Ekonomi Bakanligi: Yurt Disinda Fuar Düzenlenmesine ve Degerlendirilmesine Iliskin Teblig (Ihracat: 2010/5)’de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (Ihracat: 2014/3) (25.04.2014 t. 28982 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(211).jpg


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin  Tebliğ (İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  (İhracat: 2014/3) (25.04.2014 t. 28982 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/5/2010 tarihli ve 27574 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin  Tebliğ (İhracaat: 2010/5)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar  organizasyonlarına katılan veya Bakanlık tarafından belirlenen  desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer  alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri  çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de  yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci,  onuncu, on dokuzuncu, yirminci ve yirmi birinci fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(7) Milli Katılım organizasyonlarının 10 katılımcıdan daha az bir  iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı  fuarın Milli Katılım organizasyonu için aynı organizatöre izin verilmez.  Milli Katılım organizasyonu düzenlenen fuarda Türk katılımcı sayısının  toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması halinde aynı  fuara bir sonraki takvim yılı için Milli Katılım organizasyonu  düzenlenmesi izni verilmez. Ayrıca Türk katılımcı sayısının toplam  katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması durumunda, söz konusu  organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek  süre içerisinde Milli Katılım organizasyonu düzenleme başvurusunda  bulunamaz.”

“(10) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarların 20’den daha az  katılımcı ile gerçekleştirilmesi veya yabancı katılımcı sayısının toplam  katılımcı sayısının % 20’sinden az olması halinde, aynı organizatöre bir  sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı  Sektörel Fuar düzenleme izni verilmez. Ayrıca yabancı katılımcı  sayısının toplam katılımcı sayısının %20’sinden az olması durumunda, söz  konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere  belirlenecek süre içerisinde Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar  düzenleme başvurusunda bulunamaz.”

“(19) Bakanlığın uygun görüşü alınmaksızın yurt dışı fuar  organizasyonunun gerçekleştirilmemesi durumunda, söz konusu organizatör,  Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre  içerisinde yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme başvurusunda  bulunamaz.

(20) Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı  başvurularında, Bakanlıkça belirlenen tanıtım stratejisi ve ihracat  hedefleri çerçevesinde, söz konusu fuarlara ilişkin yapılacak tanıtım  faaliyetlerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği  sağlandığına dair TİM’den alınan yazı, organizatör tarafından Bakanlığa  sunulur.

(21) Fuar puanı 50’nin altında olan yurt dışı fuar  organizasyonlarının düzenlenmesi için, aynı organizatöre bir sonraki  takvim yılında izin verilmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.