Bakanlar Kurulu: Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar - 2014/6058 (09.05.2014 t. 28995 s. R.G.)

small_resmi-gazete(21).bmp


GÜMRÜK HABER -  UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik  Yapılmasına Dair Karar - 2014/6058 (09.05.2014 t. 28995 s. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2014/6058

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına  Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/1/2014 tarihli ve  3557 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,  25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu,  29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve  5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520  sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde  kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI  HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu  Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın  11 inci maddesinin beşinci fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 15  inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2013" ibareleri  "31/12/2014" şeklinde, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  "1/1/2014" ibaresi ise "1/1/2015" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler  eklenmiştir,

"ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal  turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki  turizm konaklama yatırımları."

"ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz  bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim  yatırımları"

"j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere  Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden,  yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) eneıji tüketimi olan mevcut  imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az  %20 oranında eneıji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi  azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu  ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik  üretim tesisleri hariç).

1) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)  yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları."

MADDE 3- Aynı Kararın EK-2B  sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE  İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun (12)  numaralı dipnotunda yer alan "Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı  doğalgaz depolama yatırımları ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın EK-4  sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM  KONULARI" başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

"1- Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır  irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve  entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası  ve nişasta bazlı şeker."

MADDE 5- Bu Karar 19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

Bakanlar  Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar  Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî  Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662