Ekonomi Bakanligi:Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresine Iliskin Teblig (No: 2014/2) (02.05.2014 t. 28988 s. R.G.) 4202 gümrük tarife istatistik pozisyonu

Ekonomi Bakanligi:Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresine Iliskin Teblig 	 (No: 2014/2) (02.05.2014 t. 28988 s. R.G.)  4202 gümrük tarife istatistik 	pozisyonu


GÜMRÜK HABER -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ  (No: 2014/2) (02.05.2014 t. 28988 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4202 gümrük tarife istatistik  pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 1/4/2014 tarihli ve 2014/6086  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Seyahat Çantaları, El  Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına  İlişkin Karar” çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım  ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir  dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük  bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam  5.360.706 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi  menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 1.786.902 adeti  geçemez.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye  alınabilmesi için ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru  Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak ek-2’de  istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına  (Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı  talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla  ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda  sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu  tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.  Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife  Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru  sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının  belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup  postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek  tarife kontenjanı miktarı 5.000 kg’yi (brüt) ve 5.000 adedi (her iki koşulu  birden sağlayarak) geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük  bölgesi için düzenlenir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait  bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta  Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir  belge gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.  İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik  süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik  süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni  ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce  düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(3) İthal lisansı devredilemez.

(4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal  lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir  oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı  gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından  mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 8/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak  üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
Tarih: .../.../.....
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek  ANKARA
Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin  olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2014/2 sayılı  Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep  etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız bu başvuruda yer alan  bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını devretmeyeceğimizi, ithal lisansı  kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı,  ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ile gümrük beyannamesi ve  eşyanın tercihli menşeini gösterir belgenin fotokopisi) en geç ithal  lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde  İthalat Genel Müdürlüğü'ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.
 

  İmza-Kaşe
  Adı-Soyadı


 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu  Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu::
İmza sirkülerinin aslı veya  noter tasdikli suretinin verildiği
başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
BEYAN SAHİBİNE AİT  BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu  Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
Vekâletnamenin aslı veya  noter tasdikli suretinin verildiği
başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT  BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Miktarı  Adet Kg (Net) Kg (Brüt)
   
Toplam Değeri (CIF) FOB: Navlun:
Sigorta: Diğer yurt dışı giderler:
İthalat için  öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ  İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı: Ülkesi:
Adresi: Internet sitesi:
Tel: Faks: E-posta:

Ek-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA  EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti  ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter  tasdikli sureti. Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi (Anılan belgelerin  asılları ilk başvuruda verilir. Başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine  iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan  belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun  tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.)

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın iki  nüsha sureti (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz  ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif  eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve  ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline  göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

3- Müteakip başvurular için daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc