Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Tasfiye Genel Tebligi (Elektronik Ihale Seri No: 1) (25.04.2014 t. 28982 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Tasfiye Genel Tebligi (Elektronik Ihale Seri No: 1) (25.04.2014 	 t. 28982 s. R.G.)


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) (25.04.2014  t. 28982 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı  Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın  tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve  esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 32 nci maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alıcı: Tasfiyelik eşyayı alan kişiyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Bekletilmeyecek eşya: Çabuk bozulma, telef olma, ekonomik  değerini kaybetme riski bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli  veya tehlikeli olan eşyayı,

ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerini,

d) Döner Sermaye: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye  İşletmesini,

e) E-ihale: Eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda  yapılan ihaleyi,

f) Eşya: Her türlü madde, ürün ve değerler ile taşıtları,

g) Genel Müdürlük: Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İhale bedeli: Eşyanın ihalede bulduğu bedeli,

h) İhaleye esas bedel: Eşyanın ihaleye sunulduğu bedeli,

ı) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya  kişileri,

i) İşletme müdürlüğü: Tasfiye işletme müdürlüklerini,

j) Kullanıcı: Elektronik ihale programına üye olan gerçek ve  tüzel kişileri,

k) Satış bedeli: İhale yoluyla satılan eşyanın ihale  bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise elde edilen bedelden,  eşyanın yurtiçinde satışı veya tasfiyesi nedeniyle yürürlükteki mevzuat  uyarınca ayrılması gereken vergiler ve mali yüklerin ayrılmasından sonra  kalan tutarı,

l) Sistem: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik ihale  programını,

ifade eder.

Eşyanın tespiti

MADDE 4 – (1) İşletme müdürlüğünce belirlenecek eşya e-ihale  yoluyla satışa sunulur. İşletme müdürlüğü e-ihale yoluyla satışa çıktığı  halde satılamayan eşyanın Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre ihale yoluyla  satışına veya diğer yollarla tasfiyesine karar verebilir.

(2) Bekletilmeyecek eşya e-ihale yoluyla satışa sunulmaz.

(3) E-ihale yoluyla satışına karar verilen eşyaya ilişkin bilgiler, karar  tarihinden itibaren onbeş gün içinde işletme müdürlüğü tarafından sisteme  girilerek e-ihale başlatılır.

Eşya bedelinin tespiti

MADDE 5 – (1) E-ihale yoluyla satışa sunulan eşyanın ihaleye esas  bedelinin tespitinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Eşyanın bedeli, Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

b) Taşıtların bedeli, sigorta eksperleri tarafından tespit edilen  bedel, rayiç değer veya hasar oranınca indirilmiş kasko bedeli gözönünde  bulundurularak işletme müdürlüğü tarafından belirlenir.

c) E-ihale yoluyla yapılan birinci ve ikinci satışta teklif almayan  veya teklifi uygun görülmeyen eşyanın ihaleye esas bedeli; eşyanın  özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti, rayiç değeri ve  varsa teklif değeri de dikkate alınarak yeni ihale yapılmadan önce  işletme müdürlüğünce değiştirilir.

E-ihaleye hazırlık işlemleri

MADDE 6 – (1) Eşyaya ilişkin bilgiler ile gerektiğinde eşya için  alınması gereken bilirkişi raporu, uygunluk belgesi, eşyanın tanımlanmasını  sağlayan ve ayniyatını gösteren fotoğraf, video kaydı gibi görseller  sistemde yayınlanır.

(2) Taşıtlar, satışa sunulmadan önce taşıtı dışarıdan en az dört cepheden  gösteren fotoğraflar ile taşıtın içini gösteren en az bir fotoğrafı çekilir  ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik  personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından  incelenerek taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini  gösteren ayrıntılı rapor düzenlenir. Düzenlenen raporlar ile taşıtın son  durumunu gösteren fotoğrafların birer örneği sistemde yayımlanır.

Satışların duyurulması

MADDE 7 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışlar sistem üzerinden, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün  kurumsal internet sayfalarından duyurulur. E-ihale yoluyla satışa sunulan  eşyanın ihalede kaldığı süre satışın duyurulması hükmündedir.

Teminat

MADDE 8 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışa teklif verebilmek  için kullanıcıların teminat yatırması zorunludur.

(2) Teminat, tedavülde olan nakit Türk Parası olarak e-ihale için Döner  Sermaye adına açılmış banka hesaplarına yatırılır.

