıva(4) Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

-Balık ve diğer su hayvanları ve bunların işlenmesinden elde  edilen yemler

- Kalsiyum karbonat, kalsiyum ve magnezyum karbonat(10)

0,1 

0,5

0,3

Karma yemler (Tam ve tamamlayıcı);  aşağıdakiler dışında: 

-Mineral yem

-Balıklar için karma yemler

-Köpekler, kediler ve kürk hayvanları için karma yemler

0,1 

0,2

0,2

0,3

6. Nitritler (5 Yem maddeleri, aşağıdakiler dışında; 

-Balık unu

-Silaj

15 

30

-

Nişasta üretiminden ve şeker pancarı ve  şeker kamışından elde edilen ürünler ve yan ürünleri -
Tam yemler, aşağıdakiler dışında; 

Nem içeriği %20 yi aşan kedi ve köpek tam yemleri

15 

-

7.Melamin (9) Aşağıdakiler hariç olmak üzere yemler  2,5
Konserve ev ve süs hayvanı yemleri 2,5(11)
Aşağıdaki katkı maddeleri:
-Guanidino asetik asit (GAA) 

-Üre

-Biüre


-

-

(1) Maksimum düzey toplam arsenik miktarıdır.
(2) İnorganik arsenik 2 ppm den düşük olmalıdır.
(3) Kaba yem, hayvan yemi olarak kullanılan kuru ot, silaj, taze  ot ve benzeri ürünleri kapsar.
(4) Maksimum düzey toplam cıva miktarıdır.
(5) Maksimum düzey sodyum nitrit olarak ifade edilir.
(6) Farklı hayvan türleri için kurşun ve kadmiyuma duyarlılık  oluşturmayan ve yüksek seviyede kurşun ve kadmiyum içeren katkı maddeleri  hesaba katılarak oluşan premikslerin maksimum düzeyidir. Premiks üreticisi,  yem katkı maddeleri mevzuatında yer alan premikslerin maksimum düzeyine  uygun olarak, tam ve tamamlayıcı yemler için maksimum düzeylere göre  premiksin kullanım tarifini sağlamaktan sorumludur.
(7) Maksimum düzey florun analiz sonucudur.
(8) Fosforun % si, %12 nem içeriğine sahip yemle ilişkilidir.
(9) Maksimum düzey sadece melamin içindir. Maksimum düzey  içindeki siyanurik asit, amelin ve amelid sonraki aşamada hesaba katılır.
(10) Kalsiyum ve magnezyum karbonat, Yem Maddeleri Kataloğunda  belirtildiği gibi kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın doğal  karışımlarına karşılık gelir.
(11) Maksimum limit satışa sunulan konserve ev ve süs hayvanı  yemi için uygulanır.
(12) Kaolinitik kil ve bunu içeren yemde, kurşun tayini için  maksimum düzey kurşunun analiz yoluyla tayini anlamına gelir. Burada  ekstraksiyon nitrik asit içerisinde (%5 w/w) 30 dakika kaynama sıcaklığında  gerçekleştirilir. Benzer ekstraksiyon prosedürleri, bunların etkinliğinin  aynı olduğunun ortaya konması koşuluyla uygulanabilir.

Bölüm 2- Mikotoksinler

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en çok miktar  mg/kg (ppm) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
(1) (2) (3)
1.Aflatoksin B1 Yem maddeleri 0,02
Tamamlayıcı ve tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Süt sığırları ve buzağılar, süt koyunları ve kuzular, süt  keçileri ve oğlaklar, domuz yavruları ve genç kanatlı hayvan karma  yemleri

-Sığır (süt sığırları ve buzağılar hariç), koyun (süt koyunları  ve kuzular hariç), keçi (süt keçileri ve oğlaklar hariç), domuz  (domuz yavruları hariç), kanatlı (genç kanatlılar hariç) karma  yemleri

0,01 

0,005

0,02

2. Çavdar mahmuzu (Rye Ergot) Yem maddeleri ve öğütülmemiş tahıl içeren karma  yemler 1000
3. Deoxynivalenol Yem maddeleri: 

-Mısır yan ürünleri hariç tahıllar ve tahıl yan ürünleri

-Mısır yan ürünleri

12

Aşağıdakiler dışında tam ve tamamlayıcı yemler: 

