Ekonomi Bakanligi: Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina Iliskin Tebligde (Teblig No: 2012/1) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: 2014/2) (08.05.2014 t. 28994 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(217).jpg


GÜMRÜK HABER -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına  İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ (No: 2014/2) (08.05.2014 t. 28994 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına  İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel  Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi  Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin  yazı.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesine aşağıdaki on ikinci fıkra  ilave edilmiştir.

“(12) Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve  teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından  bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal  kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış  olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama  vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için  Genel Müdürlüğün izni gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci  fıkra ilave edilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası, 16 ncı  maddesinin ikinci fıkrası ile 20 nci maddesinin beşinci ve on ikinci  fıkralarında yer alan hükümler daha önceki Kararlara istinaden  düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-2’si  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YATIRIMIN  KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE  BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE  KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1. Madencilik ve enerji yatırımlarında;

a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da  ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı  adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli  suretleri,

b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden  İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı  tasdikli sureti,

c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi  üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın/ön  lisansın tasdikli sureti,

ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını  karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya  dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim  tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından  alınacak proje onayına ilişkin yazı,

d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı,  petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu  Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya  ruhsatlar,

e) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme/anlaşma yapılan  kamu kurumu veya iştirakinden alınacak yazı.

2. Rafineri yatırımlarında;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınacak lisansın tasdikli  sureti.

3. Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde  üretimi yatırımlarında;

Milli Savunma Bakanlığından alınacak tesis kuruluş izni.

4. Av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı  bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında;

İçişleri Bakanlığından alınacak kuruluş izni.

5. Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş ve ön izin belgesi  tasdikli sureti.

6. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda  düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli  sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bertaraf konusunda geçici  faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu  belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

7. Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda  düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli  sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri kazanım konusunda  geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni  yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

8. Alkollü içecekler ve tütün mamulleri yatırımlarında;

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış olan tesis kurma  izin belgesi tasdikli sureti.

9. Pancar veya kamış işleyerek şeker üretimi konularında yapılacak  komple yeni veya tevsi yatırımları için;

Şeker Kurumu’ndan alınmış tesis kurma izin yazısının tasdikli sureti.

10. Sağlık yatırımlarında;

Ön izin alınması zorunlu sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından  alınan ön izin yazısının onaylı örneği; kamu-özel ortaklığı modeline  göre yapılacak yatırımlarda uygulama sözleşmesi.

11. Turizm yatırımlarında;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm  İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti.

12. İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları  Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve  Şehircilik Bakanlığının imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı  yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm  Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin  tasdikli sureti aranır).

13. Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri  yatırımında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğünden ön izin alındığına dair yazının tasdikli sureti (diğer  yatırım cinslerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce  düzenlenmiş çalışma ruhsatı aranır).

14. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğünden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını  belirten yazının tasdikli sureti.

15. Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün tasdikli sureti.

16. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak  yatırımlarda;

Finansal kiralama sözleşmesi.

17. Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek  yatırımlarda;

İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama  sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

18. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak  yatırımlarda;

KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak  belge.

19. Kültür yatırımlarında;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Kültür Belgesinin tasdikli  sureti (Komple yeni yatırımlarda Kültür Yatırım Belgesi aranacak olup,  tamamlama vizesi aşamasında da Kültür Girişim Belgesi aranır).

20. Lojistik hizmetleri yatırımlarında;

Lojistik yatırımlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesinin tasdikli sureti (komple yeni  yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

21. Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;

Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK)  alınacak lisans ve yayın izni işlemlerinin başlatıldığına dair yazı  (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın izni  verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır), diğer yatırım cinslerinde ise  RTÜK’ten alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.

22. Karasal yayıncılık yatırımlarında;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında  lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak  6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.

23. İmalat sanayi yatırımlarında;

Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, oda veya noter  onaylı geçerli kapasite raporu.

24. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  kapsamına giren depolama tesisi yatırımlarında;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınacak lisansın onaylı sureti  (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

25. Lisanslı depoculuk yatırımlarında;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti  (komple yeni yatırımlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni  verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında  aranır).

26. Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı  yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğü’nden alınan izin yazısının tasdikli sureti.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-5’inin 4 numaralı bendi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“4) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-6’daki formata uygun  olarak hazırlanmış yatırım takip formu,”

MADDE 6 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer  maddeleri 20/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı  Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
20/6/2012 28329
Tebliğde Değişiklik  Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
10/4/2014 28968