(3) Teminat tutarı, isteklinin verdiği teklifin en az yüzde onudur.  Teminat olarak alınacak azami tutar ihaleye esas bedelin yüzde onu ancak,  ihaleye esas bedelin 1.000.000 TL’den fazla olması halinde ise 100.000  TL’dir. İsteklinin verdiği teklif için gerekli teminat tutarı sistemde bloke  edilir. Bloke edilen tutar, işletme müdürlüğünce sistemde serbest  bırakılmadıkça başka bir e-ihalede kullanılamaz.

(4) Teminat tutarı ihale bedelinin ödenmesinde kullanılabilir. İhale  bedelinin ödenmesinde kullanılmayan teminat için sistemde konulmuş bloke,  şartname hükümlerine uygun olarak ihale bedelinin tamamının ödenmesi halinde  kaldırılır.

(5) Teminat bedelinin yatırılmasıyla, sisteme kayıt için gerekli olan  üyelik formunda, satış şartnamesinde ve şartname eki listede yer alan  koşullar ile sistemde bulunan ihale detaylarında yer alan genel ve özel  koşullar kabul edilmiş sayılır.

(6) E-ihaleye katılım amacıyla yatırılan teminat, sadece e-ihale yoluyla  satışa sunulan ve teminat miktarını karşılayan eşya için geçerlidir. Teminat  bedelinin geri alınmaması halinde teminat sistemde yer alan başka  e-ihalelerde de kullanılabilir.

(7) Kullanıcının sistem üzerinden talebi halinde, iadesinde sakınca  olmayan teminat bedeli kısmen veya tamamen yedi iş günü içerisinde  kullanıcının banka hesabına iade edilir.

(8) Teminat;

a) Alıcının damga vergisini ödememesi,

b) Alıcının ihale bedelini ödememesi,

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan yasak fiillerde  bulunulması,

nedeniyle gelir kaydedilmesi gereken durumlarda iade edilmez.

(9) Teminatın kabul ve iade işlemleri, Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü  tarafından; mahsup edilmesi veya irat kaydedilmesi işlemleri ilgili işletme  müdürlüğü tarafından yürütülür.

Eşyanın görülmesi

MADDE 9 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak  olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini  göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. İşletme müdürlüğünce eşyanın  niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak  şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 21/3/2007  tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında davası devam  eden eşyadan numune verilmez.

(2) Satışı yapan işletme müdürlüğü veya ilgili gümrük müdürlüğünce,  satışa sunulan eşyanın üzerine liste sıra numarasını gösterir bir etiket  konulur.

(3) Görüş sırasında satış konusu eşyanın ve diğer eşyanın zarar görmemesi  için idare amirleri gerekli tedbirleri alır. Gerekmesi halinde görüş gün ve  saatleri belirlenerek sistemde duyurulur.

E-ihaleye katılım koşulları

MADDE 10 – (1) E-ihaleye katılabilmek için sistemde yer alan  üyelik formunun doldurularak sisteme üye olunması zorunludur.

(2) 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve  kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye olup ihalelere katılabilir.

(3) Tüzel kişilerde üyelik için tüzel kişiyi yetkili kişi tarafından  gerekli bilgiler sisteme girilir ve sistemde yer alan başvuru formu  imzalanarak temsil ve ilzama ilişkin belgelerle birlikte Merkez Tasfiye  İşletme Müdürlüğüne gönderilir. Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü üyelikle  ilgili belgelerin teslim alınmasını müteakip tüzel kişinin kullanıcı adını  sistemde aktive ederek üyelik işlemlerini tamamlar.

(4) Sisteme üyelik başvurusunda bulunan kişilerin işletme müdürlükleri  tarafından yapılan ihalelerde yasaklı olup olmadığı üyelik öncesinde kontrol  edilir. Yasaklı listesinde bulunan kişilerin başvuruları yasaklı süresi  bitene kadar onaylanmaz. Kişilerin sisteme üye olduktan sonra yasaklı hale  gelmesi halinde sistemde teklif vermelerine izin verilmez. İsteklilerin  yasaklı hale gelmeden önceki teklifleri, teklif verdikleri ihale sonuçlanana  kadar geçerli kabul edilir. Ancak isteklinin yasaklı hale gelmesine neden  olan fiilin teklif verilen ihaleyle ilgili olması halinde idare tarafından  teklif değerlendirmeye alınmaz ve ihale iptal edilir.

(5) Kullanıcı, üyelik formunu doldurarak sisteme kayıt olmasıyla bu  formda yer alan bilgilerin tam, doğru, kendisine ait olduğunu taahhüt etmiş  ve formda yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, üyelik formunda  yer alan bilgilerinin eksik veya yanlış olmasından doğan veya doğabilecek  olan zararlardan sorumludur.

(6) Kullanıcı adı; gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde  vergi numarasıdır. Sisteme üye olan kullanıcıya elektronik posta veya SMS  yoluyla katılım için şifre gönderilir. Kişiye özel bu bilgilerin  güvenliğinden ve gizliliğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının sistemdeki  hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde her türlü  sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresini ve üyelik bilgilerinde  yer alan tüm bilgileri sistemde değiştirebilir.

(7) Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya  ait bilgiler, bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler  e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye  sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

(8) Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı  veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması,  kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve  bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından  karşılanır.

(9) Bakanlık, sistemin düzgün ve doğru işleyişi ile sistemde yer alan her  türlü bilginin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur. Sistemde  oluşabilecek sorunlar dışında internet, telefon ve GSM hatlarındaki sorunlar  gibi sistemden kaynaklanmayan sorunlar veya kullanıcıdan kaynaklanan  nedenlerle istekliler tarafından sistemde teklif verilememesi veya Bakanlık  tarafından kullanıcı, istekli veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla  yapılacak bildirimlerin yapılamamasından Bakanlık sorumlu değildir. Sistemde  yer alan her türlü süreç, sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda  tamamlanır.

E-ihale usulü

MADDE 11 – (1) E-ihaleye teklif vereceklerin bilgileri ve  teklifleri elektronik ortamda alınır. E-ihale yoluyla yapılan satışlar  kapalı teklif yöntemiyle yapılır.

(2) Kapalı teklif yöntemiyle verilen teklifler ihale süresi bitene kadar  teklif sahibi istekli dışında, teklif süresi bittikten sonra ise satış  tamamlanana kadar teklif sahibi ve işletme müdürlüğü dışında hiç kimse  tarafından görülemez ve sistemde gösterilemez. Bakanlık, istekliler  tarafından verilen tekliflerin gizliliği ile ilgili her türlü tedbiri alır.  E-ihale sonuçları sistemde duyurulur.

(3) İşletme müdürlüğünce, e-ihale yoluyla satışı uygun bulunan eşyanın  bilgileriyle ilgili belgeler sisteme kaydedilir. İşletme müdürünün sistem  üzerinden onaylaması durumunda e-ihale, onayı takip eden gün saat 12.00’de  başlar ve ihale için belirlenen sürenin son günü saat 12.00’de biter.  Eşyanın e-ihale süresi yedi günden az olamaz. İhale için belirlenen bitiş  saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir  teklifin arttırılması halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden itibaren  otuz dakika uzatılır. Uzatılmış bir ihalede, ihale bitiş saatine en fazla  bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması  halinde ihale en fazla iki kez olmak üzere onbeşer dakika daha uzatılır.  İhalenin uzatıldığı bilgisi sistem üzerinden duyurulur ve isteklilere  e-posta veya SMS yoluyla iletilir.

(4) İstekli, e-ihale yoluyla satışa sunulan eşya için, belirlenen ihale  süresi içinde ve teminatı yeterli olduğu müddetçe, ihaleye esas bedelin  altında veya üstünde teklif verebilir veya ilk verdiği tekliften az olmamak  koşuluyla teklifini değiştirebilir. İstekli hiçbir şekilde teklif verdiği  andan itibaren teklifini geri çekemez.

(5) Eşya en yüksek bedeli verene satılır. E-ihale süresi bittiğinde  verilen teklifler işletme müdürlüğünce incelenir.

a) Verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde  yetmiş beşini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği  alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilir. Verilen teklifin ihaleye  esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklifler  değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene  satılabilir veya yeniden satışa sunulabilir. Teklif edilen bedel  üzerinden satılanlar için alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bilgi  verilir.

b) Sistem üzerinde ihale sonuçları duyurulur ve alıcı dışındaki  isteklilerin teminatı üzerindeki bloke kaldırılarak teminat serbest  bırakılır.

(6) İhalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda sırasıyla;

a) Gün, saat, dakika, saniye ve salise bilgilerine göre ilk teklif  veren,

b) (a) fıkrasına göre bir belirleme yapılamadığı durumlarda sisteme  ilk üye olan,

c) (a) ve (b) fıkrasına göre bir belirleme yapılamadığı durumlarda  ise sistemde, bloke edilmiş tutarlar dahil, en çok teminatı bulunan,

isteklinin teklifi kabul edilir.