-Domuz tam ve tamamlayıcı yemleri

-Kuzu, oğlak ve 4 aydan küçük buzağı tam ve tamamlayıcı yemleri

0,9

2

4. Zearalenone Yem maddeleri: 

-Mısır yan ürünleri hariç tahıllar ve tahıl yan ürünleri

-Mısır yan ürünleri

 

Tam ve tamamlayıcı yemler:

-Domuz yavruları ve genç anaç domuz tam ve tamamlayıcı yemleri

-Anaç domuz ve besi domuzu tam ve tamamlayıcı yemleri

-Buzağı, süt ineği, kuzu dahil koyun ve oğlak dahil keçi tam ve  tamamlayıcı yemleri

  

2

3

 

 

0,1

0,25

0,5

5. Ochratoxin A Yem maddeleri: 

-Tahıllar ve tahıl ürünleri

  

0,25

Tam ve tamamlayıcı yemler: 

-Domuz tam ve tamamlayıcı yemleri

-Kanatlı tam ve tamamlayıcı yemleri

  

0,05

0,1

6. Fumonisin 

(B1+B2)

Yem maddeleri: 

-Mısır ve mısır ürünleri

  

60

Tam ve tamamlayıcı yemler: 

-Domuzlar, tektırnaklılar, tavşanlar ve ev ve süs hayvanları

-Balık

-Kanatlılar, kuzular, oğlaklar ve 4 aydan küçük buzağılar

-4 aydan büyük yetişkin gevişgetiren hayvanlar ve vizon

  

5

10

20

50

Bölüm 3- Bitki Toksinleri

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en çok miktar  mg/kg (ppm) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
(1) (2) (3)
1. Serbest Gosipol Yem maddeleri, aşağıdakiler dışında: 

-Pamuk tohumu

-Pamuk tohumu küspesi(pres ya da ekstraksiyon)

20 

5000

1200

Tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Buzağılar dışında sığır tam yemleri

-Kuzu ve oğlak dışında koyun ve keçi tam yemleri

-Buzağı ve kanatlı tam yemleri (yumurta tavuğu hariç)

-Tavşan, kuzu, oğlak ve domuz tam yemleri (domuz yavrusu hariç)

20 

500

300

100

60

2. Hidrosiyanik asit Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

-Keten tohumu

-Keten tohumu küspesi

-Tapyoka ürünleri ve badem küspesi

50 

250

350

100

Tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

-6 haftadan küçük kanatlı tam yemleri

50 

10

3. Teobromin Tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

- Domuzlar için tam yemler

- Köpekler, tavşanlar, atlar ve kürk hayvanları için tam yemler

300 

200

50

4.Vinil Tiyooksazolidon (5-vinil  oksazolidin-2- tiyon)  Kanatlı tam yemleri; aşağıdakiler dışında: 

-Yumurta tavuğu tam yemleri

1000 

500

5. Uçucu hardal yağı (1) Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

Ketencik tohumu ve bundan elde edilen ürünler(2), hardal  tohumundan elde edilen ürünler(2), kolza tohumu ve bundan elde  edilen ürünler

100 

4000

Tam yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Sığır(buzağılar hariç), koyun(kuzular hariç) ve keçi(oğlak  hariç) tam yemleri

-Kanatlı ve domuz tam yemleri (domuz yavruları hariç)

150 

1000

500

(1) Maksimum limitler allil izotiyosiyanat olarak ifade  edilir.
(2) Yetkili otoritelerin isteği üzerine sorumlu işletmeci  glikosinolatların toplam miktarının 30 mmol/kg dan daha düşük olduğunu  gösteren analizi yapmalıdır. Referans analiz metodu EN-ISO 9167-1:1995'tir.

Bölüm 4- Organoklorin Bileşikleri (Dioksinler ve PCBler Dışında )

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en  çok miktar mg/kg (ppm) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
(1) (2) (3)
1. Aldrin(1) Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

- Yağlar

- Balıklar için karma yem

0,01 (2

0,1 (2)

0,02 (2)

2. Dieldrin(1) Yem maddeleri ve karma yemler  aşağıdakiler dışında 

- Yağlar

- Balıklar için karma yem

0,01 (2

0,1 (2)

0,02 (2)

3. Kamfeklor (Toksafen) CHB  26, 50 ve 62 benzerleri gösterge toplamı(3) Balık, diğer su hayvanları ve bunlardan  elde edilen maddeler; aşağıdakiler dışında: 

