Ekonomi Bakanligi: Ekonomi Bakanligi 25.04.2014 tarihli ve 72952394 sayili yazisi (Tarim Ürünlerinde DIR Uygulamalari.)

Ekonomi Bakanligi: Ekonomi Bakanligi 25.04.2014 tarihli ve 72952394 sayili yazisi 	 (Tarim Ürünlerinde DIR Uygulamalari.)


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomi Bakanlığı 25.04.2014 tarihli ve 72952394 sayılı yazısı  (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları.)

 

25.Nisan.2014
T.C.
EKONOMİ  BAKANLIĞI
İhracat  Genel Müdürlüğü
 

Sayı : 72952394/110.01/

Konu : Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

 
TELEFAKS

- AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. -MERSİN
- ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK. -ANTALYA
- DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK. -ERZURUM
- DOĞU KARADENİZ. İHR. BİR. GEN. SEK. -TRABZON
- EGE İHR.BİR.GEN.SEK -İZMİR
- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.-GAZİANTEP
- İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK. - İSTANBUL
- KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK. - GİRESUN
- ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK, -ANKARA
- ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK, -BURSA
- DENİZLİ İHR.BİR.GEN.SEK. -DENİZLİ


Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin  belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat 2006/12  sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1  sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi" ile  belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 2011/1 sayılı Genelge'nin "DİR Kapsamında İthalatına İzin  Verilmeyecek Eşyalar" başlıklı 6'ncı maddesi ile "DİR Kapsamında Özel  Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7'inci maddesinin "buğday", "mısır",  "balıklar, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar", "yumurta ve kümes hayvanları  eti", "kuruyemiş ve kuru meyve" ve "hayvansal yemler"e ilişkin bölümlerinde  değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca, mezkur Genelge'nin "DİİB Süreleri" başlıklı 8'inci maddesinde yer  alan işlenmiş baharatlara ilişkin belge süresi 8 aya çıkarılmış olup, "Fire  ve Kullanım Oranlan" başlıklı 9'uncu maddesinde yer alan "Kullanım Oranları"  bölümüne, kümes hayvanları eti ve yumurta üretiminde kullanılan yem  içeriğindeki hammadde oranlarının yer aldığı iki adet yeni tablo  eklenmiştir. Söz konusu değişiklikleri ihtiva eden Genelge metni ilişikte  yer almaktadır.

Bilgilerini ve keyfiyetin ilgili üyelerinize ivedilikle duyurulması  hususunda gereğini rica ederim.
 

EKLER:
1- 2011/1 sayılı DİR Genelgesi (1 adet, 13 sayfa)

 

 

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi  (İhracat:2011/1)

 

  12 ARALIK 2011

 Amaç

MADDE 1- İşbu Genelge, tarım ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme  tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla  hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi  Kararı ve bu Karara istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan İhracat: 2006/12  sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde  hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3 - İşbu Genelge, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde  edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde  İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak dahilde  işleme tedbirlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 4- İşbu Genelge'de geçen kısaltmalardan;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Karar : 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme  Rejimi Kararını,

Tebliğ : İhracat: 2006/12  sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğini,

DİR : Dahilde İşleme Rejimini,

Dİİ : Dahilde İşleme İznini,

DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5- İthali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme  Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak genel hükümler  aşağıda belirtilmiştir.

a) DİR çerçevesinde tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına  ilişkin talepler sadece DİİB kapsamında değerlendirilir. Bu tür  talepler için Dİİ verilmez.

b) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret  şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51'i  imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir.  DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem  görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan  sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş  ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

c) DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir.  Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde  bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamındaki yurt  içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

ç) Belge süreleri farklı olan ürünler için ayrı DİİB'ler  düzenlenir. (Örnek: ciklet ve şekerleme ihracatında uygulanan  sürelerin farklı olması nedeniyle, ayrı DİİB'ler düzenlenir.)

d) Herhangi bir firma adına ilk defa düzenlenecek  DİİB'lerde, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami  1/4'ü, daha sonraki DİİB'ler ise önceden kullanılan miktar, belge  süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate alınmak  suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim  kapasitesi miktarı ve firmanın önceki belgelerdeki performansı esas  alınarak düzenlenir.

Örnek 1:

Madde adı : helva
Kapasite raporundaki üretim miktarı  : 1.000 ton
İlk DİİB ihracat taahhüdü (azami)  : (toplam üretim miktarı)x1/4 = (1.000)x  (1/4) = 250 ton
DİİB süresi : 6 ay
İlk DİİB ihracat gerçekleşmesi : 150 ton
İkinci DİİB ihracat taahhüdü (azami) : (toplam üretim miktarı) x[belge süresi  (ay)/12 ay] - ilk DİİB kapsamında ihraç edilmeyen miktar:  1.000 x(6/12) -(250-150): 400 ton

Örnek 2:
 

Madde adı : çikolata
Kapasite raporundaki üretim miktarı : 10.000 ton
Önceki DİİB'lerdeki ihracat taahhüdü toplamı : 2.500 ton
DİİB süresi : 8 ay
Önceki DİİB'lerdeki ihracat gerçekleşmesi  toplamı : 1.500 ton
Yeni düzenlenecek DİİB ihracat taahhüdü  (azami) : (toplam üretim miktarı) x[belge süresi  (ay)/12 ay] - önceki DİİB'ler kapsamında ihraç edilmeyen  miktar: 10.000 x(8/12) -(2.500 -1.500): 5.666 ton

 e) İşbu Genelge'deki indirimli teminat, aracı ihracatçı,  dönemsel ithalat kısıtlamaları ve ekspertiz şartı gibi düzenlemeler,  Bakanlıkça DİİB'in özel şartlar bölümüne kaydedilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat  Listesine İlişkin Hükümler (Değ.: 25 Nisan 2014)

MADDE 6- Aşağıda belirtilen eşyaların "Dahilde İşleme İzin  Belgesi ile İlgili İthalat Listesi"ne eklenmesine ilişkin talepler; bu  eşyaların sadece Tebliğ'in 7'nci  maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri  çerçevesinde iç piyasadan temin edilmesi ve/veya Tebliğ'in 38'inci maddesinin 10'uncu fıkrasında belirtilen belgeden belgeye  teslim hükümleri çerçevesinde olması halinde değerlendirmeye alınır.

İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle bu eşyalarda  değişiklik yapılabilir.

a) Canlı büyükbaş, küçükbaş, kümes ve süs hayvanları

b) Et ve et ürünleri(tavşan eti hariç)

c) Canlı balık (orkinos ve larva hariç)

ç) Kuru üzüm (thomson tipi hariç), kuru incir, kuru  kayısı, fındık, antep fıstığı

d) Yaş meyve ve sebzeler (yerli üretimi bulunmayanlar veya  yerli üretimi talebi karşılamayanlar hariç)

e) Zeytin ve zeytinyağı

f) Salça

g) Meyve ve sebze konserveleri (yerli üretimi bulunmayan  veya yerli üretimi talebi karşılamayanlar hariç)

ğ) Çay

h) Şeker

ı) Elma suyu ve konsantresi (malik asit değeri %3 ve üzeri  olan elma konsantresi hariç), kayısı suyu ve konsantresi, üzüm suyu  ve konsantresi, domates suyu ve konsantresi ile havuç suyu ve  konsantresi)

i) Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

j) Lokum, helva, reçel, şekerleme, çikolata, kek, bisküvi,  gofret, ciklet, dondurma, bal, yoğurt, süt, krema, un, makarna,  bulgur ve buğday irmiği

k) Kabuğunu çıkartma işlemine tabi tutulacak nohut ve  fasulye

l) Bağırsak, Çiçek Fidesi ile 1605.40.00.00.11 GTİP'li  salyangoz. (Söz konusu ürünler Dİİ kapsamında değerlendirilir.)

DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar

MADDE 7- DİR kapsamında özel düzenlemeye tabi olan eşyalara  ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu eşyalara ilişkin  DİİB talepleri değerlendirilirken, işbu Madde'de belirtilen hükümler  çerçevesinde işlem tesis edilir.

1) Buğday (Değ.: 25 Nisan 2014)

a) Genel Esaslar

DİR kapsamında buğday unu, buğday irmiği, makarna ve bulgur  ihracatı karşılığında buğday ithalatı, ihracat taahhüdünün  tamamının gerçekleştirilmesini müteakip yapılır.

Yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer  eşya olarak buğday ithalatına izin verilmez.

DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek  buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday  vasfında olması gerekmektedir.

Makarnalık buğdaydan (durum buğdayı) (G.T.İ.P:  1001.19.00.00.00) elde edilen makarna, irmik ve şehriye ihracına  ilişkin belge talepleri değerlendirmeye alınır.

Bulgur ihracatı karşılığında 1001.19.00.00.00 GTİP'li  "tohumluk hariç makarnalık buğday, 1001.99.00.00.11 GTİP'li  "yarı sert ekmeklik buğday" ve 1001.99.00.00.13 GTİP'li "kaplıca  (kızıl) buğday" ithalatına ilişkin DİİB düzenlenir.

Fabrika binası ve makine-teçhizatı kendisine ait olan  firmalar için;

- İlk DİİB'de azami 1.500 ton, ikinci DİİB'de azami 5.000 ton  buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise firma performansı dikkate  alınarak, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami  ½'si oranında buğday ithalatına izin verilmesi,

kaydıyla DİİB düzenlenir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı)  kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

- İlk DİİB'de azami 1.500 ton buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise firma performansı dikkate  alınarak, açık DİİB'ler kapsamında miktar bazında asgari % 50  ihracat gerçekleşmesi kaydıyla azami 5.000 ton buğday ithalatı,

- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmamak (Ancak,  ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak ithalatta  Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde  un ihracının belgelenmesini müteakip, bu unun elde edilmesinde  kullanılan buğdaya ilişkin verginin % 10'unun teminat olarak  yatırılması şartıyla ithalata izin verilir.),

kaydıyla DİİB düzenlenir.

b) Uluslararası İhaleler (Değ.:28 Ekim 2013)

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve  Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları  ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve  kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi  yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme  konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı  anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında,  buğday tahsisat limitleri aranmaksızın DİR kapsamında  ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde  kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim  miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar buğdayı ithal etmelerine  izin verilir. Bu firmaların DİİB kapsamındaki üretimin bir  kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin  verilebilir. Ayrıca, bu DİİB kapsamındaki buğday ithalatında  dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için  ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

Irak hariç olmak üzere uluslararası devlet ihaleleri ile  Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası  kuruluşların açmış oldukları ihaleler ve ülkemizdeki kamu kurum  ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için un tedarik  sözleşmeleri kapsamında düzenlenen DİİB'lerde ilgili sözleşmede  belirtilen un randımanı esas alınır ve bu belgelere kontrat  teslim tarihi dikkate alınarak azami 12 aya kadar orjinal süre  verilebilir.

c) Randıman

Un ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngörülen DİİB  kapsamında asgari %74 randıman esas alınır.

d) Aracı İhracatçı (Değ.:28 Ekim 2013)

Grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat,  DİİB kapsamındaki un ihracat taahhüdüne sayılamaz. Ancak,  uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler,  Kızılay/Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları  ihalelere istinaden yapılacak ihracatlar ile ülkemizdeki kamu  kurum ve kuruluşlarının yurt dışı insani yardım kapsamında un  tedariki için yaptıkları sözleşmeler kapsamındaki ihracat, aracı  ihracatçı ile gerçekleştirilebilir.

e) Kepek

DİİB belgesi başvurularında, ikincil işlem görmüş ürün olan  bulgur kepeği için 65 $/ton, makarna kepeği için 80 $/ton ve un  kepeği için ise 90 $/ton birim fiyat seviyesinden düşük beyanda  bulunulamaz.