(7) İhale, en yüksek teklif sahibine ihalenin sonucunun bildirilmesi ve  ihale sonucunun sistemde duyurulmasıyla tamamlanmış sayılır.

(8) İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yüklerin ihalenin  tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde ödenmesi zorunludur. Alıcı, ihale  bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükleri e-ihale için Döner Sermaye adına  açılmış banka hesabına yatırarak veya 8 inci maddenin dördüncü fıkrası  uyarınca işlem yaparak sistemde ödeme işlemlerini tamamlar. İhale bedeli  için taksitlendirme yapılmaz. İhale bedelinin, damga vergisi ve diğer mali  yüklerin bu süre içinde ödenmemesi halinde satış iptal edilir ve alıcının  teminatı döner sermayeye gelir kaydedilerek eşya yeniden satışa sunulur.

(9) E-ihalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşyanın, en geç  üç ay içinde satışa sunulması esastır.

(10) İşletme müdürlüğü, gerekçesini belirterek e-ihale öncesinde,  sırasında veya sonrasında eşyanın teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın  ihaleyi veya satışı iptal etmeye yetkilidir.

(11) Alıcı, satış şartnamesinde belirtilen hallerde ihalenin veya satışın  iptalini isteyebilir.

(12) Satışın veya ihalenin iptali halinde yatırılmış olan satış bedeli  iade edilir. Tahsil edilmiş olan vergilerin red ve iadesi ilgili mevzuat  çerçevesinde yapılır. Eşyanın tesliminden sonra satışın iptal edilmesi  halinde, ihale edilen eşya idareye teslim edilir ve alıcının eşyanın  tesliminden sonra eşya için doğrudan gerçekleştirdiği masrafları fatura ile  belgelendirmesi şartıyla alıcıya ödenir. Ancak idare tarafından masraflar  fazla bulunursa mahkemeye yaptırılacak tespit çerçevesinde ödeme yapılır.  Alıcıya teslim edildikten sonra satışı iptal edilen eşyanın idarece  belirlenecek sürede ve aynen iade edilmemesi halinde, ihale bedelinin yüzde  yirmisi oranında bir tutar alıcı tarafından idareye ödenir.

(13) E-ihale yoluyla satışa sunulan eşya en az üç ay süresince ve dört  defadan az olmamak üzere satışa sunulur. Ancak dört defa satışa sunulmasına  rağmen yapılan e-ihalelerde hiç teklif almayan eşya hakkında süre şartı  aranmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Bunun  dışındaki durumlarda yapılacak işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir.

Eşyanın teslimi

MADDE 12 – (1) Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gün  içinde alıcı tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Bu  süre, eşyanın teslimine ilişkin evrakların alıcıya teslimi için postada  geçen sürelerde durur. Bu süreler içerisinde teslim alınmayan eşya Tasfiye  Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yeniden satışa sunulur.

(2) İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ödenmeden ve alıcı  tarafından imzalanmış satış şartnamesi işletme müdürlüğünce teslim alınmadan  eşya alıcıya teslim edilmez.

(3) Alıcı, sistemde yer alan şartnamenin dökümünü alarak imzalar ve ihale  bedelini ödeme süresi içinde işletme müdürlüğüne teslim eder veya iadeli  taahhütlü posta ile gönderir. Sistem üzerinde güvenli elektronik imzayla  imzalanan satış şartnamesi ayrıca işletme müdürlüğüne teslim edilmez veya  gönderilmez.

Yasak fiiller ve yaptırımlar

MADDE 13 – (1) İhalelerde;

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama  suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat  karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs  etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine  getirirken idareye zarar verecek işler yapmak,

yasaktır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri yapanların teminatı döner  sermayeye gelir kaydedilir ve bu fiileri bizzat veya vekil olarak  işleyenlerle bu işteki vekil veya müvekkilleri hakkında fiilin özelliğine  göre Genel Müdürlük tarafından bir yıla kadar işletme müdürlüklerinin  ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bunların sermayesinin  çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit  edilen tüzel kişiler için de yasaklama kararı alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki ihalelerde bir takvim yılı içinde iki defa  ihale bedelini ödemeyen alıcı ile vekilleri, üç ay süresince işletme  müdürlüğünce yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Genel Müdürlük  tarafından bir yıla kadar işletme müdürlüğünün ihalelerine katılmaktan  yasaklama kararı verilir.