-Balık yağı

-Balık tam yemleri

0,02 

0,2

0,05

4.Klordan
(Klordan ve oksiklordan'ın cis ve trans izomerlerinin toplamı,  chlordane olarak belirtilir)
Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

0,02 

0,05

5.DDT (DDT,DDD,(veya TDE)  ve DDE'nin izomerleri toplamı, DDT olarak belirtilir) Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

0,05 

0,5

6. Endosülfan  (Endosülfansülfat'ın ve alfa ve beta izomerleri toplamı endosülfan  olarak belirtilir.) Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Mısır ve mısırın işlenmesinden elde edilen ürünler

-Yağlı tohumlar ve bunların işlenmesinden elde edilen ham yağ  dışında ürünler

-Bitkisel ham yağ

- Somon balığı dışındaki balık tam yemleri

- Somon balığı tam yemleri

0,1 

0,2

0,5

1,0

0,005

0,05

7. Endrin (endrin ve  delta-ketoi-endrin toplamı, endrin olarak belirtilir) Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

0,01 

0,05

8. Heptaklor (heptaklor ve  heptaklorepoksit toplamı, heptaklor olarak belirtilir) Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

0,01 

0,2

9. Hekzaklorobenzen
(HCB)
Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

0,01 

0,2

10.  Hekzaklorosiklohekzan (HCH) 
  • alfa isomerleri

 

 

  • beta isomerleri

 

 

 

 

 

 

 

  • gama isomerleri
Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

0,02 

0,2

Yem maddeleri; aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

Karma yemler; aşağıdakiler dışında:

-Süt sığırı karma yemleri

0,01 

0,1

0,01

0,005

Yem maddeleri ve karma yemler;  aşağıdakiler dışında: 

-Yağlar

0,2 

2,0

(1) Tek veya birlikte dieldrin olarak belirtilir.
(2) Tek veya birlikte dieldrin olarak belirtilen aldrin ve  dieldrinin en çok miktarı.
(3)Parlar veya CHB numaralama sistemine göre: CHB 26:  2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octochlorobornane, CHB 50:  2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane, CHB 62:  2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

Bölüm 5- Dioksinler ve PCBler

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en çok miktar ng  olarak WHO-PCDD/ F-TEQ/kg (ppt) (¹) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
(1) (2) (3)
1. Dioksinler (Poliklorlu  dibenzo-para-dioksinler (PCDDs) ve poliklorlu dibenzo-  furanların(PCDFs) toplamı. Dünya Sağlık Örgütünce WHO-TEFs-2005  (toksik eş değerlik faktörleri) değerleri kullanılarak toksik  eşdeğerlik miktarları olarak ifade edilir.) (2) Bitkisel kökenli yem maddeleri;  aşağıdakiler dışında: 

-Bitkisel yağ ve yan ürünleri

-Mineral kökenli yem maddeleri

0,75 

0,75

0,75

  Hayvansal kökenli yem maddeleri: 

- Süt yağı ve yumurta yağı dahil hayvansal yağlar

- Süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri dahil diğer  kara hayvanı ürünleri,

-Balık yağı

-Balık yağı, %20 den fazla yağ içeren balık protein  hidrolisatları ve kabuklu su hayvanları unu hariç, balık, diğer su  hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünler(3)

- %20'den fazla yağ içeren balık protein hidrolisatları, kabuklu  deniz hayvanı unu


 

1,50

0,75

5,0

1,25

1,75

  Bağlayıcılar ve topaklaşmayı önleyici katkı  maddeleri fonksiyonel grubuna dahil olan sediment kaynaklı  klinoptilolit ve sentetik kalsiyum aluminatlar, natrolit fonolit,  vermikülit, kalsiyum sülfat dihidrat, kaolinitik kil 0,75
  -İz element bileşikleri fonksiyonel gruplarına dahil  olan katkı maddeleri 1,0
  -Premiksler 1,0
  -Karma yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Balık ve ev ve süs hayvanları karma yemleri

-Kürk hayvanları karma yemleri

0,75 

1,75

-

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en  çok miktar ng olarak WHO-PCDD/ F-PCB-TEQ/kg (ppt) (¹) (% 12 rutubet  içeren yeme göre)
2. Dioksinler ve dioksin  benzeri PCB' ler toplamı (Poliklorlu dibenzo-para-dioksinler  (PCDDs), poliklorlu dibenzo- furanlar (PCDFs) ve dioksin benzeri  poliklorlu bifenillerin (dl-PCBs) toplamı. Dünya Sağlık Örgütünce  WHO-TEFs-2005 (toksik eşdeğerlik faktörleri) değerleri kullanılarak  toksik eşdeğerlik miktarları olarak ifade edilir.) (2) Bitkisel kökenli yem maddeleri  aşağıdakiler dışında 

