Bakanlar Kurulu: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlügünce Kullanilmak Üzere Bugday, Arpa, Misir ve Pirinç Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar - 2014/6169 (19.04.2014 t. 28977 s. R.G.)

small_resmi-gazete(17).bmp


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere  Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı  Uygulanması Hakkında Karar - 2014/6169 (19.04.2014 t. 28977 s.  R.G.)

Karar Sayısı : 2014/6169

Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere  Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/3/2014  tarihli ve 20077 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı  Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999  tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984  tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/3/2014  tarihinde kararlaştırılmıştır.

TOPRAK  MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE BUĞDAY, ARPA,  MISIR VE PİRİNÇ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA  KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1 - (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi  Hakkında Karar" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)  ve ismi belirtilen maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife  kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofısİ  Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
10.01 Buğday ve mahlut 2.500.000 0 31/5/2016
10.03 Arpa 1.000.000 0 31/5/2016
10.05 Mısır 500.000 0 31/5/2016
10.06 Pirinç 200.000 0 1/9/2016

Gümrük vergisi

MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları  çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen  gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı  çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi  uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 - (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi  Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları buğday, arpa ve mısır  için 31/5/2016, pirinç için 1/9/2016 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma  giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil  edilmiş olması şarttır.

(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4 - (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi  Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.