Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/8) (26.04.2014 t. 28983 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(212).jpg


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/8) (26.04.2014 t. 28983 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2002/4) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli tekrar doldurulamayan  gazlı cep çakmakları ve ateşleme sistemi elektrikli doldurulabilen gazlı cep  çakmakları ile plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) ithalinde  dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu önlemler, 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2008/16) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)  sonucunda değiştirilerek uygulamaya devam ettirilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin  (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 16/5/2012 tarihli  ve 28294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12) ile mevcut önlemlerin  yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen  veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta  öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS  açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Öte yandan, 28/4/2008 tarihli ve 26860 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: 2008/17) neticesinde ÇHC’ye karşı yürürlükte olan önlemleri etkisiz  kılmaya yönelik eylem ve işlemlerin tespiti yapılmış ve bu ülke menşeli  şikayet konusu ürünler için uygulanan dampinge karşı kesin önlemlerin  Vietnam menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için de uygulanmasına karar  verilmiştir.

(5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın  devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici  Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru  üzerine, 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6) ile  başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü  (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında  mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonucunda alınan karara esas  teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 3 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin  ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının  tespiti için 1/1/2009-31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi  olarak alınmıştır. 1/1/2012-31/12/2012 arasındaki dönem ise dampingin devamı  belirlemesine ilişkin dönem olarak alınmıştır.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 4 – (1) Soruşturma sırasında yapılan incelemede, başvuru  sahibi Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. firmasının dampingin  devamı belirlemesine ilişkin dönemde soruşturma konusu ürünlerde Türkiye  toplam üretiminin tamamını gerçekleştirdiği bu nedenle Yönetmeliğin 20 nci  maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu  tespit edilmiştir. Bu nedenle, adı geçen firmanın söz konusu soruşturmada  YÜD’yi oluşturduğu kabul edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan  bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu  ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına,  Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede  yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan  ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin  bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün  süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri  karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve  gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Dampingin devamı belirlemesine ilişkin dönemde ithalat  gerçekleştirdiği tespit edilen 14 ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş  ve bu firmaların 3’ünden cevap alınmıştır.

(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ilişkin olarak ise ÇHC’de yerleşik  Liaoning Kaija Hardware Plastic Co., Ltd. ihracatçı firmasından cevap  alınmıştır.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde,  soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit  ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara  Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren üretici/ihracatçılar,  ithalatçılar ve YÜD’e iletilmiştir.

(8) Kendisine bildirim yapılmış olan MGM Sportif Ltd. Şti. ve İlhan  Birlik Mimar (İ.B.M.) firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya  koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat  kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde  değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli  olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak  üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli  üretici Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da  bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması  gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9613.10.00.00.00  gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “tekrar  doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 GTİP altında yer alan  “ateşleme sistemi elektrikli olanlar” ve 9613.90.00.00.11 GTİP altında yer  alan “plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)” dir.

(2) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, genellikle plastik  gövdeli, metal bir çarkın çakmak taşına sürtünmesi ile ateşlenen ve gazı  tükeninceye kadar kullanılıp atılan türde çakmaklardır. Bu tür çakmaklar  sigara boyunda ya da daha küçük boyda, gövdesi muhtelif renklerde saydam ya  da mat plastikten olabilmektedir. Söz konusu çakmaklar, bu Tebliğ’de bundan  sonra “tekrar doldurulamayan cep çakmakları” olarak anılacaktır.

(3) Ateşleme sistemi elektrikli olanlar ise bir manyeto vasıtası ile  elektrik arkı üreterek ateşlenen, gazı tükenince supap marifetiyle gaz  doldurularak tekrar kullanılabilen türde çakmaklardır. Bu tür çakmakların  gövdesi plastikten veya metalden muhtelif şekil ve ebatlarda olabilmektedir.  Söz konusu çakmaklar, bu Tebliğ’de bundan sonra “doldurulabilen cep  çakmakları” olarak anılacaktır.

(4) Plastik gaz haznesi, gazlı çakmakların imalatında kullanılan  plastikten boş veya dolu ya da doluma hazır gaz tanklarıdır. Söz konusu ürün  bu Tebliğ’de bundan sonra “plastikten gaz hazneleri” olarak anılacaktır.

(5) YÜD tarafından üretilen cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri  ile soruşturma konusu ülke menşeli cep çakmakları ve plastikten gaz  haznelerinin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada (esas  soruşturma) ve yürütülen ilk NGGS’de yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek  YÜD tarafından, gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu  cep çakmakları ve plastikten gaz haznelerinin işlevsel özellikleri, fiziksel  özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü  algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün  olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir  tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün  olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(6) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin görüşünde İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2001/6) ile ÇHC menşeli diğer  eşyalar ile birlikte 9613.90.00.00.00 GTİP altında yer alan çakmak aksam ve  parçalarına yönelik olarak başlatılan soruşturmanın aynı GTİP altında yer  alan plastikten gaz haznelerine yönelik önlem alınarak kapatıldığını,  soruşturma açılan ürün ile önlem alınan ürünün aynı olmadığını iddia  etmiştir. Ancak, bir soruşturma başlatıldıktan sonra soruşturma esnasında  edinilen bilgilere göre gerekli görülmesi halinde önlem alınacak ürünün  kapsamının daraltılması mümkündür. Nitekim, söz konusu Tebliğ ile başlatılan  soruşturma esnasında, ateşleme sistemi ve dolu veya doluma hazır gaz tankı  (gövde) olmak üzere iki ana parçadan oluşan çakmak aksam ve parçalarının  ihmal edilebilir bir işçilik ile birleştirilebileceği ve mamûl ithal çakmak  ile aynı kapsamda değerlendirilebileceğinden sadece plastikten gaz  haznelerine önlem alınması yeterli görülmüştür.

(7) Aynı firma, plastikten gaz hazneleri için gerçekleşen GTİP  değişikliği nedeniyle söz konusu ürün için gerekli inceleme yapılmadan NGGS  yürütüldüğünü iddia etmiştir. Ancak, yürütülen soruşturmalar belirli ülke  menşeli belirli ürünlere yönelik olup, ürünlerin ait olduğu GTİP’ler sadece  bilgi amaçlı verilmektedir. Nitekim, yürütülen NGGS ÇHC menşeli diğer  eşyalar ile birlikte plastikten gaz haznelerine yönelik olarak  yürütülmüştür.

(8) Aynı firma İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (No: 2008/17) ile tamamlanan önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK)  soruşturmasına konu olmuş Vietnam’da mukim Hoa Hung Company Ltd. firmasının  ürettiği plastikten gaz haznelerinin yürütülen soruşturma için benzer ürün  olarak alınmasını talep etmiştir. Ancak yürütülen NGGS ile ÖEK  soruşturmasının kapsamı ve amacı birbirlerinden tamamen farklı olup, benzer  ürün karşılaştırılması yürütülen soruşturmada YÜD tarafından üretilen  plastikten gaz hazneleri ile önlem konusu ülke menşeli plastikten gaz  hazneleri arasında yapılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu çalışma ile  ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(9) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup,  uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber,  soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi  İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin  yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana  gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeni  damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada ve ilk nihai gözden geçirme  soruşturmasında hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate  alınmıştır.

(3) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin görüşünde yürütülen NGGS  kapsamında plastikten gaz hazneleri için ÇHC’de yerleşik Liaoning Kaijia  Hardware Plastic Co. Ltd. firması için damping marjının yeniden  hesaplanmasını talep etmiştir. Aynı kapsamda, normal değer olarak Vietnam’da  mukim Hoa Hung Company Ltd. firmasının ihraç fiyatının normal değer olarak  alınmasını talep etmiştir. Ancak, NGGS’de idarenin yeni damping marjı  hesaplama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat  potansiyeli

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki  gelişmeler ve önleme konu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme,  Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verileri kullanılarak yapılmıştır.  Analizde, UTM verileri gözden geçirme dönemi olan 2009-2012 yılları arasında  ton bazında değerlendirilmiştir.

(2) Buna göre, dünya toplam tekrar doldurulamayan cep çakmakları  ihracatının 2009 yılında %26’sını, 2010 yılında %27’sini, 2011 yılında  %22’sini ve 2012 yılında %72’sini ÇHC’nin gerçekleştirdiği, bu itibarla  ÇHC’nin ilgili üründe ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı  tespit edilmiştir.

(3) Benzer şekilde, dünya toplam doldurulabilen cep çakmakları  ihracatının 2009 yılında %62’sini, 2010 yılında %95’ini, 2011 yılında  %64’ünü ve 2012 yılında %95’ini ÇHC’nin gerçekleştirdiği; bu itibarla  ÇHC’nin ilgili üründe ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı  tespit edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, ÇHC plastikten gaz haznelerinin de dahil olduğu  çakmak aksam parçalarının dünya ihracatından 2009 yılında %53, 2010 yılında  %49, 2011 yılında %53 ve 2012 yılında %60 oranında pay alarak ihracatçı  ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır.

(5) Sonuç olarak, ÇHC’nin halihazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve  kapasitesi olduğu, yürürlükte olan önlemlerin kalkması durumunda söz konusu  potansiyelin Türkiye’ye yönelebileceği değerlendirilmiştir.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünlere yönelik olarak Türkiye’nin iç  pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülke için cazip bir  seviyede olduğu ve Türkiye’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında  tüketiminin 2009-2012 yılları arasında %30 oranında, doldurulabilen cep  çakmaklarında ise %135 oranında arttığı görülmüştür.

(2) İlgi ürünlerde tüketimin artmasının başlıca nedeni söz konusu  ürünlerin kullanım alanlarının geniş olmasıdır. Bununla birlikte söz konusu  sektörde faaliyet gösteren ithalatçılardan alınan bilgilere göre talebi  etkileyen en önemli unsurların fiyat ve çeşitlilik olduğu bilgisi  edinilmiştir.

(3) Diğer taraftan plastikten gaz haznelerinin ihmal edilebilir bir  işçilik ile diğer parçalarla montajlanarak cep çakmağı imal edilmesi ve  plastikten cep çakmaklarının düşük kıymetli nihai ürün olması nedeniyle,  piyasada tüketimi etkileyen en önemli unsurun fiyat olduğu tespiti esas  soruşturmada ve ilk nihai gözden geçirme soruşturmasında yapılmıştır. Bu  tespitin geçerliliğini koruduğu değerlendirilmiştir.

Önceki soruşturmalarda tespit edilen damping  marjları

MADDE 11 – (1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping  marjları, ihracatçı firmaların önlemlerin yürürlükten kalkması halindeki  muhtemel fiyat politikalarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği  taşıdığından yürütülen soruşturmada dikkate alınmıştır. Esas soruşturma  sırasında söz konusu üretici/ihracatçı firmalar için damping marjı tekrar  doldurulamayan cep çakmakları için CIF değerin %175’i oranında,  doldurulabilen cep çakmakları için CIF değerin %91’i oranında, plastikten  gaz hazneleri için ise yine CIF değerin %146’sı oranında tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, 2008 yılında tamamlanan ilk NGGS çerçevesinde söz  konusu ürünlerin ithalatında 2006 yılı için tekrar doldurulamayan cep  çakmaklarında CIF değerin %169’u, doldurulabilen cep çakmaklarında CIF  değerin %72’si ve plastikten gaz haznelerinde CIF değerin %75’i oranlarında  damping marjları hesaplanmıştır.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Yukarıdaki bilgiler ışığında, önleme tabi ülkenin  Türkiye’ye yönlendirebileceği önemli üretim kapasitesinin ve ihracat  kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin  düşük fiyat olduğu, üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki  davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada ve ilk NGGS’de tespit  edilen damping marjlarının önemli oranlarda olduğu da dikkate alındığında,  önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya  yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi  İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde  önlemlerin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemlerin  yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler  incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi,  fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile YÜD’nin ekonomik  göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemlerin  etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla  gözden geçirme dönemi olan 2009-2012 dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünlerin genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan  ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri  kullanılmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 14 – (1) Bahse konu ürünlerin ilk NGGS sonrası soruşturma  konusu ülkeden ithalatına ilişkin değerlendirmeler üç ayrı GTİP için aşağıda  yer almaktadır.

(2) Söz konusu istatistiklerin doldurulabilen gazlı cep çakmakları ile  plastikten gaz hazneleri için bazı yıllarda kg bazında tutulması nedeniyle,  kg bazındaki istatistikler 1 kg plastikten gaz haznesi 123 adete ve 1 kg  doldurulabilen gazlı cep çakmağı 47 adete karşılık gelecek şekilde adet  birimine dönüşüm gerçekleştirilmiştir.

a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

1) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatına dair  verilere göre, söz konusu ithalat 2009 yılında 17,2 milyon adet, 2010  yılında 12,6 milyon adet, 2011 yılında 13,1 milyon adet ve 2012 yılında  18,8 milyon adet olmuştur.

2) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatı değer  bazında, 2009 yılında 3.240.413 ABD Doları, 2010 yılında 2.213.164 ABD  Doları, 2011 yılında 2.237.385 ABD Doları ve 2012 yılında 3.807.013 ABD  Doları olmuştur.

3) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatının birim  fiyatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla 0,19 ABD Doları/adet, 0,18  ABD Doları/adet, 0,17 ABD Doları/adet ve 0,2 ABD Doları/adet olarak  gerçekleşmiştir.

b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları

1) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatına dair verilere  göre, söz konusu ithalat 2009 yılında 7,1 milyon adet, 2010 yılında 16,1  milyon adet, 2011 yılında 30,6 milyon adet ve 2012 yılında 24,8 milyon  adet olmuştur.

2) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatı değer bazında,  2009 yılında 1.767.104 ABD Doları, 2010 yılında 4.298.306 ABD Doları,  2011 yılında 4.932.403 ABD Doları ve 2012 yılında 4.169.627 ABD Doları  olmuştur.

3) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatının birim fiyatı  2009-2012 yılları arasında sırasıyla 0,25 ABD Doları/adet, 0,27 ABD  Doları/adet, 0,16 ABD Doları/adet ve 0,17 ABD Doları/adet olarak  gerçekleşmiştir.

c) Plastikten gaz hazneleri

1) Plastikten gaz haznelerinin ithalatına dair verilere göre, söz  konusu ithalat 2009 yılında 12,9 milyon adet, 2010 yılında 16,3 milyon  adet, 2011 yılında 7,6 milyon adet ve 2012 yılında 8,5 milyon adet  olmuştur.

2) Plastikten gaz haznelerinin ithalatı değer bazında, 2009 yılında  452.318 ABD Doları, 2010 yılında 571.742 ABD Doları, 2011 yılında  264.634 ABD Doları ve 2012 yılında 406.211 ABD Doları olmuştur.

3) Plastikten gaz haznelerinin ithalatının birim fiyatı 2009-2012  yılları arasında sırasıyla 0,03 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet,  0,04 ABD Doları/adet, ve 0,05 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün önleme konu ülkeden ithalatı

MADDE 15 – (1) Bahse konu ürünlerin önleme konu ülkeden ithalatına  ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.

a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

1) Gözden geçirme döneminde önleme konu ülkeden yapılan tekrar  doldurulamayan gazlı cep çakmakları ithalatının 2009 yılında 0,01  milyon adet olduğu ve 2010-2012 yılları arasında ise durduğu  görülmüştür.

2) Bahse konu ürünün önleme konu ülkeden yapılan ithalatının  birim fiyatı 2009 yılında 0,77 ABD Doları/adet iken, 2010-2012  yılları arasında ithalat durduğu için söz konusu yıllarda birim  fiyat hesabı yapılamamıştır.

3) Gözden geçirme döneminde ÇHC menşeli ithalat alınan damping  önleminin etkisiyle zamanla azalarak durmuştur.

b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları

1) Doldurulabilen cep çakmaklarının önleme konu ülkeden yapılan  miktar bazındaki ithalatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla 5,2  milyon adet, 13 milyon adet, 29 milyon adet ve 23,2 milyon adet  olmuştur.

2) Doldurulabilen cep çakmaklarının önleme konu ülkeden yapılan  ithalatının birim fiyatları 2009-2012 yılları arasında sırasıyla  0,26 ABD Doları/adet, 0,29 ABD Doları/adet, 0,16 ABD Doları/adet ve  0,16 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

3) Dampinge karşı önlem yürürlükte olmasına rağmen ÇHC’den  yapılan ithalat gözden geçirme döneminde artmaya devam etmiştir.

c) Plastikten gaz hazneleri

1) Plastikten gaz haznelerinin önleme konu ülkeden yapılan miktar  bazındaki ithalatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla 7,0 milyon  adet, 3,5 milyon adet, 6,4 milyon adet ve 6,2 milyon adet olmuştur.

2) Plastikten gaz haznelerinin önleme konu ülkeden yapılan  ithalatının birim fiyatları 2009-2012 yılları arasında sırasıyla  0,03 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet ve  0,05 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini  görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi  içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD’nin yurt içi satış  miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer  mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu ürünlerin Türkiye toplam tüketimi  içindeki payının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. Söz konusu  inceleme 2009-2012 dönemi için yapılmış olup, veriler 2009 yılı verileri 100  birim kabul edilerek endekslenmiştir.

a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

1) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarında Türkiye benzer  mal tüketimi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 77, 2011 yılında 98  ve 2012 yılında 130 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında  ÇHC menşeli söz konusu ürün ithalatı çok düşük olarak gerçekleşmiş,  ilerleyen dönemde durmuştur.

2) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı  endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 95, 2011 yılında 78 ve  2012 yılında 84 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar  payı ise 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 104, 2011 yılında 121  ve 2012 yılında 115 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu  dönemde önlemin etkisiyle birlikte yurt içi satış miktarını  yükselttiği ve buna bağlı olarak pazar payında iyileşme olduğu  belirlenmiştir.

b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları

1) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarında Türkiye benzer mal  tüketimi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 173, 2011 yılında 261  ve 2012 yılında 235 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu  ürün ithalatı önleme rağmen 2009-2012 yılları arasında en çok  ÇHC’den gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalatın pazar  payı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 144, 2011 yılında  213 ve 2012 yılında 189 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde, diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı  endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 99, 2011 yılında 33 ve  2012 yılında 35 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar  payı ise 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 81, 2011 yılında 60 ve  2012 yılında 70 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu dönemde  önlemin etkisine ve yurt içi satış miktarını artırmasına rağmen  büyüyen pazardan pay alamadığı aksine pazar payını kaybettiği  gözlenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu İthalatın Yerli Üretim Dalı İç Piyasa

Satış Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabı gözden geçirme  döneminin son yılı olan 2012 yılı için yapılmıştır. Fiyat kırılması  hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %2,7  oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek önleme  konu ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı  önlemin yürürlükte olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına  giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün  kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde  elde edilen fiyat, YÜD’nin ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile  karşılaştırılarak önleme konu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’nin ağırlıklı iç  satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Fiyat baskısı hesabında ise önleme konu ülkeden gerçekleştirilen  ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında  gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünlerin Türkiye piyasasına  giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı  durumda ÇHC menşeli ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde  olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata  dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’nin  ticari maliyetine %10 oranındaki makul kâr eklenerek hesaplanan satış fiyatı  ile karşılaştırılarak önleme konu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’nin ağırlıklı  yurt içi satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir.

(3) ÇHC menşeli tekrar doldurulamayan cep çakmakları ithalatı gözden  geçirme döneminde durduğundan fiyat kırılması ve baskısı hesabı  yapılamamıştır.

(4) Diğer taraftan, ÇHC menşeli doldurulabilen cep çakmakları ithalatının  YÜD yurt içi satış fiyatlarını adet bazında 2012 yılında %29 oranında  kırdığı ve %130 oranında baskıladığı tespit edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 18 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin  belirlenmesinde, önlem konusu üründe tek yerli üretici olan Azmüsebat Çakmak  ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. firmasının gözden geçirme döneminde  gerçekleşen verileri esas alınmıştır. İlgili firma çakmak üretiminin yanı  sıra tıraş bıçağı da üretmekte olup, tüm faaliyetlere ilişkin veriler söz  konusu ürünü de içermektedir.

(2) Öte yandan, YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir  şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK  istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)  kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2009  yılı 100 birime eşit olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında  100 olan adet bazlı üretim miktar endeksi, 2010 yılında 84’e düşmüş,  2011 yılında 117’ye ve 2012 yılında 155’e çıkmıştır. Söz konusu  üründe YÜD’nin kapasitesi 2009-2012 yılları arasında sabit kalmış  olup, KKO endeksi üretim miktar endeksi ile aynı yönde seyretmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan  üretim miktar endeksi, 2010 yılında 136’ya, 2011 yılında 155’e ve  2012 yılında 164’e çıkmıştır. Söz konusu üründe YÜD’nin kapasitesi  2009-2012 yılları arasında sabit kalmış olup, KKO endeksi üretim  miktar endeksi ile aynı yönde seyretmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında  100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2010 yılında 80’e düşmüş,  2011 yılında 118’e ve 2012 yılında 149’a yükselmiştir. 2009 yılında  100 olan yurt içi satış hasılası ise 2010 yılında 75’e, 2011 yılında  94’e, 2012 yılında 109’a yükselmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan  yurt içi satış miktar endeksi, 2010 yılında 139’a, 2011 yılında  157’ye ve 2012 yılında 166’ya yükselmiştir. 2009 yılında 100 olan  yurt içi satış hasılası ise 2010 yılında 120’ye yükselmiş, 2011  yılında 113’e gerilemiş ve 2012 yılında 110 olmuştur.

c) İhracat

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında  100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2010 yılında 161’e, 2011  yılında 217’ye yükselmiş, 2012 yılında 177 olmuştur. 2009 yılında  100 olan yurt dışı satış hasılası ise 2010 yılında 157’ye ve 2010  yılında 224’e yükselmiş ve 2012 yılında 165 olmuştur.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan  yurt dışı satış miktar endeksi, 2010 yılında 159’a, 2011 yılında  228’e yükselmiş olup, 2012 yılında 80’e gerilemiştir. 2009 yılında  100 olan yurt dışı satış hasılası ise 2010 yılında 149’a, 2010  yılında 209’a yükselmiş ve 2012 yılında 73’e gerilemiştir.

ç) Fiyatlar

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında adet bazındaki  ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı 2009 yılında 100 iken, 2010  yılında 94’e, 2011 yılında 80’e ve 2012 yılında 73’e düşmüştür.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında adet bazındaki  ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı 2009 yılında 100 iken, 2010  yılında 87’ye, 2011 yılında 72’ye ve 2012 yılında 67’ye  gerilemiştir.

3) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında adet bazındaki  ağırlıklı ortalama yurt dışı satış fiyatı 2009 yılında 100 iken,  2010 yılında 98’e düşmüş, 2011 yılında 103’e yükselmiş ve 2012  yılında 93 olmuştur.

4) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında adet bazındaki  ağırlıklı ortalama yurt dışı satış fiyatı 2009 yılında 100 iken,  2010 yılında 94’e, 2011 yılında 91’e ve 2012 yılında 92’ye  gerilemiştir.

d) Pazar payı

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında pazar payı  2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 104’e ve 2011 yılında 121’e  yükselmiş, 2012 yılında ise 115’e gerilemiştir.

e) Maliyetler

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında  100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti 2010 yılında 89’a,  2011 yılında 80’e ve 2012 yılında 69’a gerilemiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan  ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti 2010 yılında 113’e, 2011  yılında 126’ya yükselmiş ve 2012 yılında 101 olmuştur.

f) Kârlılık

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında  (-)100 olan yurtiçi satış birim kârlılığı 2010 yılında (-)77, 2011  yılında (-)80 ve 2012 yılında (-)59 olarak gerçekleşmiştir. YÜD,  2009-2012 yılları arasında önleme rağmen zarar etmeye devam  etmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında (-)100  olan yurt içi birim satış kârlılığı 2010 yılında (-)1.001, 2011  yılında (-)2.131 ve 2012 yılında (-) 1.328 olarak gerçekleşmiştir.  YÜD, 2009-2012 yılları arasında önleme rağmen ticari  maliyetlerindeki artışı satış fiyatlarına yansıtamamış ve zararını  artırarak faaliyetlerine devam etmiştir.

g) Stoklar

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında  100 olan stok miktar endeksi, 2010 yılında 209’a yükselmiş, 2011  yılında 7’ye gerilemiş ve 2012 yılında 199 olmuştur.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan  stok miktar endeksi, 2010 yılında 16’ya, 2011 yılında 7’ye ve 2012  yılında 55’e gerilemiştir.

ğ) İstihdam

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan ve doldurulabilen cep  çakmaklarında 2009 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2010  yılında 126’ya, 2011 yılında 125’e ve 2012 yılında 134’e  yükselmiştir.

h) Ücretler

1) YÜD’ninönleme tabi ürünlerde 2009 yılında 100 olan üretimde  çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2010 yılında 98’e gerilemiş,  2011 yılında 102’ye ve 2012 yılında 106’ya yükselmiştir.

ı) Verimlilik

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında işçi başına  verimlilik endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 67’ye ve 2011  yılında 94’e gerilemiş, 2012 yılında 155’e yükselmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında işçi başına  verimlilik endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 108’e, 2011  yılında 124’e ve 2012 yılında 122’ye yükselmiştir.

i) Nakit akışı

1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında elde ettiği  nakit akışı endeksi (kâr+amortisman) 2009 yılında (-)100 iken, 2010  yılında (-)47’ye yükselmiş, 2011 yılında (-) 109’a gerilemiş ve 2012  yılında biraz toparlayarak (-)90 olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarından elde ettiği nakit  akışı endeksi (kar+amortisman) 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında  (-)180’e, 2011 yılında (-)584’e ve 2012 yılında (-)365’e  gerilemiştir.

j) Büyüme

1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel  olarak 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 90’a, 2011 yılında 84’e  ve 2012 yılında 82’ye gerilemiştir.

k) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2009 yılında  100 iken, 2010 yılında 95’e, 2011 yılında 80’e ve 2012 yılında 84’e  gerilemiştir.

2) YÜD 2009-2012 yılları arasında bütün faaliyetlerine ilişkin  yenileme yatırım yapmamış, buna karşılık tevsi yatırımlarda  bulunmuştur. Buna göre, YÜD’nin 2009 yılında 100 olan tevsi yatırım  endeksi 2010 yılında 5’e, 2011 yılında 12’ye ve 2012 yılında 45’e  gerilemiştir.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı  2009-2012 yılları arasında YÜD’nin zararda olmasına bağlı olarak  negatif değerdedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin  değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında, tekrar  doldurulamayan cep çakmakları üretim, yurt içi ve yurt dışı satış miktarları  mevcut önlemin etkisiyle gözden geçirme döneminde olumlu yönde seyretmiş  ancak pazar payını kaybetmemek için üretim maliyeti altında satış yapan YÜD,  söz konusu dönemde bahse konu üründe birim ve toplam kârlılıkta zararla  karşılaşmıştır. Aynı dönemde tekrar doldurulmayan cep çakmakları stok  miktarı artmış ve buna bağlı olarak stok çevrim hızı olumsuz yönde  seyretmiştir.

(2) Doldurulabilen cep çakmaklarında ise, YÜD’nin mevcut önlemin  etkisiyle üretim, yurt içi satış miktarı ile dönem sonu stokları olumlu  seyretmiş, ancak artan üretim ve ticari maliyetlerini satış fiyatlarına  yansıtamadığından ürünün birim ve toplam kârlılığında zarar oluşmuştur.

(3) 2009-2012 yılları arasında aktif toplamı azalan YÜD’nin, tevsi  yatırımlarının azaldığı ve öz kaynak kârlılığında bozulmalar yaşadığı tespit  edilmiştir.

(4) 2009-2012 yılları arasında tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında  önlemin etkisiyle YÜD’nin pazar payının yükseldiği ve ÇHC menşeli ithalatın  pazar payının düştüğü görülmüştür.

(5) Diğer taraftan, 2009-2012 yılları arasında doldurulabilen cep  çakmaklarında önlemin etkisine rağmen YÜD’nin pazar payının düştüğü ve ÇHC  menşeli ithalatın pazar payının yükseldiği gözlenmiştir.

(6) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin olarak, YÜD’yi temsil eden  firmanın gaz haznelerinin temel parçası olan kapak ve valf setini üretmeyip  ithal ettiğini iddia etmiştir. 2008 yılında tamamlanan ilk NGGS’de de  değinildiği üzere YÜD nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama  soruşturması kapsamında söz konusu firmanın cep çakmaklarının tüm plastik  parçalarını ürettiği, diğer bazı parçaları gerek yurtdışından gerekse  yurtiçinden temin ederek bütün parçaların montajını, kalite ve güvenlik  testlerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

(7) Aynı firma YÜD’yi temsil eden firmanın kendisinin de aksam ve parça  ithalatçısı olduğunu ve bu nedenle yerli üretici vasfını taşımadığını iddia  etmiştir. Ancak Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince, YÜD benzer malın  Türkiye’deki tüm üreticilerini veya bu malın önemli bir bölümünü  gerçekleştiren üreticileri ifade eder. Anılan maddenin incelenmesinden,  yerli üreticilerin kendilerinin de ithalat yapmaları halinde mutlak olarak  YÜD dışında tutulacağına ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Bir ürünün  üreticisinin o ürüne ilişkin bütün ürün tiplerini üretmesi veya o ürünün  ithalatını yapmaması gibi bir yükümlülüğü hukuken söz konusu değildir. Yerli  üreticilerin de ürünün yalnızca belirli tiplerini üretmeleri ve ürün gamını  genişletmek ve sair sebeplerle ithalat yapmaları mümkündür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi  İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince,  önlemlerin yürürlükten kalkması halinde YÜD’deönleme konu ülke menşeli  dampingli ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden  meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Yapılan inceleme neticesinde ÇHC menşeli  doldurulamayan cep çakmakları ithalatının önlemden sonraki dönemde azalarak  gözden geçirme dönemi boyunca durduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık  doldurulabilen cep çakmakları genel ithalatı %251 artarken, önleme tabi ÇHC  menşeli ithalat aynı dönemde önleme rağmen %344 artmıştır.

(2) Bu kapsamda, önlem konusu ÇHC menşeli doldurulamayan cep çakmakları  tüketiminin gözden geçirme döneminde %30 arttığı gözlenirken, YÜD’nin aynı  dönemde pazar payını önleme rağmen %15 artırabildiği belirlenmiştir. Benzer  şekilde, önlem konusu doldurulabilen cep çakmaklarında tüketim gözden  geçirme döneminde %135 artarken, YÜD’nin aynı dönemde pazar payını %30  oranında düşürdüğü ve ÇHC menşeli ithalatın ise pazar payını %89 oranında  arttırdığı belirlenmiştir.

Önleme konu ülkede sektörün durumu ve kapasite  fazlası

MADDE 22 – (1) UTM verilerine göre, dampingin devamı veya yeniden  meydana gelme ihtimali bölümünde de belirtildiği üzere ÇHC’de soruşturma  konusu ürünlere ilişkin önemli miktarda kapasite bulunduğu ve ÇHC’nin  soruşturma konusu ürünlerde dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu  görülmektedir.

(2) ÇHC, 2012 yılında dünya toplam tekrar doldurulamayan cep çakmakları  ihracat pazarından %72, doldurulabilen cep çakmakları ihracat pazarından %95  ve plastikten gaz haznelerinin ihracat pazarından %60 oranlarında pay alarak  ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır.

(3) Bu bilgiler ışığında, önleme tabi ülkede Türkiye’ye yönlendirebilecek  ciddi üretim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, önlemlerin  yürürlükten kalkması durumunda bu kapasitenin Türkiye pazarına  yönlendirilmesinin ve bunun sonucunda YÜD’de zararın devamının veya yeniden  meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona  ermesi halinde damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana  gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir. Bu itibarla, önleme  tabi ülkenin büyük üretim kapasitesine ve kapasite fazlasına sahip olduğu,  mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın artarak  devam etmesinin ve zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin  muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 24 – (1) Tekrar doldurulamayan cep çakmaklarındaki ithalatın  nerdeyse tamamı 2009-2012 dönemi boyunca soruşturma konusu ülke haricindeki  ülkelerden gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla, önlemlerin etkisi ile beraber  ithalatın kompozisyonunun değiştiği ve ithalat talebinin daha çok  doldurulabilen cep çakmaklarına kaydığı değerlendirilmiştir.

(2) Doldurulabilen cep çakmakları ithalatının ise gözden geçirme  döneminde sırasıyla %25,8, %19,4, %5,1 ve %6,1 oranlarında soruşturma konusu  olmayan ülkelerden gerçekleştiği görülmektedir. Bu itibarla, önleme rağmen  söz konusu üründe ÇHC menşeli ithalatın payının azalmadığı, aksine giderek  arttığı ve önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın  tekrar meydana gelebileceğine ilişkin tespitleri destekler nitelikte olduğu  değerlendirilmiştir.

(3) Soruşturma konusu ürünlerden plastikten gaz hazneleri ithalatının  gözden geçirme döneminde sırasıyla %46,3, %78,3, %15,5 ve %27,7 oranlarında  soruşturma konusu olmayan ülkelerden gerçekleşerek dalgalı bir seyir  izlediği gözlenmiştir.

(4) Diğer taraftan, söz konusu mevcut önlemler yürütülen önlemlerin  etkisiz kılınması soruşturması sonucunda yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/17  sayılı Tebliğ ile Vietnam’a teşmil edilmiştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan  kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana  gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC menşeli tekrar  doldurulamayan cep çakmakları, doldurulabilen cep çakmakları ve plastikten  gaz hazneleri için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/4)  ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ (No:  2008/16) ile değiştirilerek devam etmesi uygun görülen dampinge karşı  önlemlerin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve  Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek  uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Vergi (ABD  Doları/adet)
9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları Çin Halk Cumhuriyeti 0,05
9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız  plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,05
9613.90.00.00.11 Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) 0,01

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife  pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki  ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi  tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.