-Bitkisel yağlar ve yan ürünleri

1,25 

1,5

Mineral kökenli yem maddeleri 1,0
Hayvansal kökenli yem maddeleri: 

-Yumurta yağı ve süt yağı dahil hayvansal yağ

-Yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri dahil diğer  kara hayvanı ürünleri

- Balık yağı

- Balık yağı ve %20 den fazla yağ içeren balık protein  hidrolisatları hariç, balık, diğer su hayvanları ve bunlardan elde  edilen ürünler (3),

-%20'den fazla yağ içeren balık protein hidrolisatları

  

2,0

1,25

20,0

4,0

9,0

-Bağlayıcılar ve topaklaşmayı önleyici  katkı maddeleri fonksiyonel grubuna dahil olan sediment kaynaklı  klinoptilolit ve sentetik kalsiyum aluminatlar, natrolit fonolit,  vermikülit, kalsiyum sülfat dihidrat, kaolinitik kil 1,5
-İz element bileşikleri fonksiyonel  gruplarına dahil olan katkı maddeleri 1,5
-Premiksler 1,5
Karma yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Balık ve ev ve süs hayvanları karma yemleri

-Kürk hayvanları karma yemleri

1,5 

5,5

-

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en çok miktar  µg/kg(ppb) (1) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
3. Dioksin benzeri olmayan  PCB ler ( PCB 28, PCB52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 ve PCB 180  (ICES-6) toplamı) (1) Bitkisel kökenli yem maddeleri 10
Mineral kökenli yem maddeleri 10
Hayvansal kökenli yem maddeleri: 

-Yumurta yağı ve süt yağı dahil hayvansal yağ

-Yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri dahil diğer  kara hayvanı ürünleri

-Balık yağı

- Balık yağı ve %20 den fazla yağ içeren balık protein  hidrolisatları hariç, balık, diğer su hayvanları ve bunlardan elde  edilen ürünler (4),

-%20'den fazla yağ içeren balık protein hidrolisatları

10 

10

175

30

50

-Bağlayıcılar ve topaklaşmayı önleyici katkı  maddeleri fonksiyonel grubuna dahil olan sediment kaynaklı  klinoptilolit ve sentetik kalsiyum aluminatlar, natrolit fonolit,  vermikülit, kaolinitik kil 

 

10
-İz element bileşikleri gruplarına dahil olan katkı  maddeleri  10
-Premiksler 10
Karma yemler; aşağıdakiler dışında: 

-Balık ve ev ve süs hayvanları karma yemleri

-Kürk hayvanları karma yemleri

10 

40

-

(1)Üst sınırın düzeyi, tayin limitinin altındaki farklı  benzerlere(poliklorlu bifeniller(PCB)) ait tüm değerlerin tayin limitine  eşit olacağı varsayımıyla hesaplanır.
(2) Dioksinler, Furanlar ve Dioksin benzeri PCB'ler için TEF  tablosu (=Toksik eşdeğerlik faktörleri): Dünya Sağlık Örgütünün insan risk  değerlendirme sonuçlarına göre WHO-TEFs-Haziran 2005 te Geneva'da düzenlenen  Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı uzman toplantısı (Martin van den  Berg ve arkadaşları, dioksinler ve dioksin benzeri bileşikler için insan ve  memeli toksik eşdeğerlik faktörlerinin 2005 yılı Dünya Sağlık Örgütünce  yeniden değerlendirilmesi. Toksikoloji Bilimleri 93(2), 223-241 (2006))

Benzer TEF Değeri Benzer TEF Değeri
Dibenzo-para-dioksinler ('PCDDs') ve  Dibenzo-para-furanlar (PCDFs)   Dioksin benzeri PCBler: Non-ortho PCBs +  Mono-ortho PCBs  
2,3,7,8-TCDD 1    
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-ortho PCBs  
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03
OCDD 0,0003    
    Mono-ortho PCBs  
2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01    
OCDF 0,0003    