(4) İhaleyi yapan işletme müdürlüğünce, ihalelere katılmaktan yasaklama  kararı verilmesi gerekenlere, ihale bedelini ödemeyenlere ilişkin bilgiler  sisteme kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen fiil ve davranışların tespit  edildiği tarihi izleyen on iş günü içinde yasaklama kararı alınarak sisteme  kaydedilir ve elektronik ortamda işletme müdürlüklerine duyurulur.

(6) Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar, yasaklama  kararının sona erdiği tarihe kadar işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere  iştirak ettirilmezler. Bu konuda gerekli tedbirler işletme müdürlüğünce  alınır.

(7) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya  kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen,  taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapan, ihale  işlemlerine fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o işteki ortak veya  vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(8) İkinci ve üçüncü fıkralar ile 14 üncü madde kapsamında ihaleye  katılamayacak olanlar, aksine bir hüküm bulunmadıkça, idarece yapılan  ihalelere ilişkin, eşyanın görülmesi de dahil hiç bir işlem yapamaz ve  eylemde bulunamazlar.

İhalelere katılamayacak olanlar

MADDE 14 – (1) İstekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüğünce  yapılacak ihalelere;

a) 13 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ihalelere  katılmaktan yasaklananlar,

b) Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüğünde görevli olanlar ve  bölge müdürlüğünde tasfiye işlemleri ile görevli olanlarla, bunların  eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri  hısımları,

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna  sahip bulunduğu tüzel kişiler veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel  kişiler,

katılamazlar.

(2) İşletme müdürlüğünde görevli iken bu görevlerinden ayrılmış olanlar  görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren en son çalıştıkları işletme  müdürlüğünce yapılacak ihalelere bir yıl süreyle giremezler.

Ek süre

MADDE 15 – (1) Kanunda öngörülen süreler dışında bu Tebliğde yer  alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce başvurulması  şartıyla bu Tebliğde belirlenmiş süreler kadar işletme müdürlüğünce ek süre  verilebilir.

(2) Ödemeye ilişkin ek süre talepleri sistem üzerinden yapılır.

(3) Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin hesabında  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil  faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

(4) Satış şartnamesinde belirlenen mücbir sebepler veya beklenmeyen  hallerin varlığı halinde işletme müdürlüğü son kez olmak üzere belirlenmiş  süreler kadar ek süre verebilir. Mücbir sebep başvuruları ilgili işletme  müdürlüğüne ve mücbir sebeplerin sona erdiği tarihten itibaren üç iş günü  içerisinde yapılır. Bu süreler dışında yapılan başvurular işletme  müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaz. Mücbir sebep başvurusundan önce  eşyanın yeniden ihaleye sunulması veya satılması halinde ihale veya satış  iptal edilmez. Ancak başvuru sahibine uygulanan yaptırımlar kaldırılarak  teminatı veya ihale bedeli iade edilir.

Bildirimler

MADDE 16 – (1) E-ihale işlemleri için kullanıcıya, istekliye veya  alıcıya yapılacak her türlü bildirim sistem üzerinden yapılır ve  gerektiğinde ilgililere e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.

(2) Sistemde yer alan bilgilerin kullanıcıya, istekliye veya alıcıya  e-posta veya SMS yoluyla yapılan bildirimlerden farklı olması halinde  sistemde yer alan bilgiler esas alınır.

Bilgi ve belgeler

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde geçen veya işletme müdürlüğünce e-ihale  işlemlerinde kullanılan üyelik formu, satış şartnamesi, sözleşme, karar,  tutanak, taahhütname, rapor gibi eşyanın e-ihale yoluyla tasfiyesinde  kullanılan bilgi veya belgeler sistemde, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün  kurumsal internet sitelerinde yayınlanır.

(2) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu bilgi veya belgeler üzerinde  değişiklik yapabilir.

Hüküm bulunmayan hallerde yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, Tasfiye  Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yetki

MADDE 19 – (1) Bakanlık (Genel Müdürlük), bu Tebliğin  uygulanmasını temin etmek amacıyla, uygulamada ortaya çıkan sorunları,  tereddütleri, özel ve zorunlu durumları ve bu Tebliğde yer almayan hususları  inceleyip sonuçlandırmaya, gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye, bu  Tebliğin uygulanması ve sistemin işleyişi için gerekli göreceği her türlü  tedbiri almaya; sistemin işleyişine, işletme müdürlüklerinde kurulmasına ve  yaygınlaştırılmasına bağlı olarak e-ihale yapacak işletme müdürlüklerini ve  e-ihale yapılacak eşyanın kapsamını belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı  yürütür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc