Gümrükler Genel Müdürlügü: Usulsüzlüklerin Bildirilmesi 21.04.2014 / 07561 Tasarruflu Yazi

small_gum-logo(364).jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :44873033-010.05

Konu   :Usulsüzlüklerin Bildirilmesi

21.04.2014 / 07561

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:    a) Mülga Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.11.2004 tarihli ve 9321 sayılı yazısı.

         b) Mülga Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün 30.01.2007 tarihli ve 2449 sayılı yazısı.

         c) 16.11.2011 tarih ve 8072 sayılı dağıtım yazımız.

 

Bilindiği üzere, 31.12.2010 tarihli ve 27802 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşleri) (Seri No:1) 60 ıncı maddesi;

“TIR karnesi himayesinde yapılan taşımalarda, taşıyıcı veya sürücü tarafından TIR Sözleşmesi, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, durum elde edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe ivedilikle bildirilir. Genel Müdürlükçe yapılacak inceleme sonucunda taşıyıcı firma ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınır.” hükmüne amirdir.

08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mülga Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan TIR işlemlerine ilişkin görevler Gümrükler Genel Müdürlüğü uhdesine verilmiştir.

TIR karnesi kapsamında uluslararası eşya taşımacılığının etkin ve hızlı bir şekilde yapılması, taşımacılık, yapan nakliye firmalarının taşıma işlemlerinin sağlıklı şekilde takip edilmesi, usulsüzlük yapan firmaların riskli firma olarak belirlenebilmesi ve TIR Sözleşmesi hükümleri gereğince bu firmalara yaptırım uygulanabilmesi, meydana gelen usulsüzlüklerle mücadelede başarı sağlanması ve yetki kullanan kuruluşlar arasında hızlı ve doğrudan bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi için, gümrük idarelerince tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze gelen bilgilerden söz konusu tebliğ hükümlerinin uygulanmasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği anlaşılmıştır.

Konunun önemine binaen, Genel Müdürlüğümüzce gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla, TIR karnesi kapsamında yapılan eşya taşımacılığında tespit edilen, başta beyan harici eşya, uyuşturucu, sigara vb. kaçakçılıklar olmak üzere her tür usulsüzlüğe ilişkin olarak, taşımada kullanılan TIR karneleri ile birlikte olay tespit tutanakları, fatura, CMR eşyanın cinsi ve miktarı ile açılan dava varsa davaya ilişkin bilgilerin en kısa sürede Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bağlantınız gümrük idarelerinin uyarılmasını, mevcut aksaklıkların giderilmesi için Bölge Müdürlüğünüzce gerekli önlemlerin alınmasını ve konunun Bölge Müdürlüğünüzce takip edilmesini rica ederim.

Sefa EKİN

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret ve Bölge Müdürlüklerine