Kullanılan kısaltmalar; 'T' = tetra; 'Pe' = penta; 'Hx' = hexa; 'Hp' =  hepta; 'O' = octa; 'CDD' = chlorodibenzodioxin; 'CDF' = chlorodibenzofuran;  'CB' = chlorobiphenyl.
(3) Kürk hayvanları için yem üretiminde, bir işleme tabi  tutulmadan doğrudan kullanılan taze balıklarda ve diğer su hayvanlarında  maksimum düzey uygulanmaz. Hayvanat bahçesi hayvanları, sirk hayvanları, ev  ve süs hayvanlarının beslenmesinde doğrudan kullanılan taze balıklarda  maksimum dioksin düzeyi; toplam dioksin için 3,5 ng WHO-PCCD/F-TEQ/kg ürün,  dioksin ve dioksin benzeri PCB toplamı için 6,5 ng WHO-PCCD/F-PCB-TEQ/kg  ürün, balık karaciğerinde maksimum dioksin ve dioksin benzeri PCB toplamı  20,0 ng WHO-PCCD/F-PCB-TEQ/kg ürün dır. Kürk hayvanları, ev ve süs  hayvanları, hayvanat bahçesi hayvanı veya sirk hayvanlarından üretilen  ürünler veya işlenmiş hayvansal proteinler gıda üretimi için bakılan,  beslenen veya yetiştirilen çiftlik hayvanlarına verilemez.
(4) Kürk hayvanları için yem üretiminde, bir işleme tabi  tutulmadan doğrudan kullanılan taze balıklarda ve diğer su hayvanlarında  maksimum düzey uygulanmaz. Hayvanat bahçesi hayvanları, sirk hayvanları, ev  ve süs hayvanlarının beslenmesinde doğrudan kullanılan taze balıklarda  maksimum dioksin dolmayan benzer PCB ler düzeyi 75 µg/kg, balık  karaciğerinde 200µg/kg dır. Kürk hayvanları, ev ve süs hayvanları, hayvanat  bahçesi hayvanı veya sirk hayvanlarından üretilen ürünler veya işlenmiş  hayvansal proteinler gıda üretimi için bakılan, beslenen veya yetiştirilen  çiftlik hayvanlarına verilemez.

Bölüm 6- Zararlı Botanik Bulaşıklık

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler Kabul edilebilir en çok miktar  mg/kg (ppm) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
(1) (2) (3)
1. Yabani ot tohumları ve alkaloid, glikozid ve  diğer zehirli maddeleri ayrı ayrı ya da birlikte içeren öğütülmemiş  ve parçalanmamış meyveler 

Datura sp.

Yem maddeleri ve karma yemler 

 

3000 

 

1000

2. Crotalaria spp. Yem maddeleri ve karma yemler 100
3. Ricinus communis L.,Croton tiglium L. ve Abrus  precatorius L. lerin kabukları ve tohumları ile bunların ayrı ayrı  ya da birlikte işlenmiş türevleri(1) Yem maddeleri ve karma yemler 10 (2)
4. Kabuksuz kayın (kayınağacı) Meyvesi - Fagus  silvatica L. Yem maddeleri ve karma yemler Bu tür bitkilerin tohum ve meyveleri  ile işlenmiş ürünleri yemlerde ancak ölçülemeyecek derecede iz  miktarlarda bulunabilir.
5. Purghera (Jatropha curcas L.) Yem maddeleri ve karma yemler Bu tür bitkilerin tohum ve meyveleri  ile işlenmiş ürünleri yemlerde ancak ölçülemeyecek derecede iz  miktarlarda bulunabilir.
6.Ambrosia spp. tohumları Yem maddeleri aşağıdakiler dışında: 

-Doğrudan hayvan beslenmesinde kullanılmayan darı (Panicium  miliaceum L.) ve sorgum ( Sorghum bicolar (L) Moench s.l.) tohumları

- Öğütülmemiş dane ve tohum içeren karma yemler

50 

200
 

50

7. Aşağıdakilerin tohumları 
  • Hint hardalı - Brassica juncea (L.) Czern ve Coss. ssp.  intergrifolia(West.) Thell.

 

  • Sareptian hardalı - Brassica juncea (L.) Czern ve Coss. ssp.  Juncea 

 

  • Çin hardalı- Brassica juncea (L.) Czern ve Coss. ssp. juncea  var. lutea Batalin

 

  • Siyah hardal - Brassica nigra (L.) Koch

 

Etiyopya hardalı - Brassica carinata A. Braun

Yem maddeleri ve karma yemler Tohumlar yemlerde ancak  ölçülemeyecek derecede iz miktarlarda bulunabilir.

(1) Mikroskop analizi ile belirlenen.
(2) Tohum kabuk parçalarını da içerir.

Bölüm 7- Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Onaylı Yem Katkı  Maddelerinin En Çok Miktarları

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler (1) Kabul edilebilir en çok miktar  mg/kg (ppm) (% 12 rutubet içeren yeme göre)
(1) (2) (3)
1. Decoquinate Yem maddeleri 0,4
Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler 

-Yumurtlayan kanatlılar ve 16 haftadan büyük yumurta piliçleri

-Decoquinate kullanımının yasaklandığı kesim öncesi dönemde etlik  piliçler

- Diğer hayvan türleri

  

0,4

0,4

1,2

Decoquinate kullanımına izin verilmeyen yemlerde  kullanılan premiksler (2)
2. Diclazuril Yem maddeleri 0,01
Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler: 

- Yumurtlayan kanatlılar, 16 haftadan büyük yumurta piliçleri

-Diclazurilin kullanımının yasaklandığı kesim öncesi dönemde besi  ve damızlık tavşanlar

- 16 haftadan küçük yumurtacı piliçleri, etlik piliçler, beç  tavuğu, etlik hindileri dışında diğer hayvan türleri

  

0,01

0,01

0,03

Diclazuril kullanımına izin verilmeyen yemlerde  kullanılan premiksler (2)
3. Halofuginone  hidrobromide Yem maddeleri 

Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler:

-Yumurtlayan kanatlılar 12 haftadan büyük yumurtacı piliç ve  hindi palazları

-Halofuginone hidrobromide kullanımının yasaklandığı kesim öncesi  dönemde etlik piliç ve 12 haftadan küçük hindiler

- Diğer hayvan türleri

  

0,03

0,03

0,03

0,09

Halofuginone hidrobromide kullanımına izin  verilmeyen yemlerde kullanılan premiksler (2)
4. Lasalocid A sodyum Yem maddeleri 1,25
Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler: 

- Köpekler, buzağılar, tavşanlar, tektırnaklılar, süt hayvanları,  yumurtacı kanatlılar, hindiler(16 haftadan büyük) ve yumurtacı  piliçleri (16 haftadan büyük)

- Lasalocid A sodyum kullanımının yasaklandığı kesim öncesi  döneminde etlik piliçler, 16 haftadan küçük yumurta piliçleri ve 16  haftadan küçük hindiler

- Lasalocid A sodyum kullanımının yasaklandığı kesim öncesi  döneminde sülün, beç tavuğu, bıldırcın ve keklik (yumurtlayan  kanatlılar hariç)

- Diğer hayvan türleri1,25
 

1,25
 

1,25
 

3,75

Lasalocid A sodyum kullanımına izin verilmeyen  yemlerde kullanılan premiksler (2)
5. Maduramicin ammonium alpha Yem maddeleri 

Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler:

-Tektırnaklılar, tavşanlar, 16 haftadan büyük hindiler,  yumurtlayan kanatlılar ve 16 haftadan büyük yumurtacı piliçler

- Maduramicin ammonium alpha kullanımının yasaklandığı kesim  öncesi dönemde etlik piliçler ve 16 haftadan küçük hindiler

- Diğer hayvan türleri

-Maduramicin ammonium alpha kullanımına izin verilmeyen yemlerde  kullanılan premiksler

  

0,05

0,05

0,05

0,15

(2)

6. Monensin sodyum Yem maddeleri 1,25
Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler: 

-Tektırnaklılar, köpekler, küçükbaş ruminantlar (koyun ve keçi),  ördekler, sığır, süt sığırı, yumurtacı kanatlılar, 16 haftadan büyük  yumurta piliçleri ve 16 haftadan büyük hindiler

- Monensin sodyum kullanımının yasaklandığı kesim öncesi dönemde  etlik piliçler, 16 haftadan küçük yumurta piliçleri ve 16 haftadan  küçük hindiler

- Diğer hayvan türleri

1,25 

1,25

3,75

Monensin sodyumun kullanımına izin verilmeyen  yemlerde kullanılan premiksler (2)
7. Narasin Yem maddeleri 

Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler:

-Hindiler, tavşanlar, tektırnaklılar, yumurtacı kanatlılar ve 16  haftadan büyük yumurta piliçleri

- Diğer hayvan türleri

0,7 

0,7

2,1

Narasin kullanımına izin verilmeyen yemlerde  kullanılan premiksler (2)
8. Nicarbazin Yem maddeleri 1,25
Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler 

-Tektırnaklılar, yumurtacı kanatlılar ve 16 haftadan büyük  yumurta piliçleri

- Diğer hayvan türleri

  

1,25

3,75

Nicarbazin (yalnız ya da narasin ile birlikte)  kullanımına izin verilmeyen yemlerde kullanılan premiksler (2)
9. Robenidine hidroklorid Yem maddeleri 

Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler:

-Yumurtacı kanatlılar ve 16 haftadan büyük yumurta piliçleri

-Robenidine hidroklorid kullanımının yasaklandığı kesim öncesi  dönemdeki etlik piliçler, besi ve damızlık tavşanları ve hindiler

- Diğer hayvan türleri

Robenidine hidroklorid kullanımına izin verilmeyen yemlerde  kullanılan premiksler

  

0,7

0,7

0,7

2,1

(2)

10. Salinomycin sodyum Yem maddeleri 0,7
Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler: 

-Tektırnaklılar, hindiler, yumurtacı kanatlılar ve 12 haftadan  büyük yumurta piliçleri

- Salinomycin sodyum kullanımının yasaklandığı kesim öncesi  dönemde etlik piliçler, 12 haftadan küçük yumurta piliçleri ve etlik  tavşanlar

- Diğer hayvan türleri

0,7 

0,7

2,1

Salinomycin sodyum kullanımına izin verilmeyen  yemlerde kullanılan premiksler (2)
11. Semduramicin sodyum Yem maddeleri 0,25
Aşağıdaki hayvanlar için üretilen karma yemler 

-Yumurtacı kanatlılar ve 16 haftadan büyük yumurta piliçleri

-Semduramicin sodyum kullanımının yasaklandığı kesim öncesi  dönemde etlik piliçler

- Diğer hayvan türleri

0,25 

0,25

0,75

Semduramicin sodyum kullanımına izin verilmeyen  yemlerde kullanılan premiksler (2)

(1) Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında  Yönetmelik kapsamında izin verilen limitlerden ayrı değerlendirilir.
(2) Premiksteki istenmeyen maddenin maksimum düzeyi premiksin  kullanım tarifnamesine göre yeme katıldığında, bu Tebliğde o yem için  belirlenen söz konusu istenmeyen maddenin maksimum düzeyinin %50 sini  aşmayacak düzeydir.


Ek-2

MÜDAHALE EŞİK DEĞERLERİ

Bölüm: Dioksinler ve PCB ler

İstenmeyen maddeler Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler % 12 rutubet içeren yeme göre  müdahale eşik değeri (ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)) (2) Düşünceler ve ilave bilgiler 

(Yapılması gereken araştırmaların niteliği gibi)

(1) (2) (3) (4)
1. Dioksinler (Poliklorlu  dibenzo-para-dioksinler (PCDDs) ve poliklorlu dibenzo- furanların  toplamı (PCDFs) Dünya Sağlık Örgütünce WHO-TEFs-2005 (toksik  eşdeğerlik faktörleri) değerleri kullanılarak toksik eşdeğerlik  miktarları olarak ifade edilir.) (1) Bitkisel kökenli yem maddeleri; aşağıdakiler  dışında: 

 

Bitkisel yağ ve yan ürünleri

 

Mineral kökenli yem maddeleri

0,5 

 

0,5

 

0,5

(3

 

(3)

 

(3)

Hayvansal kökenli yem maddeleri: 

Süt yağı ve yumurta yağı dahil hayvansal yağlar

Süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri dahil diğer kara  hayvanı ürünleri

Balık yağı

Balık yağı ve %20 den fazla yağ içeren balık protein  hidrolisatları ve kabuklu hayvan unu hariç, balık, diğer su  hayvanları, bunların ürünleri ve yan ürünleri

%20'den fazla yağ içeren balık protein hidrolisatları; kabuklu  hayvan unu0,75 

0,5

4,0

0,75
 

1,25(3

(3)

(4)

(4)
 

(4)