2) Mısır (Değ.:25 Nisan 2014)

DİR kapsamında "15 Ağustos - 30 Kasım" tarihleri arasında  mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu  eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu  dönemde de ithalata izin verilir.

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve  Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları  ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve  kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi  yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme  konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı  anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında,  işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak mısır ithalatına  dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir.

3) Mercimek

Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı  öngören DİR kapsamında;

- İndirimli teminat uygulanmaması,

- Döviz kullanım oranının % 80'i aşmaması, (ikincil işlem  görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB dahil)

- "01 Mayıs- 30 Eylül" tarihleri arasında kabuklu mercimek  ithalatı yapılmaması (ihracat taahhüdüne konu eşyanın  ihracatının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, bu dönemde de  ithalata izin verilir),

kaydıyla mercimek ithalatına izin verilir.

4) Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu

a) Genel Esaslar

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı öngören DİİB kapsamında,  ihracat taahhüdünün tamamının serbest dolaşımda bulunan (yerli  veya millileştirilmiş) ürün kullanılarak gerçekleştirilmesini  müteakip;

Fabrika binası ve makine-teçhizatı kendisine ait olan  firmalar için;

- İlk DİİB'de kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının  azami 1/4'ü kadar ham ayçiçeği yağı veya ayçiçeği tohumu  ithalatına izin verilmesi,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise açık DİİB'ler kapsamında değer  veya miktar bazında % 50 ihracat gerçekleşmesi ve kapasite  raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/2'si kadar ham  ayçiçeği yağı veya ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmesi,

kaydıyla düzenlenir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı)  kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

- Kira sözleşmesinin asgari 5 (beş) yıl süreli olması (Kira  sözleşme döneminin belge süresini kapsaması gerekmektedir.),

- İlk DİİB'de azami 1.000 ton, daha sonraki DİİB'lerde ise  kapasite raporunun azami ¼'ü kadar ayçiçeği tohumu ve/veya ham  ayçiçeği yağı ithalatına izin verilmesi,

- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmamak (Ancak,  ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak  ithalatlarda Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde işlem  görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip, bu ürünün elde  edilmesinde kullanılan ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumuna  ilişkin verginin % 10'unun teminat olarak yatırılması şartıyla  ithalata izin verilir.),

kaydıyla DİİB düzenlenir.

b) Dönemsel Kısıtlama

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı öngören DİİB için  yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, "1 Ağustos -  31 Ekim" tarihleri arasında ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu  ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın  ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde  de ithalata izin verilir.

c) İhaleler (Değ.: 28 Ekim 2013)

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve  Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları  ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve  kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi  yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme  konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı  anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'lerde, bu  Genelgede öngörülen ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu  tahsisat limitleri aranmaz ve DİİB kapsamında ihale sözleşmesi  konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar kadar  ham ayçiçek yağı ve/veya ayçiçek tohumu ithal etmelerine izin  verilir. Ayrıca, DİİB kapsamında yapılacak ham ayçiçeği yağı ve  ayçiçeği tohumu ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve  ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması  şartı aranmaz.

5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar (Değ.: 25 Nisan  2014)

DİR kapsamında işlenmiş olarak ihraç edilmek üzere salyangoz,  istakoz, karides ve midye gibi su ürünlerinin ithalatına izin  verilir.

Fileto balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık  ithalatına, konserve edilmiş balık ihracatı karşılığında ise  dondurulmuş balık ve fileto balık ithalatına ilişkin DİİB  düzenlenebilir.

Orkinos Balığı yetiştirilmesinde yem olarak kullanılan  sardalya, uskumru, ringa, tırsi ve kaplin gibi balıkların (taze,  soğutulmuş veya dondurulmuş) DİR kapsamında ithalatına izin  verilir.