Bağlayıcılar ve topaklaşmayı önleyiciler fonksiyonel  grubuna dahil olan katkı maddeleri 0,5 (3)
İz element bileşikleri fonksiyonel grubuna dahil  olan katkı maddeleri 0,5 (3)
Premiksler 0,5 (3)
Karma yemler; aşağıdakiler dışında: 

Balık yemi ve ev ve süs hayvanları yemleri

Kürk hayvanları için karma yemler

  

0,5

1,25

  

(3)

(4)

2. Dioksin benzeri PCB ler  (Dünya Sağlık Örgütü toksik eşdeğerlerinde belirtilen poliklorlu  bifeniller (PCBs) toplamıdır) Dünya Sağlık Örgütünce WHO-TEFs-2005  (toksik eşdeğerlik faktörleri) değerleri kullanılarak toksik  eşdeğerlik miktarları olarak ifade edilir.) (1) Bitkisel kökenli yem maddeleri; aşağıdakiler  dışında: 

 

Bitkisel yağlar ve yan ürünleri

0,35 

 

0,5

(3

 

(3)

Mineral kökenli yem maddeleri 0,35 (3)
Hayvansal kökenli yem maddeleri: 

-Yumurta yağı ve süt yağı dahil hayvansal yağ

-Yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri dahil diğer  kara hayvanı ürünleri

-Balık yağı

-Balık yağı ve %20 den fazla yağ içeren balık protein  hidrolisatları hariç, balık, diğer su hayvanları, bunların  ürünleri(3)

- %20'den fazla yağ içeren balık protein hidrolisatları

Bağlayıcılar ve topaklaşmayı önleyici maddeler fonksiyonel  grubuna dahil olan katkı maddeleri

İz element bileşikleri fonksiyonel grubuna dahil olan katkı  maddeleri

Premiksler

Karma yemler; aşağıdakiler dışında:

Balık ve ev ve süs hayvanı karma yemleri

Kürk hayvanı karma yemleri

0,75 

0,35

11,0

 

2,0

5,0

0,5

0,35

0,35

0,5

2,5

-

(3

(3)

(4)

 

(4)

(4)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(1) Dioksinler, Furanlar ve Dioksin benzeri PCB'ler için TEF  tablosu (=Toksik eşdeğerlik faktörleri): Dünya Sağlık Örgütünün insan risk  değerlendirme sonuçlarına göre WHO-TEFs-Haziran 2005 te Geneva'da düzenlenen  Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı uzman toplantısı (Martin van den  Berg ve arkadaşları, dioksinler ve dioksin benzeri bileşikler için insan ve  memeli toksik eşdeğerlik faktörlerinin 2005 yılı Dünya Sağlık Örgütünce  yeniden değerlendirilmesi. Toksikoloji Bilimleri 93(2), 223-241 (2006))

Benzer TEF Değeri Benzer TEF Değeri
Dibenzo-para-dioksinler ('PCDDs') ve  Dibenzo-para-furanlar (PCDFs)   Dioksin benzeri PCBler: Non-ortho PCBs +  Mono-ortho PCBs  
2,3,7,8-TCDD 1    
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-ortho PCBs  
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,03
OCDD 0,0003    
    Mono-ortho PCBs  
2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01    
OCDF 0,0003    

Kullanılan kısaltmalar; 'T' = tetra; 'Pe' = penta; 'Hx' = hexa; 'Hp' =  hepta; 'O' = octa; 'CDD' = chlorodibenzodioxin; 'CDF' = chlorodibenzofuran;  'CB' = chlorobiphenyl.
(2) Üst sınırın düzeyi, tayin limitinin altındaki farklı  benzerlere(poliklorlu bifeniller(PCB)) ait tüm değerlerin tayin limitine  eşit olacağı varsayımıyla hesaplanır.
(3) Bulaşma kaynağının tespiti. Kaynak tespit edildiğinde uygun  önlemler alınır, mümkünse bulaşma kaynağı azaltılır veya yok edilir.
(4) Bazı alanlarda belirlenen düzey, müdahale düzeyine yakın veya  yüksek olduğunda çoğu zaman bulaşma kaynağında inceleme yapılmasına gerek  olmayabilir. Ancak, müdahale düzeyi aşıldığı durumda örnekleme periyodu,  coğrafi kaynak, balık türleri vb. bütün bilgiler dioksin ve dioksin benzeri  karışımların bu maddelerde bulunmalarını kontrol etmek için gelecekte  alınacak tedbirlere yönelik olarak kayıt altına alınır.