6) Yumurta ve Kümes Hayvanları Eti (Değ.: 25 Nisan 2014)

DİR kapsamında civciv ve canlı kümes hayvanları ihracatı  karşılığında kuluçkalık yumurta ithalatına izin verilir.

Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yem  içerisindeki tahılların (mısır, buğday, arpa, vb) oranının  %65'i, yağlı tohum ve türevlerinin (soya fasulyesi, soya,  ayçiçeği, kanola küspesi) oranının %35'i geçmemesi kaydıyla,  yumurta ve kümes hayvanları etine ilişkin belge talepleri  değerlendirmeye alınır. Bu oranlar içerisinde kalmak kaydı ile  tahıllar ile yağlı tohum ve türevlerinin azami kullanım oranları  Tablo 3.2 ve Tablo 3.3'de gösterilmiştir.

Canlı piliçten asgari %75 randımanında piliç eti ve sakatat  elde edilir. Sakatatın toplam ihracat taahhüdüne oranı miktar  bazında azami %5'i geçemez.

7) Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu

DİR kapsamında "1 Temmuz - 30 Eylül" tarihleri arasında yaban  mersini, böğürtlen ve ahududu ithalatına izin verilmez. Ancak,  ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının  gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde de söz konusu  eşyaların ithalatına izin verilir.

8) Kuruyemiş ve Kuru Meyve (Değ.: 25 Nisan 2014)

DİR kapsamında kuruyemiş ve kuru meyve ithalatına aşağıdaki  hükümler çerçevesinde DİİB düzenlenir.

- Ürün bazında kuruyemiş ve kuru meyve için azami 500 ton  ithalata izin verilir.

- Tebliğin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı  kalmak kaydıyla, ithalat esnasında indirimli teminat uygulanmaz.

- İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının  üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami %50'sinin  ithalatına izin verilir.

Ancak, DİİB kapsamında işlem görmüş ürün (şekerli mamuller,  baklava vb.) bünyesinde ihraç edilmek kaydıyla ithal edilecek  kabuklu badem ve kabuklu ceviz için yukarıda belirtilen hükümler  uygulanmaz.

Mamul ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) ihracatı öngören  DİİB'ler için iç ceviz ve iç badem ithalatına, alıcı talebinin  tevsiki kaydıyla izin verilir.

Yerli üretimi olmayan ya da ticari anlamda sınırlı olarak  üretilen kuru meyvelerin ihracatını öngören müracaatlar için,  proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda, DİİB kapsamında  eşdeğer eşya kullanılamayacağına dair özel şart ilave  edilebilir.

9) Pirinç (Değ.: 28 Ekim 2013)

a) Genel Esaslar

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören  DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

- İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının  gerçekleştirilmesini müteakip, çeltik veya kargo pirinç  ithalatına izin verilir.

- İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB'ler  de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80'i aşamaz.

b) İhaleler

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve  Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları  ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki resmi kamu kurum ve  kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için pirinç tedarik  sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile  ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine  getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek  DİİB'ler kapsamında, çeltik veya kargo pirinç ithalatında  dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için  ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

10) Sigara ve Tütün Mamulleri (Değ.: 26 Temmuz 2013)

Kıyılmış tütün, sigara ve diğer tütün mamulleri ihracatı  öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

- DİR kapsamında işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere  tütün (şark tipi tütün hariç) ithalatına, 4733  sayılı "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"da belirtilen hükümler  saklı kalmak kaydı ile izin verilir.

- DİR kapsamında yapılan üretimde fire verilmez.

- Üretim sürecinde ortaya çıkan "tütün döküntüleri ve  tozları" v.b. ürünler "ikincil işlem görmüş ürün" olarak DİİB  üzerine kaydedilir. Sigara üretiminde ikincil işlem görmüş ürün  miktarı, DİİB kapsamında yapılan tütün ithalat miktarının %  5,5'ini aşamaz.

- "Eşdeğer eşya" kullanılmasının öngörülmesi halinde bu husus  DİİB üzerine "özel şart olarak" belirtilir.

- İhracı taahhüt edilen ürünlerin mamulat çeşidi bazında  beyanı zorunludur.

- DİİB'lerin kapatılmasında TAPDK tarafından düzenlenecek  ekspertiz raporları esas alınır.

11) Peyniraltı Suyu Tozu

DİR kapsamında süt tozu ithalatı karşılığında peyniraltı suyu  tozu ihracatı öngören DİİB üzerine ekpsertiz şartının ilave  edilmesi zorunludur.

12) Oyuncak

DİR kapsamında mamul ürün ile birlikte ihraç edilen  oyuncakların cinsi ve adedinin Gümrük Beyannamesi üzerinde  belirtilmesi zorunludur. Belge üzerinde özel şart yer almasına  karşın oyuncak adedinin kaydedilmediği gümrük beyannameleri DİİB  kapsamında değerlendirilmez.

13) Hayvansal Yemler: (Değ.:25 Nisan 2014)

2309.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan hayvansal yem  ihracatını öngören dahilde işleme izin belgeleri kapsamında  bitkisel yağ ithalatına izin verilmez.

Yumurta ve kümes hayvanı üretiminde kullanılan yem ihracatını  öngören belge talepleri, yem içeriğindeki tahılların (mısır,  buğday, arpa vb) oranının %65'i, yağlı tohum ve türevlerinin  (soya fasulyesi, soya, ayçiçeği, kanola küspesi) oranının ise  %35'i geçmemesi ve azami kullanım oranlarının Tablo 3.2 ve Tablo  3.3'de gösterilen oranlar içerisinde kalması kaydıyla  değerlendirilir.

Diğer hayvan yemlerinin ihracatını öngören belge talepleri,  yem içeriğindeki tahılların oranının %65'i geçmemesi kaydıyla  değerlendirilir.

DİİB Süreleri (Değ.:25 Nisan 2014)

MADDE 8- Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasıllarında yer  alan tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin olarak düzenlenecek DİİB'lerin  süreleri Tablo 1'de belirtilmiştir. 1-24 üncü fasıllar arasında yer alan  ancak bu tabloda yer almayan tarım ürünlerine ilişkin DİİB süre  müracaatları, proje bazında değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılır.

Tablo 1- DİİB Süreleri (Ay)

Fasıl Madde Adı Süre
01 Civciv ve canlı kümes hayvanları 8
02 Büyükbaş ve kümes hayvanları etleri 8
03 Yavru balık yetiştiriciliği ile elde edilen  taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş,  tuzlanmış ve salamura edilmiş balıklar, balık filetoları 24
Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan  elde edilen kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış, salamura  edilmiş balıklar ve balık filetoları 12
04 Yumurtalar, (işlenmiş yumurtalar dahil) 8
Peynir, kazein, peyniraltı suyu tozu 6
07 İşlenmiş mercimekler 6
İşlenmiş kuru sebzeler 6
08 Meyve sebze için ambalaj malzemesi ve  paketleme işlemleri 6
Yaş ve kuru meyve karışımları ve kokteylleri 6
İşlenmiş kuru meyveler 6
09 İşlenmiş baharatlar 8
10 Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç" 6
11 Buğday ve mısır unu 6
Buğday ve mısır unu (uluslararası devlet  ihaleleri, uluslararası kuruluş ihaleleri ve Libya'nın  ithalatçı devlet şirketi NASCO ile yapılan kontratlar için ) 12
Nişastalar 6
İrmikler, pelletler, aşurelik buğday ve  diğer işlenmiş hububat taneleri 6
Malt 8
07; 08;12 Kavrulmuş, paketlenmiş kuruyemişler 6
15 Margarinler 8
Ham veya rafine bitkisel yağlar 6
1604 Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan  elde edilen balık konserveleri 12
Yavru balıkların yetiştirilmesinden elde  edilen balık konserveleri 12
Diğer su ürünleri, kabuklu hayvan ve  yumuşakçaların konserveleri 12
17 Nişasta bazlı şekerler (glikoz, fruktoz vb.) 8
Şekerli ve şekersiz cikletler 10
Lokum, cezerye, pişmaniye, şekerlemeler,  yumuşak ve sert şekerler, helva, tahin ve bu fasılda yer  alan diğer şekerli ürünler 10
18 Kakao tozu ve kakao yağı 6
Çikolata, kokolin, çokokrem 12
19 Baklava, kadayıf, bulgur, makarna 6
Çocuk mamaları, bisküvi, kek, gofret, pasta  ve diğer ekmekçi mamulleri ile bu fasılda yer alan diğer  ürünler 12
20 Reçeller, marmelatlar ve meyve püreleri 6
Meyve jöleleri 6
Sebze ve meyve konserveleri, turşular,  salçalar, meyve suları  12
21  Toz jöle ve toz içecekler 6
Kahve, kuru ve yaş mayalar, kabartma  tozları, soslar ve müstahzarlar, dondurma ve bu fasılda yer  alan diğer işlenmiş gıdalar 8
22 Sular, gazlı içecekler ve bu fasılda yer  alan diğer ürünler 6
Biralar 8
23 Karma yemler 6
24 Sigara ve diğer tütün mamulleri 8

 

Fire ve Kullanım Oranları

MADDE 9- İşbu Genelge'de belirtilen oranları aşmamak (aşması  veya belirtilmemesi halinde, Genelge'deki oranlar esas alınır.) kaydıyla  kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri  için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem  görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir.

Ancak, işbu Genelge'de belirtilen fire ve kullanım oranları azami  oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi  aşamasında esas alınması Tebliğ'in 44 üncü  maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

1) Fire Oranları

Tablo 2- Fire Oranları

İmalat Azami Fire Oranı (%)
Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye  hazır hale getirilmesi 5
Ham soya yağından rafine soya yağı 4
Ham mısır yağından rafine mısır yağı 8
Diğer ham bitkisel yağlardan rafine  bitkisel yağlar 6
Ham kahveden işlenmiş kahve 20
Ham susamdan işlenmiş susam veya tahin 25
Kabuklu cevizden iç ceviz 65
Kabuklu bademden iç badem 58

2) Kullanım Oranları (Değ.:25 Nisan 2014)

a) Yem Kullanımı

Tablo 3.1 - Yem Kullanımı

Madde Adı Azami Yem Miktarı (Kg)
Canlı Piliç (1 Kg)* 1,9
Canlı Hindi (1 Kg)** 2,6
Canlı Büyükbaş Hayvan (1 Kg)*** 7,24
Yarka Tavuk (1 Adet) 7,5
Orkinos Balığı (1 Kg ) 13
Levrek Balığı (1 Kg ) 2,0
Çipura Balığı (1 Kg ) 2,5
Sivriburun Karagöz Balığı (1 Kg ) 2,0
Alabalık (1 Kg ) 1,5
Sofralık Yumurta ( 1 Adet) 0,175
Etlik-Damızlık Yumurta ( 1 Adet) 0,360
Yumurtacı-Damızlık Yumurta ( 1 Adet) 0,237

* : Canlı piliçten asgari %75 randımanla piliç eti ve sakatat  elde edilir.

**: Canlı hindiden asgari %78 randımanla hindi eti ve sakatat  elde edilir.

***: Canlı büyükbaş hayvandan % 55 randımanla kemikli et elde  edilir.

Tablo 3.2 - Kümes Hayvanları Eti Üretiminde Kullanılan Yem  İçeriğindeki Hammadde Oranları (Ek.:25 Nisan 2014)

Madde Adı Azami Oran %
Mısır, buğday, arpa % 65
Soya fasulyesi ve küspesi % 35
Ayçiçeği ve kanola küspesi % 6
Mısır gluteni % 3
Bitkisel yağ* % 5
Mermer tozu % 1,2
DCP, MCP, vb. % 1,2
Metionin % 0,4
Lizin % 0,5
Tuz ve sodyum bikarbonat % 0,5
İzelement ön karışımı % 0,1
Vitamin ön karışımı % 0,1

*Yurtiçi alım şartı ile belgeye kaydedilir.

Tablo 3.3 - Yumurta Üretiminde Kullanılan Yem İçeriğindeki  Hammadde Oranları (Ek.:25 Nisan 2014)

Madde Adı Azami Oran %
Mısır % 65
Arpa % 25
Buğday % 50
Soya Küspesi % 35
Tam yağlı soya fasulyesi küspesi % 25
Ayçiçek tohumu küspesi % 20
Mermer tozu % 10
Bitkisel yağ* % 3
Mısır gluteni % 6
Razmol - kepek % 20
Buğday kırığı % 15
Balık unu % 2
Et - kemik unu % 4
Dcp % 1
Tuz % 0,4

*Yurtiçi alım şartı ile belgeye kaydedilir.

b) Peynir Üretimi İçin Süt Tozu ve Tereyağı Kullanımı

Tablo 4- Peynir Üretimi İçin Süt tozu ve Tereyağı  Kullanımı

Ürün Adı (1 Kg) Azami Süt tozu  Miktarı(Kg) Azami Tereyağı Miktarı  (Kg)
Eritme Peyniri 0,64 0,42
Beyaz Peynir 0,48 0,22
Kaşar peyniri 0,96 0,43
Örme peyniri 0,96 0,43
Tulum peyniri 0,96 0,43

c) Ayçiçek Yağı Kullanım Oranı

Karışım yağ ve margarin ihracatına ilişkin DİİB'lerde azami %  15 ayçiçek yağı ithalatına izin verilir.

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

MADDE 10- Bazı tarım ürünlerinde uygulanmakta olan ikincil  işlem görmüş ürün oranları Tablo 5'de belirtilmiştir.

Ancak, Tablo 5'de belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında  esas alınması Tebliğ'in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın  sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Tablo 5- İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı 

İthalat İhracat Taahhüdü /Asgari Oran  (%) İkincil İşlem Görmüş Ürün /  Azami Oran (%)
Buğday Un / 74 Kepek / 26
Ayçiçek tohumu Ham ayçiçek yağı / 41 Küspe / 59
Soya fasulyesi Ham soya yağı / 18 Küspe / 82
Çeltik Parlatılmış veya perdahlanmış  pirinç / 55 Kavuz / 15
Kepek / 20
Kırık Pirinç/ 10
Kargo pirinç Parlatılmış veya perdahlanmış  pirinç / 80 Kepek / 20

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11- İhracat: 2007/3 Sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin  Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-24/05/2011 tarihinden önce  düzenlenmiş ancak henüz taahhüt hesabı kapatılmamış olan ve 0207 (tavuk  eti), 0208 (işlenmiş kurbağa), 0407 (yumurta), 1101 (un), 1902 (makarna)  ve 1904 (bulgur), gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin  ihracatını öngören DİİB'lerin orijinal süreleri 12 (oniki) ay olarak  belirlenebilir.

GEÇİCİ MADDE 2-İşbu Genelgenin yürürlüğe  girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış  olan mısır irmiği ihracatını öngören DİİB'lerin orijinal süreleri 10  (on) ay olarak belirlenebilir.

Yürürlük

MADDE 12- İşbu Genelge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yetki ve Yürütme

MADDE 13- İşbu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve  zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat  Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin uygulanmasına  ilişkin olarak işbu Genelge'de düzenlenmeyen hususlarda 2008/1 sayılı  Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi hükümleri esas alınır.

MADDE 14- Bu Genelge hükümlerini Ekonomi  Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc